Hybrid Organization… องค์กรลูกผสม #ChangeManagement

องค์กรส่วนใหญ่ถูกตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายเดียว และหรือ เป้าหมายแบบไม่ซับซ้อน ซึ่งโดยหลักใหญ่ๆ ก็จะแบ่งเป็นองค์กรเชิงพาณิชย์ หรือ องค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อแสวงหากำไรจากการค้าขาย… กับองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยไม่หวังกำไรเพื่อขับเคลื่อนคุณค่าเชิงสาธารณะแบบต่างๆ ซึ่งแตกต่างจากองค์กรแสวงกำไรที่ขับเคลื่อนคุณค่าไปถึงกลุ่มลูกค้าผู้ยินดีจ่ายเงิน… แต่องค์กรยุคขับเคลื่อนความยั่งยืน คู่กับ เป้าหมายแรกของการก่อตั้งองค์กรขึ้น ทั้งที่หวังกำไร และ ไม่หวังกำไรอย่างใน​​ปัจจุบัน ซึ่งได้ทำให้ระบบงาน และ สายการบังคับบัญชามีความซับซ้อนขึ้นมาก และยังปะปนผสมผสานทั้งที่มาและที่ไปของส่วนต่างๆ ที่รวมกันเข้าเป็นองค์กร จนกลายเป็นองค์กรลูกผสม หรือ Hybrid Organization ในที่สุด

More »

SME One ID… การลงทะเบียน SME เพื่อขอรับบริการจากภาครัฐ #RederSMEs

การโครงการหนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ หรือ SME One ID ซึ่ง สสว. หรือ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้เคลื่อนไหวเพื่อให้ข้อมูล MSMEs ที่ สสว. ต้องดูแล เป็นไปอย่างโปร่งใส รวดเร็ว และ ทั่วถึง โดยในปลายเดือนมิถุนายน 2022 ที่ผ่านมา… พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ บอร์ด สสว. ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งวาระใหญ่ที่สุดในครั้งนั้นเป็นเรื่องการดำเนินการ SME One ID ที่มุ่งเป้าให้มีผู้ประกอบการ SMEs ได้รับผลประโยชน์มากขึ้น มีกำไรมากขึ้น มีความเข้มแข็งมากขึ้น

More »

Thailand Research Expo 2022… มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 #RederInnovation

การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย เทคโนโลยี และ นวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับชาติ โดยมุ่งหวังการเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคมและชุมชน และที่สำคัญคือการเชื่อมโยงถึงกลไกเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม…

More »

โครงการครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 5… จาก NEA #RederSMEs

รูปแบบการร่วมกิจกรรมจะเป็นการสัมมนาเชิงบรรยาย ควบคู่ไปกับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ผู้ประกอบการจะได้ลงมือทำจริง หรือ ได้ทำ Workshop โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด และ อัดแน่นด้วยสาระความรู้จากกูรูผู้เชี่ยวชาญที่สามารถดึงเอาจุดเด่นของพื้นที่และยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มาเป็นจุดแข็งสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ ผ่าน 4 มิติหลักด้านการค้าระหว่างประเทศ

More »

รายงานการศึกษาแนวทางกำหนดนโยบายส่งเสริม SME ด้านการสร้างความแข็งแกร่งให้กับคลัสเตอร์นวัตกรรมในระดับภูมิภาค กรณีศึกษาเชียงใหม่–เชียงราย #RederSMEs

รายงานการศึกษาแนวทางยกระดับผู้ประกอบการนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคลัสเตอร์นวัตกรรมในระดับภูมิภาคและอุตสาหกรรม ที่จะผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต โดยกำหนดให้คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง หรือ Advanced Agriculture and Biotechnology และ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต หรือ Food-For-The-Future ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายเป็นกลุ่มเป้าหมายในการจัดทำกรณีศึกษา… ซึ่งข้อมูลที่นำเสนอในรายงานจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายส่งเสริม SME แนวทางใหม่สำหรับสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยธุรกิจขนาดเล็กที่เน้นนวัตกรรม หรือ Innovation-Based Small Business Economy มากขึ้นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด 19

More »

THAI SME-GP… รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย #RederSMEs

โครงการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือ THAI SME-GP ฉบับปรับปรุงปี 2565 ได้มีการปรับปรุงเพื่อแก้ปัญหาและลดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก… ทั้งเรื่องการสมยอมราคา หรือ ฮั้ว… สร้างความเป็นธรรม และ ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยให้คงสิทธิประโยชน์กับ SME ด้วยแต้มต่อไม่เกินร้อยละ 10 ในการเสนอราคาด้วยวิธี e-Bidding ที่ใช้เกณฑ์ราคา และ เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ SME ที่ได้รับการรับรองเป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ หรือ Made in Thailand ด้วยแต้มต่อไม่เกินร้อยละ 15 ขณะเดียวกันยังกระจายประโยชน์ไปยัง SME รายเล็กๆ ให้เข้าถึงงานที่มีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท ได้ง่ายขึ้น โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงจาก SME เป็นลำดับแรก

More »

G-Upcycle และ ภาพรวมของธุรกิจ Upcycling… #RederSMEs

เป็นการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการนำวัสดุรีไซเคิลไปผลิตสินค้าหรือวัตถุดิบผลิตสินค้าชนิดใหม่ ซึ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ และ แปรรูปหรือผลิตด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้สูงกว่าเดิม

More »

SME ปัง ตังได้คืน… อุดหนุนเงินพัฒนาธุรกิจ 50,000-200,000 บาท แก่ SME 6,000 ราย #RederSMEs

คุณวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้นำการ​แถลงข่าวเปิดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในโครงการ  “SME ปัง ตังได้คืน” ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ Business Development Service เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับโอกาสการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์  BDS

More »

ThEP for FTA MARKET… โครงการส่งเสริมผู้ประการ BCG ไปตลาดโลก #RederSMEs

ข่าวจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้เปิดตัวโครงการส่งเสริมเกษตรกร และ ผู้ประกอบการไทย โดยมุ่งต่อยอดใช้ประโยชน์ FTA หรือ Free Trade Area หรือ เขตการค้าเสรี ภายใต้โครงการ ThEP for FTA MARKET เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้า BCG ให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ในการใช้ FTA ในการส่งออกสินค้าไปตลาดต่างประเทศ พร้อมคัดเลือกผู้ประกอบการ 20 รายร่วมอบรมด้านการตลาดเชิงลึก… กิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าทั้งญี่ปุ่นและมาเลเซีย และ คัดสุดยอดผู้ประกอบการ 5 ราย เข้าร่วมทดลองขายสินค้าบนแพลตฟอร์มชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์

More »

depa Digital Transformation Funds ครั้งที่ 3/2565 #RederSMEs

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa หรือ ดีป้าประกาศรับสมัครนิติบุคคลที่ต้องการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ Digital Transformation Funds ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 แล้ว… โดยวัตถุประสงค์หลักของ depa ในการเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ Digital Transformation Funds ก็เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs และ ผู้ประการภาคการเกษตร ที่มีเป้าหมายจะพัฒนาธุรกิจเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในกระบวนการ ที่มุ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพ หรือ มูลค่าเพิ่มให้สินค้าและธุรกิจ…

More »