Hybrid Working and Agile Infrastructure… การทำงานแบบประสมและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นองค์กรแห่งความคล่องตัว #TomorrowCultures

การทำงานในองค์กรซึ่งสมาชิกทีมมักจะต้อง “มาทำงานร่วมกัน” โดยแต่ละคนจะรับผิดชอบหน้าที่หลักของตน อันเป็นงานที่มักจะ “วนซ้ำ” ไปพร้อมๆ กับงานของเพื่อนร่วมทีม ที่จำเป็นจะต้อง “สื่อสารกัน… ช่วยเหลือกัน และ แบ่งปันกันอย่างใกล้ชิด” ถึงขั้นจำเป็นต้องมาใช้พื้นที่ “ที่ทำงาน” เดียวกันมาแต่ไหนแต่ไร… แต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ การปฏิวัติดิจิทัล ซึ่งได้ยกระดับ “การสื่อสาร” ไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหมดจนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม หรือ Culture Change หลายอย่าง… โดยเฉพาะวัฒนธรรมการปฏิสัมพันธ์ และ การสื่อสารระหว่างกันของผู้คนผ่าน “เครือข่ายข้อมูลดิจิทัลไร้สายความเร็วสูง” ที่รู้จักกันในชื่ออินเตอร์เน็ต กับ 4G และ 5G… 

More »

Neuromarketing Strategy… กลยุทธ์การตลาดเชิงประสาทวิทยา #SaturdayStrategy

คำว่า “Neuromarketing” เป็นเทคนิคการประยุกต์ใช้ “วิทยาการด้านประสาทวิทยา หรือ Neuroscience” ผ่านกรอบการทำงานของนักการตลาด เพื่อเข้าถึง “การตัดสินใจ” ในระยะต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายและลูกค้า… ที่จะถูกกระตุ้นโดยตรงไปที่สมองอันเป็นต้นทางของความคิด และ สติปัญญา เพื่อให้กลายเป็นพฤติกรรมตอบสนองต่อกลยุทธ์ที่ออกแบบไว้

More »

Hybrid Organization… องค์กรลูกผสม #ChangeManagement

องค์กรส่วนใหญ่ถูกตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายเดียว และหรือ เป้าหมายแบบไม่ซับซ้อน ซึ่งโดยหลักใหญ่ๆ ก็จะแบ่งเป็นองค์กรเชิงพาณิชย์ หรือ องค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อแสวงหากำไรจากการค้าขาย… กับองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยไม่หวังกำไรเพื่อขับเคลื่อนคุณค่าเชิงสาธารณะแบบต่างๆ ซึ่งแตกต่างจากองค์กรแสวงกำไรที่ขับเคลื่อนคุณค่าไปถึงกลุ่มลูกค้าผู้ยินดีจ่ายเงิน… แต่องค์กรยุคขับเคลื่อนความยั่งยืน คู่กับ เป้าหมายแรกของการก่อตั้งองค์กรขึ้น ทั้งที่หวังกำไร และ ไม่หวังกำไรอย่างใน​​ปัจจุบัน ซึ่งได้ทำให้ระบบงาน และ สายการบังคับบัญชามีความซับซ้อนขึ้นมาก และยังปะปนผสมผสานทั้งที่มาและที่ไปของส่วนต่างๆ ที่รวมกันเข้าเป็นองค์กร จนกลายเป็นองค์กรลูกผสม หรือ Hybrid Organization ในที่สุด

More »

Green Ocean Strategy… กลยุทธ์น่านน้ำสีเขียว #SaturdayStrategy

ในบรรดากลยุทธ์น่านน้ำ หรือ Ocean Strategy ทั้ง 4 ที่มี Red Ocean… Blue Ocean… Green Ocean และ White Ocean Strategy นั้น… Green Ocean Strategy กับ White Ocean Strategy ถือว่าเป็นกลยุทธ์ความยั่งยืนที่เหนื่อยน้อย กำไรไม่มาก แต่อยู่ได้ยาวนาน… โดยกลยุทธ์น่านน้ำสีเขียวจะมุ่งไปที่สิ่งแวดล้อม กับ ระบบนิเวศน์ และ สุขภาพกายใจของผู้คนที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสีย ในขณะที่กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว หรือ White Ocean Strategy จะมุ่งไปที่การดูแลสังคมโดยเน้นการไม่แสวงกำไร ซึ่งถือว่าไม่ง่ายสำหรับการทำธุรกิจในแบบ Social Enterprise และ NGO… กลยุทธ์องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษ… จึงไม่พลาดที่จะหันหา Green Ocean Strategy หรือ กลยุทธ์น่านน้ำสีเขียว โดยมีกระแสการส่งเสริมตามกรอบการพัฒนาความยั่งยืน หรือ SDGs หรือ Sustainable Development Goals ที่มีทั้งตัวอย่าง และ รายละเอียดมากมายให้สืบค้นอ้างอิง

More »

