The Latest Articles

Digital First Strategy… กลยุทธ์ดิจิทัลค่าเริ่มต้น #SaturdayStrategy

Digital First Strategy หรือ Digital by Default หรือ กลยุทธ์ดิจิทัลค่าเริ่มต้น อันหมายถึงการกำหนดกลยุทธ์ความสำเร็จขององค์กรด้วยเฟรมเวิร์คที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือทางดิจิทัล โดยมีความเปลี่ยนแปลง “หลังการปฏิวัติดิจิทัล หรือ Post-Digital Revolution” นับตั้งแต่เทคโนโลยี 3G ถูกใช้งานเป็นเครือข่ายการสื่อสารหลัก ซึ่งได้ผลักผู้บริโภค และ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของระบบนิเวศน์การค้าการลงทุนทุกรูปแบบ ให้กลายเป็น Digital Consumer ที่มีพฤติกรรมการบริโภคโดยใช้ชีวิตประจำวันผ่านช่องทางดิจิทัลเป็นหลัก

More »

ฟ้องทะลุฝุ่น PM 2.5 #FridaysForFuture

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา… นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมชมรมแพทย์ชนบท ร่วมกับ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม หรือ EnLAW และ Greenpeace Thailand พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้เดินทางไปที่ศาลปกครองเพื่อยื่นฟ้อง คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ… รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อศาลปกครองกลางด้วยข้อกล่าวหาว่า… ละเลยต่อหน้าที่หรือปฎิบัติหน้าที่ในการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่นละออง PM 2.5 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบันโดยล่าช้าเกินสมควร ส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพมหานคร และ พื้นที่ภาคเหนือมีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงกว่ามาตรฐาน ทำใหัประชาชนต้องประสบปัญหาสุขภาพอย่างรุนแรงมายาวนาน

More »

3 Type of Reading Problems… รูปแบบปัญหาการอ่าน 3 แบบ #ReDucation

ปัญหาการอ่านออกในเด็กเล็กและวัยเรียนระดับปฐมศึกษา ยังถือเป็นปัญหาสำคัญที่ยังเห็นข้อมูลจากการวิจัยในชั้นเรียนในหลายประเทศ ถูกระบุว่าเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมการเรียนรู้ ทำให้การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทำได้ไม่ดีอย่างที่หวัง ซึ่งงานวิจัยมากมายระบุคล้ายกันว่า… ปัญหาการอ่านออกมีความสำคัญต่อจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กอย่างมาก โดยเด็กที่อ่านออกได้เร็วและถูกกระตุ้นทักษะการอ่านอย่างเหมาะสมจะเติบโตกลายเป็นเด็กรักการเรียนรู้มากกว่าเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออกและทักษะการอ่านไม่ดีพอ

More »

Green Ocean SMEs… ทำธุรกิจในน่านน้ำสีเขียวกันเถอะ #RederSMEs

ผลกระทบจากปัญหาโลกร้อน และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบที่ทุกคนรู้สึกได้อย่างทุกวันนี้ กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ให้หันไปในทิศทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และ ทำให้เกิด Green Consumers โดยปรากฏเป็นอุปสงค์ต่อสินค้าสีเขียว หรือ Demand of Green Products ซึ่งผู้บริโภคได้ใช้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า หรือ บริการเข้ามาเป็นตัวแปรหลักอีกหนึ่งตัวในการตัดสินใจซื้อ–ขาย–จ่าย–ใช้ อันเป็นวิถีการบริโภคภายใต้แนวทาง “ยั่งยืน” ที่ไม่ได้สนใจแต่เรื่องราคา และ คุณภาพอีกแล้ว

More »

