Mentoring Capability… คุณมบัติและความสามารถในการเป็นพี่เลี้ยง #SkillfulHumanResources

การสอนงาน และ การเตรียมทรัพยากรบุคคลขององค์กรส่วนใหญ่ต่างก็ใช้ “ระบบพี่เลี้ยง หรือ Mentoring System” เป็นส่วนใหญ่… ซึ่งเป็นรูปแบบการเตรียมคนที่ “พี่เลี้ยง หรือ Mentor” จะเข้าไปช่วยเตรียมทักษะ และ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นให้กับ “ผู้รับการดูแล หรือ น้องเลี้ยง หรือ Mentee” อย่างใกล้ชิด โดยส่วนใหญ่จะหมายถึงการสอนงาน และ เตรียมความสามารถให้ Mentee แบบตัวต่อตัวด้วย

More »

Myers–Briggs Type Indicator… รูปแบบพฤติกรรมแห่งบุคคลิกภาพ MBTI #SelfInsight

ท่านที่เคยเรียนจิตวิทยาพื้นฐานมาก่อนคงจะเคยได้ยินชื่อ ศาสตราจารย์ Carl Jung รวมทั้งแนวคิด Jungian Cognitive Functions ที่นักจิตวิทยารุ่นต่อมาได้นำใช้โดยปรับแต่ง Psychological Types หรือ แบบแผนทางจิตวิทยา ที่ Carl Jung ใช้อธิบายแยกประเภทของบุคลิกภาพ หรือ Personality Type ภายใต้ความเชื่อของแนวคิดเรื่อง Collective Unconscious ที่ศาสตราจารย์ Carl Jung อธิบายว่า… มนุษย์มีจิตไร้สำนึกบางอย่างร่วมกัน มีสัญชาติญาณบางอย่างในการรับรู้ ตีความ และหรือ ให้ความหมายต่อโลกในทำนองเดียวกัน… โดยแนวคิดเรื่องจิตไร้สำนึกร่วมนี้เองที่ทำให้ศาสตราจารย์ Carl Jung ได้เสนอแนวคิด “Theory Of Archetypes หรือ ทฤษฎีแม่แบบทางบุคลิกภาพ” โดยลงไปศึกษาจิตไร้สำนึกร่วมของมนุษย์ จนได้แม่แบบทางบุคลิกภาพมา 4 ประเภท คือ Persona หรือ หน้าตาท่าทาง… Shadow หรือ สัญชาตญาณ หรือ ตัวตนที่ซุกซ่อนไว้…  Anima/Animus หรือ เพศสภาวะทางจิตวิทยาในตัว และ The Self หรือ ตัวตน

More »

Work / Life Integration… เวลางาน–เวลาส่วนตัว เวลาเดียวกัน #TranformationForLife

ในองค์กรทุกรูปแบบที่ถูกขับเคลื่อนกิจธุระทั้งหมดด้วยทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่คนที่อยู่ในสถานะผู้นำในองค์กรลงไปจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติทุกคนทุกตำแหน่ง ซึ่งล้วนแต่มาทำงานเพื่อให้หน้าที่ และ ความรับผิดชอบถูกผลักดันไปข้างหน้าร่วมกับทีม… ในขณะที่ “ชีวิตส่วนตัว” ด้านอื่นๆ ของแต่ละคนก็จำเป็นจะต้องดำเนิน และ จัดการให้ลงตัวเพื่อจะได้มีศุกยภาพที่จะกลับมาทำงานให้ได้ดีกว่าเดิม… วงจรการทำงานแบบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับหลังการเลิกทาส จึงถูกกำหนดชั่วโมงทำงานที่เป็นไปได้ กับ วันหยุด และ เวลาเลิกงานในแต่ละวันเพื่อให้ทุกคนกลับไปใช้เวลากับ “ชีวิตส่วนตัว” ของใครของมันอย่างที่ควรจะเป็น

More »

Employee Satisfaction… ความพึงพอใจของพนักงาน #DreamWorkplaces

ในธุรกิจ และ องค์กรที่เห็นคุณค่าของพนักงานผู้ได้ทำหน้าที่เป็น “ทรัพยากรบุคคล” ที่ช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายสำคัญอย่างแท้จริงนั้น… วัฒนธรรมองค์กรของที่ทำงานแบบนั้นก็มักจะมีหลายเงื่อนไขที่ “จูงใจ” เหล่าพนักงานให้ “พึงพอใจ” ที่จะอยู่ทำงานอย่างเต็มความสามารถ… ซึ่งความพึงพอใจของพนักงาน หรือ Employee Satisfaction นี่เองที่ทำให้เหล่าพนักงานสามารถทำงานอยู่ร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุข และ ยังทุ่มเททำงานให้องค์กรจนบรรลุเป้าหมายระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถวัดผลและปรียบเทียบได้ค่อนข้างชัดเจน

More »

Hybrid Working and Agile Infrastructure… การทำงานแบบประสมและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นองค์กรแห่งความคล่องตัว #TomorrowCultures

