PP-SME… โครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุนโดย ก.ล.ต.

shake hand with money

สืบเนื่องมาจากบทความเรื่อง การระดมทุนด้วยการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่ง Reder.red ได้เผยแพร่ไปช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ปี 2020 และมีเพื่อนใหม่สองสามท่าน ทักทายแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผม และข้อมูลบางแง่มุมที่ได้เปิดหูเปิดตาจากผู้รู้บางท่าน ทำให้ต้องเอาประเด็นนี้มานำเสนอซ้ำอีกหน่อย ในประเด็น SMEs อยากระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์บ้าง… โดยเฉพาะข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. 

ก่อนอื่นคงต้องมาดูหลักเกณฑ์ที่ใช้อ้างอิงการดำเนินการในกรอบ PP-SME กันก่อน… โดยเวบไซต์ของ ก.ล.ต. ได้อ้างอิงหลักเกณฑ์การระดมทุนผ่านประกาศ 2 ฉบับคือ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2563 ​เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นบริษัทจำกัด กับ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2563 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม​

ส่วนหลักเกณฑ์เบื้องต้น​โดยสรุปของแนวทาง การเสนอขายขายหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ CD ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์รูปแบบหนึ่ง ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และถูกกำกับดูแลโดยสำนักงาน ก.ล.ต. โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกหลักเกณฑ์รองรับการระดมทุนในรูปแบบเฉพาะเจาะจงของ SME โดยเน้นหลักการกำกับดูแลที่ต้องไม่สร้างภาระและต้นทุนแก่บริษัทมากเกินไป ในขณะเดียวกัน ยังคงคำนึงถึงกลไกการคุ้มครองผู้ลงทุนด้วย ดังนี้​

คุณสมบัติของกิจการ

กิจการที่จะเสนอขายหลักทรัพย์แบบแบบเฉพาะเจาะจงของ SME ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นบริษัทจำกัดที่เข้าข่ายเป็น SME ขนาดกลางและขนาดย่อมตามนิยาม SME ของกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย พ.ศ. 2562

 • กิจการผลิตขนาดเล็ก หรือ S… จ้างงาน 1-50 คน รายได้ 0-100 ล้านบาท
 • กิจการผลิตขนาดกลาง หรือ M… จ้างงาน 51-200 คน รายได้ 101-500 ล้านบาท 
 • กิจการบริการ ค้าส่งหรือค้าปลีกขนาดเล็ก หรือ S… จ้างงาน 1-30 คน รายได้ 0-50 ล้านบาท
 • กิจการบริการ ค้าส่งหรือค้าปลีกขนาดกลาง หรือ M… จ้างงาน 31-100 คน รายได้ 51-300 ล้านบาท

2. สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ที่ www.smeprofile.com โดยมีรายการเอกสารที่ต้องเตรียมประกอบด้วย

และสามารถตรวจสอบราย​ชื่อบริษัทที่เข้า​ร่วมโครงการ​ได้ที่นี่

การคุ้มครองผู้ลงทุน/การเสนอขายหลักทรัพย์

เนื่องจากบริษัทจำกัดที่มาระดมทุนแบบเฉพาะเจาะจง อาจเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น หรือมีความเสี่ยงในประกอบธุรกิจที่สูง รายได้หรือกำไรอาจยังไม่แน่นอน รวมทั้งมีโอกาสสูงที่จะไม่ประสบความสำเร็จ และเลิกประกอบธุรกิจไป ดังนั้น สำนักงานจึงกำหนดหลักเกณฑ์ประเภทผู้ลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนใน SME หรือ startup เพื่อใช้เป็นมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนตามระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง หรือความเข้าใจในการลงทุนของผู้ลงทุน ดังนี้

 • ประเภท​ผู้ลงทุน… ผู้ลงทุนสถาบัน กิจการเงินร่วมลงทุน หรือ PE นิติบุคคลร่วมลงทุน หรือ VC และผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ หรือ Angel Investor… วงเงินระดมทุน ไม่จำกัดวงเงิน… ​จำนวนผู้ลงทุน ไม่จำกัดจำนวน
 • ประเภท​ผู้ลงทุน… กรรมการและพนักงานของกิจการและบริษัทย่อย รวมถึงนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นเพื่อถือหุ้นแทนกิจการสำหรับการจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน หรือ SPV… วงเงินระดมทุน ไม่จำกัดวงเงิน… ​จำนวนผู้ลงทุน ไม่จำกัดจำนวน
 • ประเภท​ผู้ลงทุน…ผู้ลงทุนอื่นๆ… วงเงินระดมทุน ไม่เกิน 20 ล้านบาท รวมทั้งหุ้นและ CD… ​จำนวนผู้ลงทุน ไม่เกิน 10 ราย รวมทั้งหุ้นและ CD

หน้าที่ในการเสนอขายหลักทรัพย์

SME มีหน้าที่ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง​

 • ข้อมูลสรุปสาระสำคัญของหุ้น / หุ้นกู้แปลงสภาพ (แบบ Factsheet SME) .doc | .pdf​
 • หนังสือขอจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ .doc | .pdf
 • รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ SME PP-issuer) .doc | .pdf​
 • หนังสือแต่งตั้ง​เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Operating Officer) ​.doc | .pdf

หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านที่กำลังสนใจครับผม…

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

Learn Unlearn Relearn

Unlearn Skills…

The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn.

POINT OF SALE จาก ODOO

POS หรือ Point of Sale หรือเครื่องแคชเชียร์ที่เราเห็นอยู่ทุกที่ๆ เราไปจับจ่ายใช้สอยนั่นแหละครับ… POS เป็นระบบจัดการการขายหน้าร้านที่จำเป็นสำหรับธุรกิจที่ต้องขายสินค้าและรับชำระเงินกัน ณ จุดขาย โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเป็นกลไกปกติของการทำธุรกิจแบบ B2C หรือ Business to Consumers ที่การซื้อขายและชำระราคาจะเกิดขึ้นทันที ไม่เหมือนโมเดลธุรกิจแบบ B2B ที่การซื้อขายและชำระราคา อาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเข้ามาเช่น มีเครดิตเทอม 30

Ozone Depletion เมื่อชั้นโอโซนบางลง กลายเป็นหลุมและรูรั่ว #FridaysForFuture

โอโซน หรือ O3 เป็นก๊าซซึ่งประกอบด้วยธาตุออกซิเจนจำนวน 3 โมเลกุล มีอยู่เพียง 0.0008% ในบรรยากาศ แต่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเกาะป้องกันรังสีอุลตราไวโอเล็ต หรือ UV ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก