Pivot Pillars of Change… เสาหลักสำคัญในการเปลี่ยนแปลง #ExtremeLeadership

The 4 Pillars of Change

การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปถือเป็นเรื่องธรรมดาระดับ “สัจธรรม” ที่เกิดกับทุกสิ่งอย่างเป็นธรรมชาติ… แต่การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อ “บริหารความเสี่ยง” ถือเป็นเรื่องไม่ธรรมดาจนปล่อยให้อะไรๆ เป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้แน่ เพราะการเปลี่ยนแปลงเกินระดับธรรมดาโดยทั่วไป จะไม่สามารถประเมิน “สถานการณ์ลำดับถัดไป” ได้อย่างชัดเจน ซึ่งหลายกรณีเข้าข่ายมืดมนจนน่ากลัวก็มี

แน่นอนว่า… การเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองสถานการณ์ลำดับถัดไปที่ยังไม่ชัดเจน ส่วนใหญ่ต้องการภาวะผู้นำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ อย่างมาก ไม่ว่าองค์ประกอบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการเปลี่ยนแปลงจะกี่คนหรือมีเพียงคนเดียวก็ตาม… ถึงตรงนี้ ผู้นำ หรือ Leader ต้องใช้ภาวะผู้นำ หรือ Leadeship กำหนดจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่วนใหญ่จะเบี่ยงทิศทางออกจากเป้าหมายปลายทางเดิม หรือไม่ ก็เปลี่ยนวิธีบรรลุเป้าหมายปลายทางก็ได้

ประเด็นก็คือ การหาหรือกำหนดจุดเปลี่ยนในทางเทคนิค มักจะมีเงื่อนหรือหลักให้เลือกอยู่เสมอว่าจะต้องเปลี่ยนอะไรและไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอยู่ด้วยกันเสมอ… ถึงแม้หลายกรณีจะเป็น “ภาวะจำยอม” เพราะสถานการณ์บังคับให้ปรับเปลี่ยนและสุกงอม จนเหลือทางเลือกน้อยนิดถึงขั้นเหลือทางเลือกหนึ่งเดียวก็มี… ซึ่งความจำเป็นจนต้องมีคำแนะนำเรื่องการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงจึงไม่เกินเลย ทั้งนี้ก็เพื่อที่อย่างน้อยๆ จะได้เหลือทางเลือกมากกว่า “ภาวะจำยอมทางเดียว” ในสถานการณ์ถูกบังคับให้เปลี่ยน…

คำถามสำคัญก็คือ ถ้าต้องปรับเปลี่ยนแล้วต้องแค่ไหนอย่างไร โดยเฉพาะคำถามสำคัญสุดๆ ที่ว่า… แค่ไหนไม่น้อยเกินไปจนพลาดโอกาส และ แค่ไหนไม่มากเกินไปจนทำลายโอกาสนั่นเอง

บทความจาก Strategy-Business.com ซึ่งเรียบเรียงโดย Eric J. McNulty ได้สรุปหนังสือหลายเล่มผ่านบทความชื่อ Find your pillar before you pivot หรือ ค้นหาเสาหลักให้พบก่อนที่ท่านจะเปลี่ยนทิศ… ซึ่ง Eric J. McNulty ชี้ให้เห็นจุดใหญ่ๆ ที่สำคัญให้ต้องคำนึงถึงเมื่อต้องปรับเปลี่ยน… โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนระดับองค์กร ที่ต้องค้นให้พบ Pillars หรือเสาหลักทั้ง 4 ก่อน… ได้แก่

1. Consistent Values หรือ คุณค่าที่มีมายาวนาน… อะไรก็ตามที่สะสมและสั่งสมมานาน และ ยังคงคุณค่าต่อเป้าหมาย… หลายกรณีอาจจะเป็นการยากที่จะค้นหาคุณค่าที่อาจจะแฝงอยู่ในบริบทอื่นๆ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงขั้นต้องวิเคราะห์ตีความก็น่าจะเห็น “ประโยชน์และผลประโยชน์” ที่ได้จากบางอย่างในบริบทซึ่งรวมหลายอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงปนๆ กันอยู่…

2. Core Principles หรือ หลักการสำคัญ… โดยส่วนใหญ่จะเป็น “ค่านิยม หรือ คุณธรรม” อันเป็นหลักการที่ใช้สร้างและรักษาภาพลักษณ์ ชื่อเสียง รวมทั้งความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งความเชื่อมั่นไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะหมายถึงพลังในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

3. Clear Strategy หรือ กลยุทธ์ที่ชัดเจน… โดยความชัดเจนที่ว่า จะหมายถึงชัดเจนที่จะสร้างโอกาสทั้งในกลยุทธ์เชิงรุกและกลยุทธ์เชิงรับ

4. Solid Leadership หรือ ภาวะผู้นำอันแน่วแน่… เพราะการเปลี่ยนแปลงต้องการ “ชุดความคิด หรือ Mindset” เพื่อใช้เป็นหลักในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง “ความหนักแน่นแน่วแน่” มีความสำคัญและจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และ ยังเป็นเสาหลักที่ขาดไม่ได้เลยในทุกเงื่อนไข

Eric J. McNulty เลือกใช้คำว่า Pivot แทนคำอื่นกับเสาหรือฐานรากทั้ง 4 ที่แนะนำให้ยึดไว้เป็นหลัก แล้วจึงพัฒนาการเปลี่ยนแปลงต่อยอดจากฐานรากทั้งสี่ไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าถึงโอกาสให้ได้ดีกว่าเดิม… สิ่งที่น่าสังเกตุในกรอบคำแนะนำชุดนี้ก็คือ… เสาหลักทั้ง 4 ของ Eric J. McNulty จะเป็นรากฐานสำคัญที่การมีอยู่ครบทุกเสา จะเป็นภาพโครงสร้างของสถานะปัจจุบันที่ชัดเจนจนรู้ได้ว่า ต้องเปลี่ยนอะไรและไม่เปลี่ยนอะไร โดยมีเสาหลักทั้ง 4 เป็นฐานรากอันเข้มแข็งเพียงพอให้ต่อยอดจนถึงเป้าหมายทุกแบบที่กำหนดขึ้นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง

การอธิบายและตีความเป็นแบบแปลแล้วตีความซ้ำหลายรอบและอธิบายในแบบ Reder น๊ะครับ… ไม่ใช่การแปลต้นฉบับแต่ยังเคารพและอ้างอิงต้นฉบับบนแก่นตามความเข้าใจแบบ Reder เหมือนเดิม… ท่านที่สนใจต้นฉบับจะมีลิงค์อยู่ใต้อ้างอิงครับ

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

Digital Transformation

Digital for SMEs #SaturdaySMEs

เอกสารชื่อ OECD Digital for SMEs Global Initiative ขนาดยาว 8 หน้า พูดถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับและสนับสนุน SMEs ในยุคดิจิตอลเมื่อครังจัดการประชุมรัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวกับ SME ของชาติสมาชิก หรือ The OECD SME Ministerial Meeting on Strengthening SMEs and Entrepreneurship for Productivity and Inclusive Growth ที่ Mexico City เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2018… ซึ่งเป็นเอกสารหลักที่ใครก็ตามจะพูดถึงแนวทางการทำ Digital Transformation ระดับโครงสร้างจะตัองพูดถึงและอ้างอิง

2020 ปีของคนคิดบวก

กลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วที่ TCDC หรือ Thailand Creative & Design Center หรือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ องค์การมหาชน จะออกหนังสือประจำปีว่าด้วยแนวโน้มในปีถัดไป เผยแพร่อย่างสร้างสรรค์… ปลายปีนี้ก็เช่นกัน TCDC ก็ไม่พลาดที่จะรวบรวมแนวโน้มมิติต่างๆ ที่น่าสนใจสำหรับปี 2020 เอาไว้ในหนังสือเล่มเดียวขนาด 300 หน้า และแจกจ่ายเวอร์ชั่น eBook ฟรีมาตั้งแต่กลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา

Customer Journey

ลูกค้าเราคือใคร? 

ลูกค้าคือใครเป็นคำถามที่หลายคนอึ้งกันมามาก เมื่อต้องลงรายละเอียด และเป็นคำถามที่ผมชอบถามก่อนเสนอข้อคิดเห็นเรื่องธุรกิจ หรือแผนทางการตลาดและการขายใดๆ