ข้าวดอย

แนวทางการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง… ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรกับสภาอุตสาหกรรม #RederSMEs

คณะผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การนำของคุณอลงกรณ์ พลบุตร ในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พาคณะเข้าพบแสดงความยินดีกับคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการพบปะครั้งนี้ได้ร่วมหารือถึงแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน ภายใต้คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะทำงานจากจากสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม และ คณะทำงานจากสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรเข้าร่วมหารืออย่างใกล้ชิด…

More »
Green Ammonia

Hydrogen Economy และ Ammonia Fuel Cells #GreenEnergy

ความสำเร็จในการประดิษฐ์ Direct Ammonia Solid Oxide Fuel Cells หรือ SOFCs ซึ่งจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ด้วยการใช้แอมโมเนียป้อนเข้าระบบโดยตรงได้ทันทีโดยไม่ต้องแยกเอาเฉพาะไฮโดรเจนก่อน จึงถือเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้การบรรจุเชื้อเพลิงแอมโมเนียในปริมาตรเดียวกับเชื้อเพลิงไฮโดรเจน… ให้พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า 1.5 เท่า

More »
Circular Chemistry

Circular Chemistry… เคมีภัณฑ์ในเศรษฐกิจหมุนเวียน #GreenEconomy

แนวคิดในการใช้เคมีภัณฑ์แบบ Circular Chemistry หรือ CC ตามกรอบอุตสาหกรรม 4.0 และ Circular Economy หรือ CE จึงเป็นวาระเร่งด่วนที่นักวิทยาศาสตร์ และ นักอุตสาหกรรมจะต้องหาเครื่องมือและแนวทางมาจัดการเคมีภัณฑ์ที่มีใช้อยู่ให้ได้

More »
Negative Production Externalities, Negative Consumption Externalities

การค้าระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม โดย ผศ. สิทธิกร นิพภยะ #GreenEconomy

แนวทางที่หนังสือกล่าวถึงโดยรวมจะโฟกัส การผลิตที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อน หรือ Negative Production Externalities และ การบริโภคที่ทําให้บุคคลอื่นเดือดร้อน หรือ Negative Consumption Externalities… ซึ่งตรงไปตรงมาต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยรวม ทั้งที่ชัดเจนว่าเป็นปัญหา และ คลุมเครือว่าจะตัดสินเรื่องถูกผิด หรือ ถูกผิดเหมาะควรแค่ไหรอย่างไร… ซึ่งตัดสินกันที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทำบุคคลอื่นเดือดร้อน… 

More »
Green Industry

Green Industry… อุตสาหกรรมสีเขียว #GreenIndustry

แนวทางการพัฒนา “อุตสาหกรรมสีเขียว” ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน หรือ ห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green Supply Chain & Green Value Chain… โดยมุ่งส่งเสริมให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ในลักษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตในรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน และสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพแข่งขันในเวทีโลกได้มากขึ้น

More »