shake hand with money

PP-SME… โครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุนโดย ก.ล.ต.

สืบเนื่องมาจากบทความเรื่อง การระดมทุนด้วยการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่ง Reder.red ได้เผยแพร่ไปช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ปี 2020 และมีเพื่อนใหม่สองสามท่าน ทักทายแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผม และข้อมูลบางแง่มุมที่ได้เปิดหูเปิดตาจากผู้รู้บางท่าน ทำให้ต้องเอาประเด็นนี้มานำเสนอซ้ำอีกหน่อย ในประเด็น SMEs อยากระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์บ้าง… โดยเฉพาะข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. 

ก่อนอื่นคงต้องมาดูหลักเกณฑ์ที่ใช้อ้างอิงการดำเนินการในกรอบ PP-SME กันก่อน… โดยเวบไซต์ของ ก.ล.ต. ได้อ้างอิงหลักเกณฑ์การระดมทุนผ่านประกาศ 2 ฉบับคือ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2563 ​เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นบริษัทจำกัด กับ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2563 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม​

ส่วนหลักเกณฑ์เบื้องต้น​โดยสรุปของแนวทาง การเสนอขายขายหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ CD ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์รูปแบบหนึ่ง ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และถูกกำกับดูแลโดยสำนักงาน ก.ล.ต. โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกหลักเกณฑ์รองรับการระดมทุนในรูปแบบเฉพาะเจาะจงของ SME โดยเน้นหลักการกำกับดูแลที่ต้องไม่สร้างภาระและต้นทุนแก่บริษัทมากเกินไป ในขณะเดียวกัน ยังคงคำนึงถึงกลไกการคุ้มครองผู้ลงทุนด้วย ดังนี้​

คุณสมบัติของกิจการ

กิจการที่จะเสนอขายหลักทรัพย์แบบแบบเฉพาะเจาะจงของ SME ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นบริษัทจำกัดที่เข้าข่ายเป็น SME ขนาดกลางและขนาดย่อมตามนิยาม SME ของกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย พ.ศ. 2562

 • กิจการผลิตขนาดเล็ก หรือ S… จ้างงาน 1-50 คน รายได้ 0-100 ล้านบาท
 • กิจการผลิตขนาดกลาง หรือ M… จ้างงาน 51-200 คน รายได้ 101-500 ล้านบาท 
 • กิจการบริการ ค้าส่งหรือค้าปลีกขนาดเล็ก หรือ S… จ้างงาน 1-30 คน รายได้ 0-50 ล้านบาท
 • กิจการบริการ ค้าส่งหรือค้าปลีกขนาดกลาง หรือ M… จ้างงาน 31-100 คน รายได้ 51-300 ล้านบาท

2. สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ที่ www.smeprofile.com โดยมีรายการเอกสารที่ต้องเตรียมประกอบด้วย

และสามารถตรวจสอบราย​ชื่อบริษัทที่เข้า​ร่วมโครงการ​ได้ที่นี่

การคุ้มครองผู้ลงทุน/การเสนอขายหลักทรัพย์

เนื่องจากบริษัทจำกัดที่มาระดมทุนแบบเฉพาะเจาะจง อาจเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น หรือมีความเสี่ยงในประกอบธุรกิจที่สูง รายได้หรือกำไรอาจยังไม่แน่นอน รวมทั้งมีโอกาสสูงที่จะไม่ประสบความสำเร็จ และเลิกประกอบธุรกิจไป ดังนั้น สำนักงานจึงกำหนดหลักเกณฑ์ประเภทผู้ลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนใน SME หรือ startup เพื่อใช้เป็นมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนตามระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง หรือความเข้าใจในการลงทุนของผู้ลงทุน ดังนี้

 • ประเภท​ผู้ลงทุน… ผู้ลงทุนสถาบัน กิจการเงินร่วมลงทุน หรือ PE นิติบุคคลร่วมลงทุน หรือ VC และผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ หรือ Angel Investor… วงเงินระดมทุน ไม่จำกัดวงเงิน… ​จำนวนผู้ลงทุน ไม่จำกัดจำนวน
 • ประเภท​ผู้ลงทุน… กรรมการและพนักงานของกิจการและบริษัทย่อย รวมถึงนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นเพื่อถือหุ้นแทนกิจการสำหรับการจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน หรือ SPV… วงเงินระดมทุน ไม่จำกัดวงเงิน… ​จำนวนผู้ลงทุน ไม่จำกัดจำนวน
 • ประเภท​ผู้ลงทุน…ผู้ลงทุนอื่นๆ… วงเงินระดมทุน ไม่เกิน 20 ล้านบาท รวมทั้งหุ้นและ CD… ​จำนวนผู้ลงทุน ไม่เกิน 10 ราย รวมทั้งหุ้นและ CD

หน้าที่ในการเสนอขายหลักทรัพย์

SME มีหน้าที่ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง​

 • ข้อมูลสรุปสาระสำคัญของหุ้น / หุ้นกู้แปลงสภาพ (แบบ Factsheet SME) .doc | .pdf​
 • หนังสือขอจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ .doc | .pdf
 • รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ SME PP-issuer) .doc | .pdf​
 • หนังสือแต่งตั้ง​เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Operating Officer) ​.doc | .pdf

หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านที่กำลังสนใจครับผม…

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts