Myers–Briggs Type Indicator… รูปแบบพฤติกรรมแห่งบุคคลิกภาพ MBTI #SelfInsight

ท่านที่เคยเรียนจิตวิทยาพื้นฐานมาก่อนคงจะเคยได้ยินชื่อ ศาสตราจารย์ Carl Jung รวมทั้งแนวคิด Jungian Cognitive Functions ที่นักจิตวิทยารุ่นต่อมาได้นำใช้โดยปรับแต่ง Psychological Types หรือ แบบแผนทางจิตวิทยา ที่ Carl Jung ใช้อธิบายแยกประเภทของบุคลิกภาพ หรือ Personality Type ภายใต้ความเชื่อของแนวคิดเรื่อง Collective Unconscious ที่ศาสตราจารย์ Carl Jung อธิบายว่า… มนุษย์มีจิตไร้สำนึกบางอย่างร่วมกัน มีสัญชาติญาณบางอย่างในการรับรู้ ตีความ และหรือ ให้ความหมายต่อโลกในทำนองเดียวกัน… โดยแนวคิดเรื่องจิตไร้สำนึกร่วมนี้เองที่ทำให้ศาสตราจารย์ Carl Jung ได้เสนอแนวคิด “Theory Of Archetypes หรือ ทฤษฎีแม่แบบทางบุคลิกภาพ” โดยลงไปศึกษาจิตไร้สำนึกร่วมของมนุษย์ จนได้แม่แบบทางบุคลิกภาพมา 4 ประเภท คือ Persona หรือ หน้าตาท่าทาง… Shadow หรือ สัญชาตญาณ หรือ ตัวตนที่ซุกซ่อนไว้…  Anima/Animus หรือ เพศสภาวะทางจิตวิทยาในตัว และ The Self หรือ ตัวตน

More »

Adult Capabilities… ความสามารถในการเป็นผู้ใหญ่ #SelfInsight

คนปกติในวัยผู้ใหญ่ หรือ วัยทำงานล้วนต้องการความสามารถบางอย่างเพื่อ “ประสบความสำเร็จในชีวิต และ ให้การสนับสนุนในการพัฒนาความสามารถให้คนรุ่นต่อไป” ซึ่ง “ความสามารถ หรือ Capabilities” ด้านต่างๆ ของแต่ละคน จะช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกหลาน และ จัดการครอบครัวได้ดี… การพัฒนาทักษะให้มีความสามารถบางอย่างจึงสำคัญ และ สัมพันธ์กับความสำเร็จ–ล้มเหลวของทุกคนเสมอ

More »

Comparing Anxiety… หวั่นไหวในสิ่งที่คนอื่นมี #SelfInsight

การเปรียบเทียบสิ่งที่ตนมีกับสิ่งที่ผู้อื่นมี และ จิตปรุงแต่งถึงสิ่งที่อยากมีเหมือนที่คนอื่นๆ เขามี… ในทางจิตวิทยาถือว่าเป็นธรรมชาติระดับสัญชาตญาณที่มีร่องรอยให้เห็นมาตั้งแต่วัยเตาะแตะ ซึ่งเด็กวัยหัดเดินส่วนใหญ่ก็มักจะสนใจของเล่นในมือเด็กคนอื่น และ แสดงพฤติกรรมอยากมีอยากได้ออกมาให้เห็นอย่างโจ่งแจ้งเสมอ ซึ่งการเติบโตแก่เฒ่าของคนๆ หนึ่งจะไม่สามารถลบ หรือ เปลี่ยนสัญชาตญาณพื้นฐานส่วนนี้ให้หายไปไหน เพียงแต่การเติบใหญ่แก่เฒ่าสำหรับคนที่ถูกพัฒนาความคิดและสติปัญญามาอย่างถูกต้อง ก็จะมีวิจารณญาณที่เหมาะสมต่อ “สิ่งที่ตนมี และ สิ่งที่ผู้อื่นมี” อย่างเข้าใจตามวุฒิภาวะ… แต่ความตึงเครียดในความคิดจิตใจที่มาจากการเปรียบเทียบถึง “สิ่งที่ตนมี และ สิ่งที่ผู้อื่นมี” สำหรับคนส่วนใหญ่ก็ยังเกิดขึ้นอยู่เสมอ… โดยเฉพาะการเปรียบเทียบปัญหาที่เกิดกับตน เทียบกับ ปัญหาแบบเดียวกันที่ไม่เคยเกิดกับคนอื่น

More »

Attending and Empathy… ความน่ารำคาญและความใส่ใจ #SelfInsight

เมื่อพูดถึงคำว่า “ความใส่ใจ” ในบริบทของภาษาไทยที่นิยามถึง… การที่คนๆ หนึ่ง “คิดและทำ” หลายอย่างเพื่อคนอื่น หรือ ทำให้คนอื่นโดยหวังว่า หรือ เชื่อว่ามันจะดีกับผู้รับ… ซึ่งถ้าเป็นความใส่ใจภายใต้ “ความเข้าใจความต้องการของผู้รับ” อย่างแท้จริง… เรื่องดีงามบนสายสัมพันธ์ก็มักจะเข้มแข็งยิ่งกว่าเดิมมาก… แต่ถ้าเป็นการ “คิดและทำ” อะไรที่คนรับไม่ต้องการด้วยเหตุผล หรือ เงื่อนไขแบบใดก็ตามแต่ สิ่งที่คิดและทำโดยเชื่อว่าเป็นการใส่ใจก็มีโอกาสจะกลายเป็นความน่ารำคาญ หรือ กลายเป็นเงื่อนไขบั่นทอนความสัมพันธ์ให้แย่ลงได้เช่นกัน

More »

