Pyrolysis Bio-Oil Technology #GreenEconomy

Pyrolysis Bio-Oil

การแส 3Rs ซึ่งเป็นแกนของเศรษฐกิจยั่งยืนสาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเฉพาะประเด็นขยะและของเหลือจากต้นทางแบบต่างๆ ที่กำลังถูกพัฒนาแรวทางการใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการทางเศรษฐกิจ “ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” ซึ่งหลักๆ คือการพยายามทำให้ของเหลือและขยะไร้ค่า ได้กลายเป็นของมีค่ามีราคาให้ได้มากที่สุด

แนวทางหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากก็คือ “การเอาขยะไปแปรรูปเป็นน้ำมัน” ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีถึงขั้นใช้ในเชิงพาณิชย์ได้แล้ว

โรงต้นแบบการแปรรูปขยะเป็นน้ำมัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การแปรรูปขยะเป็นน้ำมันจะใช้กระบวนการไพโรไลซิส หรือ Pyrolysis Process ซึ่งเป็นกระบวนการทางเคมีความร้อนที่สามาถเปลี่ยนรูปของชีวมวล พลาสติก รวมถึงยางที่ใช้แล้ว ไปเป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าทางความร้อนสูงขึ้น

กรณีโรงต้นแบบการแปรรูปขยะเป็นน้ำมัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีศักยภาพในการแปรรูปขยะพลาสติกด้วยกระบวนการไพโรไลซิส ให้เกิดการสลายตัวด้วยความร้อนในสภาวะปราศจากออกซิเจน… สามารถผลิตน้ำมันได้ประมาณ 4,000-5,000 ลิตรต่อวัน จากวัตถุดิบพลาสติกประมาณ 6,000 กิโลกรัม โดยขยะพลาสติกที่ได้จากโรงงานบำบัดขยะทางกลและชีวภาพ หรือ MBT หรือ Mechanical and Biological Treatment ซึ่งอยู่ในรูปของเชื้อเพลิงจากขยะระดับ 3 หรือ Refuse Derived Fuel หรือ RDF-3 ซึ่งเป็นเกรดปานกลาง… จากนั้นจะนำไปผ่านกระบวนการเตรียมวัตถุดิบโดยใช้เครื่องจับตัวเป็นก้อน หรือ Agglomerator เป็นก้อนเล็กๆ สามารถป้อนเข้าสู่โรงงานแปรรูปน้ำมันได้อย่างต่อเนื่อง

การทำงานของเตาปฏิกรณ์ไพโรไลซิสเพื่อผลิตน้ำมันโดยหลักการพื้นฐาน จะเป็นการนำขยะพลาสติกมาเผาในเตาปฏิกรณ์จนระเหยกลายเป็นไอที่ระดับอุณหภูมิ 350-400 องศาเซลเซียส ก่อนจะกลั่นไอเป็นของเหลว ซึ่งมักจะมีองค์ประกอบทั้งน้ำมันดีเซล เนปทา และ น้ำมันเตา ซึ่งต้องนำไปกลั่นอีกรอบให้ได้น้ำมันที่สามารถนำไปใช้งานกับเครื่องยนต์ หรือ เครื่องจักรได้… ไอระเหยส่วนเกินซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติยังสามารถนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลงในเตาปฏิกรณ์ได้ทั้งหมด… และกากคาร์บอน หรือ ถ่านที่เหลือจากการเผาเป็นไอก็ สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในงานอุตสาหกรรมได้

FORTAN Pyrolysis Plant โดย TT GROUP

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

AeroMobil… รถบิน! 

AeroMobil ประกอบด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก 8 ประเทศกว่า 40 คนจากอุตสาหกรรมยานยนต์และการบินที่มุ่งมั่นจะพัฒนานวัตกรรมการขนส่งที่ใช้ได้ทั้งท้องถนนและน่านฟ้า


bioplastique

นวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์และพลาสติกชีวภาพ #FridaysFor Future

ขยะอินทรีย์ในประเทศมีปริมาณปีละ 17.28 ล้านตัน สามารถนำมาคัดแยกขยะจากต้นทางโดยใช้ถุงพลาสติกชีวภาพ จะสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ถึงปีละ 11.52 ล้านตัน คิดเป็นรายได้เพิ่มขึ้นกับประเทศถึง 115,200 ล้านบาท

flower-relax-rest

ภาพรวม แนวโน้มธุรกิจสปา

มูลค่าตลาดธุรกิจสปาในไทยมีการเติบโตราว 8% ต่อปี… สูงกว่าอัตราเฉลี่ยทั่วโลก หรือขยายตัวจากระดับประมาณ 3 หมื่นล้านบาทในปี 2013 มาอยู่ที่ราว 3.5 หมื่นล้านบาทในปี 2015 สูงเป็นอันดับที่ 16 ของโลก และเป็นอันดับที่ 5 ของเอเชีย

Mercedes-Benz E 500

E 500… Mercedes-Benz By Porsche #สุดสัปดาห์พาดูรถ

Mercedes-Benz 500 E ประกอบตัวถังที่โรงงาน Porsche แต่ส่งกลับไปทำสีที่โรงงาน Daimler ก่อนจะส่งกลับมาประกอบเครื่องยนต์ และ เก็บงานก่อนส่งมอบที่โรงงาน Porsche อีกรอบ… จึงใช้เวลาในการผลิตรถหนึ่งคันนาน 18 วัน และ ส่งมอบได้เพียงวันละ 10 คันเท่านั้นในระยะแรก ก่อนจะทำได้วันละ 20 คันในระยะต่อมา