Resilience Leadership… ภาวะผู้นำอย่างยืดยุ่น

Leadership

การเป็นผู้นำในภาวะที่มีความผันผวนไม่แน่นอนสูงและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นภาวะปกติใหม่อันส่งผลต่อ “ความสามารถในการตัดสินใจ” ของทุกๆ คน โดยเฉพาะคนที่อยู่ในสถานะที่ต้องตัดสินใจโดยมีคนอื่นๆ รอใช้ผลการตัดสินใจอยู่

สภาพโดยทั่วไปแบบ VUCA World หรือ โลกที่เต็มไปด้วยความผันผวนไม่แน่นอนซับซ้อนและคลุมเครืออย่างในปัจจุบันนั้น… ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็คือ VUCA Dynamic หรือ พลวัตรความผันผวนซับซ้อน จะมาพร้อมกับ “ตัวแปรสนับสนุนการตัดสินใจที่ไม่ใช่ตัวแปรคงที่” อีกต่อไป… การใช้ข้อมูลหรือตัวแปรสนับสนุนตัดสินใจ จึงต้องคำนึงและวางแผนกำกับ “กรอบเวลา” พร้อมข้อมูลและตัวแปรที่ต้องใช้ด้วย… ตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดคือเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ธุรกิจนำเข้าและส่งออกทราบดีว่า อัตราแลกเปลี่ยนมีการแกว่งตัวอยู่ตลอดเวลาจนต้องจัดให้เรื่อง Exchange Rate เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามใกล้ชิด… ซึ่งกรณี Exchange Rate เดียวกันนี้ก็ส่งผลต่อการประกาศราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง จนทำให้หลายคนต้องบริหารอารมณ์ไม่ให้ผันผวนเพราะลืมแวะปั๊มถูกจังหวะเวลาก็มี

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VUCA: VUCA World… ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อนและคลุมเครือ

ความยืดยุ่นในการเป็นผู้นำจึงเป็นประเด็นใหญ่และทักษะสำคัญ ทั้งในระดับการจัดการทีมและองค์กรตั้งแต่ระดับวิสัยทัศน์ ไปจนถึงการแก้ปัญหาจุกจิกประจำวันที่ผู้นำจำเป็นต้องสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อพาทีมและองค์กรจัดการกับภาระกิจทุกระดับให้ลุล่วงไปได้

Matt Gavin จาก Harvard Business School ได้ทำบทความเผยแพร่ผ่านเวบไซต์ HBS.EDU เรื่อง How To Become A More Resilient Leader และได้พูดถึงสภาวะที่ทำนายอะไรล่วงหน้าได้ยากอย่างในปัจจุบันนั้น… คำแนะนำเดียวที่เหมาะสมกับผู้นำในสภาพเช่นนี้คือ ปรับทุกอย่างให้ยืดยุ่นมากที่สุด

คำอธิบายของ Matt Gavin อ้างอิงแนวทางของ Zenger Folkman ซึ่งเป็นผู้นำด้าน “วิสัยทัศน์ผู้นำ” ที่มีธุรกิจน้อยใหญ่ทั่วสหรัฐอเมริกาไว้วางใจ ใช้บริการข้อมูลจากงานวิจัยและข้อเสนอแนะในฐานะที่ปรึกษา… ซึ่ง Zenger Folkman ได้ศึกษาเปรียบเทียบทักษะผู้นำ 9 ด้าน 40 ประเด็นของผู้นำองค์กรธุรกิจกว่า 500 คนในสหรัฐอเมริกาพบว่า… กลุ่มผู้นำที่มีความยืดยุ่นมากกว่า แสดงผลงานผ่านตัวชี้วัดบนเครื่องมือวิจัยได้มากกว่าอย่างชัดเจน 

