Rehabilitation Robotics and Technology… วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย #DeepTechDriven

Rehabilitation Technology หรือ RT หรือ เทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย อันเป็นสาขาหนึ่งของเทคโนโลยีเอื้ออำนวย หรือ Assistive Technology ที่ได้จากการบูรณาการศาสตร์ และ เทคโนโลยีหลายสาขาไปใส่ไว้ในสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ใช้สอย โดยจะช่วยให้ผู้ใช้งาน Assistive Technology หรือ AT ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นมาก โดยชีวิตประจำวันก่อน และ หลังการใช้ AT ช่วยอำนวยความสะดวกจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน

More »

Vision Processing Units… หน่วยประมวลผลภาพเพื่อ Deep Learning และ Neural Network #DeepTechDriven

VPU หรือ Vision Processing Unit เป็นหน่วยประมวลผลภาพที่เกิดมาเพื่อเร่งความเร็วในงานประมวลผลสำหรับเทคโนโลยี Deep Learning และ Neural Network ซึ่งเป็น Hardware พื้นฐานในส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ทุกชนิดที่ติดตั้งปัญญาประดิษฐ์ให้ทำงานบนระบบ… โดยVPU หรือ Vision Processing Unit จะเน้นการประมวลผลด้าน Image Processing ทั้งที่เป็น Task ของ Machine Learning และ Object Recognition ซึ่งนอกจากจะทำให้งาน หรือ Task เฉพาะทางถูกประมวลผลด้วยความเร็วที่สูงขึ้นแล้ว VPU หรือ Vision Processing Unit ยังช่วยให้ CPU หรือ Central Processing Unit ซึ่งเป็นหน่วยประมวลผลกลางของระบบทำงานเบาลงได้มาก

More »

Atomwise… DeepTech Startup ที่มุ่งพัฒนาและทดสอบยารักษาโรคขนานใหม่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ #DeepTechDriven

ชื่อ Atomwise ในฐานะแพลตฟอร์มการค้นคว้ายาที่ใช้ Artificial intelligence และ Machine Learning เพื่อทำนายประสิทธิภาพ และ กลไกทางเคมีและชีววิทยาของสารประกอบยาที่แต่เดิมต้องทดสอบกันยาวนานทั้งในทางเคมี และ ชีววิทยา ก่อนจะทดลองในสัตว์ เพื่อนำสู่การขออนุญาตเพื่อนำยาไปทดลองในคลีนิค หรือ ทดลองกับมนุษย์ ซึ่งยาหลายตัวต้องใช้เวลายาวนานหลายปีในการพัฒนา และยังต้องใช้งบประมาณเพื่อการวิจัยมากมายมหาศาล ในขณะที่สถาบัน หรือ องค์กรที่ทำการศึกษาวิจัยยาเหล่านี้ มักได้รับงบประมาณอย่างจำกัด และ เบิกจ่ายกันเป็นงวดตามความก้าวหน้าของกระบวนการวิจัยในแบบที่เรียกว่า Biodollars หรือ Biobucks ที่ใช้นิยามเงื่อนไขการสนับสนุนทุนวิจัยยา และ การวิจัยทางชีวการแพทย์ที่ระบุเงื่อนไขการจ่ายทุนเต็มจำนวนก็ต่อเมื่อ… ตัวยาที่ค้นพบได้รับอนุญาตให้ผลิต และ จำหน่ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น

More »

Motion Capture… เทคโนโลยีจับความเคลื่อนไหวในโลกจริงเข้าสู่โลกดิจิทัล #DeepTechDriven

Motion Capture หรือ Mocap หรือ Mo-cap เป็นศัพท์เทคนิคของสาขา CG หรือ Computer Graphic ที่ใช้เรียกกระบวนการบันทึกการเคลื่อนไหวของคน สัตว์ และ สิ่งของ เพื่อนำใช้เป็นทรัพยากร หรือ Resources ในการผลิตผลงานด้าน CG สำหรับใช้สอยในทางการแพทย์ การศึกษา การกีฬา การทหาร และ กิจกรรมเพื่อความบันเทิงอย่างเกมคอมพิวเตอร์ และ ภาพยนต์

More »

The Internet of Behaviors… อินเตอร์เน็ตแห่งพฤติกรรม #DeepTechDriven

Internet of Behavior หรือ IoB เป็นแนวคิดบูรณาการ “จิตวิทยามนุษย์” เข้ากับ การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์พฤติกรรม และ เทคโนโลยีทุกแขนงที่เกี่ยวพันถึงการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคดิจิทัล… ซึ่งจะได้ “ระบบ” ที่เกิดจากการหลอมรวมเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับจิตวิทยามนุษย์ที่สามารถคาดการณ์พฤติกรรมของมนุษย์ได้แม่นยำขึ้น พร้อมทั้งสังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านต่างๆ ขึ้นใหม่เพิ่มเติมจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่ได้ด้วย

More »

Passenger Drones Market Size 2020-2026… ขนาดตลาดของโดรนเพื่อการโดยสาร #DeepFuture

