การระดมทุนด้วยการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Dollar plane

ในยุคที่ธุรกิจขนาดใหญ่โตยากและอยู่ยาก ในขณะที่กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมีความคล่องตัวหลายอย่างมากกว่า ยกเว้นเงินทุน… ซึ่งแต่เดิมที่เคยมีมา เงินทุนของคนค้าขายได้จากทุนส่วนตัวล้วนๆ ไม่ว่าจะได้จากเก็บหอมรอมริบ หรือ เป็นหนี้เป็นสินจากตลาดเงิน… ซึ่งธุรกิจนายทุนตลาดเงินอย่างธนาคาร ไฟแนนซ์ และเครดิตฟองซิเอร์ รวมทั้งนายทุนเงินกู้แบบอื่นๆ จึงงอกเงยเบ่งบานมานานในประเทศไทย

และแล้วตลาดหลักทรัพย์ก็เปิดทางให้กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แล้ว แม้จะไม่สามารถจัดใหญ่จัดเต็มให้ได้เหมือนการระดมทุนระดับบริษัทมหาชน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการระดมทุนสูงอยู่มาก จนกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กไม่สามารถหารายได้มาบริหารต้นทุนส่วนทุนมหาชนได้พอคุ้มกำไร

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงพัฒนาช่องทางการเสนอหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัด หรือ PP หรือ Private Placement สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ขึ้น… และทดลองดำเนินงานมาแล้วในวงจำกัดก่อนหน้านี้ จนระบบและแนวทางหลักเกณฑ์เดินมาถึงวันที่… ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จับมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดโครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุน หรือโครงการ PP-SME เพื่อแนะนำส่งเสริมสนับสนุน SME ไทยให้เข้าถึงตลาดทุนแทนการเข้าถึงตลาดเงินเหมือนแต่ก่อน

โครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุน หรือ โครงการ PP-SME มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้มากขึ้น โดยสามารถขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพได้ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ก่อน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นบริษัทจำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็น SME ขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามที่กำหนดคือ 

  1. กิจการผลิตขนาดเล็ก หรือ S… จ้างงาน 1-50 คน รายได้ 0-100 ล้านบาท
  2. กิจการบริการ ค้าส่งหรือค้าปลีกขนาดเล็ก หรือ S… จ้างงาน 1-30 คน รายได้ 0-50 ล้านบาท
  3. กิจการผลิตขนาดกลาง หรือ M… จ้างงาน 51-200 คน รายได้ 101-500 ล้านบาท
  4. กิจการบริการ ค้าส่งหรือค้าปลีกขนาดกลาง หรือ M… จ้างงาน 31-100 คน รายได้ 51-300 ล้านบาท

ถ้ากิจการของท่านเข้าเกณฑ์… คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลเข้าร่วมโครงการด้วยตัวเอง หรือ ติดต่อฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 โทร 0-2033-4644, 0-2263-6025 

ส่วนท่านที่ต้องการที่ปรึกษา… Add LineID: dr.thum ทักเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยได้ครับ

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวัน

Recent Posts