Social Listening… เครื่องมือทำโครงร่างกลยุทธ์ปีถัดไป #SaturdayStrategy

Social Listening เป็นเครื่องมือด้าน MarTech หรือ Marketing Technology ขั้นพื้นฐานสาขาหนึ่งที่จำเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะการสร้างแบรนด์ และ การติดตามภาพลักษณ์–ชื่อเสียงของเป้าหมายบนโลกข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนที่เกิดขึ้นเพราะอินเตอร์เน็ต ซึ่งได้ทำให้ผู้คนสามารถบอกเล่าแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันได้ง่าย และ เป็นวงกว้างกว่าเดิมจนแทบจะไร้ขีดจำกัด… โดยข้อมูลที่แบ่งปันเหล่านั้นมีหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ทั้งกับแบรนด์สินค้ารวมทั้งระบบนิเวศของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา… โดยเฉพาะข้อมูลของเรา และ ข้อมูลของคู่แข่งกับคู่เปรียบเทียบที่อยากรู้ และ ควรต้องรู้ทั้งหมด

More »

Expansion Strategies… กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ #SaturdayStrategy

การขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นโดยหลักๆ ก็คือการทำให้ “โมเดลธุรกิจเดิม” ที่ดำเนินอยู่มีผลประกอบการเชิงปริมาณ และ ผลประกอบการเชิงคุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิม… โดยเฉพาะผลประกอบการเชิงปริมาณที่นับเป็น “รายรับ” ที่จะได้มากขึ้น ในขณะที่ “รายจ่าย” ก็ต้องพยายามจ่ายให้ได้น้อยลง ซึ่งผลประกอบการแบบ “รายรับมาก แต่ รายจ่ายน้อย” นี่เองที่บ่งบอกการเติบโตเชิงคุณภาพในหลายๆ แง่มุมได้ด้วย

More »

Neuromarketing Strategy… กลยุทธ์การตลาดเชิงประสาทวิทยา #SaturdayStrategy

คำว่า “Neuromarketing” เป็นเทคนิคการประยุกต์ใช้ “วิทยาการด้านประสาทวิทยา หรือ Neuroscience” ผ่านกรอบการทำงานของนักการตลาด เพื่อเข้าถึง “การตัดสินใจ” ในระยะต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายและลูกค้า… ที่จะถูกกระตุ้นโดยตรงไปที่สมองอันเป็นต้นทางของความคิด และ สติปัญญา เพื่อให้กลายเป็นพฤติกรรมตอบสนองต่อกลยุทธ์ที่ออกแบบไว้

More »

Mission Based Marketing… แนวคิดการขับเคลื่อนพันธกิจด้วยการตลาด #SaturdayStrategy

Mission Based Marketing หรือ Mission Driven Marketing หรือ การขับเคลื่อนพันธกิจด้วยการตลาด ซึ่งถูกจัดให้เป็นกลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยพันธกรณีที่องค์กรมีต่อเป้าหมายบุคคลเป็นหลัก ทั้งที่เป็นลูกค้าโดยตรง และ ที่เป็นผู้รับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นพันธกิจที่เน้นการสื่อสารทางการตลาดถึงกลุ่มเป้าหมาย และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจนบรรลุวัตถุประสงค์ถึงขั้นประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นเป้าหมายความสำเร็จทั้งของลูกค้า และ ขององค์กรร่วมกัน

More »

JTBD Theory And Outcome Driven Innovation… ทฤษฎีขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อลูกค้า #InnovationDev

Job To Be Done หรือ JTBD คือจุดเริ่มต้นในการออกแบบสินค้าและบริการที่ตอบแนวคิด Outcome Driven Innovation ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้กลายเป็นสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย… ซึ่งนวัตกรรมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี และ แต่งเติมคุณค่าด้วยแง่มุมต่างๆ มากมายล้วนล้มเหลวทางการตลาดเพราะไม่เข้าใจ Customer’s Needs หรือ ความต้องการของลูกค้า ที่อยู่เบื้องหลังเหตุและผลของการตัดสินใจ…

More »

