PEST Analysis #SaturdayStrategy

PEST Analysis

ในวงสนทนาของ Startup ที่การคุยกันเรื่อง Scale หรือ ขยายธุรกิจแบบต่างๆ อันถือเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของไอเดียธุรกิจที่สำคัญในการขายไอเดียกับนักลงทุน โดยเฉพาะการได้คุยกันในขั้น Investor Pitch ที่ต้องเล่ารายละเอียดกับนักลงทุนตัวจริง ผู้กำเงินและเครือข่ายนัดคุยในชั่วโมงนั้น… ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการ Pitch ที่ไม่จำกัดเวลาเหมือนรอบอื่นๆ 

ประเด็นการแสดงวิสัยทัศน์และการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจในขั้นขยายในระยะต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เงินลงทุนผ่านการประเมินผลประกอบการในอนาคตนั้น นักลงทุนมักจะซักไซ้หาที่มาของตัวเลขที่ใช้อ้างอิงจนเข้าใจที่มาและมั่นใจกับความเป็นไปได้ก่อน… เงินลงทุนที่จะใส่เข้าไปเพื่อ Start ธุรกิจจึงจะไหลมาหนุนโมเดลธุรกิจนั้น

ประเด็นก็คือ… การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจในบางมิติ หรือ ในขั้นตอนการ Scale Up นั้น บางแง่มุมไม่สามารถใช้การวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis เพื่ออธิบายทิศทาง แนวโน้มและจุดอ้างอิงเชิงมหภาค ที่ต้องมองโมเดลธุรกิจ ให้สอดคล้องกับสังคม ประเทศชาติ และตัวแปรใหญ่ๆ ที่มีผลต่อการวางกลยุทธ์และตัดสินใจขยับขยายธุรกิจ… ซึ่งหลายกรณีอาจจะต้องเลยไปถึงระเบียบกฏหมาย สิ่งแวดล้อมรวมทั้งปัจจัยเชิงนิเวศที่สัมพันธ์กับโอกาสและอุปสรรคด้วย

เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ระดับมหภาคโดยทั่วไปก็คือ PEST Analysis ซึ่งประกอบไปด้วย…

  1. P – Political หรือ การเมือง… หรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ กฏหมายส่งเสริมการลงทุน มาตรการต่างจากรัฐ และเงื่อนอื่นๆ… ซึ่งการเล่าโน่นเล่านี่โดยไม่ทำการบ้านเรื่องผลดีผลเสียจากนโยบายของกลุ่มการเมืองและรัฐ โอกาสตายน้ำตื้นต่อหน้านักลงทุนย่อมมีมากทีเดียว
  2. E – Economic หรือ เศรษฐกิจ… หรือข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์อย่างเช่นอัตราการเติบโต… ตัวเลข GDP รวมทั้งอัตรการขยายตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งการจะทำธุรกิจได้ ต้องมีพื้นฐานการใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และ วิเคราะห์หรือใช้ข้อมูลวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ อธิบายเสริมโมเดลธุรกิจว่าได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างไรในมิติไหนอย่างไร… ทั้งตัวเองและคู่แข่ง
  3. S – Social หรือ สังคม… ซึ่งหมายถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้คนที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างค่านิยม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของประชากร ซึ่งต้องเข้าใจบริบทเชิงสังคม ความเชื่อและสิ่งแวดล้อมในบริบทนั้น รวมทั้งสภาพทั่วไปของสังคมที่เกี่ยวข้องกับโอกาสและอุปสรรคของโมเดลธุรกิจ
  4. T – Technology หรือ เทคโนโลยี… อันถือเป็นส่วนสำคัญในโมเดลธุรกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่งนวัตกรรมต่างๆ รวมทั้งแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสำคัญๆ ที่ต้องบอกได้ ประเมินได้ถึงแนวโน้มการเกิดและใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตอย่างแม่นยำ โดยจะถือว่าเป็นทั้งวิสัยทัศน์และศักยภาพในลำดับต้นๆ ของใครก็ตามที่จะทำธุรกิจในยุคพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างในปัจจุบัน

นอกจากนี้… PEST Analysis อาจจะมีการดัดแปลงโครงสร้างโมเดล PEST ด้วยตัวแปรระดับมหภาค หรือ ตัวแปรที่ควบคุมจากฝั่งธุรกิจได้ยากหรือไม่ได้เลย ซึ่งต้องโฟกัสเป็นพิเศษ เช่น

  • ตัวแปรด้านกฏหมาย หรือ Legal… ก็สามารถเติมโมเดลเป็น PESTL ใช้อธิบายได้เลย
  • ตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อม หรือ Environmental Factors… ก็สามารถเติมโมเดลเป็น PESTE ใช้อธิบายได้เลย

ประมาณนี้ครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

Klipfolio

Top 10 Dashboard Software and Data Analytics Tools 2020

การตื่นตัวเรื่องข้อมูลในภาคธุรกิจ ที่กำลังเผชิญการท้าทายเพื่อปรับและเปลี่ยนแปลง ก่อนจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังในกระแส Disruption ที่ส่วนใหญ่พวกเราตื่นตัวและตื่นกลัวกันไม่น้อย

Dynamic Strategy

Dynamic Strategy… กลยุทธ์เชิงพลวัตที่ไม่ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ในแผน

ในแผนการลงทุนในระดับที่ต้องวิเคราะห์ผ่าน Complex Systems โมเดลต่างๆ โดยเฉพาะแผนการลงทุนที่ต้องออกแบบและวิเคราะห์รอบด้าน พร้อมวงเงินลงทุนมหาศาล จนการใช้ “เทคนิคเผื่อเหลือเผื่อขาด” กลายเป็นจุดอ่อนที่อาจจะทำให้โครงการติดขัดจนล้มเหลว หรือย่ำแย่ถึงขั้นยกเลิกโครงการเพราะมีการเผื่อตัวเลขงบประมาณเกินเลยไปมาก…

รับยาใกล้บ้าน

ส่งยาถึงบ้าน

ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษจิกายนที่ผ่านมา มีนิทรรศการใหญ่ในวงการเภสัชกรรมชื่องาน การประชุมเภสัชกรรมแห่งขาติ ครั้งที่ 10 ที่ไบเทคบางนาครับ

ROI

Return of Investment และอื่นๆ

ROI เป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งตัวเลขนี้หาได้ง่ายๆ จากการเอากำไรสุทธิหารด้วยต้นทุนแล้วเอาไปคูณกับ 100 เพื่อให้ได้ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์… ซึ่งตัวเลขจะตรงไปตรงมา และนักลงทุนมืออาชีพส่วนใหญ่คิดเลขนี้ได้อัตโนมัติกันทุกคน โดยเฉพาะนักลงทุนในตลาดหุ้น