Systematic Thinking… คิดอย่างเป็นระบบ #ExtremeLeadership

หลายท่านคงเคยได้ยินคำว่า Work Hard กับ Work Smart กันมาบ้าง และ หลายท่านคงทราบด้วยว่า การทำงานแบบ Work Hard ต่างจากการทำงานแบบ Work Smart ค่อนข้างมาก… โดยเฉพาะการใช้เวลา และ ทรัพยากรในการทำงานแบบ Work Hard ที่มากมายแต่ให้ผลลัพทธ์ใกล้เคียงกับการทำงานแบบ Work Smart… เพราะการทำงานแบบ Work Hard จะ “พยายามทำให้ได้มากที่สุด” ด้วยทุกสิ่งเท่าที่จะเป็นไปได้… ในขณะที่การทำงานแบบ Work Smart มักจะถูก “เตรียมทุกสิ่งให้ดีที่สุด”​จากการคิดอย่างเป็นระบบ หรือ Systematic Thinking มากกว่า ซึ่งอย่างน้อยที่สุดจะถูกคิดอย่างครอบคลุมถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องค่อนข้างครบ รวมทั้งความสัมพันธ์ของตัวแปรความสำเร็จต่างๆ ที่จะทำให้ผลลัพธ์การทำงานออกมาดีอย่างที่ต้องการ

More »

Leadership Development Plan… แผนพัฒนาภาวะผู้นำให้คนในองค์กร #ExtremeLeadership

เป้าหมายขององค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อทำประโยชน์ให้ลูกค้า ผู้ใช้บริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งทั้งหมดต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบคุณค่าแห่งการมีอยู่ขององค์กรให้ได้โดยไม่ติดขัดล้มเหลวต่อเป้าหมายทุกระดับ โดยในทุกๆ การดำเนินงานก็จะมี “ผู้ดำเนินงาน” ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนคุณค่าขององค์กรให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของทุกๆ เป้าหมาย

More »

Servant Leadership… ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ #ExtremeLeadership

รูปแบบการจัดการทีมและองค์กรในฐานะผู้นำจะมีอยู่มากมายหลายรูปแบบ โดยเฉพาะรูปแบบของตัวเองของผู้นำส่วนใหญ่ที่เลือกใช้ภาวะผู้นำอย่างสอดคล้องต่อบริบทและสถานการณ์ ซึ่งมักจะเป็นรูปแบบภาวะการนำแบบประสมที่เดาทางได้ยาก และ ผู้นำที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากก็มักจะใช้ภาวะผู้นำ และ รูปแบบการนำผสมกันหลายรูปแบบได้อย่างเรียบลื่นแบบที่เรียกว่า… ลูกล่อลูกชนแพรวพราวนั่นเอง

More »

Followership… ภาวะผู้ตาม #ExtremeFollowership

การเกิดภาวะผู้นำ หรือ Leadership ในทุกบริบท… ในทางเทคนิคจะเป็นเพียงส่วนเดียวของ “องค์ประกอบ” เพื่อการขับเคลื่อนแผนการบางอย่างให้บรรลุเป้าหมายหนึ่งๆ ที่เป็นไปได้เท่านั้น เพราะภาวะผู้นำ และ สภาพการนำที่แท้จริงจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้เกิดมีผู้ตาม หรือ Followers… โดยภาวะผู้นำที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้จริง จะต้องการภาวะผู้ตาม หรือ Followership ที่ประกอบขึ้นด้วยคุณลักษณ์แห่งภาวะผู้ตามที่มีคุณลักษณ์สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายด้วย

More »

Failure Leads to Success… ให้ความล้มเหลวนำทางความสำเร็จ #ExtremeHR

ในโลกของการจัดการ… คนที่ทำงานเป็น มีประสบการณ์สูง ได้รับการยอมรับนับถือมาก กว้างขวาง และ จับทำอะไรกับใครตรงไหนก็ออกมาดีได้หมด… เกือบทุกคนที่มีภาพแบบนั้นก็มักจะเคยผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าคนอื่น และ เกือบทั้งหมดจะมีประสบการณ์เป็นทั้งความสำเร็จ–ความล้มเหลวปนๆ อยู่ในทุกสิ่งที่ทำมามากกว่าคนอื่นที่ว่านั้นเสมอ

More »