Competitive Analysis… วิเคราะห์คู่แข่งอย่างไรให้ได้กลยุทธ์ #SaturdayStrategy

การแข่งขันถือเป็นธรรมชาติของโลกธุรกิจที่จำเป็นจะต้องหาทางทำให้ธุรกิจของตน เข้าถึงโอกาสที่จะทำกำไรให้ได้มากขึ้น และหลีกเลี่ยงได้ยากที่จะต้องไปเบียดเอาโอกาสและกำไรจากธุรกิจอื่น ซึ่งทันทีที่พื้นที่ของโอกาสและกำไรซ้อนทับกันแต่มีธุรกิจที่ได้ไปเพียงหนึ่ง… การแข่งขันย่อมเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

More »

Digital First Strategy… กลยุทธ์ดิจิทัลค่าเริ่มต้น #SaturdayStrategy

Digital First Strategy หรือ Digital by Default หรือ กลยุทธ์ดิจิทัลค่าเริ่มต้น อันหมายถึงการกำหนดกลยุทธ์ความสำเร็จขององค์กรด้วยเฟรมเวิร์คที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือทางดิจิทัล โดยมีความเปลี่ยนแปลง “หลังการปฏิวัติดิจิทัล หรือ Post-Digital Revolution” นับตั้งแต่เทคโนโลยี 3G ถูกใช้งานเป็นเครือข่ายการสื่อสารหลัก ซึ่งได้ผลักผู้บริโภค และ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของระบบนิเวศน์การค้าการลงทุนทุกรูปแบบ ให้กลายเป็น Digital Consumer ที่มีพฤติกรรมการบริโภคโดยใช้ชีวิตประจำวันผ่านช่องทางดิจิทัลเป็นหลัก

More »

Holiday Season Marketing… การตลาดตามเทศกาล #RederMarketing

ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาด และ Digital Marketing จาก WebFX.com เสนอว่า… เทศกาลเป็นโอกาสของการสร้าง Best Customer Experience หรือ ประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ในต้นทุนที่ต่ำเพราะสามารถค้าขายทำเงินกับลูกค้าได้จำนวนมากเป็นพิเศษ ลูกค้าต้องไม่รู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งจะต้องแสดงให้ลูกค้าเห็นได้ชัดว่าเรา “รู้คุณ หรือ Gratitude” ต่อพวกเขา!

More »

โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ โครงการรับซื้อตรงจากเกษตรกร โดย 7-Eleven แมคโคร และ โลตัส #RederSMEs

คำถามประจำในหมู่ผู้ประกอบการ SMEs หน้าใหม่ที่พบบ่อยเป็นประจำมาแต่ไหนก็ไรเรื่องหนึ่งก็คือ… การเอาสินค้าเข้าห้าง หรือ การฝากขายผ่านโมเดิร์นเทรด… ซึ่งแต่ไหนแต่ไรมาถือว่าเป็นเรื่องยากสำหรับ SMEs รายเล็กรายน้อยที่จะเข้าถึงโอกาสที่จะนำสินค้าเข้าไปวางในโมเดิร์นเทรดจากเหตุปัจจัยมากมายที่สรุปได้ว่าไปไม่ถึง!.. โดยเฉพาะไปไม่ถึงแม้แต่จะได้เอาสินค้าไปเสนอห้าง หรือ ขอฝากวางโมเดิร์นเทรด

More »

Meme Marketing… กลยุทธ์ทางการตลาดด้วยมีม #SaturdayStrategy

มีมเป็นงานศิลปะดิจิทัลเชิงล้อเลียน เสียดสี และ เน้นตลกขบขันโดยใช้ภาพ ข้อความ หรือ แอนิเมชั่นขนาดสั้นในการสื่อแนวคิด หรือ ไอเดียผ่านภาษาสัญลักษณ์ ซึ่งผู้รับสารจะตีความด้วยพื้นความรู้และประสบการณ์ร่วมเหมือนกัน หรือ ใกล้เคียงกันในขั้นสามารถ “รับมุข หรือ เข้าใจสาร” ที่ถูกฝังมาในมีมในจนเกิดอารมณ์ร่วมในแนวทางที่ “สารบนมีม” ต้องการ…

More »