Blue Ocean Strategy Design… การออกแบบกลยุทธ์น่านน้ำสีฟ้า #SaturdayStrategy

Blue Ocean หรือ น่านน้ำสีฟ้า… ถือเป็นศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ และ การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ใช้เรียกพื้นที่ทางการตลาดที่ยังใหม่สด และ มีความต้องการของลูกค้ามากพอที่จะทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำโดยไร้คู่แข่ง… ซึ่งจะต่างจากน่านน้ำสีแดง หรือ น่านน้ำสีเลือด หรือ Red Ocean อันเป็นพื้นที่ๆ มีการแข่งขันสูง และ ได้เห็นการเสียเลือด กระอักเลือด และ กลืนเลือดของธุรกิจที่เข้าแข่งขันที่ยังรอดอยู่… Blue Ocean จึงเป็นตลาดในฝันของคนทำธุรกิจที่หวังว่าจะเข้าถึงได้ก่อนที่มันจะกลายเป็น Red Ocean ที่มักจะเกิดตาม Blue Ocean มาเสมอ… ไม่ช้าก็เร็วจนถึงเร็วมาก

More »

Organizational Awareness… จิตสำนึกรักองค์กร  #ExtremeLeadership

การเป็นผู้บริหาร หรือ หัวหน้างานที่มีลูกทีมบางส่วนทำงานไปวันๆ ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ต่อหน้าที่จนเห็นเป็นผลงานอย่างเดิม หรือ ถึงขั้นแย่กว่าเดิม… ไม่อยากเปลี่ยนแปลง… ขาดเป้าหมายอันเป็นปัจจัยการเติบโตก้าวหน้าและท้าทายทั้งส่วนตน และ ขององค์กร… ทำงานให้องค์กรเท่าที่จำเป็นต้องทำ… ไม่ใส่ใจชื่อเสียงภาพลักษณ์และการอยู่รอดขององค์กร… คิดลบต่อที่ทำงานและเพื่อนร่วมงานตลอดเวลา และ อะไรอื่นอีกมากที่พนักงานกลุ่มนี้อยู่ในองค์กรโดยไม่มีความสุข รวมทั้งการเป็นส่วนหนึ่งของความน่าเบื่อหน่ายและไร้สุขของเพื่อนร่วมงานอีกมาก

More »

JTBD Theory And Outcome Driven Innovation… ทฤษฎีขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อลูกค้า #InnovationDev

Job To Be Done หรือ JTBD คือจุดเริ่มต้นในการออกแบบสินค้าและบริการที่ตอบแนวคิด Outcome Driven Innovation ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้กลายเป็นสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย… ซึ่งนวัตกรรมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี และ แต่งเติมคุณค่าด้วยแง่มุมต่างๆ มากมายล้วนล้มเหลวทางการตลาดเพราะไม่เข้าใจ Customer’s Needs หรือ ความต้องการของลูกค้า ที่อยู่เบื้องหลังเหตุและผลของการตัดสินใจ…

More »

Honest Feedback… การติชมอย่างจริงใจ #ExtremeLeadership

การเป็นผู้นำโดยนัยยะของการทำงานและองค์กรนั้น ในทางปฏิบัติจะหมายถึงการเป็นผู้มีเพื่อนร่วมงานที่รอรับคำสั่ง และ รอการสอนงาน ซึ่งผู้นำต้องรับผิดชอบทั้งก่อนและหลังการสั่งกับการสอนเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในสถานะลูกทีม… ซึ่งจะเรียกว่าลูกน้อง หรือ พนักงาน หรือ ลูกทีมก็ไม่มีอะไรต่างกันในทางปฏิบัติ

More »

Vertical and Horizontal Differentiation Strategy… กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในแนวตั้งและแนวนอน #SaturdayStrategy

มหาคำภีร์ด้านกลยุทธ์อย่าง Porter’s Generic Strategies ของ Prof. Dr. Michael E. Porter จาก Harvard Business School ได้ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ความแตกต่าง หรือ Differentiation Strategy เพื่อให้องค์กรธุรกิจสามารถใช้เป็น Competitive Advantage หรือ ความได้เปรียบเหนือการแข่งขันที่ใช้ได้ผลเสมอภายใต้ข้อแม้น้อยนิดเพียงว่า… ต้องต่างด้วยคุณค่าโดยไม่ย้อมแมว หรือ ปาหี่เพื่อให้ต่างแบบฉาบฉวยอย่างตื้นเขิน

More »

Costs and Risks Of Managed Change… ต้นทุนและความเสี่ยงเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง #ChangeManagement

เป็นเรื่องยากมากที่องค์กรโดยทั่วไปจะดำเนินกิจการอยู่ได้อย่างไร้ที่ติ ไม่มีปัญหาให้ปวดหัว ไม่เร่งรีบ หรือ รั่วร้าวเสียหายจนต้องผ่อนสั้นผ่อนยาว หรือ ยืดหดปรับเปลี่ยนโน่นนี่นั่นเพื่อให้ข้าม “อุปสรรคในกิจวัตร” ที่โผล่มาให้จัดการ และ หายไปเมื่อจัดการจบ… ซึ่งก็มักจะจบเป็นกรณีๆ ไป โดยมีกรณีใหม่คล้ายๆ กันวนมาให้จัดการอีกครั้ง และ อีกครั้ง

More »