Healthy Feedback… คำชี้แนะภายหลังแบบที่ดีต่อสุขภาวะในองค์กร #ExtremeLeadership

การให้คำชี้แนะภายหลัง หรือ การให้ Feedback ซึ่งเป็นรูปแบบการสื่อสาร และหรือ การสนทนาเพื่อ “แสวงหาความพึงพอใจระหว่างกัน” ของ “ผู้เสนอข้อชี้แนะ กับ ผู้รับการชี้แนะ” โดยให้ถือว่าข้อชี้แนะจากผู้เสนอเป็นการ “ติชมโดยสุจริต” ไม่ว่าจะติชมด้วยข้อเท็จจริง หรือ บอกกล่าวชี้แนะด้วยข้อมูลใหม่… ซึ่ง “ผู้รับการชี้แนะ” ควรรับฟังทั้งหมดอย่างเข้าใจเจตนาอันสุจริต ก่อนจะยอมรับข้อชี้แนะนั้น และหรือ ชี้แจงแบ่งปันข้อมูลส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม… ด้วยเจตนาอันสุจริต และ ถ่อมท่าทีด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง โดยเฉพาะการให้คำชี้แนะภายหลัง หรือ การให้ Feedback ระหว่าง “เพื่อนร่วมงาน” ซึ่งไม่ว่าจะอย่างไรก็จะยังอยู่ร่วมกันเป็น “ทีม” ในองค์กรเดียวกันต่อไป

More »

Building Confidence… การสร้างความมั่นใจ #SelfInsight

ความมั่นใจ หรือ Confidence ของคนที่เชื่อว่าตนเองมีคุณสมบัติ มีทักษะ และ มีความเฉลียวฉลาดพอที่จะบรรลุเป้าหมายอันท้าทายที่กำลังเผชิญหน้า คนๆ นั้นจะสามารถจัดการอารมณ์ตนเองได้ดีเสมอ โดยเฉพาะการจัดการ “อารมณ์กลัว” ด้วยปัจจัยสนับสนุนความมั่นใจในตนเองจนสามารถเปลี่ยนกลัวเป็นกล้า และยังทำให้คนๆ นั้นกลายเป็นคนคิดบวก… กล้าเผชิญหน้ากับเป้าหมายอันท้าทายต่อความล้มเหลวได้จนบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างสม่ำเสมอ

More »

First Principles Problem Solving… การกลับไปที่หลักแรกเพื่อแก้ปัญหาใหม่ทั้งหมด #SaturdayStrategy

ปัญหาใหญ่ที่สุดในการวางแผนเพื่อให้สามารถบรรลุ “เป้าหมายที่ซับซ้อน และ เป็นไปได้ยาก” ที่นักกลยุทธ์มักจะพบเจอเสมอก็คือ… ข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ก่อนจะมีการกำหนดเป้าหมาย ซึ่งได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบแผนการที่แก้ไขแตะต้องได้ไม่มาก โดยเกือบทุกกรณีจะกลายเป็น “ข้อจำกัด” อย่างชัดเจน… หรือแย่กว่านั้นก็กลายเป็น “อุปสรรค” สำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ ล้มเหลว และ ล้มเลิกได้เลยทีเดียว

More »

Open Ended Question… การตั้งคำถามปลายเปิด #ExtremeCommunicationSkills

คำถามปลายเปิด หรือ Open Ended Question จะหมายถึงวิธีตั้งคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้ให้ข้อมูลเชิงบรรยาย และหรือ เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นต่อคำถามอย่างเปิดกว้าง ซึ่งเป็น “โอกาส” ที่กว้างได้ถึงขั้นผู้ตอบสามารถเติมความรู้สึกเข้าไปในคำตอบด้วยก็ได้ในบางกรณี

More »

