Radical Candor and The Pixar Braintrust… น้ำใสใจจริงอันเด่นชัด และ Pixar Braintrust #ExtremeLeadership

The Braintrust หรือ The Pixar Braintrust เป็นเทคนิคการประชุม และหรือ การระดมสมองที่พัฒนามาจาก “วิธีการทำงาน” ของทีมผู้สร้างแอนิเมชันแห่ง Pixar ตั้งแต่ครั้งที่เพียรสร้าง Toy Story ในยุค 90 ซึ่งประกอบไปด้วย John Lasseter… Andrew Stanton… Pete Docter… Lee Unkrich และ Joe Ranft

Edwin Catmull ผู้ร่วมก่อตั้ง Pixar เคยกล่าวไว้ว่า… พวกเขาทั้ง 5 เป็นคนตลก มีสมาธิ ฉลาด แต่ชอบถกเถียงกันอย่างไม่ลดละ เพียงแต่การโต้เถียงแต่ละครั้ง จะเป็นการถกถึงเฉพาะเรื่องงานโดยไม่มีเรื่องส่วนตัวมาปะปน… นั่นทำให้บทสรุปของการถกเถียงทุกครั้งเป็นผลดีกับเนื้องานยิ่งกว่าเดิมเสมอ และ วิธีการทำงานของทีมผู้สร้าง Toy Story ก็ได้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร หรือ Company Culture ที่ฝังรากลึกลงใน Pixar มาอย่างยาวนาน และ ได้กลายเป็นวิธีที่กระตุ้นให้เกิดไอเดียใหม่ๆ ผ่านอิสระในการแสดงความเห็น การพูดคุย และการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล… โดยมีความโดดเด่นที่สุดในวัฒนธรรมแห่งการถกเถียงนี้อยู่ที่ ความเชื่อมั่นในการถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์ และ เสนอแนะไอเดียที่ “ต้องการความจริงใจ หรือ Demand For Candor” เพื่อให้เกิด Braintrust หรือ เชื่อถือสติปัญญาได้จากทุกประเด็นในทุกปฏิกิริยาจากที่ประชุมระดมสมอง

ซึ่งการทำ Braintrust ในแบบของ Pixar จะใช้ของเพียง 3 อย่างเป็นเครื่องมือ คือ กระดาษโน้ต หรือ Post-It Note กับ ดินสอ และ นาฬิกาจับเวลา… ซึ่งแนะนำให้เริ่มต้น และ ดำเนินไปตามลำดับดังนี้คือ 

  • Brainstorming Leader หรือ ผู้นำประชุมระดมสมองจะอธิบายโจทย์ของการระดมสมอง หรือ สิ่งที่ต้องการจากการประชุมครั้งนี้ให้ชัดเจนราว 5 นาที
  • ต่อด้วย… สมาชิกทีมที่มีข้อสงสัยต่อโจทย์ และ คำอธิบายที่ต้องการข้อมูล หรือ รายละเอียดเพิ่มจะเขียนข้อสงสัยเพื่อถกถามเพิ่มลงกระดาษโน๊ต แล้วนำไปแปะที่บอร์ด หรือผนัง ในห้องประชุม… ควรใช้เวลาราว 3 นาที
  • Brainstorming Leader ควรต้องใช้เวลาราว 10 นาทีตอบประเด็นสงสัยจากโน๊ตบนบอร์ดให้ครบ และ ชัดเจน
  • ต่อด้วย… การให้สมาชิกทีมได้เขียน “ไอเดียส่วนตัว” ที่ต่อยอดจากประเด็นต่างๆ ที่ Brainstorming Leader ตั้งเป็นโจทย์ และ อธิบายรายละเอียดไว้… โดยเขียนลงกระดาษโน๊ต และ นำไปติดขึ้นบอร์ดระดมสมองเช่นเดิม และ ให้ใช้เวลาเพียง 3 นาที
  • ให้เวลากับสมาชิกทีมได้บรรยาย หรือ อธิบายถึง “ไอเดียส่วนตัว” ที่เขียนลงโน๊ตอย่างครบถ้วน และ ต้องเปิดให้ถกเถียงในทีมอย่างอิสระระดับ Radical Candor หรือ เห็นน้ำใสใจจริงที่มอบให้กันผ่านการถกเถียงอย่างชัดเจน… แต่ก็ไม่ควรใช้เวลาเกิน 20-30 นาที ให้ครบทุกไอเดีย
  • ที่เหลือก็เพียงแค่รวบรวมไอเดียที่ประกอบกันแล้วสามารถ “ตอบโจทย์” ได้ด้วยเงื่อนไขที่ดีที่สุด ก่อนจะสรุปผลลัพธ์การระดมสมอง ด้วยเวลาไม่เกิน 20 นาที

ในปัจจุบัน… Radical Candor หรือ น้ำใสใจจริงในวงสนทนาระดมสมอง และ วัฒนธรรมองค์กรแบบ The Pixar Braintrust ได้รับความสนใจ และ ถูกประยุกต์ใช้ในการประชุมแบบสร้างสรรค์อยู่ทั่วโลก… โดยเฉพาะการประชุมแบบ “ร่วมคิด–ร่วมรับผิดชอบ” ในหลายองค์กรที่สามารถลอกคราบวัฒนธรรมเก่าออกจากห้องประชุมที่น่าเบื่อจากพฤติกรรมนักตรวจการบ้านเพื่อนร่วมงาน และ คนพิพากษาไอเดียผู้อื่นด้วยกึ๋น กับ เก๋าส่วนตัวที่เต็มไปด้วยอัตตาจนไม่มีใครอยากตั้งคำถามมากถกด้วย

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *