Mentoring Capability… คุณสมบัติและความสามารถในการเป็นพี่เลี้ยง #SkillfulHumanResources

การสอนงาน และ การเตรียมทรัพยากรบุคคลขององค์กรส่วนใหญ่ต่างก็ใช้ “ระบบพี่เลี้ยง หรือ Mentoring System” เป็นส่วนใหญ่… ซึ่งเป็นรูปแบบการเตรียมคนที่ “พี่เลี้ยง หรือ Mentor” จะเข้าไปช่วยเตรียมทักษะ และ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นให้กับ “ผู้รับการดูแล หรือ น้องเลี้ยง หรือ Mentee” อย่างใกล้ชิด โดยส่วนใหญ่จะหมายถึงการสอนงาน และ เตรียมความสามารถให้ Mentee แบบตัวต่อตัวด้วย

More »

Organization Culture Shaping… การปรับวัฒนธรรมองค์กร #ExtremeLeadership

การพูดถึงวัฒนธรรมในระดับองค์กรที่ประกอบขึ้นจาก “กลุ่มคน” ที่มารวมตัวเพื่อทำงานด้วยกันก็จะมีความเชื่อ กฏเกณฑ์ และ แนวปฏิบัติเดียวกันเอาไว้ถือปฏิบัติ เพื่อจะได้อยู่ร่วมงานกันแบบมืออาชีพ หรือ อยู่ร่วมกับแบบคนโตๆ กันแล้วที่รู้ว่าต้องรับผิดชอบอะไร–อย่างไร

More »
Transformational Leadership

Transformational Leadership… ผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นไม่ยากแต่จบไม่ง่าย #ExtremeLeadership

กระแสการเปลี่ยนแปลง และ การปฏิรูปองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับอุบัติการณ์ด้านการค้าการลงทุน และ ปัญหาเศรษฐกิจโลกที่กำลังเดินเข้าหา Deep Crisis ปี 2023 ไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ The Fourth Industrial Revolution ซึ่งทุกท่านคงเคยได้ยินคำว่า Digital Transformation กันมามากจนเบื่อจะฟัง ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจริงๆ ตามกรอบ Digital Transformation จะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น… โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ริเริ่มขึ้นจริงสำหรับหลายๆ ท่านก็คงจะทราบแล้วว่า… หลายอย่างไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เพราะเกือบทุกอย่างในรายละเอียดของการเปลี่ยนผ่านที่ต้องดำเนินการทั้งหมดนั้น… ล้วนแต่ต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้ “เกินขีดจำกัด” เดิมขององค์กร ทีม และ ตัวผู้นำเองให้ได้มากที่สุด

More »

Leadership Data Analytics… ทักษะการนำใช้ข้อมูลวิเคราะห์ภายใต้ภาวะผู้นำ #ExtreamLeaderShip

การออกแบบธุรกิจที่สามารถกำหนดแผนเป็นเส้นทางการสร้าง “มูลค่าทางธุรกิจ หรือ Business Value” ให้ได้ดีกว่าเดิม… นักธุรกิจรุ่นปัจจุบันจึงเรียกหาข้อมูล และ ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อนำใช้ในการปรับแต่งแผน… กำหนดขอบเขตกรอบการทำงาน… ปรับปรุงกลยุทธ์ให้แม่นยำ รวมทั้งการสร้างความท้าทายขั้นต่อไปกับทีมทำงาน… ซึ่งผู้นำรุ่นใหม่จำเป็นต้องพัฒนาทักษะข้อมูลเพื่อให้กลายเป็น Data Driven Leader ให้ได้

More »

Work / Life Integration… เวลางาน–เวลาส่วนตัว เวลาเดียวกัน #TranformationForLife

ในองค์กรทุกรูปแบบที่ถูกขับเคลื่อนกิจธุระทั้งหมดด้วยทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่คนที่อยู่ในสถานะผู้นำในองค์กรลงไปจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติทุกคนทุกตำแหน่ง ซึ่งล้วนแต่มาทำงานเพื่อให้หน้าที่ และ ความรับผิดชอบถูกผลักดันไปข้างหน้าร่วมกับทีม… ในขณะที่ “ชีวิตส่วนตัว” ด้านอื่นๆ ของแต่ละคนก็จำเป็นจะต้องดำเนิน และ จัดการให้ลงตัวเพื่อจะได้มีศุกยภาพที่จะกลับมาทำงานให้ได้ดีกว่าเดิม… วงจรการทำงานแบบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับหลังการเลิกทาส จึงถูกกำหนดชั่วโมงทำงานที่เป็นไปได้ กับ วันหยุด และ เวลาเลิกงานในแต่ละวันเพื่อให้ทุกคนกลับไปใช้เวลากับ “ชีวิตส่วนตัว” ของใครของมันอย่างที่ควรจะเป็น

More »

