ADHD Dyscalculia

Dyscalculia… ภาวะบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์และการคำนวณ #ReDucation

ในชั้นเรียนตั้งแต่ระดับปฐมศึกษา… ครูทุกท่านจะเคยได้สอนเด็กที่มีพัฒนาการทางด้านการคำนวณที่ช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน เรียนคณิตศาสตร์ไม่ทันเพื่อน มีปัญหากับการนับเลข สับสนเรื่องลำดับจำนวน เพื่อนส่วนใหญ่ในชั้นเดียวกันอาจจะคิดเลขในใจได้แล้ว แต่เด็กกลุ่มนี้ก็ยังต้องใช้นิ้วมือนิ้วเท้าช่วยนับอยู่… ที่สำคัญคือมีปัญหาความเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์คณิตศาสตร์อย่างชัดเจน โดยครูผู้สอน และ ผู้ปกครองจะสังเกตุเห็นความสับสนเกี่ยวกับตรรกะ และ โจทย์คณิตศาสตร์รูปแบบต่างๆ

More »

Learning with Working Memory… เรียนด้วยความจำเพื่อทำงาน #ReDucation

กลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าเป็นคนรอบรู้ และ เป็นคนมีทักษะหลายอย่าง ลักษณะเด่นโดยทั่วไปก็จะเป็นคนมีองค์ความรู้จากที่เคยศึกษาหาอ่านและจดจำได้ดีอยู่กับตัวมากมาย… โดยบ่อยครั้งที่คนกลุ่มนี้ถูกเปรียบเปรยว่าเป็นตู้หนังสือ หรือ ห้องสมุดเคลื่อนที่ เพราะในสมองของคนๆ แบบนี้ก็จะเหมือนมีห้องสมุดขนาดใหญ่ติดหัวไปด้วยทุกที่ ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าเป็นคนฉลาด และ รอบรู้ เพราะองค์ความรู้มากมาย กับ ประสบการณ์ล้นเหลือที่คนแบบนี้มีมากกว่าคนส่วนใหญ่ ทำให้คนใกล้ชิดได้เห็น “การเวียนใช้ความรู้ และ ประสบการณ์” ที่สามารถทำได้อย่างไม่ติดขัด และ มีข้อจำกัดน้อยกว่าคนส่วนใหญ่… ทำให้เห็นชัดว่ารู้มากกว่าคนส่วนใหญ่… แก้ปัญหาได้มากและราบรื่นกว่าคนส่วนใหญ่… สร้างสรรค์ดัดแปลงและพลิกแพลงได้ดีกว่าคนส่วนใหญ่… ซึ่งในทางประสาทวิทยาศาสตร์การศึกษา หรือ NueroEducation จะถือว่าเป็นคนที่มี “Long-Term Memory หรือ ความจำระยะยาว” ที่สะสมความรู้และประสบการณ์ไว้มากมาย และ การเปรียบเปรยความจำระยะยาวของคนกลุ่มนี้ว่าเป็นดั่งตู้หนังสือ หรือ ห้องสมุดเคลื่อนที่จึงไม่เกินเลยความจริงเท่าใดนัก

More »

Metacognition Skills and 8-Layer Model for Metacognitive Skills in Kindergarten… ทักษะด้านอภิปัญญาและบันได 8 ขั้นของทักษะด้านอภิปัญญาในเด็กอนุบาล #ReDucation