ภาพเมืองในอนาคตที่ถูกจินตนาการขึ้นแต่ไหนแต่ไรมา… นอกจากจะมีตึกสูงเสียดฟ้าพร้อมแสงสีอันน่าตื่นตาตื่นใจแล้ว ก็มักจะมีภาพของยานบินโดยสารแบบที่เรียกว่า Passenger Drones บินไปมาอย่างหนาแน่นคล้ายสภาพการจราจรบนท้องถนนของเมืองใหญ่ทั่วโลกในปัจจุบัน… ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี และ พัฒนาการของ Passenger Drone จนถึงต้นปี 2023… เราได้พัฒนายานบินเพื่อข่นส่ง และ โดยสารมาถึงขั้นที่เรียกยานบินเหล่านี้ในวงการเทคโนโลยีว่า UAM หรือ Autonomous Aerial Vehicle กันแล้ว… ซึ่ง UAM เป็นยานบินไร้คนขับที่เข้ามาแก้ปัญหาการขาดแคลนนักบิน ซึ่งเกี่ยวพันถึงต้นทุนการบินต่อเที่ยวที่ต้องจ้างนักบินแพงลิบเนื่อจากการฝึกนักบินสิ้นเปลืองทรัพยากรมหาศาล… 

More »

Smart Fashion and 3D Printing Technology… สินค้าแฟชั่นจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ #DeepTechDriven

การพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติแบบ Selective Laser Sintering มาผลิตสินค้าสำเร็จรูปในอุสาหกรรมแฟชั่น ทั้งรองเท้า เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มทุกชนิด ทั้งสินค้าแฟชั่นแบบธรรมดา เหมือนที่ผลิตผ่านอุตสาหกรรมสิ่งทอแบบดั้งเดิม และ สินค้าแแฟชั่นอัจฉริยะที่เป็นมากกว่าเครื่องนุ่งห่ม หรือ ของใช้สำหรับประดับ และ ปกปิดร่างกาย ซึ่งถูกผลิตขึ้นให้มีฟังก์ชั่นการใช้สอยในฐานะอุปกรณ์ หรือ Devices ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้นไปพร้อมๆ กับการเป็นเครื่องนุ่งห่ม และ แฟชั่น

More »

MemComputer… คอมพิวเตอร์ทางเลือกสำหรับการประมวลผลระดับเดียวกับควอนตัมคอมพิวเตอร์ #DeepTechDriven

วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีระบบประมวลผลในปี 2023… คอมพิวเตอร์แบบที่เราใช้งานอยู่ ทั้งในรูปแบบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และ โน๊ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ไปจนถึงเชิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ และ ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ถูกใช้งานอยู่ในปัจจุบัน… ได้ถูกจัดกลุมเรียกชื่อใหม่ให้เป็นกลุ่มคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิม หรือ Traditional Computers และ ยังถูกระบุว่าเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เชื่องช้า สิ้นเปลือง และ ด้อยประสิทธิภาพต่องานประมวลผลยุคใหม่ที่มีข้อมูลมหาศาล และ ยังมีตัวแปรหลากหลาย–ซับซ้อน–เกี่ยวพัน–เชื่อมโยงรอให้คอมพิวเตอร์ทำงานยากๆ เหล่านั้นให้เร็วกว่าเดิม ประหยัดกว่าเดิม และ มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม

More »

Penetration Test… แฮกระบบก่อนระบบจะถูกแฮก #CyberSecurity

PenTest หรือ Penetration Test คือการจำลองการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ หรือ การทดสอบแฮกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อหาช่องโหว่ในระบบทั้งหมดว่าถูกจัดการอย่างเหมาะสมแล้ว และถ้ายังพบจุดอ่อนที่แฮกเกอร์สามารถใช้ประโยชน์เพื่อก่อกวน รุกล้ำ และ เข้าครอบครองระบบด้วยวิธีการ หรือ เทคนิคใดๆ ได้… เครื่องมือ Penetration Test ก็จะรายงานจุดอ่อนทั้งหมดที่พบให้ทราบ เพื่อให้เจ้าของ และ ผู้ดูแลเครือข่ายสามารถนำข้อมูลที่พบไปดำเนินการต่อ

More »

Responsible AI… ปัญญาประดิษฐ์ที่มีความรับผิดชอบ #DeepTechDriven

ความเคลื่อนไหวในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence Technology หรือ AI มาใช้งานในลักษณะต่างๆ ซึ่งชัดเจนว่าจะกลายเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ สังคมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ถูกผลักดันโดยข้อมูลข่าวสารหลากล้น… ซึ่งจะวนไปสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อ “วิถีมนุษย์แบบดั้งเดิม” ด้วยการปรับแต่ง–สร้าง–เสริมด้วยข้อมูลอันซับซ้อน และ พัวพันยุ่งเหยิงเพิ่มขึ้นแบบทบทวีตลอดเวลา โดยมีเทคโนโลยี AI หลากหลายโมเดลถูกใส่ไว้เป็นส่วนสำคัญในการ “ผลิต และ ใช้” ข้อมูลอันซับซ้อนพัวพันกับ “วิถีมนุษย์แบบใหม่” ซึ่งก็ชัดเจนเช่นกันว่ามีโอกาสเกิดปัญหาได้ซับซ้อนยุ่งเหยิงจาก AI ขึ้นได้ทุกเมื่อเช่นกัน

More »