กรมส่งเสริมการเรียนรู้… กรมน้องใหม่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ #ReDucation

23 มีนาคม พ.ศ. 2566 คุณตรีนุช เทียนทอง ในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการตั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับตั้งแต่วันประกาศ หรือ ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 จะมีการยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 และ ยกฐานะสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ สำนักงาน กศน. จากหน่วยงานภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็น กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ กสร. หรือ Department Of Learning Promotion ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลภายในกระทรวงศึกษาธิการ…

More »

Knewton Alta… แพลตฟอร์มเต็มหลักสูตรด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรมแบบ Personalized Learning ด้วย AI และ Deep Learning #ReDucation

Knewton Alta เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่บรรจุองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานที่ต้องเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไปจนถึงเนื้อหาองค์ความรู้ขั้นสูงของสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งทั้งหมดถูกเตรียมไว้สำหรับ “ผู้เรียน” ทุกระดับพื้นฐานความรู้ที่ Knewton Alta หรือ Alta ใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และ Deep Learning ช่วยจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส่วนบุคคล หรือ Personalized Learning ให้แต่ละคนได้อย่างแม่นยำ และ ตรงตามความต้องการของผู้เรียนแบบโต้ตอบอัตโนมัติ ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากการที่ Alta สามารถวิเคราะห์ และ ติดตามความรู้ของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดเป็นรายลุคคลได้จริง… รู้ว่าเรียนอะไรไปแล้ว และ มีความรู้เทียบเกณฑ์การประเมินไปแล้วระดับไหน… ต้องเรียนอะไรเพิ่มเติม หรือ สามารถข้ามเนื้อหาบทเรียนส่วนไหนไปได้โดยไม่ต้องเสียเวลา… และอะไรอื่นๆ อีกมาก

More »

TEP Whitepaper… สมุดปกขาวว่าด้วยความพยายามปฏิรูปการศึกษาไทยจากภาคีเพื่อการศึกษาไทย #ReDucation

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566… กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ในฐานะองค์กรสมาชิกภาคีเพื่อการศึกษาไทย หรือ Thailand Education Partnership หรือTEP ร่วมกับหน่วยงานอีกหลายองค์กร ได้จัดเวทีนำเสนอนโยบายเพื่อปฏิรูปการศึกษากับพรรคการเมือง หรือ TEP Policy Forum ภายใต้หัวข้อ “ชวนพรรคร่วมคิด ฟื้นชีวิตเรียนรู้ใหม่ หนุนเด็กไทยก้าวทันโลก” โดยได้นำเสนอสถานการณ์ความท้าทายของระบบการศึกษาไทย และ ข้อเสนอแนะเพื่อเร่งฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย ไปพร้อมๆ กับการสร้างสมรรถนะให้เด็กไทยก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อตัวแทน 8 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคเพื่อไทย… พรรคก้าวไกล… พรรคไทยสร้างไทย… พรรคประชาธิปัตย์… พรรคชาติพัฒนากล้า… พรรคภูมิใจไทย… พรรคชาติไทยพัฒนา และ พรรคเสรีรวมไทย ที่เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ก่อนการเลือกตั้งทั่วไป

More »

Corporate Training… ตลาดการศึกษาทางตรงที่กำลังเติบโตและมีมูลค่าสูง #ReDucation

ธุรกิจฝึกอบรมภายในองค์กร หรือ Corporate Training ถือเป็นธุรกิจการศึกษารูปแบบใหม่ที่แตกต่างออกไปจากรูปแบบสถาบันการศึกษาดั้งเดิมที่เป็นโรงเรียน–วิทยาลัย–มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน… และ ธุรกิจฝึกอบรมภายในองค์กรในปัจจุบันถือว่าเติบโตเร็วมากทั่วโลก โดยพบการขยายตัวครอบคลุมการพัฒนาทักษะแรงงานในองค์กรแทบจะครบทุกด้านผ่านโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ หรือ Up-Skill และ โปรแกรมการเรียนรู้ทักษะใหม่ หรือ New-Skill… ซึ่งองค์กรในยุคปฏิรูปอุตสาหกรรมยุคที่ 4 ที่เรียกว่า Digital Revolution ต้องการถึงขั้น Un-Learn หรือ ลืมที่เคยเรียนมาก่อน เพื่อ Re-Learn หรือ เรียนรู้ทักษะใหม่หมด ที่องค์กรยุคใหม่ต้องจัดการทักษะของบุคคลากรมากกว่าการ Re-Skill และ เข้าแคมป์ Retreat ปีละครั้งสองครั้งเหมือนในอดีต

More »

Intelligent Teaching Assistant… ระบบช่วยสอนด้วยปัญญาประดิษฐ์ #ReDucation

ปัญญาประดิษฐ์ในฐานะ “ผู้สอน หรือ Teacher” ซึ่งเคยมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่สอนมนุษย์ได้ดีกว่า จนถึงขั้นที่สามารถประดิษฐ์เทคโนโลยีมากมายเพื่อ “ข้ามขีดจำกัดของมนุษย์” เอง… ซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีเหนือขีดจำกัดของมนุษย์ที่น่าทึ่งที่สุดก็คือปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artifiaial Intelligence ที่กำลังเปลี่ยน “ความไม่รู้” ของมนุษย์ให้สามารถรู้ และ ทำความเข้าใจได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และ มากขึ้นด้วย

More »

QuestGen… แพลตฟอร์มเตรียมข้อสอบด้วยปัญญาประดิษฐ์ #ReDucation

วัฒนธรรมทางการศึกษาในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์รุ่งเรืองเฟื่องฟู และ เข้ามามีส่วนสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกองคาพยพของระบบการศึกษา โดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ได้ทำให้ระบบการศึกษาซับซ้อนหลากหลาย และ ขยายขอบเขตทั้งในเชิงวิชาการ และ ในเชิงการจัดการในระบบการศึกษาแบบถึงไหนก็ถึงนั่นด้วยกัน

More »

Authentic Assessment… การประเมินตามสภาพจริงในระบบการศึกษา #ReDucation

ระบบการประเมินผู้เรียน ที่มีใช้กันอยู่ในระบบการศึกษาทั่วโลกทั้งหมดทั้งสิ้น ล้วนแต่มีข้อดี–ข้อเสียของ “รูปแบบ หรือ เทคนิคการประเมิน” แปลกแยกแตกต่างกันไป… วิธีประเมินความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนจึงถูกผู้สอน สถาบัน และ ระบบการศึกษาออกแบบ และ กำหนดขึ้นอย่างระมัดระวัง เพื่อหาทางพิสูจน์ “พื้นประสบการณ์ และ ฐานความรู้” จากผู้เรียนให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด… ก่อนจะรับรอง และ คืนผู้เรียนให้เอาความรู้ และ ทักษะไปทำประโยชน์ให้ตนเอง กับ สังคม และ ประเทศชาติต่อไป

More »

SMS Based Teaching and Learning System… ระบบการเรียนการสอนผ่านข้อความสั้น #ReDucation

เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ EdTech ซึ่งเป็นระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่อุตสาหกรรมการศึกษาในปัจจุบัน ได้พัฒนามาถึงช่วง “รอยต่อการเปลี่ยนแปลง” ที่จะเปิดรับเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบการศึกษาใหม่ โดยมี “สื่อทางการศึกษา และ ช่องทางการสื่อสารในระบบการศึกษา” ได้ถูกเทคโนโลยีดิจิทัล “ปฏิรูปโดยปริยาย” มาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา… ซึ่งความก้าวหน้าทั้งหมดต้องการโครงข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นสำคัญ… ทุกอย่างดูดีในมุมมองเทคโนโลยีทางการศึกษาตราบเท่าที่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีเพียงพอสำหรับครู และ นักเรียน

More »

ChatGPT in Education Industry… ปัญญาประดิษฐ์จอมปราชญ์กับอุตสาหกรรมการศึกษา #ReDucation

ความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมการศึกษา กับ กระแสตอบรับปัญญาประดิษฐ์จอมปราชญ์อย่าง ChatGPT จาก OpenAI ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อต้นเดือนธันวาคมปี 2022… ซึ่งระยะเวลาเพียง 2 เดือนที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2023… ดูเหมือน ChatGPT จะเข้ามาป่วนอุตสาหกรรมการศึกษาจนกลายเป็นข่าวใหญ่ในหลายแง่มุม โดยเฉพาะกรณีการใช้งาน ChatGPT ของนักเรียนนักศึกษาในการทำการบ้าน เรียบเรียงรายงาน ไปจนถึงเติมข้อมูลในเล่มวิทยานิพนธ์ จนกลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายฝ่ายในอุตสาหกรรมการศึกษาได้เปิดประเด็นถกถาม เรียนรู้ และ หาทางจัดการกระบวนการเรียนรู้ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์อย่าง ChatGPT และ AI อื่นอีกมากในอนาคต กำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในระบบการศึกษาอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง… 

More »

Bite-Sized Learning… การเรียนรู้แบบพอดีคำ #ReDucation

การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของคน Gen Z ที่เกิดระหว่างปี 1997 ถึงปี 2012 ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนที่เกิดในยุคบูมอินเตอร์เน็ต และ ถือเป็น “คนรุ่นใหม่” ในช่วงเวลานี้… กล่าวเฉพาะพฤติกรรมการเสพสื่อของคน Gen Z ซึ่งคุ้นเคยกับคอนเทนต์มากมายท่วมท้นบนอินเตอร์เน็ต และ ได้ทำให้คนรุ่นใหม่ใช้เวลาเสพคอนเทนต์เหล่านั้นด้วยเวลาเพียงสั้นๆ ทำให้พฤติกรรมการเสพคอนเทนต์ของคนรุ่นปัจจุบันมี “ค่าเฉลี่ยระยะเวลาความสนใจของคน หรือ Human Attention Span” ลดลงไปเหลือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยระยะเวลาความสนใจของปลาทองมาตั้งปี 2015… 

More »