Sustainable Housing… เคหะสถานบ้านเรือนอันยั่งยืน #SustainableFuture

ปัญหาเรื่อง “กิน–ใช้” ขั้นพื้นฐานที่เรียกว่าปัจจัย 4 อย่างอาหาร เครื่องนุ่งห่ม เวชภัณฑ์ และ ที่อยู่อาศัย ซึ่งมนุษย์หนึ่งคน “กิน–ใช้” ทรัพยากรในกลุ่มปัจจัย 4 ตลอดอายุขัยไปมากมาย โดยทั้งหมดได้สร้างผลกระทบถึงดินน้ำและสภาพอากาศจนมนุษยชาติ กับ สิ่งแวดล้อมรอบตัวได้เปลี่ยนแปลงมาถึงจุดที่ทุกคนมองเห็นหายนะอยู่เบื้องหน้าเหมือนกันหมด

More »

Gold Hydrogen… ไฮโดรเจนจากธรรมชาติ และ จาก Bio-Technology #SustainableFuture

กล่าวเฉพาะก๊าซไฮโดรเจนในฐานะเชื้อเพลิง… นักวิทยาศาสตร์ และ นักธรณีวิทยาได้ค้นพบไฮโดรเจนธรรมชาติในชั้นดิน และ ชั้นหินของเปลือกโลกอย่างมีนัยยะสำคัญไม่ต่างจากการค้นพบก๊าซธรรมชาติ และ น้ำมัน… โดยมีการค้นพบแหล่งไฮโดรเจนธรรมชาติมากมายหลายพื้นที่ทั่วโลกมานานแล้ว เช่น การค้นพบแอ่งไฮโดรเจนธรรมชาติของบริษัท Gold Hydrogen สัญชาติออสเตรเลียในเขต Yorke Peninsula และ Kangaroo Island ในเขต South Australian… รวมทั้งการค้นพบของบริษัทสำรวจ และ ผลิตก๊าซธรรมชาติจากสเปน ชื่อ Helios Aragon ซึ่งมีข้อมูลการค้นพบไฮโดรเจนธรรมชาติจากการขุดเจาะน้ำมัน และ ก๊าซธรรมชาติในเขตภาคเหนือของประเทศสเปนมานานกว่า 50 ปี…

More »

Sustainable Community… ชุมชนยั่งยืน #SustainableFuture

การพูดถึงชุมชนยั่งยืนหลังวิกฤตโควิดที่ทั่วโลกมีประสบการณ์ใกล้เคียงกัน เมื่อต้องเผชิญวิกฤตโดยต้องพึ่งพาตนเองให้มาก และ พึ่งพิงกันเองกับเพื่อนบ้านในชุมชน โดยมีนวัตกรรม “ตู้ปันสุข” ของประเทศไทยได้กลายเป็นกรณีศึกษาของแนวคิดการสร้างชุมชนที่พึ่งพิงกันได้… โดยมีเป้าหมายที่จะปรับโครงสร้างของเมือง หรือ ชุมชนให้สมดุลยั่งยืนทั้งด้านสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและสังคม… ซึ่งถูกขับเคลื่อนผ่านแนวคิดต่างๆ มากมาย เช่น Ecovillage… EcoCommunities… Off-Grid Community… Green Cities… Livable Cities… Sustainable Cities และ Sustainable Community… และอื่นๆ อีกมากที่มีเป้าหมายเพื่อการยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชนให้ดีกว่าเดิมทุนด้าน ภายใต้การแบ่งปันปัจจัยพื้นฐานโดยเกิดความเหลื่อมล้ำไม่มากจนกลายเป็นปัญหา… ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาด “ความร่วมมือ” จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

More »

FTIX Carbon Trading Platform โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก #CarbonNeutrality

ศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย ที่ดำเนินการโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีบทบาทสำคัญ ในฐานะที่เป็นระบบฐานข้อมูลการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของประเทศ สามารถติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ GHG ของประเทศที่ภาครัฐสามารถนำมาเชื่อมโยงกับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้… ตลอดจนมีการลงทุนในเทคโนโลยีที่สามารถลด GHG ได้ด้วย 

More »

Hydrogen Storage Solutions… โซลูชั่นในการกักเก็บไฮโดรเจน #SustainableFuture

ไฮโดรเจนบริสุทธิ์ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงที่มีในธรรมชาติจริงๆ นั้นหาได้ยาก แม้แต่บนดาวโลกที่เป็น HydroPlanet ก็ไม่ได้มีไฮโดรเจนธรรมชาติให้เราสูบมาใช้ได้ง่ายๆ การพูดถึงไฮโดรเจนในฐานะเชื้อเพลิง และ พลังงานจึงหมายถึง… การแปรรูป และ สกัดไฮโดรเจนจากสาร และหรือ สสารที่ควบแน่นไฮโดรเจนเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางเคมีเอาไว้จนได้ไฮโดรเจนบริสุทธิ์ที่สุด…

More »

Carbon Credit Market and ClimateTech… ภาพรวมตลาดคาร์บอนและไคลเมทเทค #SustainableFuture

ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอย่างยิ่งในตลาดคาร์บอนเครดิตก็คือ… การเติบโตของธุรกิจกลุ่ม Climate Tech ที่ประยุกต์ และ เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีชั้นสูงมากมายให้สามารถจัดการปัญหาโลกร้อนในมิติต่างๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือและแม่นยำยิ่งๆ ขึ้น… ซึ่งทั้งหมดจะนำไปสู่การซื้อขายคาร์บอนเครดิตอย่างกว้างขวาง รวมทั้งการซื้อขายข้ามพรมแดนที่เริ่มได้เห็นแพลตฟอร์มซื้อขายคาร์บอนเครดิตข้ามชาติด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงอย่าง Carbon Trade Exchange หรือ Toucan Protocol หรือ Xpansiv รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในกลไกการขึ้นทะเบียน Carbon Offset ของ BioCarbon Registry หรือชื่อเดิม ProClima เป็นต้น… กำลังเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั้งกลุ่มที่สนใจร่วมทุนกับแพลตฟอร์ม และ กลุ่มที่จะเข้าไปเทรดเก็งกำไรคาร์บอนเครดิต… เคลื่อนไหวอย่างน่าสนใจ

More »

Smart And Sustainable Manufacturing… อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อความยั่งยืน #SustainableFuture

ภาคการผลิตถือเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่ใช้พลังงานสูง และ ใช้ทรัพยากรในระบบนิเวศทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานที่อ่อนไหวต่อการเกิดทั้ง “ของเหลือ… ของเสีย และ ของสิ้นเปลือง” อย่างต่อเนื่อง และ หลายกรณีมีการใช้วัตถุดิบ กับ สารเคมีที่คุกคามระบบนิเวศ และหรือ ก่อมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอย่างรุนแรงเฉียบพลันก็มาก… 

More »

Green Financial Instruments… นวัตกรรมทางการเงินสีเขียว #SustainableFuture

การมุ่งเป้าความยั่งยืน และ สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ ที่ผลักดันพร้อมกันทั่วโลกภายใต้แนวคิด Net Zero Emission และ Sustainable Development Goals ซึ่งต้อง “เปลี่ยนแปลง และ เปลี่ยนใหม่” เกือบทุกอย่างในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แปลว่าต้องลงทุนเพิ่ม หรือ ลงทุนใหม่ และ แปลว่าต้องใช้เงินทุนมากมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวโยงถึงความอยู่รอดของมนุษยชาติ

More »

Ocean Surface Information And Water Cycle… วัฏจักรน้ำที่ไม่เหมือนเดิมจากข้อมูลความเค็มของผิวน้ำในมหาสมุทร #FridaysForFuture

นักวิจัยจาก Institute of Marine Sciences แห่ง Barcelona อธิบายว่า… ค่าความเค็มของผิวน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดปกตินั้น ชี้ถึงการที่ภาวะโลกร้อนทำให้บริเวณที่น้ำทะเลมีอุณหภูมิสูง เกิดการระเหยกลายเป็นไอของผิวน้ำด้านบนมากขึ้นและรวดเร็วขึ้น เพิ่มความชื้นในชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะรวมตัวกันเป็นพายุฝนในเขตใกล้เส้นศูนย์สูตรและขั้วโลกทั้งสองมากขึ้น… วัฏจักรของน้ำที่แปรปรวนดังกล่าว เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแบบที่ไม่ปกติ… เพราะ “เขตฝนก็ฝนชุ่มฉ่ำมากขึ้น เขตแห้งแล้งก็แห้งเหือดยิ่งกว่าเดิม” 

More »

PFAS… สารเคมีตลอดกาล และ น้ำฝนปนเปื้อน #FridaysForFuture

งานวิจัยตีพิมพ์ล่าสุดในหัวข้อ Outside the Safe Operating Space of a New Planetary Boundary for Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) โดย Professor Ian T. Cousins และ คณะ ซึ่งเก็บตัวอย่างน้ำฝนมาทดสอบหาการปนเปื้อนของ PFOS หรือ Perfluorooctanesulfonic Acid หรือ กรดเปอร์ฟลูออโรออคเทนซัลโฟนิก… PFOA หรือ Perfluorooctanoic Acid หรือ กรดเปอร์ฟลูออโรออคทาโนอิก… PFHxS หรือ Perfluorohexanesulfonic Acid หรือ กรดเพอร์ฟลูออโรเฮกเซนซัลโฟนิก และ PFNA หรือ Perfluorononanoic Acid หรือ กรดเพอร์ฟลูออโรโนนาโนอิก ซึ่งมาจากสารเคมีกลุ่ม Per- and Polyfluoroalkyl Substances หรือ PFAS หรือ สารพิษตลอดกาล โดยพบการปนเปื้อนของ PFOA และ PFOS ในน้ำฝน…เกินค่ามาตรฐาน EPA หรือ US Environmental Protection Agency อย่างมาก และ ค่า Σ4 PFAS หรือ ผลรวมของค่าการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายทั้ง 4 ตัว… อยู่ในเกณฑ์เป็นพิษที่ไม่อาจดื่มกิน หรือ ใช้สอยได้โดยตรง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะออกประกาศว่า น้ำฝนทุกที่บนโลกไม่ปลอดภัยสำหรับการบริโภค 

More »