SOAR Analysis… เครื่องมือวิเคราะห์จุดแข็ง และ เป้าหมาย #SaturdayStrategy

SOAR Analysis เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์เพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงบวก หรือ Positive Factors ซึ่งโดดเด่น และ น่าสนใจตรงที่… SOAR Analysis สามารถให้รายละเอียดถึง “วิธีการ หรือ ขั้นตอน” ที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ประเมินได้ไม่ยากว่าเป็นไปได้แค่ไหน และ ผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไร

More »

R&D Strategy… กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา #SaturdayStrategy

การพูดถึงนวัตกรรม หรือ Innovation ในทุกกลยุทธ์ความสำเร็จและเป้าหมาย… โดยทั่วไปจะถือว่าเป็นท่าไม้ตายในการเลือกใช้ “Keyword” สำหรับขายไอเดีย และหรือ อวดวิสัยทัศน์ที่สามารถซื้อใจคนฟังได้ไม่ยาก เว้นแต่จะเป็นคนฟังที่เคยได้ยินคำว่า “นวัตกรรม” จากปากผู้พูดมาแล้วหลายรอบ แต่ก็ไม่เคยจะเห็นมีอะไรใหม่เกิดขึ้นอย่างที่เคยพูดแม้แต่อย่างเดียว…

More »

Corporate Training… ตลาดการศึกษาทางตรงที่กำลังเติบโตและมีมูลค่าสูง #ReDucation

ธุรกิจฝึกอบรมภายในองค์กร หรือ Corporate Training ถือเป็นธุรกิจการศึกษารูปแบบใหม่ที่แตกต่างออกไปจากรูปแบบสถาบันการศึกษาดั้งเดิมที่เป็นโรงเรียน–วิทยาลัย–มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน… และ ธุรกิจฝึกอบรมภายในองค์กรในปัจจุบันถือว่าเติบโตเร็วมากทั่วโลก โดยพบการขยายตัวครอบคลุมการพัฒนาทักษะแรงงานในองค์กรแทบจะครบทุกด้านผ่านโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ หรือ Up-Skill และ โปรแกรมการเรียนรู้ทักษะใหม่ หรือ New-Skill… ซึ่งองค์กรในยุคปฏิรูปอุตสาหกรรมยุคที่ 4 ที่เรียกว่า Digital Revolution ต้องการถึงขั้น Un-Learn หรือ ลืมที่เคยเรียนมาก่อน เพื่อ Re-Learn หรือ เรียนรู้ทักษะใหม่หมด ที่องค์กรยุคใหม่ต้องจัดการทักษะของบุคคลากรมากกว่าการ Re-Skill และ เข้าแคมป์ Retreat ปีละครั้งสองครั้งเหมือนในอดีต

More »

Contextual Targeting Strategies… กลยุทธ์การเจาะกลุ่มเป้าหมายตามบริบท #SaturdayStrategy

ตั้งแต่กฏหมาย PDPA หรือ Personal Data Protection Act ซึ่งมีเนื้อหาเป็นสากลในทำนองเดียวกันทั่วโลก ที่กำหนดกติกาอย่างเข้มงวดกับการบันทึก และ นำใช้ข้อมูลดิจิทัลของบุคคลในกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่จำเป็นต้องดำเนินการภายใต้คำยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งก็คือ Users หรือ ผู้ใช้… โดยเฉพาะ “ผู้ใช้ทั่วไป” ที่นักกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาด หาทางดึงดูดทุกทางเพื่อเปลี่ยนผู้ใช้ทั่วไปให้กลายเป็น “ลูกค้า” ด้วยการใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลอย่างเข้มข้นมาตั้งแต่ยุค Internet 1.5 ที่เวบไซต์สามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้ทั้งโดยตรง และ โดยอ้อม… ก่อนจะพัฒนามาสู่ยุค Internet 2.0 หรือ ยุคโซเชียลมีเดียที่ “ผู้ใช้ หรือ Users” บนแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมด ได้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจผ่านโมเดลโฆษณาออนไลน์ที่สามารถ “ตอบสนองผู้ใช้” ด้วยข้อมูลจากผู้ใช้เองหลายรูปแบบเช่นการณีการใช้คุกกี้ รวมทั้งกรณีการใช้ระบบสมาชิก เพื่อใช้ติดตามตัวตน และ นำใช้ในทางกลยุทธ์ดิจิทัลอย่างหลากหลาย

More »

