First Principles Problem Solving… การกลับไปที่หลักแรกเพื่อแก้ปัญหาใหม่ทั้งหมด #SaturdayStrategy

ปัญหาใหญ่ที่สุดในการวางแผนเพื่อให้สามารถบรรลุ “เป้าหมายที่ซับซ้อน และ เป็นไปได้ยาก” ที่นักกลยุทธ์มักจะพบเจอเสมอก็คือ… ข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ก่อนจะมีการกำหนดเป้าหมาย ซึ่งได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบแผนการที่แก้ไขแตะต้องได้ไม่มาก โดยเกือบทุกกรณีจะกลายเป็น “ข้อจำกัด” อย่างชัดเจน… หรือแย่กว่านั้นก็กลายเป็น “อุปสรรค” สำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ ล้มเหลว และ ล้มเลิกได้เลยทีเดียว

More »

Open Ended Question… การตั้งคำถามปลายเปิด #ExtremeCommunicationSkills

คำถามปลายเปิด หรือ Open Ended Question จะหมายถึงวิธีตั้งคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้ให้ข้อมูลเชิงบรรยาย และหรือ เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นต่อคำถามอย่างเปิดกว้าง ซึ่งเป็น “โอกาส” ที่กว้างได้ถึงขั้นผู้ตอบสามารถเติมความรู้สึกเข้าไปในคำตอบด้วยก็ได้ในบางกรณี

More »

SCB SME Academy… สถาบันพัฒนา SMEs ที่พัฒนาผู้ประกอบการได้จริง #RederSMEs

SCB SME Academy เป็นชุมชนพัฒนาทักษะความรู้ทางธุรกิจสำหรับ SMEs แบบครบวงจร ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ก่อตั้งขึ้น โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศของธุรกิจสำหรับ SMEs ของในไทยให้แข็งแกร่ง ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของธนาคารที่ต้องการจะยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง… โดยการเข้าเรียนที่ SCB SME Academy นอกจาก SMEs จะได้รับการ UpSkills/ReSkills การจัดการธุรกิจยุคใหม่แล้ว ผู้เรียนยังจะได้เครือข่ายการทำธุรกิจใหม่กับเพื่อนร่วมรุ่น และ การเข้าถึงแหล่งทุนที่สำคัญอย่างธนาคาร… โดยเฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์

More »

Logical Fallacies… ตรรกะวิบัติที่ต้องเท่าทัน #SocialPsychology

คนส่วนใหญ่เชื่อว่าตัวเองเป็นคนมีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีหลักคิด และ เก่งกาจการไตร่ตรองขั้นสมบูรณ์แบบ ซึ่งความเชื่อว่าตัวเองถูก–เก่ง–ดี และ รอบคอบกว่าใครนี่เองที่ทำให้หลายๆ คนทำตัวแปลกๆ เมื่ออยู่ในภาวะที่เต็มไปด้วยอคติในใจและความเชื่อผิดๆ จนพาตัวเองไปคิด–พูด–ทำเรื่องแปลกๆ โดยไม่รู้สึกอะไรเลย ถึงแม้จะรู้ตัว หรือ ไม่รู้ตัวว่ากำลังใจตรรกะวิบัติแทนเหตุผลที่ถูกต้องอยู่ก็ตาม…

More »

Long Term Thinker #LeaderSkills

ชุดความคิดที่ต้องสร้างคุณค่าขึ้นจากทรัพยากรหายากภายใต้บริบทที่เป็นไปได้ยาก ย่อมเป็นไปได้ยากมาก! ถ้าผู้นำขาดพร่องการยอมรับจากทีม และ จากคนที่เกี่ยวข้องในแผนการตามวิสัยทัศน์ที่พยายามจะนำมากำหนดเป้าหมาย และ แจกจ่ายความรับผิดชอบให้สมาชิกทีมภายใต้การนำ

More »
Online Collaboration

Online Collaboration Skills… ทักษะการทำงานร่วมกันออนไลน์ #RederSkillSets

การทำงานร่วมกันในยุคที่อินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นพื้นฐานช่องทางการสื่อสาร ซึ่งการสื่อสารก็คือ “เครื่องมือความสัมพันธ์” ที่จะทำให้ “คนกับคน” สามารถแบ่งปันความคิด ความรู้สึก ความต้องการ และ จินตนาการระหว่างกัน จนทำให้สังคมที่เกิดจากผู้คนมากมายมาอยู่ร่วมกัน มีพลวัตรในเชิงพัฒนาทุกเรื่องร่วมกัน จนกลายเป็นสังคมมนุษย์อย่างที่เห็นและอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

More »
Skills of Tomorrow

Skills of Tomorrow #RederSkillSets

ข้อมูลมากมายระบุตรงกันชัดเจนว่าแรงงานแบบใช้แรงกายเพื่อทำงานซ้ำๆ เป็นกิจวัตรทั้งหมด ตั้งแต่พนักงานธุรการในสำนักงาน ไปจนถึงแรงงานภาคเกษตรกรรมทุกกิจกรรม จะถูกเทคโนโลยีกลืนหายไปเรื่อยๆ 

More »
Why

Shared Vision Skill #ExtremeLeader

ผู้ที่จะทำหน้าที่สร้างการมีส่วนร่วมบนวิสัยทัศน์เดียวกันของคนในองค์กรจำเป็นจะต้อง “เข้าใจความสำคัญ” ของการที่คนทุกคนจากต่างบทบาท และ หน้าที่ความรับผิดในองค์กร จำเป็นต้องเห็นภาพอนาคตเป็นภาพเดียวกันก่อน… โดยเฉพาะความสำคัญของงานในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตยเอง ซึ่งต้องถูกจัดวาง “ให้เกิดพลังสูงสุดในการสร้างทำวิสัยทัศน์ให้เป็นจริง” ถึงขั้นที่ทุกคนรู้ได้เลยว่า… นาทีความสำเร็จขั้นอิ่มเอิบคือตอนไหน

More »
fishbone diagram

Cause and Effect Analysis Diagram… เทคนิควิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ #ProblemSolvingSkills

ในการวิเคราะห์ขบวนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพสูง ซึ่งไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องพัฒนา “วงจรควบคุมคุณภาพ หรือ Quality Control Circle” โดยต้องวิเคราะห์ละเอียดก่อนจะสร้างวงจรควบคุมคุณภาพขึ้นและนำใช้ในขั้นตอนต่างๆ ที่ออกแบบไว้ ซึ่ง Ishikawa Diagram หรือ Fishbone Diagram หรือ แผนภูมิก้างปลา นี่เองที่สามารถแจกแจงแบ่งแยกรายละเอียดจนเห็นภาพขบวนการผลิตทั้งหมด

More »
problem solution

Potential Problem Analysis… เห็นปัญหาก่อนจะเกิด #ProblemSolvingSkills

ปัญหาที่ถูกทำนายการเกิดได้ล่วงหน้า มักจะไม่เป็นปัญหาสำหรับมนุษย์ เพราะแนวทางการแก้ไขอย่างดีที่สุดจะถูกเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าด้วย… ไม่ต่างจากการเตรียมแปรงและยาสีฟันไว้ตั้งแต่ก่อนนอนของทุกคนนั่นเอง

More »