Insight Analytics… ข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก #DataDrivenEra

ศาสตร์ด้านข้อมูลข่าวสาร หรือ Information Science อันเป็น “ทรัพยากร และ ตัวแปร” เพื่อใช้ในการตัดสินใจ กับ ใช้เป็นหลักอ้างอิงเพื่อประกอบเป็นตัวแปรใหม่ รวมทั้งการประกอบขึ้นเป็นองค์ความรู้ หรือ Knowledge ซึ่งสำคัญกับพัฒนาการของมนุษย์ชาติจนคนรุ่นเราไม่ต้องย้อนไปคิดเรื่องพัฒนาล้อ และ วิธีทอผ้า หรือ ประดิษฐ์หลอดไฟกันใหม่…

More »

Technology Based Strategy… กลยุทธ์ฐานเทคโนโลยี #SaturdayStrategy

การนำใช้เทคโนโลยีในองค์กรจำเป็นจะต้องบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์องค์กรทั้ง 3 ระดับ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กร หรือ Corporate Level Strategy… กลยุทธ์ระดับธุรกิจ หรือ Business Level Strategy… และ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติ หรือ Functional Level Strategy ให้สอดคล้องกัน… เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรสามารถสร้างโอกาสได้มากกว่าเดิม… มีประสิทธิภาพกว่าเดิม… เติบโตเร็วกว่าเดิม และ สามารถปรับเปลี่ยนส่วนต่างๆ ในองค์กรได้อย่างยืดหยุ่นกว่าเดิม

More »

Organization Culture Shaping… การปรับวัฒนธรรมองค์กร #ExtremeLeadership

การพูดถึงวัฒนธรรมในระดับองค์กรที่ประกอบขึ้นจาก “กลุ่มคน” ที่มารวมตัวเพื่อทำงานด้วยกันก็จะมีความเชื่อ กฏเกณฑ์ และ แนวปฏิบัติเดียวกันเอาไว้ถือปฏิบัติ เพื่อจะได้อยู่ร่วมงานกันแบบมืออาชีพ หรือ อยู่ร่วมกับแบบคนโตๆ กันแล้วที่รู้ว่าต้องรับผิดชอบอะไร–อย่างไร

More »
Transformational Leadership

Transformational Leadership… ผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นไม่ยากแต่จบไม่ง่าย #ExtremeLeadership

กระแสการเปลี่ยนแปลง และ การปฏิรูปองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับอุบัติการณ์ด้านการค้าการลงทุน และ ปัญหาเศรษฐกิจโลกที่กำลังเดินเข้าหา Deep Crisis ปี 2023 ไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ The Fourth Industrial Revolution ซึ่งทุกท่านคงเคยได้ยินคำว่า Digital Transformation กันมามากจนเบื่อจะฟัง ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจริงๆ ตามกรอบ Digital Transformation จะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น… โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ริเริ่มขึ้นจริงสำหรับหลายๆ ท่านก็คงจะทราบแล้วว่า… หลายอย่างไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เพราะเกือบทุกอย่างในรายละเอียดของการเปลี่ยนผ่านที่ต้องดำเนินการทั้งหมดนั้น… ล้วนแต่ต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้ “เกินขีดจำกัด” เดิมขององค์กร ทีม และ ตัวผู้นำเองให้ได้มากที่สุด

More »

Social Listening… เครื่องมือทำโครงร่างกลยุทธ์ปีถัดไป #SaturdayStrategy

Social Listening เป็นเครื่องมือด้าน MarTech หรือ Marketing Technology ขั้นพื้นฐานสาขาหนึ่งที่จำเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะการสร้างแบรนด์ และ การติดตามภาพลักษณ์–ชื่อเสียงของเป้าหมายบนโลกข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนที่เกิดขึ้นเพราะอินเตอร์เน็ต ซึ่งได้ทำให้ผู้คนสามารถบอกเล่าแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันได้ง่าย และ เป็นวงกว้างกว่าเดิมจนแทบจะไร้ขีดจำกัด… โดยข้อมูลที่แบ่งปันเหล่านั้นมีหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ทั้งกับแบรนด์สินค้ารวมทั้งระบบนิเวศของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา… โดยเฉพาะข้อมูลของเรา และ ข้อมูลของคู่แข่งกับคู่เปรียบเทียบที่อยากรู้ และ ควรต้องรู้ทั้งหมด

More »

Expansion Strategies… กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ #SaturdayStrategy

การขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นโดยหลักๆ ก็คือการทำให้ “โมเดลธุรกิจเดิม” ที่ดำเนินอยู่มีผลประกอบการเชิงปริมาณ และ ผลประกอบการเชิงคุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิม… โดยเฉพาะผลประกอบการเชิงปริมาณที่นับเป็น “รายรับ” ที่จะได้มากขึ้น ในขณะที่ “รายจ่าย” ก็ต้องพยายามจ่ายให้ได้น้อยลง ซึ่งผลประกอบการแบบ “รายรับมาก แต่ รายจ่ายน้อย” นี่เองที่บ่งบอกการเติบโตเชิงคุณภาพในหลายๆ แง่มุมได้ด้วย