Employee Satisfaction… ความพึงพอใจของพนักงาน #DreamWorkplaces

ในธุรกิจ และ องค์กรที่เห็นคุณค่าของพนักงานผู้ได้ทำหน้าที่เป็น “ทรัพยากรบุคคล” ที่ช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายสำคัญอย่างแท้จริงนั้น… วัฒนธรรมองค์กรของที่ทำงานแบบนั้นก็มักจะมีหลายเงื่อนไขที่ “จูงใจ” เหล่าพนักงานให้ “พึงพอใจ” ที่จะอยู่ทำงานอย่างเต็มความสามารถ… ซึ่งความพึงพอใจของพนักงาน หรือ Employee Satisfaction นี่เองที่ทำให้เหล่าพนักงานสามารถทำงานอยู่ร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุข และ ยังทุ่มเททำงานให้องค์กรจนบรรลุเป้าหมายระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถวัดผลและปรียบเทียบได้ค่อนข้างชัดเจน

More »

Leadership Willpower… จิตตานุภาพแห่งภาวะการนำ #ExtremeLeadership

จิตตานุภาพ หรือ Willpower หรือ แรงใจอันมุ่งมั่นต่อเป้าหมายเบื้องหน้า ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความพยายามอย่างมีสติ พร้อมความอดทนอดกลั้นบากบั่นพากเพียรแบบเหนื่อยก็ไม่เคยท้อ–ยากก็ไม่เคยถอย… คนที่มีจิตตานุภาพแข็งแกร่ง หรือ Strong Willpower จึงเป็นคนที่ควบคุมตัวเองผ่านความคิด และ จิตใจได้ดีจนสามารถขับเคลื่อนแทบทุกสิ่งได้อย่างทรงพลังกว่าคนทั่วๆ ไปมาก

More »

Hybrid Working and Agile Infrastructure… การทำงานแบบประสมและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นองค์กรแห่งความคล่องตัว #TomorrowCultures

การทำงานในองค์กรซึ่งสมาชิกทีมมักจะต้อง “มาทำงานร่วมกัน” โดยแต่ละคนจะรับผิดชอบหน้าที่หลักของตน อันเป็นงานที่มักจะ “วนซ้ำ” ไปพร้อมๆ กับงานของเพื่อนร่วมทีม ที่จำเป็นจะต้อง “สื่อสารกัน… ช่วยเหลือกัน และ แบ่งปันกันอย่างใกล้ชิด” ถึงขั้นจำเป็นต้องมาใช้พื้นที่ “ที่ทำงาน” เดียวกันมาแต่ไหนแต่ไร… แต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ การปฏิวัติดิจิทัล ซึ่งได้ยกระดับ “การสื่อสาร” ไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหมดจนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม หรือ Culture Change หลายอย่าง… โดยเฉพาะวัฒนธรรมการปฏิสัมพันธ์ และ การสื่อสารระหว่างกันของผู้คนผ่าน “เครือข่ายข้อมูลดิจิทัลไร้สายความเร็วสูง” ที่รู้จักกันในชื่ออินเตอร์เน็ต กับ 4G และ 5G… 

More »

Middle Management… คนกลางผู้เป็นกาวในองค์กร #ExtremeLeadership

Middle Management เป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบแบบกึ่งบริหาร หรือ Semi-Executive Position ซึ่งมีอำนาจสั่งการทรัพยากรบุคคลภายใต้ความรับผิดชอบได้ทั้งหมด แต่ต้องเป็นข้อสั่งการโดยความเห็นชอบของผู้นำในสายการสั่งงานเหนือตน รวมทั้งผู้นำสูงสุด ซึ่งทำงานไม่ง่าย และ ท้าทายอย่างยิ่งในหลายกรณี

More »

Task Oriented Leadership and Relationship Oriented Leadership… ภาวะการนำเพื่อจัดการด้วยภาระงานและสายสัมพันธ์ #ExtreamLeadership

มีคำกล่าวถึงการเป็นผู้นำที่เป็นจริงที่สุดวลีหนึ่งบอกไว้ว่า… We Are The Leader Of Something หรือ เราต่างก็เป็นผู้นำของบางสิ่ง… โดยบางสิ่งที่ว่าก็คือความสัมพันธ์แบบต่างๆ อย่างครอบครัว เพื่อน ชุมชน และ ที่ทำงาน ซึ่งถ้าบทบาทในแวดวงความสัมพันธ์แบบไหนก็ตาม ได้ทำให้คนๆ หนึ่งต้องเข้าไปทำหน้าที่จัดการ หรือ Manage… ทั้งที่จัดการด้วย “ภาระงาน หรือ Task และ ความสัมพันธ์ หรือ Relationship” ด้วยความรับผิดชอบ… ผู้รับผิดชอบการจัดการทั้งหมดนั้นจะกลายเป็น “ผู้นำ” ในบริบทนั้นโดยปริยาย

More »