Learning with Working Memory… เรียนด้วยความจำเพื่อทำงาน #ReDucation

กลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าเป็นคนรอบรู้ และ เป็นคนมีทักษะหลายอย่าง ลักษณะเด่นโดยทั่วไปก็จะเป็นคนมีองค์ความรู้จากที่เคยศึกษาหาอ่านและจดจำได้ดีอยู่กับตัวมากมาย… โดยบ่อยครั้งที่คนกลุ่มนี้ถูกเปรียบเปรยว่าเป็นตู้หนังสือ หรือ ห้องสมุดเคลื่อนที่ เพราะในสมองของคนๆ แบบนี้ก็จะเหมือนมีห้องสมุดขนาดใหญ่ติดหัวไปด้วยทุกที่ ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าเป็นคนฉลาด และ รอบรู้ เพราะองค์ความรู้มากมาย กับ ประสบการณ์ล้นเหลือที่คนแบบนี้มีมากกว่าคนส่วนใหญ่ ทำให้คนใกล้ชิดได้เห็น “การเวียนใช้ความรู้ และ ประสบการณ์” ที่สามารถทำได้อย่างไม่ติดขัด และ มีข้อจำกัดน้อยกว่าคนส่วนใหญ่… ทำให้เห็นชัดว่ารู้มากกว่าคนส่วนใหญ่… แก้ปัญหาได้มากและราบรื่นกว่าคนส่วนใหญ่… สร้างสรรค์ดัดแปลงและพลิกแพลงได้ดีกว่าคนส่วนใหญ่… ซึ่งในทางประสาทวิทยาศาสตร์การศึกษา หรือ NueroEducation จะถือว่าเป็นคนที่มี “Long-Term Memory หรือ ความจำระยะยาว” ที่สะสมความรู้และประสบการณ์ไว้มากมาย และ การเปรียบเปรยความจำระยะยาวของคนกลุ่มนี้ว่าเป็นดั่งตู้หนังสือ หรือ ห้องสมุดเคลื่อนที่จึงไม่เกินเลยความจริงเท่าใดนัก

More »

Authentic Leadership… ภาวะผู้นำที่ขับเคลื่อนด้วยความถูกต้อง #ExtremeLeadership

การเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างสมบูรณ์ของคน Gen Y ที่เกิดระหว่างปี 1981 – 1996 และ คน Gen Z ที่เกิดระหว่างปี 1997 – 2012 นั้น… นัยสำคัญของการจัดการ และ ภาวะผู้นำที่ปฏิบัติต่อแรงงานทั้ง 2 ยุคที่เติบโตมากับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ความสะดวกสบายหลายรูปแบบที่สังคมได้พัฒนาความเป็นอยู่ และ รูปแบบการใช้ชีวิตที่ต้องปรับตัวเรื่อยๆ ทำให้แรงงานจาก 2 ยุคสมัยดังกล่าวมีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เร็ว เปิดกว้างทางความคิด และ ตัดสินใจจาก “ข้อมูล และ ข้อเท็จจริง” ที่สืบค้นพบมากกว่าจะตัดสินใจด้วยความเชื่อแบบต่างๆ โดยเฉพาะความเชื่อฟังที่จากบางยุคใช้สร้างวัฒนธรรมกันมา

More »

แผนพัฒนากองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565-2569 (ทบทวนปีบัญชี พ.ศ. 2567) #ReDucation

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยมีท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิเชฐ โพธิ์ภักดี ออกมาเปิดเผยผลการประชุมว่า… ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนากองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565-2569 (ทบทวนปีบัญชี พ.ศ. 2567) ซึ่งมีสาระสำคัญคือการเพิ่มพันธกิจและกลยุทธ์ จากปี พ.ศ. 2566 ด้านการส่งเสริมพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของกองทุนฯ และ เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2567 ในวงเงินงบประมาณ 70 ล้านบาท

More »

นโยบายทางการศึกษาพรรคก้าวไกล… ข้อมูลเก็บตกจากช่วงการหาเสียง #ReDucation

นโยบายทางการศึกษาของพรรคก้าวไกล ที่มีคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และ แกนนำพรรคก้าวไกลไปเปิดนโยบายการศึกษา ที่ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ตั้งแต่กลางเดือนมกราคม 2023 มี่ผ่านมา… ซึ่งงานเปิดตัวคราวนั้นเป็นการเปิดชุดนโยบายที่ 5 จากทั้งหมด 9 ชุดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของพรรคก้าวไกล โดยนโยบายทางการศึกษาได้ใช้ชื่อแคมเปญว่า “การศึกษาไทยก้าวหน้า” ซึ่งการประกาศนโยบายในวันนั้นถูกระบุว่า… นโยบายการศึกษาของพรรคก้าวไกล ได้ออกแบบบนพื้นฐานที่อยากจะเห็นนักเรียนหนึ่งคนที่เติบโตในประเทศไทย ต้องได้รับการศึกษาผ่าน 6 นโยบาย กับ 20 แผนขับเคลื่อน

More »

กรมส่งเสริมการเรียนรู้… กรมน้องใหม่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ #ReDucation

23 มีนาคม พ.ศ. 2566 คุณตรีนุช เทียนทอง ในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการตั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับตั้งแต่วันประกาศ หรือ ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 จะมีการยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 และ ยกฐานะสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ สำนักงาน กศน. จากหน่วยงานภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็น กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ กสร. หรือ Department Of Learning Promotion ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลภายในกระทรวงศึกษาธิการ…

More »

TEP Whitepaper… สมุดปกขาวว่าด้วยความพยายามปฏิรูปการศึกษาไทยจากภาคีเพื่อการศึกษาไทย #ReDucation

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566… กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ในฐานะองค์กรสมาชิกภาคีเพื่อการศึกษาไทย หรือ Thailand Education Partnership หรือTEP ร่วมกับหน่วยงานอีกหลายองค์กร ได้จัดเวทีนำเสนอนโยบายเพื่อปฏิรูปการศึกษากับพรรคการเมือง หรือ TEP Policy Forum ภายใต้หัวข้อ “ชวนพรรคร่วมคิด ฟื้นชีวิตเรียนรู้ใหม่ หนุนเด็กไทยก้าวทันโลก” โดยได้นำเสนอสถานการณ์ความท้าทายของระบบการศึกษาไทย และ ข้อเสนอแนะเพื่อเร่งฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย ไปพร้อมๆ กับการสร้างสมรรถนะให้เด็กไทยก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อตัวแทน 8 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคเพื่อไทย… พรรคก้าวไกล… พรรคไทยสร้างไทย… พรรคประชาธิปัตย์… พรรคชาติพัฒนากล้า… พรรคภูมิใจไทย… พรรคชาติไทยพัฒนา และ พรรคเสรีรวมไทย ที่เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ก่อนการเลือกตั้งทั่วไป

More »

Differentiation Strategy… กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง #SaturdayStrategy

การสร้างแบรนด์ และหรือ การสร้างชื่อเพื่อเป้าหมายความสำเร็จตามเป้าประสงค์ทุกกรณี… โดยเฉพาะในกรณีของแบรนด์สินค้าและบริการที่สร้างใช้ในทางธุรกิจ ซึ่งต้องการความสนใจ และ การรับรู้จากเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อเปลี่ยนเป็นคุณค่าทางธุรกิจที่ยั่งยืน และ ต่อยอดจนถึงโอกาสหน้า กับ โอกาสใหม่ทางธุรกิจได้ไม่รู้จบ

More »

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 #ReDucation

กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2567 ด้วยการประกาศเป็น “นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” โดยมุ่งเป้าจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาส สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมทางการศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพ หนุนวิชาชีพครู พัฒนาระบบราชการยุคดิจิทัล และ ขับเคลื่อนกฎหมายทางการศึกษา… เพื่อนำระบบการศึกษาของชาติเข้าสู่การปฏิรูปรอบใหม่ให้สอดคล้องกับบริบททางการศึกษายุคดิจิทัลยิ่งกว่าเดิม

More »

The Vertentes Project… กรณีศึกษาการจัดการที่ดินเพื่อความยั่งยืนจากบราซิล #SustainableFuture

แนวทางการเยียวยาโลกร้อนที่มนุษยชาติต้องร่วมมือกันจัดการอย่างเร่งด่วนที่ถูกพูดถึง และ ขับเคลื่อนกันไปมากแล้วปัญหาหนึ่งก็คือ การจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Land Management หรือ  SLM ซึ่งนอกจากองค์กรหลักภายใต้การนำขององค์การสหประชาชาติจะร่วมกันขับเคลื่อนเต็มที่แล้ว องค์กรอย่างธนาคารโลก หรือ World Bank ก็ลงมาอยู่ในกลไกการจัดการโลกร้อนได้อย่างน่าสนใจ… โดยเฉพาะการให้เงินทุนสนับสนุนจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในบราซิล ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบทีธนาคารโลกสนับสนุนเงินลงทุนไปแล้วกว่า 24.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดการห่วงโซ่คุณค่าการผลิตถั่วเหลือง และ โคเนื้อ ในเขตป่าเสื่อมโทรม Cerrado ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ขนาดหนึ่งในสี่ของประเทศบราซิล และ พื้นที่โดยรอบ ภายใต้โครงการ The Vertentes Project… ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 47.2 ล้านเฮกตาร์ในรัฐ Bahia… Goiás… Mato Grosso… Mato Grosso do Sul และ Minas Gerais และในเขต Federal District ของบราซิล

More »

Instructional Scaffolding and Zone of Proximal Development… นั่งร้านสร้างคนให้ปีนป่านเอาความรู้และประสบการยากๆ มาให้ตัวเอง #ReDucation

การจัดการเรียนการสอนเฉพาะคน หรือ Personalized Education ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ระบบการศึกษาทั่วโลกระบุให้เป็นเป้าหมายหลักเหมือนๆ กันหมดว่า “ต้องทำให้ได้โดยเร็ว” กับผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่วัยก่อนอนุบาล หรือ Pre-Kindergarten ไปจนถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระดับการศึกษาหลังปริญญาเอก หรือ Postdoctoral… ซึ่ง Personalized Education จำเป็นกับปรัชญาการศึกษาทุกระดับ เพื่อออกจากวงจร One Size Fit Alls ที่ศักยภาพซ่อนเร้นของคนส่วนใหญ่ถูกกดทับจากระบบกลางที่มีใครบางคน หรือ บางกลุ่มชี้เอาว่าจัดหลักสูตรแบบนี้ ให้คนกลุ่มนี้ เพียงเท่านี้ ก็เหมาะสมเพียงพอแล้ว… ซึ่งก็เพียงพอกับภาระของคนจัดการที่ทราบดีอยู่ตลอดว่าไม่ได้พอสำหรับผู้เรียนแม้แต่คนเดียว เพราะผู้เรียทุกคนต่างก็ได้ความรู้และทักษะจากระบบการศึกษไปแบบขาดๆ เกินๆ กันทุกคน

More »