3D Leadership Model… ภาวะผู้นำ 3 มิติ #ExtremeLeadership

การเป็นผู้นำยุคใหม่ที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งจากภายนอกองค์กร และ ทั้งกับสมาชิกทีมภายใต้การนำ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ทำให้ตัวแปรการตัดสินใจส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้น… รูปแบบการนำ และ ภาวะผู้นำที่ถูกใช้ก็จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นในขณะนั้น ซึ่งเอกลักษณ์ตัวตนของผู้นำ และ รูปแบบการนำอันโดดเด่นเป็นตัวเองอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนได้ทุกเมื่อ

More »

Mentoring Capability… คุณสมบัติและความสามารถในการเป็นพี่เลี้ยง #SkillfulHumanResources

การสอนงาน และ การเตรียมทรัพยากรบุคคลขององค์กรส่วนใหญ่ต่างก็ใช้ “ระบบพี่เลี้ยง หรือ Mentoring System” เป็นส่วนใหญ่… ซึ่งเป็นรูปแบบการเตรียมคนที่ “พี่เลี้ยง หรือ Mentor” จะเข้าไปช่วยเตรียมทักษะ และ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นให้กับ “ผู้รับการดูแล หรือ น้องเลี้ยง หรือ Mentee” อย่างใกล้ชิด โดยส่วนใหญ่จะหมายถึงการสอนงาน และ เตรียมความสามารถให้ Mentee แบบตัวต่อตัวด้วย

More »

Organization Culture Shaping… การปรับวัฒนธรรมองค์กร #ExtremeLeadership

การพูดถึงวัฒนธรรมในระดับองค์กรที่ประกอบขึ้นจาก “กลุ่มคน” ที่มารวมตัวเพื่อทำงานด้วยกันก็จะมีความเชื่อ กฏเกณฑ์ และ แนวปฏิบัติเดียวกันเอาไว้ถือปฏิบัติ เพื่อจะได้อยู่ร่วมงานกันแบบมืออาชีพ หรือ อยู่ร่วมกับแบบคนโตๆ กันแล้วที่รู้ว่าต้องรับผิดชอบอะไร–อย่างไร

More »
Transformational Leadership

Transformational Leadership… ผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นไม่ยากแต่จบไม่ง่าย #ExtremeLeadership

กระแสการเปลี่ยนแปลง และ การปฏิรูปองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับอุบัติการณ์ด้านการค้าการลงทุน และ ปัญหาเศรษฐกิจโลกที่กำลังเดินเข้าหา Deep Crisis ปี 2023 ไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ The Fourth Industrial Revolution ซึ่งทุกท่านคงเคยได้ยินคำว่า Digital Transformation กันมามากจนเบื่อจะฟัง ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจริงๆ ตามกรอบ Digital Transformation จะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น… โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ริเริ่มขึ้นจริงสำหรับหลายๆ ท่านก็คงจะทราบแล้วว่า… หลายอย่างไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เพราะเกือบทุกอย่างในรายละเอียดของการเปลี่ยนผ่านที่ต้องดำเนินการทั้งหมดนั้น… ล้วนแต่ต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้ “เกินขีดจำกัด” เดิมขององค์กร ทีม และ ตัวผู้นำเองให้ได้มากที่สุด

More »

Leadership Data Analytics… ทักษะการนำใช้ข้อมูลวิเคราะห์ภายใต้ภาวะผู้นำ #ExtreamLeaderShip

การออกแบบธุรกิจที่สามารถกำหนดแผนเป็นเส้นทางการสร้าง “มูลค่าทางธุรกิจ หรือ Business Value” ให้ได้ดีกว่าเดิม… นักธุรกิจรุ่นปัจจุบันจึงเรียกหาข้อมูล และ ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อนำใช้ในการปรับแต่งแผน… กำหนดขอบเขตกรอบการทำงาน… ปรับปรุงกลยุทธ์ให้แม่นยำ รวมทั้งการสร้างความท้าทายขั้นต่อไปกับทีมทำงาน… ซึ่งผู้นำรุ่นใหม่จำเป็นต้องพัฒนาทักษะข้อมูลเพื่อให้กลายเป็น Data Driven Leader ให้ได้

More »