Antitakeover Defenses Strategy… กลยุทธ์ต่อต้านการครอบงำกิจการ #SaturdayStrategy

การควบรวมและการซื้อกิจการ หรือ Mergers and Acquisitions หรือ M&A ซึ่งเป็นศาสตร์ด้านกลยุทธ์การแข่งขันที่ถูกใช้มากที่สุดแนวทางหนึ่งในการขยายโอกาส และ เพิ่มอำนาจต่อรองเหนือการแข่งขันของธุรกิจที่มีความพร้อมทางด้านเงินทุน และ มีความรู้ด้านการเงินธุรกิจระดับ Advanced Corporate Finance หรือ การเงินธุรกิจชั้นสูง… เพราะตัวเลขที่ใช้ในข้อตกลงทำ M&A นั้นมีมากมายและซับซ้อนซ่อนเงื่อน… 

More »

Hijack Marketing… กลยุทธ์การชิงใช้ความน่าสนใจ #SaturdaysStrategy

ในบรรดากลยุทธ์ทางการตลาดที่นักการตลาดนิยมงัดออกมาใช้เพื่อ “ชิง” ความสนใจจากลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งจะนำไปสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้น หรือแม้แต่นำไปสู่การสร้าง Brand Image จนลูกค้าถูกตรึงความสนใจต่อสินค้า และ แบรนด์จนถึงโอกาสทางธุรกิจให้ได้… กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดที่เรียกว่า Hijack Marketing ซึ่งใช้แนวทางการชิงเอา “ชื่อเสียง และ การรับรู้ของแบรนด์อื่น หรือ สินค้าอื่นที่ประสบความสำเร็จอยู่เดิม… มาใช้เป็นกลยุทธ์การโฆษณาสินค้าและบริการของตน”

More »

Agile Organization… องค์กรแบบอไจล์ #ExtremeLeadership

ในอดีต… โครงสร้างการทำงานขององค์กรโดยทั่วไปจะถูกออกแบบให้ “คน” รับผิดชอบงานที่ถูกแบ่งปันจัดสรรให้ต้องไปทำตาม “หน้าที่” ซึ่งทั้งหมดจะทำให้เกิด “ขั้นตอนการทำงานตามลำดับ” ที่ต้องส่งต่องานจากคนรับผิดชอบหน้าที่หนึ่ง ไปให้คนอีกหน้าที่หนึ่งรับผิดชอบต่อ จนกว่างานนั้นจะถูกจัดการให้ “เสร็จสิ้น” ซึ่งโดยทั่วไปก็จำเป็นจะต้อง “รันงาน” ผ่านทุกขั้นตอนจนครบ ซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนอกจาก “คิวงาน” ที่บ่อยครั้งไปติดขัด และ หยุดรอที่บางขั้นตอนในหน้าที่รับผิดชอบของบางคนในองค์กร

More »

BCG Matrix… เครื่องมือช่วยเริ่มต้นออกแบบแผนกลยุทธ์ #SaturdayStrategy

Bcg Matrix หรือ Boston Consulting Group’s Product Portfolio Matrix ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ระยะยาว โดยเป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักของบริษัทที่ปรึกษายักษ์ใหญ่อย่าง Boston Consulting Group ซึ่ง Bcg Matrix ซึ่งถูกนำใช้เพื่อช่วยให้ลูกค้าของ Boston Consulting Group ได้ค้นพบ “ตัวแปรโอกาส” ในการเติบโตผ่านสินค้า และหรือ บริการที่ขับเคลื่อนธุรกิจอยู่ก่อนแล้ว โดย Boston Consulting Group จะเรียก Portfolio หรือ Portfolio Of Products ซึ่งจะถูกใช้เป็นพื้นฐานในการออกแผนกลยุทธ์ระยะยาว หรือ Long-Term Strategic Planning… และปัจจุบันถูกพูดถึงและได้รับความนิยมอย่างมากจากความเรียบง่าย และ การตีความที่ตรงไปตรงมาผ่านตาราง 2×2 ที่แปลว่ามีกลุ่มตัวแปรถูกแบ่งเป็น 4 กลุ่มเท่านั้นให้นำไปอ้างอิงการออกแบบแผนกลยุทธ์… ป

More »

Insight Analytics… ข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก #DataDrivenEra

ศาสตร์ด้านข้อมูลข่าวสาร หรือ Information Science อันเป็น “ทรัพยากร และ ตัวแปร” เพื่อใช้ในการตัดสินใจ กับ ใช้เป็นหลักอ้างอิงเพื่อประกอบเป็นตัวแปรใหม่ รวมทั้งการประกอบขึ้นเป็นองค์ความรู้ หรือ Knowledge ซึ่งสำคัญกับพัฒนาการของมนุษย์ชาติจนคนรุ่นเราไม่ต้องย้อนไปคิดเรื่องพัฒนาล้อ และ วิธีทอผ้า หรือ ประดิษฐ์หลอดไฟกันใหม่…

More »