ผลงานตีพิมพ์ในหัวข้อ Leadership and Resilience โดย Frederick Southwick และคณะ ก็ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเช่นกันว่า กิจการที่มีความยืดหยุ่นสูง ไม่เพียงแต่จะอยู่รอดปลอดภัย แต่พวกเขาเติบโตได้ดีเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… ความยืดยุ่นระดับทีมและองค์กรต้องการคนนำพร้อมภาวะการนำที่ยืดยุ่นทางกลยุทธ์มาตลอด… ส่วนความยืดยุ่นโดยขาดวิสัยทัศน์ อันถือเป็นความย่อนยานและไร้ความรับผิดชอบในการตัดสินใจ กลับเป็นความยืดยุ่นย่อนยานจนไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าเสียดาย… คำถามคือ ความยืดยุ่นทางกลยุทธ์เป็นแบบไหน?

ความยืดยุ่นทางกลยุทธ์โดยทั่วไปจะครอบคลุมและหมายถึง… การบริหารความเปลี่ยนแปลงโดยรักษาสมดุลย์การเปลี่ยนแปลงภายนอก ให้อยู่ในทิศทางที่สอดคล้องกับสภาพและวิสัยทัศน์ภายในโดยยังคงความสงบสุขของสมาชิกทีมหรือองค์กร

ใช่ครับ!… ต้องไม่ให้ VUCA Dynamic หรือ พลวัตรความผันผวนซับซ้อน สร้างวิกฤติซ้ำซ้อนและซ้ำซากขึ้นในทีมหรือองค์กรนั่นเอง

ถึงตรงนี้ท่านน่าจะมองออกแล้วว่า… การนำที่ย่อนยาน หรือไม่ยืดยุ่นโอนอ่อนจน จนเกิดภาวะไร้ประสิทธิภาพจากความผันผวนซับซ้อนภายนอก… จะสร้างวิกฤตและอุปสรรคให้ทีมหรือองค์กรได้มากมาย และเมื่อเห็นภาพชัดเจนแล้วว่า ถ้าไม่ยืดยุ่นก็ย่อยยับ… ผมจึงรวบรวมคำแนะนำจาก Matt Gavin ผ่านบทความ เรื่อง How To Become A More Resilient Leader ที่ให้ไว้ 4 แนวทางมาแบ่งปันคือ

  1. Reflect and Assess หรือ สะท้อนและประเมิน… ซึ่งผู้นำและสมาชิกทีมหรือองค์กรต้องช่วยกันสะสางแผนและกิจกรรมที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ ด้วยการเปิดรับมุมมองที่สะท้อนจากทุกคนที่เกี่ยวข้อง และใช้เครื่องประเมินที่เหมาะสม สอบทานข้อมูลและความคิดเห็นจากมุมมองต่างๆ อย่างรอบด้าน
  2. Strive to Continuously Learn and Grow หรือ มุ่งมั่นเรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง… โดยผู้นำ “ต้อง” มองความผันผวนซับซ้อนเป็นโอกาส… ผู้นำและสมาชิกทีมหรือองค์กรจะเริ่มเรียนรู้เพื่อเข้าใจความผันผวนซับซ้อนที่เกี่ยวข้องจนเข้าใจ… เมื่อเข้าใจก็จะเห็นทั้งโอกาสและอุปสรรค์ รวมทั้งข้อด้อยและจุดเด่น จนสามารถทำ SWOT Metrics แบบคิดในใจก็ย่อมได้
  3. Be Purpose-Driven หรือ ขับเคลื่อนผ่านเป้าประสงค์ที่ชัดเจน… อันเป็นเป้าประสงค์ที่พัฒนาขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ที่ถูกต้องชัดเจน และต้องสื่อสารกับสมาชิกทีมให้เข้าใจเป้าหมายเดียวกันด้วยนิยามเดียวกัน… ซึ่ง “การตัดสินใจย่อย” ที่จะเกิดขึ้นระหว่างทำภาระกิจตามเป้าประสงค์ที่กำหนดให้ลุล่วงนั้น จะเกิดขึ้นบนบริบทที่ถูกต้องเหมาะสมมากกว่าการปล่อยให้เป้าประสงค์คลุมเครือไปด้วย จนต้อง “ส่งประเด็นและข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ” กลับไปที่ตัวผู้นำทุกประเด็นแม้แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ และกลไกทีมทั้งหมดก็จะ “หยุดรอผลการตัดสินใจจากท่านผู้นำก่อน” จึงจะขยับเพื่อไปหยุดรอที่ประเด็นถัดไปอีกวาระหนึ่ง
  4. Cultivate Relationships หรือ เสริมสร้างสายสัมพันธ์… ความผันผวนซับซ้อนที่พูดถึงตั้งแต่ต้น ถ้าเกิดขึ้นโดยไม่กระทบกระเทือนหรือสั่นคลอนวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ โดยทั่วไปก็คงไม่มีใครคิดว่าเป็นความยากเข้าขั้นเรียกว่าผันผวนซับซ้อน… และเมื่อมีความยุ่งยากเกิดขึ้น ผู้นำและสมาชิกทีมที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกันภายในอย่างเข้มแข็ง ไม่แตกแยก ย่อมบริหารความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านเข้ามาอย่างผันผวนซับซ้อนขั้นไหนก็ย่อมได้… ยิ่งสามารถหาเครือข่ายความช่วยเหลือภายนอกมาเสริม โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนโอกาสระหว่างกันของเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งโดยธรรมชาติของทุกสถานการณ์และตัวแปร มักจะสร้างโอกาสให้บางฝ่าย ในขณะที่ทำลายโอกาสของบางฝ่ายเสมอ… 