Work / Life Integration… เวลางาน–เวลาส่วนตัว เวลาเดียวกัน #TranformationForLife

ในองค์กรทุกรูปแบบที่ถูกขับเคลื่อนกิจธุระทั้งหมดด้วยทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่คนที่อยู่ในสถานะผู้นำในองค์กรลงไปจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติทุกคนทุกตำแหน่ง ซึ่งล้วนแต่มาทำงานเพื่อให้หน้าที่ และ ความรับผิดชอบถูกผลักดันไปข้างหน้าร่วมกับทีม… ในขณะที่ “ชีวิตส่วนตัว” ด้านอื่นๆ ของแต่ละคนก็จำเป็นจะต้องดำเนิน และ จัดการให้ลงตัวเพื่อจะได้มีศุกยภาพที่จะกลับมาทำงานให้ได้ดีกว่าเดิม… วงจรการทำงานแบบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับหลังการเลิกทาส จึงถูกกำหนดชั่วโมงทำงานที่เป็นไปได้ กับ วันหยุด และ เวลาเลิกงานในแต่ละวันเพื่อให้ทุกคนกลับไปใช้เวลากับ “ชีวิตส่วนตัว” ของใครของมันอย่างที่ควรจะเป็น

More »

Employee Satisfaction… ความพึงพอใจของพนักงาน #DreamWorkplaces

ในธุรกิจ และ องค์กรที่เห็นคุณค่าของพนักงานผู้ได้ทำหน้าที่เป็น “ทรัพยากรบุคคล” ที่ช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายสำคัญอย่างแท้จริงนั้น… วัฒนธรรมองค์กรของที่ทำงานแบบนั้นก็มักจะมีหลายเงื่อนไขที่ “จูงใจ” เหล่าพนักงานให้ “พึงพอใจ” ที่จะอยู่ทำงานอย่างเต็มความสามารถ… ซึ่งความพึงพอใจของพนักงาน หรือ Employee Satisfaction นี่เองที่ทำให้เหล่าพนักงานสามารถทำงานอยู่ร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุข และ ยังทุ่มเททำงานให้องค์กรจนบรรลุเป้าหมายระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถวัดผลและปรียบเทียบได้ค่อนข้างชัดเจน

More »

Leadership Willpower… จิตตานุภาพแห่งภาวะการนำ #ExtremeLeadership

จิตตานุภาพ หรือ Willpower หรือ แรงใจอันมุ่งมั่นต่อเป้าหมายเบื้องหน้า ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความพยายามอย่างมีสติ พร้อมความอดทนอดกลั้นบากบั่นพากเพียรแบบเหนื่อยก็ไม่เคยท้อ–ยากก็ไม่เคยถอย… คนที่มีจิตตานุภาพแข็งแกร่ง หรือ Strong Willpower จึงเป็นคนที่ควบคุมตัวเองผ่านความคิด และ จิตใจได้ดีจนสามารถขับเคลื่อนแทบทุกสิ่งได้อย่างทรงพลังกว่าคนทั่วๆ ไปมาก

More »

Hybrid Working and Agile Infrastructure… การทำงานแบบประสมและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นองค์กรแห่งความคล่องตัว #TomorrowCultures

การทำงานในองค์กรซึ่งสมาชิกทีมมักจะต้อง “มาทำงานร่วมกัน” โดยแต่ละคนจะรับผิดชอบหน้าที่หลักของตน อันเป็นงานที่มักจะ “วนซ้ำ” ไปพร้อมๆ กับงานของเพื่อนร่วมทีม ที่จำเป็นจะต้อง “สื่อสารกัน… ช่วยเหลือกัน และ แบ่งปันกันอย่างใกล้ชิด” ถึงขั้นจำเป็นต้องมาใช้พื้นที่ “ที่ทำงาน” เดียวกันมาแต่ไหนแต่ไร… แต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ การปฏิวัติดิจิทัล ซึ่งได้ยกระดับ “การสื่อสาร” ไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหมดจนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม หรือ Culture Change หลายอย่าง… โดยเฉพาะวัฒนธรรมการปฏิสัมพันธ์ และ การสื่อสารระหว่างกันของผู้คนผ่าน “เครือข่ายข้อมูลดิจิทัลไร้สายความเร็วสูง” ที่รู้จักกันในชื่ออินเตอร์เน็ต กับ 4G และ 5G… 

More »

Middle Management… คนกลางผู้เป็นกาวในองค์กร #ExtremeLeadership

Middle Management เป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบแบบกึ่งบริหาร หรือ Semi-Executive Position ซึ่งมีอำนาจสั่งการทรัพยากรบุคคลภายใต้ความรับผิดชอบได้ทั้งหมด แต่ต้องเป็นข้อสั่งการโดยความเห็นชอบของผู้นำในสายการสั่งงานเหนือตน รวมทั้งผู้นำสูงสุด ซึ่งทำงานไม่ง่าย และ ท้าทายอย่างยิ่งในหลายกรณี

More »