Defensive Strategy… กลยุทธ์เชิงรับ #SaturdayStrategy

Defensive Strategy หรือ กลยุทธ์เชิงรับ หรือ กลยุทธ์เชิงป้องกัน ซึ่งเป็นเครื่องมือมาตรฐานของนักบริหารที่จำเป็นต้องรู้จักและพร้อมใช้ในยามที่จำต้องใช้เสมอ โดยเฉพาะในยามที่ต้องเจอกับคู่แข่งที่มีศักยภาพเหนือกว่า และ ต้องปกป้องส่วนแบ่งทางการตลาดและผลกำไรของธุรกิจ ซึ่งบ่อยครั้งต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและฉับพลันโดยมีทางเลือกในการตัดสินใจที่ไม่ง่าย

More »

First Party Data and STP Marketing… ข้อมูลมือหนึ่ง และ การตลาด STP #SaturdayStrategy

Segmentation Targeting Positioning หรือ STP Strategy หรือ STP Marketing ซึ่งเป็นกลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด และ กำหนดเป้าหมาย เพื่อวางตำแหน่งสินค้าหรือบริการลงตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด และ ประสบความสำเร็จสูงสุดโดยง่าย… ซึ่งนักการตลาดในปัจจุบันล้วนประยุกต์ใช้ STP Strategy หรือ STP Marketing ทั้งกับโมเดลธุรกิจแบบ B2B และ B2C อย่างกว้างขวาง

More »

Contextual Targeting Strategies… กลยุทธ์การเจาะกลุ่มเป้าหมายตามบริบท #SaturdayStrategy

ตั้งแต่กฏหมาย PDPA หรือ Personal Data Protection Act ซึ่งมีเนื้อหาเป็นสากลในทำนองเดียวกันทั่วโลก ที่กำหนดกติกาอย่างเข้มงวดกับการบันทึก และ นำใช้ข้อมูลดิจิทัลของบุคคลในกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่จำเป็นต้องดำเนินการภายใต้คำยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งก็คือ Users หรือ ผู้ใช้… โดยเฉพาะ “ผู้ใช้ทั่วไป” ที่นักกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาด หาทางดึงดูดทุกทางเพื่อเปลี่ยนผู้ใช้ทั่วไปให้กลายเป็น “ลูกค้า” ด้วยการใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลอย่างเข้มข้นมาตั้งแต่ยุค Internet 1.5 ที่เวบไซต์สามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้ทั้งโดยตรง และ โดยอ้อม… ก่อนจะพัฒนามาสู่ยุค Internet 2.0 หรือ ยุคโซเชียลมีเดียที่ “ผู้ใช้ หรือ Users” บนแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมด ได้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจผ่านโมเดลโฆษณาออนไลน์ที่สามารถ “ตอบสนองผู้ใช้” ด้วยข้อมูลจากผู้ใช้เองหลายรูปแบบเช่นการณีการใช้คุกกี้ รวมทั้งกรณีการใช้ระบบสมาชิก เพื่อใช้ติดตามตัวตน และ นำใช้ในทางกลยุทธ์ดิจิทัลอย่างหลากหลาย

More »

Hijack Marketing… กลยุทธ์การชิงใช้ความน่าสนใจ #SaturdaysStrategy

ในบรรดากลยุทธ์ทางการตลาดที่นักการตลาดนิยมงัดออกมาใช้เพื่อ “ชิง” ความสนใจจากลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งจะนำไปสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้น หรือแม้แต่นำไปสู่การสร้าง Brand Image จนลูกค้าถูกตรึงความสนใจต่อสินค้า และ แบรนด์จนถึงโอกาสทางธุรกิจให้ได้… กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดที่เรียกว่า Hijack Marketing ซึ่งใช้แนวทางการชิงเอา “ชื่อเสียง และ การรับรู้ของแบรนด์อื่น หรือ สินค้าอื่นที่ประสบความสำเร็จอยู่เดิม… มาใช้เป็นกลยุทธ์การโฆษณาสินค้าและบริการของตน”

More »

BCG Matrix… เครื่องมือช่วยเริ่มต้นออกแบบแผนกลยุทธ์ #SaturdayStrategy

Bcg Matrix หรือ Boston Consulting Group’s Product Portfolio Matrix ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ระยะยาว โดยเป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักของบริษัทที่ปรึกษายักษ์ใหญ่อย่าง Boston Consulting Group ซึ่ง Bcg Matrix ซึ่งถูกนำใช้เพื่อช่วยให้ลูกค้าของ Boston Consulting Group ได้ค้นพบ “ตัวแปรโอกาส” ในการเติบโตผ่านสินค้า และหรือ บริการที่ขับเคลื่อนธุรกิจอยู่ก่อนแล้ว โดย Boston Consulting Group จะเรียก Portfolio หรือ Portfolio Of Products ซึ่งจะถูกใช้เป็นพื้นฐานในการออกแผนกลยุทธ์ระยะยาว หรือ Long-Term Strategic Planning… และปัจจุบันถูกพูดถึงและได้รับความนิยมอย่างมากจากความเรียบง่าย และ การตีความที่ตรงไปตรงมาผ่านตาราง 2×2 ที่แปลว่ามีกลุ่มตัวแปรถูกแบ่งเป็น 4 กลุ่มเท่านั้นให้นำไปอ้างอิงการออกแบบแผนกลยุทธ์… ป

More »

Social Listening… เครื่องมือทำโครงร่างกลยุทธ์ปีถัดไป #SaturdayStrategy

Social Listening เป็นเครื่องมือด้าน MarTech หรือ Marketing Technology ขั้นพื้นฐานสาขาหนึ่งที่จำเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะการสร้างแบรนด์ และ การติดตามภาพลักษณ์–ชื่อเสียงของเป้าหมายบนโลกข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนที่เกิดขึ้นเพราะอินเตอร์เน็ต ซึ่งได้ทำให้ผู้คนสามารถบอกเล่าแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันได้ง่าย และ เป็นวงกว้างกว่าเดิมจนแทบจะไร้ขีดจำกัด… โดยข้อมูลที่แบ่งปันเหล่านั้นมีหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ทั้งกับแบรนด์สินค้ารวมทั้งระบบนิเวศของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา… โดยเฉพาะข้อมูลของเรา และ ข้อมูลของคู่แข่งกับคู่เปรียบเทียบที่อยากรู้ และ ควรต้องรู้ทั้งหมด

More »

Expansion Strategies… กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ #SaturdayStrategy

การขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นโดยหลักๆ ก็คือการทำให้ “โมเดลธุรกิจเดิม” ที่ดำเนินอยู่มีผลประกอบการเชิงปริมาณ และ ผลประกอบการเชิงคุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิม… โดยเฉพาะผลประกอบการเชิงปริมาณที่นับเป็น “รายรับ” ที่จะได้มากขึ้น ในขณะที่ “รายจ่าย” ก็ต้องพยายามจ่ายให้ได้น้อยลง ซึ่งผลประกอบการแบบ “รายรับมาก แต่ รายจ่ายน้อย” นี่เองที่บ่งบอกการเติบโตเชิงคุณภาพในหลายๆ แง่มุมได้ด้วย

More »

Neuromarketing Strategy… กลยุทธ์การตลาดเชิงประสาทวิทยา #SaturdayStrategy

คำว่า “Neuromarketing” เป็นเทคนิคการประยุกต์ใช้ “วิทยาการด้านประสาทวิทยา หรือ Neuroscience” ผ่านกรอบการทำงานของนักการตลาด เพื่อเข้าถึง “การตัดสินใจ” ในระยะต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายและลูกค้า… ที่จะถูกกระตุ้นโดยตรงไปที่สมองอันเป็นต้นทางของความคิด และ สติปัญญา เพื่อให้กลายเป็นพฤติกรรมตอบสนองต่อกลยุทธ์ที่ออกแบบไว้

More »

Mission Based Marketing… แนวคิดการขับเคลื่อนพันธกิจด้วยการตลาด #SaturdayStrategy

Mission Based Marketing หรือ Mission Driven Marketing หรือ การขับเคลื่อนพันธกิจด้วยการตลาด ซึ่งถูกจัดให้เป็นกลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยพันธกรณีที่องค์กรมีต่อเป้าหมายบุคคลเป็นหลัก ทั้งที่เป็นลูกค้าโดยตรง และ ที่เป็นผู้รับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นพันธกิจที่เน้นการสื่อสารทางการตลาดถึงกลุ่มเป้าหมาย และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจนบรรลุวัตถุประสงค์ถึงขั้นประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นเป้าหมายความสำเร็จทั้งของลูกค้า และ ขององค์กรร่วมกัน

More »