Personalized Learning With AI… การเรียนรู้เฉพาะคนด้วย AI #ReDucation

Artificial intelligence หรือ AI กำลังกลายเป็นตัวแปรสำคัญในการปฏิรูปอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาล อุตสาหกรรมธนาคาร อุตสาหกรรมพลังงาน รวมทั้งระบบนิเวศการค้าปลีกทั้ง Online/Offline และ อื่นๆ อีกมากมายในทุกๆ กิจกรรมที่ข้อมูลทำให้ห่วงโซ่และระบบนิเวศดั้งเดิมถูกขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมการศึกษาเองก็เป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่ AI สามารถเข้ามาช่วยให้ประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมได้มากมายเกือบทุกด้าน… โดยเฉพาะการช่วยให้ผู้เรียนได้รับคุณค่าสูงสุดไปจากกลไกทางการศึกษาได้ดีกว่าเดิม

More »

Digital Educational Resources And Digital Educational Contents… ทรัพยากรและวรรณกรรมดิจิทัลทางการศึกษา #ReDucation

Kids Know It Network ถูกซื้อกิจการทั้งหมดโดย Education.com ในช่วงปลายปี 2018… ซึ่งถือเป็นข่าวใหญ่ในวงการ EdTech… เพราะ Education.com ถือเป็นผู้เล่นรายใหญ่สุดในฐานะแพลตฟอร์มสื่อ และ ทรัพยากรทางการศึกษาที่มีจำนวนบัญชีผู้ใช้งาน หรือ Users มากกว่า 20 ล้านบัญชีทั้งใน และ นอกสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว… การซื้อ KKI จาก Hiram J. Bertoch ในคราวนั้นจึงไม่ได้เป็นการซื้อเอาทีมพัฒนา หรือ ซื้อเอาจำนวน Users จาก KKI อย่างที่ StartUp ส่วนใหญ่ทำ Growth Hacking ด้วยการซื้อกิจการเอาทีมทำงาน หรือ ไม่ก็ซื้อเอาตลาดซึ่งก็คือจำนวน Users เพื่อเอามาต่อยอดให้การขยายกิจการให้สามารถทำได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลามาทำตลาดหาสมาชิก หรือ ลูกค้าใหม่… ซึ่งก็อาจจะต้องใช้เงินทุนไม่ต่างจากการทุ่มซื้อกิจการที่มี Users อยู่แล้วมาทำธุรกิจ

More »

SDG4 Indicators… ดัชนีความยั่งยืนทางการศึกษา #ReDucation 

สโลแกนเพื่อรณรงค์เกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษาระดับโลกที่ได้รับการยกย่องว่าโดดเด่นที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษ 1990’s เขียนไว้ว่า… Education for All หรือ การศึกษาต้องมีพอสำหรับทุกคน ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากรอบความยั่งยืนของโลกที่ขับเคลื่อนโดยสหประชาชาติ และ เป้าหมายทางการศึกษาก็ได้ถูกกำหนดขึ้นให้เป็น 1 ใน 17 เป้าหมายความยั่งยืน… โดยการศึกษาถูกกำหนดไว้เป็นเป้าหมายลำดับที่ 4 ที่พูดถึงเป้าหมายสร้างหลักประกันว่าทุกคนจะมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม และ เท่าเทียม และ สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต… โดยมีการกำหนดเป้าประสงค์ย่อยเอาไว้ 10 เป้าหมาย…

More »

Guess What? เกมมิฟิเคชั่นสำหรับครอบครัวและเด็กออทิซึม #ReDucation

เด็กในกลุ่ม ASD จึงต้องการโปรแกรมการกระตุ้น และ ส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งเครื่องมือส่งเสริมพัฒนาการอย่าง Electronic Flashcards หรือ บัตรคำอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้งานบนมือถือ หรือ แท็บเล็ตได้รับการพิสูจน์ยืนยันโดยงานวิจัยมากมายทั่วโลกแล้วว่ามีประสิทธิภาพมาก… แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่อง “การปรับแต่ง” เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนได้ยาก ซึ่งทำให้เด็ก ASD เจอปัญหา One Size Fit Alls แบบ Flashcards ชุดเดียวถูกใช้กับเด็กทุกคน… ซึ่งแม้แต่เด็กปกติก็มีปัญหา One Size Fit Alls ไม่ต่างกัน

More »

ทรัพยากรทางการศึกษาในยุค Lifelong Learning และ Knowledge Economy #ReDucation

ข้อถกเถียงเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และ แนวทางการสร้างความยั่งยืนบน เศรษฐกิจฐานความรู้ หรือ Knowledge Economy หรือ Knowledge Based Economy… ซึ่งองค์ความรู้ที่อยู่ในรูปของทรัพยากรทางการศึกษา และ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้กลายเป็น “บริการ” สาขาหนึ่งในกลไกทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนว่า… มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อนำเสนอบริการทั้งหมดให้คนได้เรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน… ซึ่งต้นทุนการจัดการศึกษาที่แพงขึ้นตลอดเวลานี่เองที่กลายเป็นอุปสรรคสำคัญเมื่อต้องเอ่ยคำว่า “เท่าเทียม และ เหลื่อมล้ำ” ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาทั่วโลก… 

More »

New DLTV โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในบรรดาวิสัยทัศน์ “การศึกษาทางไกล หรือ Distance Learning” ที่ก่อตั้ง และ ยังคงมีความสำคัญกับกลไกทางการศึกษาระดับมหภาคมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเกิน 20 ปีนั้น… ชื่อ Distance Learning Foundation Under The Royal Patronage หรือ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากประเทศไทยย่อมมีชื่ออยู่ในลำดับต้นๆ ของโลกด้วยอายุโครงการที่ดำเนินมายาวนานกว่า 25 ปีแล้ว… นับตั้งแต่พระมหากรุณาธิคุณของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ มีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาการขาดแคลนครู ปัญหาครูไม่ครบชั้น และ ปัญหาครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล…

More »

Collaborative Learning Technology… เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ไปด้วยกัน #ReDucation

การร่วมกันเรียนรู้ หรือ การเรียนรู้ร่วมกันจะถูกอธิบายด้วยกระบวนการ หรือ วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน หรือ Collaborative Learning Method ซึ่งถือเป็นกระบวนวิธีที่นักการศึกษาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎี ZPD หรือ The Zone of Proximal Development ของ Professor Lev Semyonovich Vygotsky หรือ Lev Vygotsky… ซึ่งอธิบายถึงพื้นที่องค์ความรู้ใหม่ที่คนๆ หนึ่งสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีก และ ได้อีกเรื่อยๆ ภายใต้ความช่วยเหลือที่ถูกเอื้อเฟื้อแบ่งปันจากสมาชิกกลุ่มที่มี หรือ สนใจองค์ความรู้ และหรือ ประสบการณ์ใหม่นี้ร่วมกัน… โดยพื้นที่ หรือ Zone ที่ว่านี้จะอยู่ระหว่างองค์ความรู้ที่เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองโดยง่าย กับ องค์ความรู้ที่ยากจะทำความเข้าใจ หรือ ยากจะได้เข้าไปมีประสบการณ์ร่วม

More »

Digital Twin in Education… กรณีศึกษา DT Technology in Engineering Education #ReDucation

Simulation หรือ สถานการณ์จำลองเพื่อฝึกฝนทักษะสำคัญ กำลังถูกยกระดับด้วย Virtual Reality หรือ VR และ Augmented Reality หรือ AR ซึ่งโดดเด่นในการจำลองสภาพแวดล้อมด้วยความยืดยุ่นสูงจนแทบจะไร้ขีดจำกัด ในขณะที่มีการพึ่งพา Hardware น้อยลงมากจนต้นทุนการสร้าง Simulation บน AR และ VR ถูกลงถึงขั้นเอามาใช้จำลองการทดลองวิทยาศาสตร์ที่อันตรายสูง เพื่อฝึกประสบการณ์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีนักเรียนในชั้นเพียงไม่กี่คนก็ยังคุ้มค่า… ซึ่งความสามารถในการจำลองสถานการณ์ด้วยเทคโนโลยี “AR และ VR ในฐานะสื่อทางการศึกษา” เพื่อฝึกทักษะให้ผู้เรียน และหรือ ผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบัน… จึงถูกพัฒนาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจนไปถึงการใช้ Digital Twin Technology อันเป็น “การจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง จากสภาพแวดล้อมจริงแบบเรียลไทม์” จน​ได้เห็น และ ได้สัมผัสรายละเอียดสำคัญได้เหมือนกันทุกประการ

More »

Metaversity… มหาวิทยาลัยในจักรวาลนฤมิต #ReDucation

Metaversity เป็นแนวคิดในการพัฒนาสถาบันการศึกษาในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ซึ่งได้รวมเทคโนโลยี VR กับ AR และ Digital Twin ของวิทยาเขตจริงมาไว้บน MetaVerse หรือ จักรวาลนฤมิตร โดยนักศึกษาและคณาจารย์จะสื่อสารโต้ตอบกันและกันผ่าน Digital Twin ซึ่งวิสัยทัศน์ Metaversity จะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถขยายขนาด และ รับสอนลูกศิษย์ได้เพิ่มขึ้นกว่าการสอนในชั้นเรียน หรือ ห้องเลคเชอร์แบบเดิมมาก… นอกจากนั้นยังสามารถพัฒนา และ แบ่งปัน Education Contents ได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน และ 7 วันต่อสัปดาห์ได้อย่างปลอดภัยราบรื่นไม่ต่างกันทั่วโลก…

More »

Semantic Knowledge Management and Decentralized Education… ระบบจัดการองค์ความรู้เชิงอรรถศาสตร์ และ ระบบการศึกษาแบบกระจายศูนย์ #ReDucation

Semantic Knowledge Management หรือ Semantic KM หรือ ระบบจัดการองค์ความรู้เชิงอรรถศาสตร์ซึ่งเป็นแนวคิดในการเตรียมองค์ความรู้เพื่อนำใช้ทั้งในกลไกการเรียนรู้ของมนุษย์ และ กลไกการเรียนรู้ของเครื่องจักร กับ ระบบอัตโนมัติอันชาญฉลาดทั้งหลายที่กำลังพัฒนาบทบาทให้กลายเป็นส่วนสำคัญของโลกยุคใหม่ที่กำลังดำเนินอยู่… โดยเฉพาะองค์ความรู้เฉพาะสาขา หรือ Domain Knowledge ในขั้น “รู้ลึกซึ้ง หรือ Deep Knowledge” จะถูกแปลงเป็นข้อมูลตามมาตรฐาน Semantic Web หรือ WEB 3.0 ที่ข้อมูลเกือบทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสพร้อมการ “แนบความหมาย หรือ ใส่เชิงอรรถมากับข้อมูล” ตามมาตรฐานวิทยาการสารสนเทศ หรือ Information Science หรือ Ontology… ซึ่งการนำใช้องค์ความรู้ในทุกกรณีจะถูกตีความได้อย่างถูกต้องโดยปริยายเสมอ

More »