Reder Blended Canvas

Reder Blended Canvas

Reder Blended Canvas หรือ Blended Learning Canvas ของ Reder ออกแบบขึ้นใช้โดยผมและที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิหลายท่านจากหลายที่เป็น Peer Review… ครั้งแรกทำขึ้นเพื่อเป็นแบบฟอร์มช่วยให้ครูอาจารย์ จากสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง ที่จ้างผมและทีมเป็น Outsource พัฒนา LMS และ eLearning Materials… แบบฟอร์มชุดแรกๆ ช่วยให้ครูอาจารย์สามารถทำแผนการสอน เพื่อดัดแปลงเป็น eLearning ได้ง่ายและลดเวลาประสานงานลงได้มากระหว่างพัฒนา

Reder Blended Canvas ที่ผมแนะนำท่านจากบทความเรื่อง Blended Learning Canvas เป็น Version ที่พัฒนาขึ้นใหม่ปี 2020 เพื่อช่วยเพื่อนท่านหนึ่งทำวิจัยทางการศึกษา แต่เครื่องมือไม่ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณา Research Methodology ผมจึงขอกลับมาเปลี่ยนชื่อเป็น Reder Blended Canvas

เรียนทุกท่านแบบนี้ว่า… Reder Blended Canvas ไม่ใช่นวัตกรรมทางอะไรทั้งสิ้น เพราะโดยการใช้งานแล้วเป็นเพียง Framework ช่วยออกแบบและวางแผนทรัพยากร เพื่อลดรูปแบบการเรียนการสอนในแนวทาง Pedagogy ที่ต้องพึ่งพาครูหรือผู้สอนใกล้ชิด ไปสู่ Andragogy ที่พึ่งตัวผู้เรียนเองในการพัฒนาองค์ความรู้ให้ตัวเองมากขึ้นเท่านั้น… ซึ่งทำให้โปรแกรมเมอร์ที่ช่วยงานครูอาจารย์เตรียม eLearning ทำงานง่ายขึ้น เพราะไม่ต้องเรียนรู้หรือเข้าใจเนื้อหาบทเรียนก็ช่วยเตรียมงานได้

Reder Blended Canvas

Reder Blended Canvas เป็นกรอบการทำงานหรือ Framework ที่พัฒนาให้มีองค์ประกอบแบบ 3 Metadata and 6 Block ประกอบด้วย

  1. Title หรือ หัวข้อ… เป็น Metadata ชื่อเรื่อง หรือชื่อบทเรียน หรือชื่อหัวข้อ ใช้ตัวอักษรตัวเลขและเว้นวรรคได้ หรือใช้หลายชื่อ หรือระบุเป็นรหัสก็ได้
  2. Learning Objectives หรือวัตถุประสงค์การเรียน… เป็น Metadata ระบุวัตถุประสงค์การเรียน หรือองค์ความรู้และทักษะที่สามารถประเมินได้จากตัวผู้เรียนเมื่อเรียนสำเร็จ
  3. Students/Learners หรือผู้เรียน… เป็น Metadata ระบุกลุ่มเป้าหมายผู้เรียน
  4. Measurement and Evaluation หรือ การวัดและประเมิน… เป็น Block แรกที่ต้องเขียนที่ตำแหน่งล่างกลาง ใส่เครื่องมือ วิธีการและเป้าหมายการประเมินที่สอดคล้องกับ L/O หรือ Learning Objectives
  5. Classroom/In-Person Plan… เป็น Block ลำดับที่สองที่ต้องเขียนที่ตำแหน่งขวาบน ให้บันทึกกิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมการพบปะระหว่างผู้สอน ผู้ช่วยสอนและผู้เรียน
  6. Synchronous/Asynchronous eLearning หรือกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์… เป็น Block ลำดับที่สามด้านบนซ้าย ให้บันทึกกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์และทรัพยากรการศึกษาออนไลน์ที่สำคัญ และเรียงลำดับกิจกรรมก่อนหลังด้วย
  7. Instruction Guideline หรือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน… เป็น Block ลำดับที่สี่อยู่ตำแหน่งกลางบน ให้บันทึกขั้นตอนการ Blended กิจกรรมการเรียนการสอนจาก Classroom/In-Person Plan และ Synchronous/Asynchronous eLearning ว่าเรียงลำดับและจัดกิจกรรมสอดประสานกันอย่างไร
  8. Materials and Infrastructures หรือ ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้… เป็น Block ที่ห้าตำแหน่งล่างซ้ายที่ต้องกำหนดความต้องการใช้ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์การทดลอง ช่องทางและรูปแบบการสื่อสาร ช่องทางและรูปแบบการคมนาคมขนส่ง ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งทรัพยากรเพื่อปกป้องดูแลความสะดวกปลอดภัยระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน
  9. Cost หรือ งบประมาณค่าใช้จ่าย… เป็น Block ลำดับที่ 6 ตำแหน่งขวาล่าง ให้บันทึกรายการงบประมาณที่ต้องใช้เพื่อการดำเนินการให้บรรลุตามแผน
ตัวอย่าง RBC

สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือ… Reder Blended Canvas เป็นเอกสารหน้าเดียวมีพื้นที่จำกัด เพื่อใช้บีบแนวคิดและคำอธิบาย… ก่อนหน้านั้นผมเคยเห็นการเขียน Canvas โดยใช้รหัสใส่ข้อมูลบน Canvas แล้วไปทำเอกสารอธิบาย Canvas แนบมาอีกปึกใหญ่… ซึ่งถือว่าผิดวัตถุประสงค์การใช้ Canvas ที่ต้องการให้เห็น “ภาพรวมแผนการสอน” ในหน้าเดียวเหมือนการมองรูปภาพรูปหนึ่ง… ซึ่งต่างจากแผนการสอนแบบคลาสสิก ที่เป็นเอกสารหลายหน้า ซึ่งหลายกรณีมีการแนบข้อสอบปรนัยพร้อมเฉลยใส่มาด้วยก็เคยเห็น

RBC หรือ Reder Blended Canvas จึงเคร่งครัดเรื่อง “ต้องจบในหน้าเดียว” และ “ต้องผสม Andragogy และ Pedagogy เสมอ

ท่านที่ยังไม่รู้จัก Andragogy และ Pedagogy คลิกกลับไปทบทวนที่นี่… สุดท้ายขออภัยอีกครั้งที่เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ… ซึ่งผมพัฒนาขึ้นใช้กับลูกค้าต่างชาติ… ครูไทยและนักการศึกษาไทย ไม่มีใครใช้ของแบบนี้หรอกครับ! แต่ตัวอย่างก็กรอกเป็นภาษาไทยไว้ให้เป็นแนวทางแล้ว

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

Pineapple Refinery

เครื่องหนังและเส้นใยสับปะรด #FridaysForFuture

การแปรรูปของเหลือจากภาคเกษตร ที่เรียกว่า Biorefinery Process หรือการแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเทคโนโลยีหลายมิติ มาไกลถึงเชื้อเพลิงชีวภาพเต็มรูปแบบ Bioplastic และ Bio-chemicals หลากหลาย และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดทุกวัน

Autonomous Car

5 Level Of Autonomous Cars… พาหนะไร้คนขับทั้ง 5 ระดับ

นักวิจัยจาก ABI Research คาดการณ์ว่า ภายในปี 2025 เราจะได้รถยนต์ไร้คนขับบนท้องถนนมากกว่า 8,000,000 คัน… ก็ประมาณ 4 ปีข้างหน้านี่แล้ว ที่ยานพาหนะวิ่งเองจนถึงไร้คนขับจะพบเห็นได้ในเมืองหลักๆ ของโลกที่โครงสร้างพื้นฐานพร้อมเพื่อระบบนิเวศน์นี้… ซึ่งรถยนต์ไร้คนขับในปี 2025 ที่พูดถึงกันนี้ จะหมายถึงรถยนต์ในมาตรฐาน Driving Automation Level 3… Level 4 และ Level 5

sme

Local Economy Loan สินเชื่อจาก SME Bank #SaturdaySME

สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจเกษตรแปรรูป ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการใหม่ มีนวัตกรรม ธุรกิจผลิต หรือบริการอื่นๆ ประกอบอาชีพอิสระ ค้าส่ง ค้าปลีก… สำหรับผู้ประกอบการ นิติบุคคลเป็นเอสเอ็มอี ธุรกิจเกษตรแปรรูป ธูรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการใหม่ ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม ธุรกิจผลิต รวมทั้งบริการอื่นๆ ไปจนถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระ

Data Wharehouse

ข้อมูลกับภาวะผู้นำ… มีไว้ ใช้เป็น ก็เห็นค่า

ปัญหาและอุปสรรค์ของการใช้ข้อมูลระดับองค์กร มักจะมาจาก “ความไม่พร้อมของบุคลากร” โดยเฉพาะผู้นำระดับกลาง หรือ Middle Management ที่ถูกดันมาทำงานด้าน Data ทั้งๆ ที่ไม่เชี่ยวชาญ… ซึ่งถ้าประกอบเข้ากับ วิสัยทัศน์และเป้าหมายการใช้ข้อมูลวิเคราะห์ หรือ Data Analytics ที่ “คลุมครือเกาะกระแสมากกว่าจะเกาะแก่นองค์กร” โดยผู้นำระดับสูงที่ส่วนใหญ่ “ยังเชื่อกึ๋นกับเก๋า” ของตัวเอง มากกว่าข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว