NONG PIM PM 2.5

PM 2.5 และ NONG PIM กับ สถาบันนวัตกรรม ปตท. #FridaysForFuture

คุณวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในบทบาทผู้นำทีมดูแลปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา… ซึ่งฤดู PM 2.5 ที่ปรากฏขึ้นช่วงปลายหนาวยาวไปถึงต้นฝน โดยมีโรงงานอุตสาหกรรม น้ำมันดีเซล และ ไซต์ก่อสร้างเป็นจำเลยที่หนึ่งร่วมกันมาตลอด

ปตท. ซึ่งตระหนักถึงผลกระทบ และ ความเดือดร้อนมากมายของประชาชน ซึ่งนอกจากการส่งเสริมการให้ใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานสะอาดในโรงงานแล้ว ปตท. ยังขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมติดตามสถานการณ์ โดยได้ต่อยอดนำนวัตกรรมเครื่องวัดค่าฝุ่น PM 2.5 “NONG PIM” ที่คิดค้นขึ้นโดยสถาบันนวัตกรรม ปตท. มาติดตั้งในพื้นที่อุตสาหกรรมตามแนวท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ และ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ หรือ NGV… รวมถึงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ แล้วกว่า 100 จุด ตามแผนที่วางไว้ในปี พ.ศ. 2564 ครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ราชบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา

กล่าวเฉพาะ สถาบันนวัตกรรม ปตท. ซึ่งมีภารกิจหลักด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และ การสนับสนุนเชิงเทคนิคครอบคลุมอย่างครบวงจร โดยดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และ พลังงานทางเลือก มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่ม ปตท. ให้มีคุณภาพเทียบเคียงผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดในราคาที่สามารถแข่งขันได้ และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม… โดยทำงานครอบคลุมการศึกษาเทคโนโลยี วิเคราะห์ ทดสอบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อนำนวัตกรรมไปสร้างมูลค่าต่อธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบด้าน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ปตท. ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรด้วยพลังงานแห่งอนาคตและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด้านการพัฒนาบุคลากร… สถาบันนวัตกรรม ปตท. ไม่หยุดที่จะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานวัตกรรมให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันโดยเฉพาะการใช้พลังงานที่เปลี่ยนเข้าสู่สังคมการใช้ไฟฟ้า พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน ก้าวสู่การเป็น “Innovation Institute” ขององค์กรด้านพลังงานของประเทศอย่างแท้จริง

ส่วนการติดตั้ง เครื่องวัดค่าฝุ่น PM 2.5 หรือ NONG PIM… คุณวุฒิกร สติฐิตเล่าถึงแผนการขยายผลไปยังพื้นที่อุตสาหกรรมอื่นๆ อีกกว่า 200 จุด ในปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้ประกอบการในบริเวณที่ มีอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ ได้ตระหนักและรับรู้ถึงสถานการณ์ปริมาณค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ โดยเครื่องวัดค่าฝุ่น PM 2.5 ที่นำมาติดตั้ง

นอกจากนั้น… สถาบันนวัตกรรม ปตท. ยังเสนอความร่วมมือ และ เปิดรับนวัตกรรมภายนอกที่เกี่ยวกับการตรวจวัด PM 2.5 ด้วยการเสนอความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญด้วย ซึ่งเครื่องวัดค่าฝุ่น PM 2.5 NONG PIM ของ ปตท. จะเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศและปริมาณฝุ่นด้วยระบบ Sensor พร้อมส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย และ แสดงผลเรียลไทม์ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการอ่านและวิเคราะห์ผล โดยพัฒนาขึ้นจากวิสัยทัศน์ ปตท. ที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ตามวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต และ เติบโตในธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน ภายใต้สโลแกน “Powering Life with Future Energy and Beyond” 

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts