TedED

TED-ED #ReDucation

ฟังก์ชั่นการใช้งาน TED-ED ที่น่าสนุกที่สุดก็คือ… สมาชิกที่เป็น Educator สามารถดึงคลิปวิดีโอจาก YouTube มาทำบทเรียนได้ทันที หรือ จะ Search ด้วย Keyword เพื่อเลือกหาคลิปมาทำบทเรียนก็ได้…

More »
MIT digital diploma

Blockchain Based Micro-credentialing System… ระบบบันทึกประกาศนียบัตรดิจิทัล #ReDucation

ประวัติการศึกษาและแฟ้มสะสมผลงานถือเป็นสมบัติชิ้นสำคัญของคนๆ หนึ่ง ซึ่งจำเป็นเสมอเมื่อต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อรับการคัดกรองสำหรับความก้าวหน้าลำดับถัดไปของชีวิต ซึ่งประวัติการศึกษาอย่างละเอียดและเชื่อถือได้ ถือเป็นหลักฐานเบื้องต้นที่มักจะถูกพิจารณาก่อนเสมอ และส่วนใหญ่จะคัดกรองชั้นแรกจากหลักฐานทางการศึกษาเสียด้วย

More »
WonderSchool

Wonderschool… กรณีศึกษาแนวทางปฏิรูปการศึกษาปฐมวัย #ReDucation

Wonderschool เป็น Startup จาก San Francisco มี Chris Bennett และ Arrel Grey เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและพัฒนาแพลตฟอร์ม Pre-school Listing ขึ้น โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย ช่วยกันพัฒนาผู้ประกอบการเนอสเซอรี่ และหรือ โรงเรียนอนุบาลขนาดเล็ก เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กิจกรรมการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ไปพร้อมๆ กัน… 

More »
smart classroom

Smart Classroom 2022 #ReDucation

แนวทางการเรียนการสอนแบบบรรยายประกอบสไลด์ ซึ่งต้องฉายขึ้นจอให้นักเรียนในชั้นเห็นสื่อแบบเดิม กำลังจะถูกทดแทนด้วยการเรียนออนไลน์ ซึ่ง Hardware และ Devices ในแนวคิดเดิมหลายส่วนอาจจะไม่มีความจำเป็นอีก ซึ่งแม้แต่การสอนวิชาปฏิบัติอย่างการทดลองวิทยาศาสตร์ เช่นกรณีการฝึกผ่าตัดกบในชั้นเรียนชีววิทยา นักเรียนในยุคหลังโควิดก็จะเข้าห้องปฏิบัติการ และ ลงมือปฏิบัติหลังจากเห็นคอนเทนต์ที่อาจารย์ที่ปรึกษาแชร์ผ่าน Digital Classroom มากกว่า

More »
Metaverse Education Contents

Metaverse For Education… การศึกษาในสภาพแวดล้อมจำลองสามมิติ #ReDucation

Metaverse Technology ในอุตสาหกรรมการศึกษาถือเป็น “นวัตกรรมสื่อการศึกษา” ในยุคสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ซึ่งยังต้องพัฒนาบนปรัชญาทางการศึกษา หรือ Education Theory และ ระเบียบวิธีทางการศึกษา หรือ Education Methodology… โดยเฉพาะวิธีทางการเรียนรู้ หรือ Learning Method แบบที่ใช้พัฒนาท้องฟ้าจำลอง ซึ่ง Metaverse Technology จะยืดหยุ่นในมิติของการพัฒนาและแจกจ่ายสำเนาถึงผู้เรียนได้อย่างกว้างขวางทั่วถึงกว่ามาก

