Agricultural Biotechnology… เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร #DeepTechDriven

Agricultural BioTechnology หรือ AgBiotech หรือ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร… ในทางปฏิบัติจะเป็นการนำเอาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ BioTechnology มาพัฒนา “วิทยาศาสตร์การเกษตร หรือ Agricultural Science” โดยใช้เครื่องมือ และ เทคนิคชั้นสูงในวิทยาการด้านชีวภาพ เช่น Genetic Engineering หรือ พันธุวิศวกรรม… Molecular Markers หรือ เทคโนโลยีการระบุและทำเครื่องหมายโมเลกุล… Molecular Diagnostics หรือ เทคโนโลยีการทดสอบและวินิจฉัยโมเลกุล… Vaccines หรือ วัคซีน และ Tissue Culture หรือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ… รวมทั้งการปรับปรุง และหรือ ตัดแต่งสิ่งมีชีวิตให้มีคุณสมบัติตามต้องการ หรือ ให้แตกต่างไปจากเดิมทั้งพืชและสัตว์ รวมทั้งจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร… โดยพิจารณายกระดับวงจรการผลิตอาหารจากพันธุ์พืช และ สัตว์แบบดั้งเดิมด้วยเทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูง

More »

Atomwise… DeepTech Startup ที่มุ่งพัฒนาและทดสอบยารักษาโรคขนานใหม่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ #DeepTechDriven

ชื่อ Atomwise ในฐานะแพลตฟอร์มการค้นคว้ายาที่ใช้ Artificial intelligence และ Machine Learning เพื่อทำนายประสิทธิภาพ และ กลไกทางเคมีและชีววิทยาของสารประกอบยาที่แต่เดิมต้องทดสอบกันยาวนานทั้งในทางเคมี และ ชีววิทยา ก่อนจะทดลองในสัตว์ เพื่อนำสู่การขออนุญาตเพื่อนำยาไปทดลองในคลีนิค หรือ ทดลองกับมนุษย์ ซึ่งยาหลายตัวต้องใช้เวลายาวนานหลายปีในการพัฒนา และยังต้องใช้งบประมาณเพื่อการวิจัยมากมายมหาศาล ในขณะที่สถาบัน หรือ องค์กรที่ทำการศึกษาวิจัยยาเหล่านี้ มักได้รับงบประมาณอย่างจำกัด และ เบิกจ่ายกันเป็นงวดตามความก้าวหน้าของกระบวนการวิจัยในแบบที่เรียกว่า Biodollars หรือ Biobucks ที่ใช้นิยามเงื่อนไขการสนับสนุนทุนวิจัยยา และ การวิจัยทางชีวการแพทย์ที่ระบุเงื่อนไขการจ่ายทุนเต็มจำนวนก็ต่อเมื่อ… ตัวยาที่ค้นพบได้รับอนุญาตให้ผลิต และ จำหน่ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น

More »

Biophilica… หนังเทียมจากเส้นใยนาโนชีวภาพ #SustainableFuture

Treekind® เป็นแบรนด์สินค้าเครื่องหนังของ Biophilica ซึ่งเป็นผู้ผลิตแผ่นหนังเทียมจาก Lignocellulosic หรือ ลิกโนเซลลูโลส… ซึ่งสกัดได้จากพืชทุกชนิดบนโลกใบนี้ โดยเฉพาะจากส่วนของพืชที่เหลือทิ้งจากฟาร์มอย่างใบมะเขือเทศ ฟางข้าว และอื่นๆ อีกมากที่เหลือทิ้งทุกฤดูเก็บเกี่ยวในปริมาณมากกว่าที่มนุษย์สามารถกินใช้ผลผลิตทางการเกษตรได้

More »

Gold Hydrogen… ไฮโดรเจนจากธรรมชาติ และ จาก Bio-Technology #SustainableFuture

กล่าวเฉพาะก๊าซไฮโดรเจนในฐานะเชื้อเพลิง… นักวิทยาศาสตร์ และ นักธรณีวิทยาได้ค้นพบไฮโดรเจนธรรมชาติในชั้นดิน และ ชั้นหินของเปลือกโลกอย่างมีนัยยะสำคัญไม่ต่างจากการค้นพบก๊าซธรรมชาติ และ น้ำมัน… โดยมีการค้นพบแหล่งไฮโดรเจนธรรมชาติมากมายหลายพื้นที่ทั่วโลกมานานแล้ว เช่น การค้นพบแอ่งไฮโดรเจนธรรมชาติของบริษัท Gold Hydrogen สัญชาติออสเตรเลียในเขต Yorke Peninsula และ Kangaroo Island ในเขต South Australian… รวมทั้งการค้นพบของบริษัทสำรวจ และ ผลิตก๊าซธรรมชาติจากสเปน ชื่อ Helios Aragon ซึ่งมีข้อมูลการค้นพบไฮโดรเจนธรรมชาติจากการขุดเจาะน้ำมัน และ ก๊าซธรรมชาติในเขตภาคเหนือของประเทศสเปนมานานกว่า 50 ปี…

More »