โครงการ 1 ไร่ได้ 1 แสน… กรณีศึกษาการลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้เพื่อความยั่งยืน #SustainableFuture

ข้อมูลด้านความเหลื่อมล้ำของไทยในช่วงปี 2016-2519 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง…  โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำของรายได้… จากตัวเลขรายได้ต่อหัวของ “กลุ่มประชากร 40% ที่มีรายได้ต่ำสุด หรือ Bottom 40” มีอัตราเพิ่มขึ้น ทำให้ช่องว่างของรายได้ระหว่างคนในกลุ่มชั้นรายได้ต่างๆ ลดลง… แต่ “ความเหลื่อมล้ำในการถือครองทรัพย์สิน” ยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากไทยยังไม่ได้มีการปรับปรุงระบบภาษีเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างเบ็ดเสร็จ… ซึ่งรัฐบาลไทยได้ริเริ่มดำเนินการโครงการต่างๆ และ จัดตั้งสวัสดิการสังคมจากภาครัฐเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสความเท่าเทียมในการดำรงชีวิต และ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มคนยากจนและกลุ่มคนด้อยโอกาส เช่น เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด… บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ… เบี้ยผู้สูงอายุ… เบี้ยผู้พิการ  รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19

More »

Seven Sins of Greenwashing… บาปทั้ง 7 เพื่อใช้ฟอกเขียว #FridaysForFuture

Greenwashing หรือ การฟอกเขียว ซึ่งเป็นการแอบอ้างใช้ข้อมูลเท็จเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่รับผิดชอบต่อสังคม และ รักษ์โลกขององค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นการอ้างเท็จโดยองค์กรไม่ได้มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กล่าวอ้าง รวมทั้งการสร้างหลักฐานเท็จ และหรือ อ้างข้อมูลเกินจริงในรายงานด้านความยั่งยืนขององค์กร

More »

Green Space Technology… เทคโนโลยีพื้นที่สีเขียว #SustainableFuture

นานมาแล้วที่สังคมเมืองให้ความสำคัญกับ “พื้นที่สีเขียว หรือ Green Space” โดยเมืองส่วนใหญ่ล้วนมีสวนสาธารณะ และ เติมแต่งทัศนียภาพเมืองด้วยพืชพรรณ ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันดีว่าพื้นที่สีเขียวจากต้นไม้ใบหญ้ามีส่วนทำให้สุขภาวะทั้งด้านร่างกายและจิตใจของคนเมืองดีขึ้นกว่าไม่มีพพืชพรรณให้พบเห็นมาก

More »

rPET Packaging… บรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารจากพลาสติกรีไซเคิล #CircularEconomy

rPET หรือ Recycled PolyEthylene Terephthalate หรือ พลาสติกชนิดพอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลตที่รีไซเคิลมาแล้ว… ซึ่งพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลตที่เราท่านคุ้นเคยดีในนามขวดเพ็ต หรือ ขวดพีอีที ที่บรรจุน้ำดื่ม และ เครื่องดื่มเย็น รวมทั้งแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร… ซึ่งการผลิตขวด หรือ บรรจุภัณฑ์จาก PET ส่วนใหญ่จะใช้เม็ดพลาสติกใหม่ที่เรียกกันว่า Virgin Plastic… เมื่อผลิตมากขึ้น จึงเป็นการเพิ่มขยะพลาสติกขึ้นเรื่อยๆ ไม่รู้จบ… การจะลดปริมาณพลาสติกลงจึงต้องเริ่มต้นที่การลดปริมาณ Virgin Plastic โดยนำ PET มารีไซเคิล… ซึ่งพลาสติก PET ที่ถูกรีไซเคิลกลับมาใช้จะถูกเรียกว่า rPET หรือ Recycled PolyEthylene Terephthalate โดยหลายประเทศกำลังเร่งดำเนินการผลักดันบังคับใช้บรรจุภัณฑ์ rPET ทดแทน PET หรือ Virgin PET ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy

More »

Clean Water and WASH… ภาวะน้ำสะอาดและสุขาภิบาลกับสุขอนามัย #Sustainable Future

ข้อมูลจาก U.S. Department of Health & Human Services ว่าด้วย “ข้อมูลภาวะสุขภาพที่สัมพันธ์กับน้ำสะอาด” ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกาได้รวบรวมสถิติเอาไว้อย่างน่าสนใจหลายมิติ

More »

Sustainable Finance 2023… ความเคลื่อนไหวด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนปี 2023 #SustainableFuture