Team Diversity… ความหลากหลายที่กลายมาเป็นทีม #ExtremLeadership

ความหลากหลายของสมาชิกทีมเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงยาก แต่ก็สามารถจัดการได้ด้วยทักษะผู้นำที่สามารถบริหารความแตกต่างอันหลากหลายภายในทีมหรือองค์กร เพื่อให้ความหลากหลายที่รวมตัวกันเป็นทีม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข โดยทีมและองค์กรก็ได้ประโยชน์สูงสุดจากความหลากหลายดังกล่าวด้วย…

More »

Aspirations… ความทะเยอทะยาน #SelfInsight

ความทะเยอทะยาน หรือ Aspirational อันเป็นคุณลักษณ์ของแรงขับเคลื่อนเป้าหมายชีวิตรูปแบบหนึ่ง ที่มีไว้เพื่อขับเคลื่อนตัวเองเข้าหาเป้าหมายในชีวิตในขั้น “ลงมือทำ” เพื่อสร้างตัวแปรอันเป็นปัจจัยของการบรรลุเป้าหมายที่ไกลไปจากกิจวัตรที่คุ้นชิน รวมทั้งสถานะและทรัพยากรในปัจจุบัน ก็มักจะขาดพร่องอยู่มาก… ความทะเยอทะยานในเชิงรูปธรรมจึงเป็นเป้าหมายอันท้าทายที่ล้มเหลวได้ง่ายกว่าที่จะสำเร็จ หรือ ที่สามารถทำได้สบายๆ เหมือนกิจวัตรที่คุ้นชิน

More »

HUAWEI AITO M5… #สุดสัปดาห์พาดูรถ

HUAWEI AITO M5 เป็น PHEV โมเดลแรกที่แปะชื่อ HUAWEI เพื่อวางตลาด โดยวางตัวเป็นคู่แข่งกับ TESLA Model Y ด้วยราคาขายต่ำกว่าเล็กน้อย และ ยังมาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดสมรรถนะสูงที่ทำให้ระยะทางสูงสุดของการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ร่วมกับน้ำมัน… พารถเดินทางไกลได้เกิน 1,100 กิโลเมตร… โดยล่าสุดมีข่าว่าได้ส่งมอบตัวรถถึงมือลูกค้าในจีนมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2022 แล้ว

More »

Strategy Implementation… การดำเนินกลยุทธ์ #SaturdayStrategy

ในแผนดำเนินการ หรือ Action Plan ทั้งที่ร่างขึ้นอ้างอิงวัตถุประสงค์ และ ร่างขึ้นอ้างอิงเป้าหมาย… ซึ่งทั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายก็มักจะถูกกำหนดขึ้นอ้างอิงวิสัยทัศน์อีกชั้นหนึ่ง… โดยมี “รายละเอียดทางเทคนิค” เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และ/หรือ เพื่อการพิชิตเป้าหมาย… ถูกกำหนดเป็นรายละเอียดให้สอดคล้องไปตามข้อเท็จจริง หรือ สภาพที่เป็นจริงของทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ขับเคลื่อน… ซึ่งรายละเอียดของแผนดำเนินการ ซึ่งรายละเอียดของแผนดำเนินการประกอบทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นี้จะถูกเรียกว่า “กลยุทธ์”

More »
Innovation

Invention กับ Innovation… และหลักการทำ Business Transformation #SaturdaysSMEs

การใช้นวัตกรรมในฐานะผู้ใช้งานดูเหมือนจะไม่ใช่ปัญหา แค่เรียนรู้และใช้ให้เป็นก็เพียงพอที่จะอยู่รอดอย่างสบายถ้าเทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นเพียงเครื่องมือ… แต่ถ้าเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงเป็นมากกว่าเครื่องมือ ที่หมายถึงการเป็น Core Business ที่เกี่ยวข้องกับความอยู่รอด ความสำเร็จล้มเหลวและการแข่งขัน ถึงชั่วโมงนี้อาจจะต้องมาเรียนรู้กันแล้วว่า… ต้นทางของเทคโนโลยีอย่างสิ่งประดิษฐ์ริเริ่มและนวัตกรรมอันไหนอย่างไรจะกลายเป็น S-Curve ใหม่ให้ธุรกิจได้บ้าง