Ageism… สังคมเหยียดวัย #StrongMentalHealth

คำว่า Ageism ถูกใช้ครั้งแรกโดยแพทย์ด้านอายุรศาสตร์ที่มีผลงานมากมายจนได้รับรางวัล Pulitzer Prize ปี 1976 อย่างนายแพทย์ Robert N. Butler ผู้เขียนหนังสือขายดีเรื่อง Aging and Mental Health กับ The New Love and Sex After 60 และ The Longevity Prescription และ อีกหลายเล่มซึ่งได้กลายเป็นตำรา How-to สำหรับผู้สูงวัยที่เชื่อในจิตวิทยาในการใช้ชีวิตวัยทองอย่างคุ้มค่า

More »

Boasting and Bragging… พฤติกรรมโม้และโอ้อวด #SelfInsight

พฤติกรรมคุยโต หรือ โม้ หรือ Boasting ซึ่งโอ้อวดเกินจริงไปมากอย่างชัดเจน… รวมทั้งพฤติกรรมชอบอวด หรือ Bragging ทั้งที่อยากให้คนอื่นรู้ และ อยากให้คนอื่นอิจฉา ซึ่งก็มีทั้งอวดแบบตรงไปตรงมาอย่างโจ่งแจ้ง และ ขี้อวดแบบถ่อมตน หรือ Humber Bragging ที่แสดงออกได้ซับซ้อนไปอีกขั้น… แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็แสดงให้เห็นความหวั่นไหวไม่มั่นคงในจิตใจของคนชอบอวดเอง ที่โหยหาการยอมรับชื่นชมจากผู้อื่นไปสร้างความสุข และ ความพึงพอใจให้ตน… แม้จะรู้ดีว่าเป็นอะไรที่ฉาบฉวย และ สิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วง่ายดายเพียงใดก็ตาม

More »

Gaslighting… ปั่นหัวให้หัวปั่น #SelfInsight 

Gaslighting หรือ Gaslight Relationship เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ฝ่ายหนึ่ง “ปั่นหัว” ให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความสงสัย หรือ หวาดระแวงในตรรกะของเหตุการณ์ โดย “ฝ่ายที่ใช้จิตวิทยาปั่นหัว” จะจงใจบิดเบือนเหตุและผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว “ด้วยมุมมองใหม่” ที่ตนได้ประโยชน์ที่สุดอยู่ฝ่ายเดียว… ซึ่งถ้าเป็นเหตุการณ์ หรือ สถานการณ์ที่ปรากฏเป็นความเสียหายผิดพลาดต่อชีวิตทรัพย์สิน “ฝ่ายที่ถูกปั่นหัว” ก็มักจะถูกทำให้ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดเสียหายจากตนโดยปริยาย หรือ เถียงไม่ออกเป็นส่วนใหญ่… หรืออาจจะหนักหนากว่านั้นถึงขั้นทำให้ “ฝ่ายที่ถูกปั่นหัวกลายเป็นเหยื่อคำลวง” จนชีวิตจิตใจยับเยินไปหมดสิ้นก็ได้

More »

Happiness Introvert… โลกส่วนตัวอันเต็มไปด้วยความสุข #SelfInsight

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่สอดคล้องกับนิสัยชอบเข้าสังคมแบบคน Extrovert มากกว่ากลุ่มคนที่มีนิสัยเก็บตัว หรือ Introvert ที่มักจะกลายเป็นคนประหลาด และ คนที่พลาดโอกาสแทบทุกอย่างจากสังคมที่คน Extrovert สร้างขึ้นเพื่อเก็บเกี่ยวความสุข และ ความสำเร็จร่วมกัน… แต่คนเก็บตัวโดยนิสัย Introvert อย่างแท้จริงก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนแต่อย่างใด กับความสุขแบบกลุ่มของคน Extrovert ที่ยังไงก็ “ไม่หนุกด้วย” อยู่แล้ว

More »

Post-Traumatic Stress Disorder… เรื่องร้ายตามหลอกหลอน #SelfInsight

คนโชคร้ายที่ชีวิต และ ประสบการณ์ต้องไปเจอะเจอเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจให้ “วิตกและหวาดกลัวอย่างรุนแรง” ซึ่งได้กลายเป็นประสบการณ์เลวร้าย ติดตา ติดใจ และ ติดความคิด โดยเหตุการณ์ หรือ ภาพจำจากเหตุการณ์นั้นจะวนเวียนหลอกหลอนเหมือนเหตุการณ์นั้น “เกิดขึ้นกับจิตใจ และ ความคิด” ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมีผลกับภาวะสุขภาพทั้งทางกาย และ ทางใจ

More »

Amusement… สนุกสุขสันต์  #SelfInsight

การได้หัวเราะครื้นเครงซึ่งเป็นภาวะบันเทิงเริงใจของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์อย่างพวกเรา หรือ แม้แต่กับสัตว์หลายๆ ชนิด ซึ่งภาวะบันเทิงเริงใจอันสื่อถึง “ความพึงพอใจขั้นสุด” ที่มักจะกระเพื่อมขึ้นมาจากความสุขธรรมดา ซึ่งคนๆ หนึ่งได้เข้าสู่สภาวะของการประสบเหตุการณ์ และหรือ สถานการณ์อันตลกขบขัน และ สนุกสนานอย่างมาก โดยจะสัมพันธ์กับประสบการณ์แห่งความเพลิดเพลินจนปรากฏเป็นรอยยิ้ม และ เสียงหัวเราะโดยอัตโนมัติจากอารมณ์บวกล้นเหลือ จนเห็นเป็นกิริยาตื่นตัวทางสรีรวิทยาที่แสดงถึงความพึงพอใจขั้นสนุกสุขสันต์ หรือ Amusement ออกมา

More »