TedED

TED-ED #ReDucation

ฟังก์ชั่นการใช้งาน TED-ED ที่น่าสนุกที่สุดก็คือ… สมาชิกที่เป็น Educator สามารถดึงคลิปวิดีโอจาก YouTube มาทำบทเรียนได้ทันที หรือ จะ Search ด้วย Keyword เพื่อเลือกหาคลิปมาทำบทเรียนก็ได้…

More »
Repession

Repression… กดเก็บแม้เจ็บปวด #SelfInsight

การลืมแบบเก็บกดจะใช้กลไกการย้ายอารมณ์ความรู้สึกที่ได้รับจากแรงกดดันไปเก็บไว้กับจิตใต้สำนึก หรือ Unconscious ซึ่งมี Id หรือสัญชาตญาณดิบเป็นเพื่อนบ้าน… นั่นแปลว่า เมื่อถูกกระตุ้นให้นึกย้อนเหตุการณ์เดิมนั้นเมื่อใด หรือ เจอแรงกดดันรูปแบบเดิมซ้ำอีกเมื่อใด… ความรู้สึก “อัดอั้นเจ็บปวด” เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมในกรณีที่เป็นแรงกดดันซ้ำซาก ก็มักจะวนกลับมาให้รู้สึกอัดอั้นและถูกกระทำอีกครั้ง

More »
MIT digital diploma

Blockchain Based Micro-credentialing System… ระบบบันทึกประกาศนียบัตรดิจิทัล #ReDucation

ประวัติการศึกษาและแฟ้มสะสมผลงานถือเป็นสมบัติชิ้นสำคัญของคนๆ หนึ่ง ซึ่งจำเป็นเสมอเมื่อต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อรับการคัดกรองสำหรับความก้าวหน้าลำดับถัดไปของชีวิต ซึ่งประวัติการศึกษาอย่างละเอียดและเชื่อถือได้ ถือเป็นหลักฐานเบื้องต้นที่มักจะถูกพิจารณาก่อนเสมอ และส่วนใหญ่จะคัดกรองชั้นแรกจากหลักฐานทางการศึกษาเสียด้วย

More »
Photo by cottonbro from Pexels

Aggression… ก้าวร้าวรุนแรง #SelfInsight

ความก้าวร้าว หรือ Aggression ซึ่งเป็นพฤติกรรมพร้อมเจตนาที่มุ่งทำร้าย หรือ ทำลายผู้อื่นด้วยวิธีการมากมาย… จึงเป็นรากฐานของความรุนแรงที่มนุษย์มักจะปฏิบัติต่อกัน เมื่อสัญชาตญาณถูกกระตุ้น และ กลไกเชิงสังคมและความสัมพันธ์อยู่ในเงื่อนไขที่ควบคุมความก้าวร้าวไว้ไม่ได้อีก

More »
WonderSchool

Wonderschool… กรณีศึกษาแนวทางปฏิรูปการศึกษาปฐมวัย #ReDucation

Wonderschool เป็น Startup จาก San Francisco มี Chris Bennett และ Arrel Grey เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและพัฒนาแพลตฟอร์ม Pre-school Listing ขึ้น โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย ช่วยกันพัฒนาผู้ประกอบการเนอสเซอรี่ และหรือ โรงเรียนอนุบาลขนาดเล็ก เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กิจกรรมการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ไปพร้อมๆ กัน… 

More »
Novel Food

Novel Food 2022… อาหารนวัตกรรมใหม่ #RederSMEs

Novel Food หรือ อาหารแบบใหม่ ซึ่งนิยามกันไว้ว่า… เป็นอาหาร หรือ เป็นส่วนประกอบของอาหาร ที่ปรากฏหลักฐานทางวิชาการถึงประวัติการบริโภคเป็นอาหารน้อยกว่า 15 ปี… หรือ วัตถุดิบอาหาร หรือ ส่วนประกอบของอาหาร อันได้จากกระบวนการผลิตที่มิใช่กระบวนการผลิตโดยทั่วไปของอาหารชนิดนั้น… รวมทั้งวัตถุดิบอาหาร หรือ ส่วนประกอบของอาหาร มีองค์ประกอบ และ โครงสร้าง รวมทั้งรูปแบบของอาหาร ได้เปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะ “ผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ และ กระบวนการทางเคมีภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต และ กลไกการดูดซึมเข้าร่างกาย หรือ Metabolism

More »
Depressing

Depressing… จิตตก #SelfInsight

คนส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุ และ รู้ทันภาวะจิตตกที่เกิดขึ้นกับตัวเอง โดยเฉพาะคนที่ถูกกดดันให้อยู่กับความเครียดจนวิตกกังวลต่อเนื่องยาวนาน พร้อมฉากเหตุการณ์ไม่ดีที่คาดถึงได้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรแย่ขึ้นอีกได้บ้าง โดยไร้ทางหลีกเลี่ยงเบี่ยงผ่านแบบไม่สูญเสีย หรือ เจ็บช้ำ

More »
Zero Waste Agriculture

Zero Waste Agriculture… อนาคตของเกษตรกรรมปลอดขยะและของเหลือ #GreenSociety

การพูดถึง Zero Waste Agriculture นับจากนี้ไป… จึงไม่ได้มีแต่ เศรษฐกิจสีเขียว หรือ Green Economy กับเกษตรเพื่อพลังงาน หรือ Green Energy รวมทั้งเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Environment และเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว หรือ Green Tourism อีกต่อไป… เพราะทั้งหมดที่กล่าวมานั้นยังถือว่ามีของเหลือและส่วนเกินให้ต้องจัดการอยู่มาก ซึ่งบางกรณีมีมากยิ่งกว่าผลผลิตส่วนที่ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แรกเสียอีก

More »
smart classroom

Smart Classroom 2022 #ReDucation

แนวทางการเรียนการสอนแบบบรรยายประกอบสไลด์ ซึ่งต้องฉายขึ้นจอให้นักเรียนในชั้นเห็นสื่อแบบเดิม กำลังจะถูกทดแทนด้วยการเรียนออนไลน์ ซึ่ง Hardware และ Devices ในแนวคิดเดิมหลายส่วนอาจจะไม่มีความจำเป็นอีก ซึ่งแม้แต่การสอนวิชาปฏิบัติอย่างการทดลองวิทยาศาสตร์ เช่นกรณีการฝึกผ่าตัดกบในชั้นเรียนชีววิทยา นักเรียนในยุคหลังโควิดก็จะเข้าห้องปฏิบัติการ และ ลงมือปฏิบัติหลังจากเห็นคอนเทนต์ที่อาจารย์ที่ปรึกษาแชร์ผ่าน Digital Classroom มากกว่า

More »
Brand Positioning

Brand Positioning Statement And Awareness Matrix… หลักคิดแรก #SaturdayStrategy

การสร้างแบรนด์ หรือ การสร้างภาพลักษณ์ชื่อเสียงให้ธุรกิจหรือสินค้าและบริการให้เป็นที่ยอมรับนั้น คนทำธุรกิจส่วนใหญ่มักจะอดทนทำแบรนด์ และ ลงทุนสร้างแบรนด์ได้ไม่มากพอจนถึงจุดที่สินค้าและบริการกลายเป็นที่รู้จักและถึงขั้นได้รับเชื่อมั่นจากลูกค้าเป้าหมาย จนถึงขั้นเกิดการซื้อซ้ำบอกต่อ และ อยู่ในความเชื่อมั่นระดับครองใจได้สูงสุดแบบที่นักการตลาดนิยามกันว่าเป็น Top of Mind

More »