คร่าวๆ และอธิบายแบบ Reder น๊ะครับ… คำอธิบายจะไม่ตรงกับต้นฉบับ ซึ่งผมวางลิงค์ไว้ใต้อ้างอิงให้แล้วสำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลมือแรกมากกว่า… ขอบคุณที่ติดตามครับ

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

Business Game Play

Porter’s Five Forces Model… วิเคราะห์ธุรกิจจากแรงกดดันทั้ง 5

แรงกดดัน 5 อย่าง ที่ส่งผลต่อธุรกิจได้แก่… New Entrants หรือ คู่แข่งรายใหม่… Buyers หรือ ลูกค้า… Substitutes หรือ สินค้าทดแทน… Suppliers หรือ ผู้จัดหาวัตถุดิบ… Competitors หรือการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม… ซึ่งเครื่องมือหรือโมเดลนี้ จะใช้วิเคราะห์ตัวแปรทั้ง 5 ส่วนว่ามีแรงกดดันอย่างไรต่อธุรกิจ… และมีผลอย่างไร…

Enemy of The State

Enemy Of The State #หนังดีที่เคยดู

ประเด็นการเฝ้าติดตามข้อมูลบุคคล บันทึกและนำไปใช้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสังคม เศรษฐกิจ การค้าและการเมืองการปกครองมานาน การเก็บและใช้ข้อมูลก็มีทั้งด้านดีและด้านมืด ในขณะที่การละเลยไม่บันทึกจัดเก็บข้อมูลก็มีข้อเสียและจุดบกพร่องชัดเจนหลายอย่าง… โดยเฉพาะประเด็นเรื่องข้อมูลที่ควรเป็นความลับ แต่ดันมีคนรู้เห็น จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เสมอ ทั้งในนิยายและชีวิตจริง

Outward Mindset

Outward Mindset…

Maslow’s Hierarchy of Needs หรือทฤษฏีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ได้อธิบายความสำคัญของความสัมพันธ์ มิตรภาพ และความรักต่อคนรอบข้างไว้ว่า… เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์

พาราควอต!

กระแสการต้านพาราควอต ซึ่งเป็นเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือยาฆ่าหญ้า ดังกระหึ่มขึ้นเมื่อโซเชี่ยลมีเดียจับกระแสได้ ไล่ตามทัน และนำข้อเท็จจริงหลายอย่างของเคมีทางการเกษตร ลอกคราบแบ่งปันบนโซเชี่ยลพิจารณา