SCB SME Academy… สถาบันพัฒนา SMEs ที่พัฒนาผู้ประกอบการได้จริง #RederSMEs

SCB SME Academy เป็นชุมชนพัฒนาทักษะความรู้ทางธุรกิจสำหรับ SMEs แบบครบวงจร ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ก่อตั้งขึ้น โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศของธุรกิจสำหรับ SMEs ของในไทยให้แข็งแกร่ง ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของธนาคารที่ต้องการจะยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง… โดยการเข้าเรียนที่ SCB SME Academy นอกจาก SMEs จะได้รับการ UpSkills/ReSkills การจัดการธุรกิจยุคใหม่แล้ว ผู้เรียนยังจะได้เครือข่ายการทำธุรกิจใหม่กับเพื่อนร่วมรุ่น และ การเข้าถึงแหล่งทุนที่สำคัญอย่างธนาคาร… โดยเฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์

More »

Logical Fallacies… ตรรกะวิบัติที่ต้องเท่าทัน #SocialPsychology

คนส่วนใหญ่เชื่อว่าตัวเองเป็นคนมีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีหลักคิด และ เก่งกาจการไตร่ตรองขั้นสมบูรณ์แบบ ซึ่งความเชื่อว่าตัวเองถูก–เก่ง–ดี และ รอบคอบกว่าใครนี่เองที่ทำให้หลายๆ คนทำตัวแปลกๆ เมื่ออยู่ในภาวะที่เต็มไปด้วยอคติในใจและความเชื่อผิดๆ จนพาตัวเองไปคิด–พูด–ทำเรื่องแปลกๆ โดยไม่รู้สึกอะไรเลย ถึงแม้จะรู้ตัว หรือ ไม่รู้ตัวว่ากำลังใจตรรกะวิบัติแทนเหตุผลที่ถูกต้องอยู่ก็ตาม…

More »

Long Term Thinker #LeaderSkills

ชุดความคิดที่ต้องสร้างคุณค่าขึ้นจากทรัพยากรหายากภายใต้บริบทที่เป็นไปได้ยาก ย่อมเป็นไปได้ยากมาก! ถ้าผู้นำขาดพร่องการยอมรับจากทีม และ จากคนที่เกี่ยวข้องในแผนการตามวิสัยทัศน์ที่พยายามจะนำมากำหนดเป้าหมาย และ แจกจ่ายความรับผิดชอบให้สมาชิกทีมภายใต้การนำ

More »
Online Collaboration

Online Collaboration Skills… ทักษะการทำงานร่วมกันออนไลน์ #RederSkillSets

การทำงานร่วมกันในยุคที่อินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นพื้นฐานช่องทางการสื่อสาร ซึ่งการสื่อสารก็คือ “เครื่องมือความสัมพันธ์” ที่จะทำให้ “คนกับคน” สามารถแบ่งปันความคิด ความรู้สึก ความต้องการ และ จินตนาการระหว่างกัน จนทำให้สังคมที่เกิดจากผู้คนมากมายมาอยู่ร่วมกัน มีพลวัตรในเชิงพัฒนาทุกเรื่องร่วมกัน จนกลายเป็นสังคมมนุษย์อย่างที่เห็นและอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

More »
Skills of Tomorrow

Skills of Tomorrow #RederSkillSets

ข้อมูลมากมายระบุตรงกันชัดเจนว่าแรงงานแบบใช้แรงกายเพื่อทำงานซ้ำๆ เป็นกิจวัตรทั้งหมด ตั้งแต่พนักงานธุรการในสำนักงาน ไปจนถึงแรงงานภาคเกษตรกรรมทุกกิจกรรม จะถูกเทคโนโลยีกลืนหายไปเรื่อยๆ 

More »
Why

Shared Vision Skill #ExtremeLeader

ผู้ที่จะทำหน้าที่สร้างการมีส่วนร่วมบนวิสัยทัศน์เดียวกันของคนในองค์กรจำเป็นจะต้อง “เข้าใจความสำคัญ” ของการที่คนทุกคนจากต่างบทบาท และ หน้าที่ความรับผิดในองค์กร จำเป็นต้องเห็นภาพอนาคตเป็นภาพเดียวกันก่อน… โดยเฉพาะความสำคัญของงานในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตยเอง ซึ่งต้องถูกจัดวาง “ให้เกิดพลังสูงสุดในการสร้างทำวิสัยทัศน์ให้เป็นจริง” ถึงขั้นที่ทุกคนรู้ได้เลยว่า… นาทีความสำเร็จขั้นอิ่มเอิบคือตอนไหน

More »