Religious Beliefs… ความเชื่อต่อศาสนา #SocialInsight

รายงานจากการสำรวจของ Pew Research Center ที่ลงพื้นที่ทำข้อมูลการนับถือศาสนาของชาวอเมริกัน ซึ่งเผยแพร่ช่วงต้นเดือนธันวาคมปี 2021 ระบุว่า… ผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน 3 ใน 10 คนไม่ระบุว่าตนนับถือคริสต์ศาสนา หรือ ศาสนาใดๆ ซึ่งเป็นกลุ่ม “คนที่ไม่นับถือศาสนา หรือ Irreligious Persons” ที่พบตัวเลขเพิ่มขึ้นจาก 16% ในปี 2007 เป็น 29% ในปี 2021… ในขณะที่รายงานก่อนหน้านั้นของ Pew Research ยังพบว่า… จำนวนคนที่ไม่นับถือศาสนา หรือ Irreligious Persons ทั่วโลก เพิ่มมากขึ้นถึง 1,100 ล้านคน… ซึ่งมีจำนวนมากเป็นอันดับ 3 รองจากจำนวนผู้นับถือศาสนาคริสต์ และ อิสลาม

More »

Hybrid Organization… องค์กรลูกผสม #ChangeManagement

องค์กรส่วนใหญ่ถูกตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายเดียว และหรือ เป้าหมายแบบไม่ซับซ้อน ซึ่งโดยหลักใหญ่ๆ ก็จะแบ่งเป็นองค์กรเชิงพาณิชย์ หรือ องค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อแสวงหากำไรจากการค้าขาย… กับองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยไม่หวังกำไรเพื่อขับเคลื่อนคุณค่าเชิงสาธารณะแบบต่างๆ ซึ่งแตกต่างจากองค์กรแสวงกำไรที่ขับเคลื่อนคุณค่าไปถึงกลุ่มลูกค้าผู้ยินดีจ่ายเงิน… แต่องค์กรยุคขับเคลื่อนความยั่งยืน คู่กับ เป้าหมายแรกของการก่อตั้งองค์กรขึ้น ทั้งที่หวังกำไร และ ไม่หวังกำไรอย่างใน​​ปัจจุบัน ซึ่งได้ทำให้ระบบงาน และ สายการบังคับบัญชามีความซับซ้อนขึ้นมาก และยังปะปนผสมผสานทั้งที่มาและที่ไปของส่วนต่างๆ ที่รวมกันเข้าเป็นองค์กร จนกลายเป็นองค์กรลูกผสม หรือ Hybrid Organization ในที่สุด

More »

โครงการส่งเสริม SME และ SE เติบโตอย่างยั่งยืนบน Online Marketplace… #RederSMEs

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้จัดร่วมกันจัดทำโครงการ “Online Marketplace” สนับสนุนและส่งเสริม SME SE และ ผู้ประกอบการในกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ประกอบการสตรี และผู้ประกอบการกลุ่มผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ มีโอกาสจำหน่ายสินค้าและขยายธุรกิจผ่าน “Shopee” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่กิจการขนาดย่อมสามารถเข้าถึงได้สะดวก ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ส่งเสริมให้ ก.ล.ต. และ ตลาดทุน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และ การพัฒนาความยั่งยืนของประเทศไทยร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส เสริมรากฐานให้กับธุรกิจเติบโต ปูทางสู่การมีโอกาสเข้าระดมทุนในตลาดทุน

More »