9 Box Grid for Talent Management… ตารางแจงศักยภาพและผลงานของคนในองค์กร #ExtremeLeadership

9 Box Grid หรือ ตาราง 9 ช่อง เป็นเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมุ่งเป้าการพัฒนาคนในองค์กร และ วางแผนสืบทอดตำแหน่งของบุคคลากร หรือ Development and Succession Planning… ซึ่ง 9 Box Grid จะทำให้เห็นข้อมูลบุคคลากรที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา โดยจะมีทั้งผลการปฏิบัติงานปัจจุบัน และ ศักยภาพการพัฒนาในอนาคตไปพร้อมกัน… องค์กรขนาดใหญ่ และ ที่ปรึกษาทางธุรกิจมักจะใช้ 9 Box Grid เป็นเครื่องมือในการค้นหาพนักงานศักยภาพสูง รวมทั้งผู้นำองค์กรในอนาคตตามแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

More »

Authentic Leadership… ภาวะผู้นำที่ขับเคลื่อนด้วยความถูกต้อง #ExtremeLeadership

การเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างสมบูรณ์ของคน Gen Y ที่เกิดระหว่างปี 1981 – 1996 และ คน Gen Z ที่เกิดระหว่างปี 1997 – 2012 นั้น… นัยสำคัญของการจัดการ และ ภาวะผู้นำที่ปฏิบัติต่อแรงงานทั้ง 2 ยุคที่เติบโตมากับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ความสะดวกสบายหลายรูปแบบที่สังคมได้พัฒนาความเป็นอยู่ และ รูปแบบการใช้ชีวิตที่ต้องปรับตัวเรื่อยๆ ทำให้แรงงานจาก 2 ยุคสมัยดังกล่าวมีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เร็ว เปิดกว้างทางความคิด และ ตัดสินใจจาก “ข้อมูล และ ข้อเท็จจริง” ที่สืบค้นพบมากกว่าจะตัดสินใจด้วยความเชื่อแบบต่างๆ โดยเฉพาะความเชื่อฟังที่จากบางยุคใช้สร้างวัฒนธรรมกันมา

More »

6 Decision Making Models… 6 โมเดลการตัดสินใจ #ExtremeLeadership

นักวิจัยจากสถาบัน BEDR หรือ Behavioral Economics and Decision Research  แห่ง Cornell University ประมาณการเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเอาไว้ว่า… คนทั่วไปในวัยผู้ใหญ่จะมีการตัดสินใจทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวในสารพัดเรื่องเป็นประจำไม่น้อยกว่า 35,000 ครั้งต่อวัน แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นตั้งแต่การเป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นเจ้าคนนายคน หรือ อยู่ในฐานะและบทบาทผู้นำแล้วหล่ะก็… การตัดสินใจทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวในแต่ละวันจะมีประเด็นอันซับซ้อนยุ่งยากมากกว่าปกติเพิ่มเติมกว่าปกติอีกมาก

More »

Inspiration and Portent Ideas… แรงบันดาลใจและไอเดียที่มีศักยภาพ #SelfInsight

การที่ใครสักคนได้รู้สึกว่าตนได้รับแรงบันดาลใจ หรือ รู้สึกว่าตนถูกพลังบางอย่างผลักดันและชักนำในแบบที่เรียกว่า “ดลใจ” เข้าให้เมื่อไหร่ ก็มักจะทำให้คนๆ นั้น ถูกผลักเข้าหาประสบการณ์อันน่าพึงใจ และ คุ้มค่าที่ได้พานพบอะไรอีกมากมายต่อจากแรงบันดาลใจครั้งนั้น… โดยเฉพาะคนที่หลงไหลความสร้างสรรค์ และ การท้าทายที่ซับซ้อนกว่าปกติ… การได้รับแรงบันดาลใจจะไม่ต่างอะไรกับการได้ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าในจิตนาการ ที่ทุกอย่างเป็นไปอย่างหวัง หรือแม้แต่เกินคาดหวังไปมากก็สามารถเกิดขึ้นได้

More »

Systematic Thinking… คิดอย่างเป็นระบบ #ExtremeLeadership

หลายท่านคงเคยได้ยินคำว่า Work Hard กับ Work Smart กันมาบ้าง และ หลายท่านคงทราบด้วยว่า การทำงานแบบ Work Hard ต่างจากการทำงานแบบ Work Smart ค่อนข้างมาก… โดยเฉพาะการใช้เวลา และ ทรัพยากรในการทำงานแบบ Work Hard ที่มากมายแต่ให้ผลลัพทธ์ใกล้เคียงกับการทำงานแบบ Work Smart… เพราะการทำงานแบบ Work Hard จะ “พยายามทำให้ได้มากที่สุด” ด้วยทุกสิ่งเท่าที่จะเป็นไปได้… ในขณะที่การทำงานแบบ Work Smart มักจะถูก “เตรียมทุกสิ่งให้ดีที่สุด”​จากการคิดอย่างเป็นระบบ หรือ Systematic Thinking มากกว่า ซึ่งอย่างน้อยที่สุดจะถูกคิดอย่างครอบคลุมถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องค่อนข้างครบ รวมทั้งความสัมพันธ์ของตัวแปรความสำเร็จต่างๆ ที่จะทำให้ผลลัพธ์การทำงานออกมาดีอย่างที่ต้องการ

More »
Strategic Decision

Strategic Decision… การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ #ExtremeLeadership

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ หรือ Strategic Decision เป็นรูปแบบการตัดสินใจบนบริบท และ สภาพแวดล้อมทั้งหมดที่องค์กรดำเนินงานอยู่ โดย “ทั้งหมด” ที่ว่าจะนิยามถึง “ทรัพยากรทั้งหมด” ขององค์กร รวมทั้งบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดด้วย 

More »

Leadership Development Plan… แผนพัฒนาภาวะผู้นำให้คนในองค์กร #ExtremeLeadership

เป้าหมายขององค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อทำประโยชน์ให้ลูกค้า ผู้ใช้บริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งทั้งหมดต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบคุณค่าแห่งการมีอยู่ขององค์กรให้ได้โดยไม่ติดขัดล้มเหลวต่อเป้าหมายทุกระดับ โดยในทุกๆ การดำเนินงานก็จะมี “ผู้ดำเนินงาน” ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนคุณค่าขององค์กรให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของทุกๆ เป้าหมาย

More »

Servant Leadership… ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ #ExtremeLeadership

รูปแบบการจัดการทีมและองค์กรในฐานะผู้นำจะมีอยู่มากมายหลายรูปแบบ โดยเฉพาะรูปแบบของตัวเองของผู้นำส่วนใหญ่ที่เลือกใช้ภาวะผู้นำอย่างสอดคล้องต่อบริบทและสถานการณ์ ซึ่งมักจะเป็นรูปแบบภาวะการนำแบบประสมที่เดาทางได้ยาก และ ผู้นำที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากก็มักจะใช้ภาวะผู้นำ และ รูปแบบการนำผสมกันหลายรูปแบบได้อย่างเรียบลื่นแบบที่เรียกว่า… ลูกล่อลูกชนแพรวพราวนั่นเอง

More »

Positive Friction in the Workplace… แรงเสียดทานเชิงบวกในที่ทำงาน #ExtremeLeadership

ความขัดแย้งในที่ทำงานถือเป็นประเด็นสำคัญที่องค์กรส่วนใหญ่พยายามหลีกเลี่ยงกันมาก แต่การทำงานในหลายๆ องค์กรก็ไม่ได้ต้องการให้ทีมทำงาน และ พนักงาน เห็นดีเห็นงามตามๆ กันจนไม่มีใครทักท้วงใครให้เห็นมุมมอง กับ วิธีคิดที่แตกต่างหลากหลาย… ซึ่งส่วนใหญ่ก็ทำลายองค์กรได้ไม่ต่างจากความขัดแย้งรุนแรงถึงขั้นหาทางกำจัดคู่ขัดแย้งให้พ้นทางเช่นกัน

More »

Followership… ภาวะผู้ตาม #ExtremeFollowership

การเกิดภาวะผู้นำ หรือ Leadership ในทุกบริบท… ในทางเทคนิคจะเป็นเพียงส่วนเดียวของ “องค์ประกอบ” เพื่อการขับเคลื่อนแผนการบางอย่างให้บรรลุเป้าหมายหนึ่งๆ ที่เป็นไปได้เท่านั้น เพราะภาวะผู้นำ และ สภาพการนำที่แท้จริงจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้เกิดมีผู้ตาม หรือ Followers… โดยภาวะผู้นำที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้จริง จะต้องการภาวะผู้ตาม หรือ Followership ที่ประกอบขึ้นด้วยคุณลักษณ์แห่งภาวะผู้ตามที่มีคุณลักษณ์สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายด้วย

More »