Pivot Pillars of Change… เสาหลักสำคัญในการเปลี่ยนแปลง #ExtremeLeadership

The 4 Pillars of Change

การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปถือเป็นเรื่องธรรมดาระดับ “สัจธรรม” ที่เกิดกับทุกสิ่งอย่างเป็นธรรมชาติ… แต่การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อ “บริหารความเสี่ยง” ถือเป็นเรื่องไม่ธรรมดาจนปล่อยให้อะไรๆ เป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้แน่ เพราะการเปลี่ยนแปลงเกินระดับธรรมดาโดยทั่วไป จะไม่สามารถประเมิน “สถานการณ์ลำดับถัดไป” ได้อย่างชัดเจน ซึ่งหลายกรณีเข้าข่ายมืดมนจนน่ากลัวก็มี

แน่นอนว่า… การเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองสถานการณ์ลำดับถัดไปที่ยังไม่ชัดเจน ส่วนใหญ่ต้องการภาวะผู้นำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ อย่างมาก ไม่ว่าองค์ประกอบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการเปลี่ยนแปลงจะกี่คนหรือมีเพียงคนเดียวก็ตาม… ถึงตรงนี้ ผู้นำ หรือ Leader ต้องใช้ภาวะผู้นำ หรือ Leadeship กำหนดจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่วนใหญ่จะเบี่ยงทิศทางออกจากเป้าหมายปลายทางเดิม หรือไม่ ก็เปลี่ยนวิธีบรรลุเป้าหมายปลายทางก็ได้

ประเด็นก็คือ การหาหรือกำหนดจุดเปลี่ยนในทางเทคนิค มักจะมีเงื่อนหรือหลักให้เลือกอยู่เสมอว่าจะต้องเปลี่ยนอะไรและไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอยู่ด้วยกันเสมอ… ถึงแม้หลายกรณีจะเป็น “ภาวะจำยอม” เพราะสถานการณ์บังคับให้ปรับเปลี่ยนและสุกงอม จนเหลือทางเลือกน้อยนิดถึงขั้นเหลือทางเลือกหนึ่งเดียวก็มี… ซึ่งความจำเป็นจนต้องมีคำแนะนำเรื่องการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงจึงไม่เกินเลย ทั้งนี้ก็เพื่อที่อย่างน้อยๆ จะได้เหลือทางเลือกมากกว่า “ภาวะจำยอมทางเดียว” ในสถานการณ์ถูกบังคับให้เปลี่ยน…

คำถามสำคัญก็คือ ถ้าต้องปรับเปลี่ยนแล้วต้องแค่ไหนอย่างไร โดยเฉพาะคำถามสำคัญสุดๆ ที่ว่า… แค่ไหนไม่น้อยเกินไปจนพลาดโอกาส และ แค่ไหนไม่มากเกินไปจนทำลายโอกาสนั่นเอง

บทความจาก Strategy-Business.com ซึ่งเรียบเรียงโดย Eric J. McNulty ได้สรุปหนังสือหลายเล่มผ่านบทความชื่อ Find your pillar before you pivot หรือ ค้นหาเสาหลักให้พบก่อนที่ท่านจะเปลี่ยนทิศ… ซึ่ง Eric J. McNulty ชี้ให้เห็นจุดใหญ่ๆ ที่สำคัญให้ต้องคำนึงถึงเมื่อต้องปรับเปลี่ยน… โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนระดับองค์กร ที่ต้องค้นให้พบ Pillars หรือเสาหลักทั้ง 4 ก่อน… ได้แก่

1. Consistent Values หรือ คุณค่าที่มีมายาวนาน… อะไรก็ตามที่สะสมและสั่งสมมานาน และ ยังคงคุณค่าต่อเป้าหมาย… หลายกรณีอาจจะเป็นการยากที่จะค้นหาคุณค่าที่อาจจะแฝงอยู่ในบริบทอื่นๆ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงขั้นต้องวิเคราะห์ตีความก็น่าจะเห็น “ประโยชน์และผลประโยชน์” ที่ได้จากบางอย่างในบริบทซึ่งรวมหลายอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงปนๆ กันอยู่…

2. Core Principles หรือ หลักการสำคัญ… โดยส่วนใหญ่จะเป็น “ค่านิยม หรือ คุณธรรม” อันเป็นหลักการที่ใช้สร้างและรักษาภาพลักษณ์ ชื่อเสียง รวมทั้งความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งความเชื่อมั่นไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะหมายถึงพลังในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

3. Clear Strategy หรือ กลยุทธ์ที่ชัดเจน… โดยความชัดเจนที่ว่า จะหมายถึงชัดเจนที่จะสร้างโอกาสทั้งในกลยุทธ์เชิงรุกและกลยุทธ์เชิงรับ