NeuroEducation เป็นคำใหญ่ในกระแสใหม่ของโลกการศึกษา ซึ่ง NeuroEducation ได้รวมเอาวิทยาการทางประสาทวิทยา หรือ Neuroscience… วิทยาการด้านจิตวิทยา หรือ Psychology และ ปรัชญาศึกษาศาสตร์ หรือ ปรัชญาการสอน หรือ Pedagogy มาบูรณาการจนกลายเป็น Mind-Brain-Education Model เพื่อนำใช้เป็นทั้งปรัชญาการเรียนรู้ และ กระบวนการเรียนรู้ด้วยฉากทัศน์ใหม่… ซึ่งให้ความสำคัญกับธรรมชาติของสมอง และ กลไกทางประสาทวิทยามาเป็นฐานในการส่งเสริมการเรียนรู้ และ พัฒนากิจการด้านการศึกษาสำหรับผู้เรียนทุกประเภท โดยมีผลลัพธ์อันพึงประสงค์ขั้นสุดท้ายที่ต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะรู้คิด หรือ ทักษะอภิปัญญา หรือ Metacognitive Skills อันจะทำให้ผู้เรียน “รู้ความที่จะรู้คิด หรือ Aware to Thinking” อันเป็นขั้นการใช้สติปัญญาตนเพื่อให้ตนได้ข้อสรุปเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุด หรือ อย่างน้อยก็จะได้ข้อสรุปว่าควรเรียนรู้เพิ่มเติมอีกหน่อยค่อยตัดสินใจอีกครั้ง… ซึ่งเป็นการคิดขั้นสูง หรือ High-Order Thinking ที่ประกอบด้วยทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ หรือ Critical Thinking Skills… ทักษะการโน้มน้าว หรือ Motivation Skills และ ทักษะการวางแผน หรือ Planning Skills อันเป็นทักษะหลัก 3 แบบที่คนฉลาดๆ และ คนมีพรสวรรค์ทุกคนมีเหมือนๆ กัน

More »

SOLO Taxonomy and Levels of Understanding… อนุกรมวิธานโซโล #ReDucation

SOLO Taxonomy หรือ อนุกรมวิธานโซโล เป็นทฤษฎีการประเมินผลการเรียนด้วยโมเดลภาวะสันนิษฐานทางทฤษฎี หรือ Construct Map ซึ่งในทางปฏิบัติ จะเห็นการจัดโครงสร้างผลการเรียนรู้ตามแนวทางที่สังเกตพบ โดยจะจัดเรียงลำดับขั้นผลการเรียนรู้ของผู้เรียน จากผลการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อนน้อยไปยังผลการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อสะท้อนศักยภาพด้านการรู้คิดของผู้เรียน หรือ อาจกล่าวได้ว่าเป็นเกณฑ์ในการใช้อธิบาย “ความสามารถในการเรียนรู้ และ พัฒนาการทั้งทักษะและสติปัญญาของผู้เรียนว่าเข้าถึงองค์ความรู้และทักษะได้ซับซ้อนลึกซึ้งระดับไหน… ซึ่งตอบโจทย์การจัดการศึกษาแบบ Personalized Learning ที่กำลังเป็นกระแสหลักในการออกแบบหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้และประเมินผู้เรียนในปัจจุบัน

More »

Neuroeducation and Cognitive Skills… ประสาทวิทยาศาสตร์การศึกษา และ ทักษะการรู้คิด #ReDucation

ทักษะการรู้คิด หรือ Cognitive Skills ซึ่งถูกนิยามว่าเป็นความสามารถในคิดและการเรียนรู้อันประกอบไปด้วย การรับรู้ หรือ Perception… ความสนใจ หรือ Attention… การจดจำ หรือ Memory… ภาษา หรือ Language และ การคิด หรือ Thinking… โดยความสามารถทั้งหมดที่กล่าวถึงจะถูก “สมอง หรือ Brain” ประมวลผล หรือ Process ข้อมูลที่รับเข้ามาจากประสาทสัมผัสต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการคิด และ การเรียนรู้ขึ้น

More »

HyFlex Classroom… ชั้นเรียนแบบประสมด้วยความยืดหยุ่นสูง #ReDucation

คำศัพท์ใหม่ของวงการเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ Education Technology หรือ EdTech ซึ่งชัดเจนว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของระบบการศึกษาที่ลำดับความสำคัญได้ถูกเลื่อนให้มาก่อนโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างด้วยอิฐและปูน หรือ Brick and Mortar โดยมีกิจกรรมทางการศึกษาที่เปิดกว้างให้ผู้เรียนได้เข้าถึงชั้นเรียนได้จากทางไกลไปพร้อมๆ กับการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้นจะมีความยืดหยุ่นสูง และ ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากับผู้เรียนทุกกลุ่มได้อย่างเท่าเทียม และ ครบถ้วนเสมอกัน… การเรียนการสอนแบบประสม หรือ Hybrid Education ที่ออกแบบให้ยืดหยุ่นต่อผู้เรียน และ ยืดหยุ่นต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงได้สูงสุดดังกล่าว จึงถูกนิยามด้วยศัพท์คำใหม่ว่า Hybrid and Flexible Education หรือ  HyFlex Education

More »

มหาศิลปาลัย…

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2566 ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าร่วมการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นหลักการจัดตั้ง “สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านศิลปะ สุนทรียะ อารยะเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ มหาศิลปาลัย และ ร่าง พ.ร.บ. มหาศิลปาลัย พ.ศ. ….” มี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม… ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองประธานคณะกรรมการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านศิลปะ สุนทรียะ อารยะ เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมคณะกรรมการ และ ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมกว่า 200 คน

More »

Holograms Technology in Education… ฮอโลแกรมในอุตสาหกรรมการศึกษา #ReDucation

Hologram หรือ ฮอโลแกรม เป็นชื่อเรียกภาพ 3 มิติที่ถูกสร้างขึ้นและนำแสดงด้วยเทคโนโลยีแสง ซึ่งโดยทั่วไปจะหมายถึงแสงเลเซอร์ หรือ Laser ที่ถูกบันทึกและเปิดอ่านไฟล์ภาพ Hologram หรือ ฮอโลแกรม ด้วยรูปแบบการแทรกสอด หรือ Interference Pattern เพื่อสร้างจุดตัด และ แสงเงาด้วยสัดส่วนของวัตถุ 3 มิติโดยใช้ลำแสงสร้างจุดตัดเป็นฉาก… 

More »

Malawi Education Sandbox… แนวทางการทำ Personalized Learning และ ระบบการศึกษายุคดิจิทัลขั้นสูง #ReDucation

โจทย์การพัฒนาระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อบรรลุ Sustainable Development Goal 4 หรือ SDG 4 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ซับซ้อนอ่อนไหวไม่ต่างกันทั่วโลก… คำตอบสุดท้ายสำหรับแนวทางการผลักดันให้ระบบการศึกษาเข้าถึงทุกคน หรือ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างเป็นธรรม และ เท่าเทียม คือ Personalized Learning หรือ การเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งต้องหันหลังให้การเรียนการสอนแบบหนังสือเล่มเดียวสอนเด็กที่อยู่ชั้นเดียวกันทั้งประเทศ และ ข้อสอบชุดเดียวใช้ประเมินกับเด็กทุกคนอย่างที่เคยเป็นมา… 

More »

Webcam Based Attention Analysis… การวิเคราะห์ความสนใจของผู้เรียนด้วยกล้องเว็บแคม #ReDucation

การประเมินระดับความสนใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในทุกๆ กิจกรรมการเรียนการสอน… ถือเป็นหัวใจสำคัญของปฏิสัมพันธ์แบบสามเส้าระหว่าง “ผู้สอน องค์ความรู้ และ ผู้เรียน” ซึ่งครูเก่งๆ ที่สอนสดหน้าชั้นจะสามารถประเมินความสนใจและการมีส่วนร่วมของนักเรียนในชั้นได้ดีเป็นพิเศษ และ สามารถ “จัดการความสนใจ และ การมีส่วนร่วม” ให้นักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง… แต่ก็หาครูที่เก่งเรื่องจัดการความสนใจและการมีส่วนร่วมของนักเรียนได้ทุกครั้งที่สอนได้ไม่มาก และ ส่วนใหญ่ก็เป็นทักษะเฉพาะตัวที่เลียนแบบได้ยากอีกด้วย

More »