Insights Strategy… กลยุทธ์ข้อมูลเชิงลึก #SaturdayStrategy

การพูดถึงกลยุทธ์ในมุมของความสำเร็จ ในทางปฏิบัติจะหมายถึงทุกๆ ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงที่นำ “การบรรลุความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน หรือ Achieving Advantage Over Competitors” ไม่ว่าจะดำเนินการแบบธุรกิจการค้า หรือแบบองค์กรไม่แสวงหากำไร รวมทั้งองค์กรแบบรัฐทั้งหลาย… เพราะการมีอยู่ของทุกๆ องค์กรจะมีการชิงลูกค้า หรือไม่ก็ชิงเงินงบประมาณ… ซึ่งในท้ายที่สุดก็มักจะนำผลประโยชน์มาสู่องค์กร และ ทุกๆ คนในองค์กรเสมอ  

More »

Green Purchasing As Strategy… การใช้การจัดซื้อแบบกรีนเป็นกลยุทธ์ #SaturdayStrategy

กระแสด้านสิ่งแวดล้อมในวงการธุรกิจและการจัดการในปัจจุบัน ได้กลายเป็นกระแสหลักที่นับวันก็จะเข้มข้น และ ใช้แข่งขันต่อรองผ่านมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศ ที่มุ่งกีดกันสินค้าที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน และ ยังถูกใช้เป็น “เครื่องมือกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีการค้า” ในหลายประเทศ ที่ใช้ประเด็นสิ่งแวดล้อมมาเป็นกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองต่อรองทางการค้า ซึ่งดูเหมือนครั้งนี้จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงได้จริงกว่าครั้งไหนๆ โดยมีความเคลื่อนไหวของเกือบทุกชาติในยุโรปรวมทั้งญี่ปุ่น เร่งพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Environment Friendly Products หรือ Eco-Products กันอย่างคึกคัก… ซึ่งความเคลื่อนไหวนี้เองที่นำไปสู่การจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain ของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้การจัดซื้อแบบกรีน Green Purchasing หรือ Green Procurement… ซึ่งหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษจากภาคอุสาหกรรม และ แหล่งที่มาของผลกระทบต่อโลกร้อนและโลกรวน ต่างเชื่อว่าจะช่วยโลกใบนี้ได้อย่างจริงจังและหวังผลได้

More »

Value Based Management… การจัดการด้วยฐานคุณค่า #SaturdayStrategy

คำว่าคุณค่าในทางการจัดการ และ การดำเนินกลยุทธ์ในแทบจะทุกกรณี มักจะถูกนิยามให้ครอบคลุม “ผลการดำเนินงาน และหรือ ผลประกอบการ” ทั้งที่สามารถตีราคาได้ชัดเจน และ ตีราคาได้ไม่ชัดเจน หรือ ตีราคาในปัจจุบันได้ไม่ชัดเจนด้วย… โดยเฉพาะผลการดำเนินงานที่เรียกได้ว่าเป็น “ความสำเร็จ” ซึ่งมีทั้งผลกำไร หรือ เงินปันผลตอบแทนผู้ถือหุ้น… ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และ การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด… ความสามารถในการเตรียมการเพื่ออนาคตในแต่ละฉากทัศน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ… มีแผนและโครงสร้างที่เอื้อต่อการอยู่รอดเติบโตในช่วงยากลำบาก และ ผลลัพธ์อีกมากมายที่องค์กรให้คุณค่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นและได้มา

More »

Innovation Strategy Design… การออกแบบกลยุทธ์สำหรับสินค้าและบริการประเภทนวัตกรรม #SaturdayStrategy

โอกาสและความสำเร็จของธุรกิจโดยทั่วไปจะเป็นเรื่องค่อนข้างซับซ้อนและละเอียดอ่อน ซึ่งโดยมากก็มักจะมี “ปัจจัยโอกาส และ ปัจจัยความสำเร็จ” ซ้อนทับกันอยู่หลายปัจจัย โดยทุกๆ ปัจจัยที่ปรากฏก็มักจะมีการซ้อนทับ เชื่อมโยงและเกี่ยวพันถึงปัจจัยอื่นๆ แบบสานความแข็งแกร่งเสริมกันจนเชื่อมถึงโอกาสและความสำเร็จอย่างชัดเจน… ซึ่งนักกลยุทธ์เก่งๆ จะไม่พลาดที่จะนำปัจจัยทั้งหมดมาศึกษาอย่างละเอียดเพื่อถอดบทเรียนไว้เป็น “สูตร(ความ)สำเร็จ” เอาไว้เลือกใช้ตามเงื่อนไขสถานการณ์ในอนาคต โดยเฉพาะปัจจัยความสำเร็จที่องค์กรหรือทีมได้รังสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากคู่แข่งอย่างชัดเจน และ ต่างไปจากที่เคยมีมา และ ต่างไปจากที่เคยมีใครทำได้… โดยเฉพาะปัจจัยความสำเร็จที่เข้าข่าย “นวัตกรรม หรือ Innovation” ที่อายุขัยของโอกาสจากนวัตกรรมในปัจจุบันมักจะมอบความได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้ไม่นาน