More »
Repession

Repression… กดเก็บแม้เจ็บปวด #SelfInsight

การลืมแบบเก็บกดจะใช้กลไกการย้ายอารมณ์ความรู้สึกที่ได้รับจากแรงกดดันไปเก็บไว้กับจิตใต้สำนึก หรือ Unconscious ซึ่งมี Id หรือสัญชาตญาณดิบเป็นเพื่อนบ้าน… นั่นแปลว่า เมื่อถูกกระตุ้นให้นึกย้อนเหตุการณ์เดิมนั้นเมื่อใด หรือ เจอแรงกดดันรูปแบบเดิมซ้ำอีกเมื่อใด… ความรู้สึก “อัดอั้นเจ็บปวด” เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมในกรณีที่เป็นแรงกดดันซ้ำซาก ก็มักจะวนกลับมาให้รู้สึกอัดอั้นและถูกกระทำอีกครั้ง

More »
Hybrid Learning 2022

Effective Learning Environments Observation Tool… เครื่องมือประเมินสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้จาก กรณีศึกษา AvanceED #ReDucation

กรณีวิกฤตโควิดจัดสรรการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning ให้แบบเบ็ดเสร็จจนอุตสาหกรรมการศึกษา ต้องคิดกันเรื่อง Hybrid Education อย่างจริงจัง… ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรโดยผลิตเป็นสื่อทางการศึกษา และ เพื่อจัดการเรียนการสอนและการสอบโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตจนถึงปัจจุบัน ยังคลายความกังวลเรื่อง “ประสิทธิผลการเรียนรู้” ไม่ได้!…

More »
climate change model

แบบจำลองสภาพภูมิอากาศ และ โนเบลฟิสิกส์ 2021 #GlobalClimateChange

Syukuro  Manabe ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ของโลก ผู้สร้างแบบจำลองสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เรียกว่า Three Dimensional Atmosphere Models เพื่ออธิบายปรากฏการณ์โลกร้อนขึ้นในปี 1967 และเป็นแกนนำนักวิทยาศาสตร์กลุ่มแรกๆ ที่เดินหน้าตรวจสอบการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ โดยเฉพาะการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน… โดยสร้างเป็นมาตรฐานสอบเทียบและประเมิน หรือ Calibration and Assessing ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ

More »
Participative Leadership

Participative Leadership… ภาวะการนำแบบให้ความสำคัญกับทีม #ExtremeLeader

ผู้นำหรือหัวหน้าส่วนใหญ่ต่างก็เคยมีประสบการณ์ถามเอาข้อมูล และ ถามเอาการตัดสินใจจากลูกทีมหรือลูกน้องกันทั้งนั้น… แต่ท่าทีและความสามารถในการตัดสินใจ หรือ แม้แต่ท่าทีและความสามารถในการเสนอความเห็นของลูกทีม… อาจจะไม่ได้ดั่งใจของผู้นำเท่าไหร่!

More »
Segmentation Targeting Positioning

STP Marketing… กลยุทธ์แรกก่อนการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด #SaturdayStrategy

เมื่อได้ข้อมูลจาการวิจัยทางการตลาดแล้ว นักการตลาดจะใช้ข้อมูลที่ได้ มาแบ่งส่วนเป้าหมายโดยกำหนดคุณลักษณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องแยกออกจากกัน เพื่อ “สร้างสาร และ ส่งสาร” ให้สอดคล้องกับแต่ละส่วนของตลาดที่แบ่งแยกได้ หรือ เลือกเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งที่น่าสนใจที่สุด จากการแบ่งแยกตลาดออกมาได้… แล้วกำหนดเป้าหมาย และ วางตำแหน่งให้แบรนด์ หรือ สินค้า หรือ บริการ ให้สามารถ “เชื่อมถึงเป้าหมาย” ได้โดยตรง

More »