Talent Gap… ช่องว่างคนมากมีความสามารถพิเศษ #HumanCapital

การมาถึงของยุคดิจิทัล และ การเกิด Digital Transformation โดยปริยายที่ส่งผลถึงการดำเนินงานขององค์กรทุกรูปแบบต้องปรับไปใช้ “วัฒนธรรมดิจิทัล หรือ Digital Culture” ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางดิจิทัลทุกรูปแบบ และ เทคโนโลยีที่สัมพันธ์กันอีกมากมาย… ซึ่งเครื่องมือทางดิจิทัล หรือ ​​Digital Tools และ สารพัดเทคโนโลยีนี่เอง ได้ทำให้องค์ในปัจจุบันต้องการแรงงานทักษะสูง และ มีประสบการณ์กับเครื่องมือทางดิจิทัลและเทคโนโลยีเฉพาะทางเพิ่มขึ้นมากมาย และ หลายองค์กรสรรหาบุคลากรตามความต้องการได้ไม่ง่าย ถึงขั้นปรากฏ “ตำแหน่งงานว่าง” เกิดขึ้นทั่วโลก ท่ามกลางตัวเลขคนว่างงานอยู่ทั่วโลกเช่นกัน

More »

Empathy First Leadership… ภาวะผู้นำแบบใส่ใจเป็นอันดับแรก #ExtremeLeadership

ความใส่ใจเป็นการให้ที่ดีต่อความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพราะความใส่ใจ หรือ Empathy เป็นวิธิคิดต่อคนอื่น “ด้วยความเข้าใจความต่าง” ที่คนเราไม่มีทางจะเหมือนกันได้ทุกอย่าง และ เป็นวิธีปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างเข้าใจและให้เกียรติไปพร้อมๆ กัน… โดยมีความเข้าใจอย่างจริงใจในข้อจำกัดของคนอื่น ซึ่งหลายกรณีของข้อจำกัดสำหรับหลายๆ คนมักจะเป็น “ข้อบกพร่อง” ที่เปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่มาก แม้แต่เจ้าตัวเองก็ยังต้อง “ทำใจยอมรับ” ความบกพร่องให้ได้ไม่ต่างจากการยอมรับความพิการของตัวเองที่ต้องรับสภาพกันไปชั่วชีวิตก็มี

More »

Stakeholder Management… การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย #ExtremeLeadership

การขับเคลื่อนเป้าหมายที่ต้องการผลลัพธ์อย่างชัดเจน ทั้งในระดับผลักดันโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ การผลักดันเป้าหมายระดับองค์กรให้ประสบความสำเร็จ… ทุกๆ โครงการที่ต้องทำ และ ทุกๆ เป้าหมายที่ต้องขับเคลื่อน ก็มักจะมีคนที่เกี่ยวข้องคลุกคลี และ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ Stakeholder อยู่ในระบบนิเวศการขับเคลื่อนแผนการเพื่อความสำเร็จเหล่านั้นเสมอ

More »

Performance Management… การบริหารผลการปฏิบัติงาน #DataDrivenOrganization

การบริหารองค์กรในยุค “ข้อมูล” ที่ผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่สูงสุดในองค์กรไล่ไปจนถึงหัวหน้าทีมย่อยที่นำการขับเคลื่อนเป้าหมายในความรับผิดชอบ ต่างก็ใช้ระบบสารสนเทศขององค์กร และ เครื่องมือสื่อสารดิจิทัลหลายช่องทางในการผลักดันผลงาน โดยทั้งระบบสารสนเทศขององค์กร และ ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในโครงข่ายดิจิทัล ก็ล้วนแต่มี “บันทึก” ข้อมูลการสื่อสาร และ รายการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างทำงานร่วมกันอย่างละเอียดบันทึกไว้เสมอ… 

More »

Succession Planning… แผนเตรียมทายาทผู้สืบทอดความสำเร็จขององค์กร #ExtremeLeadership

ความสำเร็จระดับองค์กรที่สามารถสืบสานการบรรลุเป้าหมายในแต่ละปี จนได้เห็นการผลัดเปลี่ยนเอาคนใหม่ เวียนมาทำงานทำงานตำแหน่งเดิมในองค์กร โดยเฉพาะตำแหน่งสำคัญๆ ในระดับผู้นำ และ ทีมบริหารที่แต่องค์กรไม่สามารถ “เลือกใครก็ได้” มาทำหน้าที่… เพราะถ้างานมันง่ายจนใครก็ทำได้ขนาดนั้น องค์กรแบบนั้นก็ไม่น่าจะอยู่รอดมาได้เนิ่นนานโดยไม่ถูกท้าทายจากคู่แข่ง หรือไม่ก็ล้มหายตายจากไปเองเพราะความง่ายที่ขาดคุณค่าจนไม่มีใครต้องพึ่งพาอาศัย… โดยเฉพาะลูกค้า และหรือ ผู้รับบริการ

More »