ปี 2023 ถือว่าเป็นปีแห่งความท้าทายทางเศรษฐกิจ การเงิน และ การลงทุน ซึ่งตัวแปรทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนทุกตัวได้ถูกติดตาม และ เฝ้าระวังจากสถาบันหลักๆ ทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งต่างก็เคลื่อนไหวทำหน้าที่ของตนอย่างเข้มข้น และ เฝ้าระวังตัวแปรความเสี่ยงอันเปราะบางทุกตัวอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตาม และ ดำเนินการต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจกันอย่างใกล้ชิด… โดยเฉพาะการดำเนินการผ่านตัวแปรทางการเงิน อันเป็นแกนของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระบบ และ เป็นต้นทางของการปรับเปลี่ยนสร้างทำเกือบทุกอย่างผ่านการลงทุนทุกรูปแบบ… โดยต่างก็ยกเอาแนวทาง “การเงินเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainable Finance” มากำหนดทิศทางใหม่เพื่อเปลี่ยนผ่านหลายอย่างที่มุ่งผลักดันเป้าหมายความยั่งยืนในทุกเป้าหมายให้บรรลุขั้นต่างๆ ที่จะนำการเป็นอยู่ที่ยั่งยืนมาสู่โลกของเรา

More »

The Vertentes Project… กรณีศึกษาการจัดการที่ดินเพื่อความยั่งยืนจากบราซิล #SustainableFuture

แนวทางการเยียวยาโลกร้อนที่มนุษยชาติต้องร่วมมือกันจัดการอย่างเร่งด่วนที่ถูกพูดถึง และ ขับเคลื่อนกันไปมากแล้วปัญหาหนึ่งก็คือ การจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Land Management หรือ  SLM ซึ่งนอกจากองค์กรหลักภายใต้การนำขององค์การสหประชาชาติจะร่วมกันขับเคลื่อนเต็มที่แล้ว องค์กรอย่างธนาคารโลก หรือ World Bank ก็ลงมาอยู่ในกลไกการจัดการโลกร้อนได้อย่างน่าสนใจ… โดยเฉพาะการให้เงินทุนสนับสนุนจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในบราซิล ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบทีธนาคารโลกสนับสนุนเงินลงทุนไปแล้วกว่า 24.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดการห่วงโซ่คุณค่าการผลิตถั่วเหลือง และ โคเนื้อ ในเขตป่าเสื่อมโทรม Cerrado ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ขนาดหนึ่งในสี่ของประเทศบราซิล และ พื้นที่โดยรอบ ภายใต้โครงการ The Vertentes Project… ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 47.2 ล้านเฮกตาร์ในรัฐ Bahia… Goiás… Mato Grosso… Mato Grosso do Sul และ Minas Gerais และในเขต Federal District ของบราซิล

More »

Carbon Accounting… บัญชีก๊าซเรือนกระจก #FridaysForFuture

Carbon Accounting หรือ บัญชีคาร์บอน หรือ การทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ถือเป็นเครื่องมือหลักในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพื่อให้องค์กรที่หลีกเลี่ยงการสร้าง Carbon Footprint ใส่ชั้นบรรยากาศโลกไม่ได้ สามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วยเครดิตคาร์บอนจากผู้ขายคาร์บอนเครดิตที่ถูกรับรองทางบัญชีแล้ว… แต่ข้อโต้แย้งความน่าเชื่อถือของ Carbon Accounting หรือ บัญชีคาร์บอนในปัจจุบันก็ยังถือว่า… สับสนอลหม่านเหมือนการโต้เถียงเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับหมาบ้านเธอฉีกถุงขยะบ้านฉัน ไปจนถึงการโต้วาทีของทูตพิเศษด้านสิ่งแวดล้อมจากประเทศต่างๆ ในที่ประชุม UNFCCC ที่พาดพิงกันออกสื่อแล้วก็จับไม้จับมือคุยกันนอกรอบเพื่อแบ่งที่ยืนให้กันอยู่ดี

More »

COP 27… เวทีสนทนาถึงภาวะโลกรวนครั้งล่าสุด #FridaysForFuture

การประชุม COP27 เป็นการประชุมเรื่องสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 27 โดยองค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 6-18 พฤศจิกายน 2022 ที่เมือง Sharm El Sheikh หรือ ชาร์ม เอล ชีค ประเทศอียิปต์ โดยนานาชาติต่างเข้าร่วมหารือกันเพื่อหาทางบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการแก้ไข “ภาวะโลกรวน หรือ Climate Change” อย่างเท่าเทียม

More »