Fail Fast

Trial and Error Method for Leader #ExtremeLeader

การลองผิดลองถูกเป็นวิธีการเรียนรู้จากความผิดพลาดล้มเหลว แบบที่สำนวนไทยโบราณสอนไว้ว่า “ผิดเป็นครู” นั้น… ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมักจะไปสัมพันธ์กับ “ความละอาย หรือ Ashamed” ในระดับจิตวิทยาพื้นฐานมนุษย์ ที่โยงไปถึง “อัตตา หรือ Ego” ของเราเองอย่างชัดเจน…

More »
Communication Scaled

Leader Communication Skills… #ExtremeLeadership

เครื่องมือหรือกลไกการสื่อสารต่างก็มีไว้เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันในทีม หรือ ในองค์กร ซึ่งถ้าเครื่องมือชนิดไหน ช่องทางไหน หรือ กลไกอะไรอย่างไรที่สามารถใช้บอกเล่าเก้าสิบระหว่างกันได้ง่าย ได้เร็ว และ ได้งานออกมาดี… ก็แค่ตกลงร่วมกันว่าจะใช้แอพอะไร หรือ โปรแกรมไหนบ้างเพื่อส่งผ่านข้อมูลและข้อความที่ต้องยึดถือและนำไปปฏิบัติเป็นหลัก

More »
Data Flow

CEO Dashboards #ExtremeLeadership

CEO Dashboard เป็นเครื่องมือทางข้อมูลแบบรายงานสถานะของข้อมูลสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง หรือ Monitor เพื่อติดตามสภาพของสถานการณ์ที่สะท้อนเป็นข้อมูลเหล่านั้นออกมา ซึ่งทั้งหมดจะถูกออกแบบขึ้นเพื่อรายงานแบบ “แจ้งให้ทราบ”

More »
Silo Culture

The Silo Mentality… แบ่งแยกจนแตกร้าว #ExtremeLeadership

ความแตกแยกขัดแย้งในองค์กรเกิดขึ้นได้บ่อย ง่ายและรุนแรงเสมอเมื่อเป็นองค์กรที่เป็นไซโลอยู่เดิม โดยเฉพาะการกล่าวโทษข้ามไซโลเพื่อโยนความผิดให้กัน และ เพื่อให้พวกตนไม่ต้องรับผิดชอบปัญหาและรับผิดชอบการแก้ปัญหา… ซึ่งองค์กรที่โยนปัญหาออกจากความรับผิดชอบของตัวเองทั้งหมด จึงเต็มไปด้วยปัญหาที่ไม่มีเจ้าภาพ

More »
Delegation

Stages Of Delegation… 6 ขั้นตอนการมอบหมายงานอย่างสมบูรณ์ #ExtremeLeader

การจะมอบหมายงานที่สำคัญมักจะไม่ง่ายจนถึงขั้นอาจจะต้องมีการประชุมหารือก่อน หรือ พิจารณาข้อมูลรอบด้านก่อนก็มี… การมอบหมายงานสำคัญๆ จึงมีขั้นตอนเป็นแนวทางให้พิจารณาก่อนเสมอ

More »
Trust Culture

Trust Culture… วัฒนธรรมองค์กรอันมีความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อกันสูง #ExtremeLeader

ความเชื่อถือไว้วางใจทั้งในตัวบุคคลและองค์กร ไม่ได้เกิดขึ้นและตั้งอยู่อย่างเลื่อนลอย แต่ทั้งหมดล้วนต้องมี “ฐานรองรับ” ซึ่งมักจะหมายถึงผลงาน การกระทำ และ พฤติกรรมของบุคคล โดยเฉพาะผลงาน การกระทำ และ พฤติกรรมของคนส่วนใหญ่หรือคนที่บทบาทสำคัญในองค์กร อันจะกลายเป็นฐานสำคัญของความน่าเชื่อถือไว้วางใจขององค์กรด้วย

More »
Values Based Leadership

Values Based Leadership… ผู้นำฐานคุณค่า #ExtremeLeader

การที่ผู้นำให้ค่ากับค่านิยมนั้น นอกจากจะสามารถลดแรงเสียดทานการเปลี่ยนแปลงจากภายในส่วนใหญ่ลงได้ระดับหนึ่งแล้ว ยังทำให้การสื่อสารภายในถูกตีความไปในทิศทางที่นำสู่เป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น… ซึ่งถ้าขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้ด้วยความชัดเจน และ ถูกทิศถูกทางโดยมีแรงเสียดทานไม่มาก… ก็ย่อมตีความได้อีกแบบหนึ่งว่า “ได้เกิดประสิทธิภาพการพุ่งชนเป้าหมายแล้ว”

More »
Productive Meeting

Meeting Roles #ExtreamLeader

ในโลกความจริงที่สัจธรรมเรื่องมากคนก็มากความนั้น… การมารวมกันของคนหลายคนในห้องประชุมจึงหนีสัจธรรมมากคนก็มากเรื่องไม่ได้… ที่ประชุมส่วนหนึ่งจึงไม่สามารถ “สร้างข้อตกลงที่ทุกคนอยากร่วมรับผิดชอบ หรือ เห็นด้วยที่สุดเสมอ” ได้ยาก… ซึ่งบางกรณียากถึงขั้นที่ประชุมกลายเป็นที่ปะทะ หรือ กลายเป็นลานประหารก็มี… ยิ่งถ้าได้คน “อ่อนประสบการณ์” มานำประชุม และ ควบคุมการประชุมให้ได้ข้อตกลงที่ดีในท้ายที่สุดไม่ได้… ภาระการประชุมก็จะเป็นวาระที่ “ใครก็ไม่ยากมีส่วนร่วม” และ เห็นเป็นพิธีกรรมสร้างความชอบธรรมให้การตัดสินใจจากคนบางคน โดยคนอื่นๆ ที่ “ต้องเข้าประชุมด้วย” รู้สึกไม่ได้ถึงการมีส่วนทั้งข้อมูล และ การตัดสินใจ

More »
Target

Thornton 3Cs Leadership #ExtremeLeadership

บริบทการนำเป็นทักษะเชิงบูรณาการที่จำเป็นต้องปรับสัดส่วนองค์ความรู้เพื่อการนำทุกรูปแบบ… ย้ำว่าทุกรูปแบบเพื่อให้เข้ากับบริบทที่เป็นปัจจุบันที่สุด… ทั้งสำหรับตัวผู้นำเอง และ ทีมภายใต้การนำซึ่งต้องร่วมกันรับผิดชอบเป้าหมายด้วยกัน

More »
Scale up Data Warehouse

Economies of Scale… ขนาดสัดส่วนความคุ้มทุน #SaturdayStrategy

การปรับขนาดกำลังผลิตให้มาก… จึงเป็นกลยุทธ์การเพิ่มกำไรให้ธุรกิจน้ำดื่มอย่างชัดเจน โดยเพิ่มขึ้นทั้งกำไรต่อหน่วย และ กำไรรวมจากปริมาณที่มากกว่า… เพียงแต่ในโลกความจริงของการค้าการลงทุนไม่ได้มีอะไรตรงไปตรงมาแบบ “มีสินค้ามาก ก็ขายได้มาก กำไรก็ยิ่งได้มาก” อยู่ในโมเดลการค้าในโลกความจริงเท่าไหร่

More »