More »

First Party Data and STP Marketing… ข้อมูลมือหนึ่ง และ การตลาด STP #SaturdayStrategy

Segmentation Targeting Positioning หรือ STP Strategy หรือ STP Marketing ซึ่งเป็นกลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด และ กำหนดเป้าหมาย เพื่อวางตำแหน่งสินค้าหรือบริการลงตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด และ ประสบความสำเร็จสูงสุดโดยง่าย… ซึ่งนักการตลาดในปัจจุบันล้วนประยุกต์ใช้ STP Strategy หรือ STP Marketing ทั้งกับโมเดลธุรกิจแบบ B2B และ B2C อย่างกว้างขวาง

More »

Premium Pricing Strategy… ราคาพรีเมียม #SaturdayStrategy

ราคาสินค้าและบริการที่เป็นคู่แข่งกันโดยตรงมักจะต่างกันโดยมีทั้ง “แสนถูก และ สุดแพง” ไว้ให้ลูกค้าตัดสินใจ… ซึ่งสินค้าหรือบริการราคาถูกกว่าจะค่อนข้างชัดเจนว่าลูกค้าจะตัดสินใจเพราะราคาถูกกว่า… ในขณะที่สินค้าหรือบริการที่มีราคาแพงกว่าจะมีเงื่อนไขอื่นให้ลูกค้าตัดสินใจมากกว่าเรื่องราคา โดยเฉพาะเงื่อนไข หรือ เหตุผลในความเป็น “สินค้า หรือ บริการขั้นพรีเมียม หรือ Premium” ซึ่งลูกค้าที่ไม่มีอุปสรรคเรื่อง “กำลังจ่าย” ล้วนสนใจคู่เปรียบเทียบที่ให้ “คุณค่า หรือ Value” ขั้นพรีเมียมมากกว่าเสมอ

More »

Advanced Cost Leadership Strategy… กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน #SaturdayStrategy

แต่การใช้กลยุทธ์ราคาในแง่ของ “ความสำเร็จ” ทางธุรกิจ ซึ่งโดยทั่วไปจะประเมินผ่านอัตราส่วนระหว่างต้นทุนกับกำไร… กลยุทธ์ราคาสำหรับหลายๆ ธุรกิจอาจจะเป็นฝันร้าย และ กับดักทางธุรกิจที่สามารถพาให้กิจการขาดทุนป่นปี้ในพริบตาก็ได้… ซึ่งก็มีกรณีศึกษามากมายที่พูดถึง “ธุรกิจขายดีจนเจ๊ง” ให้เรียนรู้

More »

Contextual Targeting Strategies… กลยุทธ์การเจาะกลุ่มเป้าหมายตามบริบท #SaturdayStrategy

ตั้งแต่กฏหมาย PDPA หรือ Personal Data Protection Act ซึ่งมีเนื้อหาเป็นสากลในทำนองเดียวกันทั่วโลก ที่กำหนดกติกาอย่างเข้มงวดกับการบันทึก และ นำใช้ข้อมูลดิจิทัลของบุคคลในกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่จำเป็นต้องดำเนินการภายใต้คำยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งก็คือ Users หรือ ผู้ใช้… โดยเฉพาะ “ผู้ใช้ทั่วไป” ที่นักกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาด หาทางดึงดูดทุกทางเพื่อเปลี่ยนผู้ใช้ทั่วไปให้กลายเป็น “ลูกค้า” ด้วยการใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลอย่างเข้มข้นมาตั้งแต่ยุค Internet 1.5 ที่เวบไซต์สามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้ทั้งโดยตรง และ โดยอ้อม… ก่อนจะพัฒนามาสู่ยุค Internet 2.0 หรือ ยุคโซเชียลมีเดียที่ “ผู้ใช้ หรือ Users” บนแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมด ได้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจผ่านโมเดลโฆษณาออนไลน์ที่สามารถ “ตอบสนองผู้ใช้” ด้วยข้อมูลจากผู้ใช้เองหลายรูปแบบเช่นการณีการใช้คุกกี้ รวมทั้งกรณีการใช้ระบบสมาชิก เพื่อใช้ติดตามตัวตน และ นำใช้ในทางกลยุทธ์ดิจิทัลอย่างหลากหลาย

More »

Expansion Strategies… กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ #SaturdayStrategy

การขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นโดยหลักๆ ก็คือการทำให้ “โมเดลธุรกิจเดิม” ที่ดำเนินอยู่มีผลประกอบการเชิงปริมาณ และ ผลประกอบการเชิงคุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิม… โดยเฉพาะผลประกอบการเชิงปริมาณที่นับเป็น “รายรับ” ที่จะได้มากขึ้น ในขณะที่ “รายจ่าย” ก็ต้องพยายามจ่ายให้ได้น้อยลง ซึ่งผลประกอบการแบบ “รายรับมาก แต่ รายจ่ายน้อย” นี่เองที่บ่งบอกการเติบโตเชิงคุณภาพในหลายๆ แง่มุมได้ด้วย

More »