การทำงานในองค์กรซึ่งสมาชิกทีมมักจะต้อง “มาทำงานร่วมกัน” โดยแต่ละคนจะรับผิดชอบหน้าที่หลักของตน อันเป็นงานที่มักจะ “วนซ้ำ” ไปพร้อมๆ กับงานของเพื่อนร่วมทีม ที่จำเป็นจะต้อง “สื่อสารกัน… ช่วยเหลือกัน และ แบ่งปันกันอย่างใกล้ชิด” ถึงขั้นจำเป็นต้องมาใช้พื้นที่ “ที่ทำงาน” เดียวกันมาแต่ไหนแต่ไร… แต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ การปฏิวัติดิจิทัล ซึ่งได้ยกระดับ “การสื่อสาร” ไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหมดจนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม หรือ Culture Change หลายอย่าง… โดยเฉพาะวัฒนธรรมการปฏิสัมพันธ์ และ การสื่อสารระหว่างกันของผู้คนผ่าน “เครือข่ายข้อมูลดิจิทัลไร้สายความเร็วสูง” ที่รู้จักกันในชื่ออินเตอร์เน็ต กับ 4G และ 5G… 

More »

Middle Management… คนกลางผู้เป็นกาวในองค์กร #ExtremeLeadership

Middle Management เป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบแบบกึ่งบริหาร หรือ Semi-Executive Position ซึ่งมีอำนาจสั่งการทรัพยากรบุคคลภายใต้ความรับผิดชอบได้ทั้งหมด แต่ต้องเป็นข้อสั่งการโดยความเห็นชอบของผู้นำในสายการสั่งงานเหนือตน รวมทั้งผู้นำสูงสุด ซึ่งทำงานไม่ง่าย และ ท้าทายอย่างยิ่งในหลายกรณี

More »

Hybrid Organization… องค์กรลูกผสม #ChangeManagement

องค์กรส่วนใหญ่ถูกตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายเดียว และหรือ เป้าหมายแบบไม่ซับซ้อน ซึ่งโดยหลักใหญ่ๆ ก็จะแบ่งเป็นองค์กรเชิงพาณิชย์ หรือ องค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อแสวงหากำไรจากการค้าขาย… กับองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยไม่หวังกำไรเพื่อขับเคลื่อนคุณค่าเชิงสาธารณะแบบต่างๆ ซึ่งแตกต่างจากองค์กรแสวงกำไรที่ขับเคลื่อนคุณค่าไปถึงกลุ่มลูกค้าผู้ยินดีจ่ายเงิน… แต่องค์กรยุคขับเคลื่อนความยั่งยืน คู่กับ เป้าหมายแรกของการก่อตั้งองค์กรขึ้น ทั้งที่หวังกำไร และ ไม่หวังกำไรอย่างใน​​ปัจจุบัน ซึ่งได้ทำให้ระบบงาน และ สายการบังคับบัญชามีความซับซ้อนขึ้นมาก และยังปะปนผสมผสานทั้งที่มาและที่ไปของส่วนต่างๆ ที่รวมกันเข้าเป็นองค์กร จนกลายเป็นองค์กรลูกผสม หรือ Hybrid Organization ในที่สุด

More »

Collaboration Teamwork… สร้างและดูแลทีมทำงานแบบสานแรงรวมใจ #ExtremeLeadership

Collaboration Teamwork นั้นไม่ง่ายที่จะสร้าง และ ดูแลให้อยู่ในสถานะร่วมกันทำงานจริงๆ และ ผูกพันธ์รักใคร่ไว้ใจกันได้จริง… ซึ่งต้องใช้ผู้นำที่มีทักษะการจัดการทีมอย่างครบเครื่องทั้ง Soft Skills กับ Hard Skills และ Digital Workplace Tools แบบที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และ บริบทของทีม โดยยังจะต้องสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร และ บริบททางการจัดการทรัพยากรมนุษย์อีกด้วย

More »

Employee Needs and Employee Recognition… ความต้องการและการถูกเห็นว่าสำคัญของพนักงาน #ExtremeLeadership

คุณค่าของธุรกิจโดยเนื้อแท้ที่ส่งมอบถึงลูกค้า และ แปรเปลี่ยนเป็นผลกำไรนั้น… แทบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนเห็นเป็นคุณค่ามากพอที่ลูกค้าจะซื้อ–หา–ค้า–จ่าย… ล้วนมาจาก “ต้นทุน” ขององค์กรธุรกิจที่ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ บริการ โดยมี “ทุนมนุษย์ หรือ ทรัพยากรมนุษย์” ร่วมกันผลักดัน “ภาระงาน” ในหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของตนอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งใส่ใจงานในความรับผิดชอบของเพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวพันถึงกันอย่างยากที่จะตัดขาด และ โอบอุ้มเกื้อกูลกันจนผลงานออกมาดี… ซึ่งทุกคนที่ร่วมทำงานต่างก็ “ต้องการเป็นคนสำคัญ” ถึงขั้นที่รับรู้ได้ว่า… ตนมีความสำคัญกับ “ที่นี่” ไม่ใช่น้อย

More »

Costs and Risks Of Managed Change… ต้นทุนและความเสี่ยงเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง #ChangeManagement

เป็นเรื่องยากมากที่องค์กรโดยทั่วไปจะดำเนินกิจการอยู่ได้อย่างไร้ที่ติ ไม่มีปัญหาให้ปวดหัว ไม่เร่งรีบ หรือ รั่วร้าวเสียหายจนต้องผ่อนสั้นผ่อนยาว หรือ ยืดหดปรับเปลี่ยนโน่นนี่นั่นเพื่อให้ข้าม “อุปสรรคในกิจวัตร” ที่โผล่มาให้จัดการ และ หายไปเมื่อจัดการจบ… ซึ่งก็มักจะจบเป็นกรณีๆ ไป โดยมีกรณีใหม่คล้ายๆ กันวนมาให้จัดการอีกครั้ง และ อีกครั้ง

More »