More »

Hybrid Working and Agile Infrastructure… การทำงานแบบประสมและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นองค์กรแห่งความคล่องตัว #TomorrowCultures

การทำงานในองค์กรซึ่งสมาชิกทีมมักจะต้อง “มาทำงานร่วมกัน” โดยแต่ละคนจะรับผิดชอบหน้าที่หลักของตน อันเป็นงานที่มักจะ “วนซ้ำ” ไปพร้อมๆ กับงานของเพื่อนร่วมทีม ที่จำเป็นจะต้อง “สื่อสารกัน… ช่วยเหลือกัน และ แบ่งปันกันอย่างใกล้ชิด” ถึงขั้นจำเป็นต้องมาใช้พื้นที่ “ที่ทำงาน” เดียวกันมาแต่ไหนแต่ไร… แต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ การปฏิวัติดิจิทัล ซึ่งได้ยกระดับ “การสื่อสาร” ไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหมดจนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม หรือ Culture Change หลายอย่าง… โดยเฉพาะวัฒนธรรมการปฏิสัมพันธ์ และ การสื่อสารระหว่างกันของผู้คนผ่าน “เครือข่ายข้อมูลดิจิทัลไร้สายความเร็วสูง” ที่รู้จักกันในชื่ออินเตอร์เน็ต กับ 4G และ 5G… 

More »

Neuromarketing Strategy… กลยุทธ์การตลาดเชิงประสาทวิทยา #SaturdayStrategy

คำว่า “Neuromarketing” เป็นเทคนิคการประยุกต์ใช้ “วิทยาการด้านประสาทวิทยา หรือ Neuroscience” ผ่านกรอบการทำงานของนักการตลาด เพื่อเข้าถึง “การตัดสินใจ” ในระยะต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายและลูกค้า… ที่จะถูกกระตุ้นโดยตรงไปที่สมองอันเป็นต้นทางของความคิด และ สติปัญญา เพื่อให้กลายเป็นพฤติกรรมตอบสนองต่อกลยุทธ์ที่ออกแบบไว้

More »

Hybrid Organization… องค์กรลูกผสม #ChangeManagement

องค์กรส่วนใหญ่ถูกตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายเดียว และหรือ เป้าหมายแบบไม่ซับซ้อน ซึ่งโดยหลักใหญ่ๆ ก็จะแบ่งเป็นองค์กรเชิงพาณิชย์ หรือ องค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อแสวงหากำไรจากการค้าขาย… กับองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยไม่หวังกำไรเพื่อขับเคลื่อนคุณค่าเชิงสาธารณะแบบต่างๆ ซึ่งแตกต่างจากองค์กรแสวงกำไรที่ขับเคลื่อนคุณค่าไปถึงกลุ่มลูกค้าผู้ยินดีจ่ายเงิน… แต่องค์กรยุคขับเคลื่อนความยั่งยืน คู่กับ เป้าหมายแรกของการก่อตั้งองค์กรขึ้น ทั้งที่หวังกำไร และ ไม่หวังกำไรอย่างใน​​ปัจจุบัน ซึ่งได้ทำให้ระบบงาน และ สายการบังคับบัญชามีความซับซ้อนขึ้นมาก และยังปะปนผสมผสานทั้งที่มาและที่ไปของส่วนต่างๆ ที่รวมกันเข้าเป็นองค์กร จนกลายเป็นองค์กรลูกผสม หรือ Hybrid Organization ในที่สุด

More »

Green Ocean Strategy… กลยุทธ์น่านน้ำสีเขียว #SaturdayStrategy

ในบรรดากลยุทธ์น่านน้ำ หรือ Ocean Strategy ทั้ง 4 ที่มี Red Ocean… Blue Ocean… Green Ocean และ White Ocean Strategy นั้น… Green Ocean Strategy กับ White Ocean Strategy ถือว่าเป็นกลยุทธ์ความยั่งยืนที่เหนื่อยน้อย กำไรไม่มาก แต่อยู่ได้ยาวนาน… โดยกลยุทธ์น่านน้ำสีเขียวจะมุ่งไปที่สิ่งแวดล้อม กับ ระบบนิเวศน์ และ สุขภาพกายใจของผู้คนที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสีย ในขณะที่กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว หรือ White Ocean Strategy จะมุ่งไปที่การดูแลสังคมโดยเน้นการไม่แสวงกำไร ซึ่งถือว่าไม่ง่ายสำหรับการทำธุรกิจในแบบ Social Enterprise และ NGO… กลยุทธ์องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษ… จึงไม่พลาดที่จะหันหา Green Ocean Strategy หรือ กลยุทธ์น่านน้ำสีเขียว โดยมีกระแสการส่งเสริมตามกรอบการพัฒนาความยั่งยืน หรือ SDGs หรือ Sustainable Development Goals ที่มีทั้งตัวอย่าง และ รายละเอียดมากมายให้สืบค้นอ้างอิง

More »