Insight Analytics… ข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก #DataDrivenEra

ศาสตร์ด้านข้อมูลข่าวสาร หรือ Information Science อันเป็น “ทรัพยากร และ ตัวแปร” เพื่อใช้ในการตัดสินใจ กับ ใช้เป็นหลักอ้างอิงเพื่อประกอบเป็นตัวแปรใหม่ รวมทั้งการประกอบขึ้นเป็นองค์ความรู้ หรือ Knowledge ซึ่งสำคัญกับพัฒนาการของมนุษย์ชาติจนคนรุ่นเราไม่ต้องย้อนไปคิดเรื่องพัฒนาล้อ และ วิธีทอผ้า หรือ ประดิษฐ์หลอดไฟกันใหม่…

More »

RPA Data Extraction และ AI… เครื่องมือขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล #DeepTechDriven

พัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence จึงเป็นทางออกเดียวในการเสริมส่งวิทยาข้อมูลในวันที่ข้อมูลทุกรูปแบบจากทุกๆ ที่บนโลกได้เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งกรณีของข้อมูลประเภทที่มีโครงสร้าง หรือ Structured Data อย่างชัดเจนจะไม่เคยมีปัญหาในการประมวลผล และ ยิ่งเสริมวิทยาการด้านปัญญาประดิษฐ์ใส่เข้าไปก็ยิ่งดีงามเรียบร้อยยิ่งกว่าเดิมมาก

More »

AI TriSM… ระบบการจัดการความเสี่ยงและติดตามตรวจสอบการทำงานของ AI #DeepTechDriven

AI TriSM ย่อมาจาก AI Trust Risk & Security Management ซึ่งเป็น DeepTech การจัดการความเสี่ยงในระบบมีการติดตั้งใช้งานปัญญาประดิษฐ์ ที่จะเข้ามาช่วยให้มั่นใจได้ว่า… เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI Technology จะสามารถทำในสิ่งที่ตั้งใจจะทำทั้งหมดนั้นได้ในลักษณะที่น่าเชื่อถือ ยุติธรรม เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และ ปลอดภัย… นอกจากนั้น AI TriSM ยังจะช่วยปกป้องข้อมูลที่ต้องแลกเปลี่ยนทั้ง Input-Output จัดการการกำกับดูแล ปกป้องความเป็นส่วนตัว และ ตรวจจับความผิดปกติเพื่อปกป้องฟังก์ชันที่สำคัญของระบบ

More »

Artificial Neural Networks… สมองประดิษฐ์ #DeepTechKnowledge

เมื่อพูดถึง DeepTech ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกวิทยาการด้าน “สมองประดิษฐ์ หรือ สมองเทียม หรือ Artificial Neural Network หรือ ANN” อันเป็นวิทยาการพื้นฐานสาขาหนึ่งในศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence… โดยกลไกทางเทคนิคของ ANN จะเป็นโครงข่ายการประมวลผลจากตัวแปรต้นที่ถูกป้อนเข้าไป ซึ่งเป็นการประมวลผล หรือ คำนวณแบบต่อเนื่องจากโหนดหนึ่งข้ามไปอีกโหนดหนึ่ง โดยในแต่ละโหนดจะไม่ต่างจากการทำงานของเซลล์ประสาท หรือ Neuron ที่ประกอบด้วยเนื้อสมองสีเทา หรือ Gray Matter ของมนุษย์ที่เป็น Soma คอยทำหน้าที่ในการประมวลและแปลผลข้อมูล หรือ ตัวแปรที่รับมา… ซึ่งจะส่งต่อไปให้เซลล์สมอง Soma ของเซลล์ประสาทโหนดต่อไปผ่านเนื้อสมองสีขาว หรือ White Matter ซึ่งเป็นใยประสาท Axon สำหรับการเชื่อมต่อเพื่อสื่อสารข้อมูลระหว่างเซลล์ประสาท… ซึ่งสมองประดิษฐ์ หรือ Artificial Neural Network หรือ ANNs ก็จะทำงานแบบเดียวกัน

More »

Computer Vision… คอมพิวเตอร์วิทัศน์ #DeepTechKnowledge

ในกลไกการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI หรือ Artificial Intelligence ซึ่งเป็นกลไกการประมวลผล “ข้อมูลขาเข้า หรือ Input” แบบเดียวกับสมองมนุษย์ที่ประมวลผล “ข้อมูลขาเข้า” จากสิ่งที่ได้เห็น–ได้ยิน–ได้กลิ่น–ได้รส–ได้สัมผัส… โดยปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เองก็จำเป็นต้องพึ่งพาข้อมูลขาเข้าจากอุปกรณ์ที่สามารถป้อนข้อมูลต้นให้ระบบประมวลผลของ AI ด้วยสิ่งที่ได้เห็น–ได้ยิน–ได้กลิ่น–ได้รส และ ได้สัมผัสไม่ต่างกัน… เพียงแต่เทคโนโลยี AI ในปัจจุบันเพิ่งมาถึงการประมวลผลด้วยสิ่งที่ AI เห็น และ สิ่งที่ AI ได้ยินเท่านั้น ที่ถึงขั้น “เชื่อมั่นได้” ว่าเห็นแล้วตีความถูก และ ได้ยินแล้วเข้าใจถูก โดยผิดพลาดน้อยใกล้ศูนย์จนแทบจะไม่ต้องกังวล

More »