4. Solid Leadership หรือ ภาวะผู้นำอันแน่วแน่… เพราะการเปลี่ยนแปลงต้องการ “ชุดความคิด หรือ Mindset” เพื่อใช้เป็นหลักในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง “ความหนักแน่นแน่วแน่” มีความสำคัญและจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และ ยังเป็นเสาหลักที่ขาดไม่ได้เลยในทุกเงื่อนไข

Eric J. McNulty เลือกใช้คำว่า Pivot แทนคำอื่นกับเสาหรือฐานรากทั้ง 4 ที่แนะนำให้ยึดไว้เป็นหลัก แล้วจึงพัฒนาการเปลี่ยนแปลงต่อยอดจากฐานรากทั้งสี่ไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าถึงโอกาสให้ได้ดีกว่าเดิม… สิ่งที่น่าสังเกตุในกรอบคำแนะนำชุดนี้ก็คือ… เสาหลักทั้ง 4 ของ Eric J. McNulty จะเป็นรากฐานสำคัญที่การมีอยู่ครบทุกเสา จะเป็นภาพโครงสร้างของสถานะปัจจุบันที่ชัดเจนจนรู้ได้ว่า ต้องเปลี่ยนอะไรและไม่เปลี่ยนอะไร โดยมีเสาหลักทั้ง 4 เป็นฐานรากอันเข้มแข็งเพียงพอให้ต่อยอดจนถึงเป้าหมายทุกแบบที่กำหนดขึ้นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง

การอธิบายและตีความเป็นแบบแปลแล้วตีความซ้ำหลายรอบและอธิบายในแบบ Reder น๊ะครับ… ไม่ใช่การแปลต้นฉบับแต่ยังเคารพและอ้างอิงต้นฉบับบนแก่นตามความเข้าใจแบบ Reder เหมือนเดิม… ท่านที่สนใจต้นฉบับจะมีลิงค์อยู่ใต้อ้างอิงครับ

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

The Office Of The Basic Education Commission

OBEC CC… ถนนสายดิจิตอลของ สพฐ

OBEC Content Center ถือเป็น Products ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่น่าสนใจที่สุดในเวลานี้ กับแนวทางคลังทรัพยากรทางการศึกษาของไทยสำหรับครูอาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครองช่วงชั้นปฐมศึกษา… ซึ่งทรัพยากรทางการศึกษาที่เป็นภาษาไทย ก็คงมีแต่คนไทยที่ผลิตและใช้กันเอง

never give up

Giving Up Habit… อุปนิสัยท้อถอยเลิกลา

วิสัยทัศน์ หรือ Vision ที่ประกอบด้วยความเพียรพยายาม หรือ Effort เพื่อค้นหาและสร้างระบบที่ดี ฝึกฝนเรียนรู้ ภายใต้ทัศนคติที่มุ่งเข้าหาวิสัยทัศน์อันเป็นเป้าหมายระยะยาว… ต้องพัฒนาที่อุปนิสัยหรือพัฒนาพฤติกรรมเป็นสำคัญ โดยมุ่งพัฒนาเป็นพิเศษกับ “พฤติกรรมที่ย่อท้อถอดถอยจากเป้าหมาย จนไม่เหลือความสำเร็จแม้เล็กน้อยให้ได้ยึดถือเชื่อมั่นตน” เพียงพอจะพาตัวเองไปถึงเป้าหมายโดยไม่ต้องพึ่งพาการอุ้มชูจากภายนอก

Humility

Humbleness… อ่อนน้อมถ่อมใจ

ประโยคอันแฝงนัยยะมากมายอย่าง จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน ที่สะท้อนความเจียมตัว หรือ Modesty ให้ระวังว่าอย่าได้ทำอะไรเลอเลิศเกินหน้าเกินตาสังคมขี้อิจฉาและใจร้าย โดยไม่ดูตาม้าตาเรือเข้า เพราะไม่มีใครอยากเห็นเราได้อะไรเกินหน้าเกินตาหรอก… ทั้งๆ ที่อยากทำดีๆ ให้สุดไปเลยก็ตาม…

Competency Based Assessment

Competency Based Assessment… ประเมินตามความสามารถ #ReDucation

การวัดและประเมินผลผู้เรียนในกรอบ Competency Based Curriculum จึงมุ่งวัดความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้อีก เพราะต้องมีการวัดประเมินผู้เรียนรอบด้านทั้งทักษะ และ คุณลักษณะต่างๆ ด้วยกรอบเดียวกันกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรนายจ้างทำ เพื่อถอดเอาข้อมูลคุณสมบัติอันพึงประสงค์ระดับ Superior Performer ของแต่ละคนออกมาด้วย… การวัดและประเมินผู้เรียนในกรอบ Competency Based Curriculum จึงควรเน้นในเรื่องของสถานการณ์ กับ ประสบการณ์ และ เกณฑ์การวัดที่สอดคล้องขอบเขตสถานการณ์เป็นรายบุคคล