More »
Micro Credentials

Micro Credentials In Higher Education #ReDucation

Education Technology ที่มุ่งเป้าเพื่อดึงเวลากลับมาคืนให้ทุกคนในระบบนิเวศทางการศึกษา จึงถูกออกแบบให้สามารถ “ส่งมอบบริการทางการศึกษา และ การรับรองผลการศึกษา” ได้ง่ายและบ่อยเท่าที่ผู้เรียนต้องการ และ ผู้เรียนมีความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ฝึกฝนอย่างที่ต้องการ… โดยมีแนวคิดที่เรียกว่า Micro Credentials หรือ หลักฐานทางการศึกษาย่อย ซึ่งย่อยได้ถึงขั้นเก็บเป็นบันทึกการเรียนรู้รายชั่วโมง สะสมเป็นข้อมูลประจำตัวบุคคล ถึงขั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมดได้ทุกที่ทุกเวลา

More »
MOOC Online Course

Global Massive Open Online Course Market… #ReDucation

แพลตฟอร์มการศึกษาแบบ MOOC ในอังกฤษและสหรัฐอเมริกากำลังมีคนจากทั่วโลกแห่แหนไปเรียนออนไลน์ ซึ่งที่เห็นเรียนฟรีจริงๆ มีน้อยกว่าที่เรียนแบบจ่ายค่าเรียนแลกวุฒิการศึกษากันเป็นส่วนใหญ่ และ เห็นการเพิ่มขึ้นของ Users บนแพลตฟอร์มใหญ่ๆ เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในช่วงที่วิกฤตโควิดกำลังคุกคามการไปเรียนในมหาวิทยาลัยแบบเดิมกลายเป็นความเสี่ยง 

More »
Blended Learning

Hybrid Education Ecosystems… ระบบนิเวศทางการศึกษาเพื่อรองรับกลไกการศึกษาแบบไฮบริด #ReDucation

รูปแบบการเรียนการสอนแบบไฮบริด หรือ Hybrid Learning หรือ Blended Learning เพื่อเตรียมรับสถานการณ์แบบเดียวกับที่เกิดขึ้นในวิกฤตโควิด อันเป็นบทเรียนสำคัญที่ระบบการศึกษาต้องออกแบบใหม่หมด เพื่อไม่ให้เกิดภาวะหยุดชะงักแบบนี้อีก… ซึ่งจำเป็นต้องจัดเตรียมความพร้อมหลายประการให้พร้อม ถึงขั้นใช้ Hybrid Learning เป็นระบบหลักที่จำเป็นต้องลงทุนเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้แข็งแกร่งบนแนวทางที่จำเป็นต้องยืดยุ่นสูงให้ได้

More »
Book tablet

Edtech Failures Model… ความล้มเหลวของเทคโนโลยีทางการศึกษา #ReDucation

โมเดล EdTech ที่หวังกำไรจากระบบการศึกษาสำหรับช่วงวัยเยาว์ถึงวัยรุ่นเกือบทั้งหมดล้มเหลวเละเทะ ที่ไม่ชัดเจนว่าล้มเหลวก็ไม่อาจบอกใครได้ว่าประสบความสำเร็จ… ส่วน EdTech ในระดับโมเดลบริการจากรัฐ เท่าที่ผมมีข้อมูลในมือตอนนี้ต่างก็ไม่มีชัดเจนโดดเด่นจากที่ไหนในโลก แม้แต่ในสหรัฐอเมริกา… ส่วนโมเดล EdTech ที่พอจะพูดได้ว่าประสบความสำเร็จจะเป็นแพลตฟอร์มการศึกษาผู้ใหญ่เพื่อ Reskill / Upskill มากกว่า

More »
Education Management Platform

Education Management Platform… พื้นฐานระบบการศึกษาดิจิทัล #ReDucation

การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหม่ ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลได้กลืนกินสังคมโลกในทุกบริบทอย่างในปัจจุบันนั้น การออกแบบการเปลี่ยนแปลงระดับปฏิรูปทั้งหมด จำเป็นต้องเชื่อมโยงบริบททางการศึกษาเข้ากับแพลตฟอร์มดิจิทัล ให้ถึงขั้นที่สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากศักยภาพของดิจิทัล ไปสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้ดีกว่าเป้าหมายเดิมอย่างที่เคยเป็นมา

More »