Predictive Analytics และ Prescriptive Analytics #DeepTechDriven

ข้อมูลมีค่าคือข้อมูลที่ทำเงิน!… คำกล่าวง่ายๆ ตรงไปตรงมาเพื่อจะบอกว่าข้อมูลไม่ได้มีค่าเสมอไปตราบเท่าที่มันยังเป็นแค่ข้อมูล ซึ่งยังเอาไปทำมาหากิน หรือ เอาไปแลกเป็นเงินยังไม่ได้… แต่คำกว่าข้างต้นก็ไม้ได้ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่มีคนกล่าวไว้นานแล้วว่า… Data is New Oil! ซึ่งเห็นภาพน้ำมันดิบที่เอาไปทำอะไรก็ไม่ได้มากนัก เว้นแต่จะกลั่นสกัด หรือ แปรรูปให้เป็นน้ำมันสำเร็จรูปเสียก่อน… ข้อมูล หรือ Data ก็เช่นกัน จะมีค่ามีราคา และ เห็นประโยชน์อย่างชัดเจนเมื่อนำใช้ ก็จำเป็นจะต้องกลั่นสกัด หรือ แปรรูปแบบที่เรียกว่า “วิเคราะห์ หรือ Analysis” เพื่อแยกย่อยองค์ประกอบของข้อมูลให้พร้อมใช้ไม่ต่างจากน้ำมันเสียก่อน…

More »

Semantic Knowledge Management and Decentralized Education… ระบบจัดการองค์ความรู้เชิงอรรถศาสตร์ และ ระบบการศึกษาแบบกระจายศูนย์ #ReDucation

Semantic Knowledge Management หรือ Semantic KM หรือ ระบบจัดการองค์ความรู้เชิงอรรถศาสตร์ซึ่งเป็นแนวคิดในการเตรียมองค์ความรู้เพื่อนำใช้ทั้งในกลไกการเรียนรู้ของมนุษย์ และ กลไกการเรียนรู้ของเครื่องจักร กับ ระบบอัตโนมัติอันชาญฉลาดทั้งหลายที่กำลังพัฒนาบทบาทให้กลายเป็นส่วนสำคัญของโลกยุคใหม่ที่กำลังดำเนินอยู่… โดยเฉพาะองค์ความรู้เฉพาะสาขา หรือ Domain Knowledge ในขั้น “รู้ลึกซึ้ง หรือ Deep Knowledge” จะถูกแปลงเป็นข้อมูลตามมาตรฐาน Semantic Web หรือ WEB 3.0 ที่ข้อมูลเกือบทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสพร้อมการ “แนบความหมาย หรือ ใส่เชิงอรรถมากับข้อมูล” ตามมาตรฐานวิทยาการสารสนเทศ หรือ Information Science หรือ Ontology… ซึ่งการนำใช้องค์ความรู้ในทุกกรณีจะถูกตีความได้อย่างถูกต้องโดยปริยายเสมอ

More »

DeepRL… Deep Reinforcement Learning #DeepTechInnovation

Deep Reinforcement Learning หรือ Deep RL เป็นการประยุกต์ Deep Learning ผสมกับกระบวนทัศน์ Reinforcement Learning หรือ RL อันเป็นหนึ่งในเสาหลักของเทคโนโลยี Machine Learning ซึ่ง Reinforcement Learning หรือ RL ในทางเทคนิคจะหมายถึงการประมวลผลโดย Neural Network ในสภาพแวดล้อมที่ Machine Learning ถูกใช้งานด้วย Output Variables หรือ ตัวแปรขาออกทั้งแบบที่มีกลไก Supervised และ Unsupervised… ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับโมเดล AI ก็จะเป็นการใช้งานระบบโดย “มี หรือ ไม่มี” การสอน หรือ Train AI ก่อนใช้งาน และถ้าเปรียบเทียบเป็นคน… ก็เหมือนการส่งใครสักคนไปทำงานโดยไม่ได้สอนงานให้ก่อน…

More »
Data Driven

Data Driven Strategy #SaturdayStrategy

ข้อมูลจำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กร หรือ ข้อมูลสำคัญต่อแกนธุรกิจ หรือ Core Business ภายใต้การนำของใครก็ตาม… ทั้งหมดถูกใช้อย่างเป็นระบบด้วยประสิทธิภาพสูงพอที่จะขับเคลื่อนองค์กรอยู่แล้ว ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการ “คัดแยก” เอาแต่ข้อมูลที่สำคัญจำเป็นก่อนอื่น และ ใช้แต่ข้อมูลสำคัญจำเป็นกันทั้งหมดอยู่แล้ว… โดยทิ้งข้อมูลที่ไม่ใช้ หรือ ทิ้งข้อมูลที่สำคัญน้อย… ซึ่งหลายกรณีเป็นข้อมูลที่มักจะติดมากับข้อมูลสำคัญจำเป็นตลอดเวลา… เหมือนดินปนมากับหิน ซึ่งถ้าธุรกิจขายหินของท่านร่อนเอาแต่หินไปขาย ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายกับธุรกิจหลักอยู่แล้ว

More »
RPA

Marketing 5.0 #SaturdayMarketing

Marketing 5.0 หรือ การตลาด 5.0 จะเริ่มต้นและจบวงจรการตลาดที่ Data และ Big Data… โดยมีแพลตฟอร์มที่เหมาะสมต่อธุรกิจ “ช่วยย่อยข้อมูล” มาสร้างชุดทางเลือกสนับสนุนการตัดสินใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจนเกิดระบบนิเวศ Human – Data – Technology – Platform – Analyze ซึ่งต้องทำงานร่วมกันเพื่อเข้าให้ถึง Customer Insight ถึงขั้นสังเคราะห์ Customer Foresight และ Predictive Decision เพื่อชี้นำการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า หรือ Customer Experience เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มบน Customer Lifetime Value หรือ มูลค่าตลอดชีพจากลูกค้า… ซึ่งทั้งธุรกิจและลูกค้าต่างก็ทำประโยชน์ให้กันแบบ Win–Win ไปด้วยกัน

More »