Outcome

Result Based Management #SaturdayStrategy

ความสำเร็จของทีมหรือองค์กรขนาดใหญ่ ไปจนถึงองค์กรธุรกิจข้ามชาติ หรือ แม้แต่ภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการกำหนดและบรรลุเป้าหมายที่ซับซ้อน และ ดำเนินการต่อเป้าหมายอย่างเป็นระบบ… วิธีการและกระบวนการผลักดันความสำเร็จตามเป้าหมาย มักจะเป็นเรื่องสำคัญที่มีรายละเอียดเฉพาะกรณีให้เรียนรู้ วางแผนและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการบริหาร รวมทั้งกลยุทธ์อย่างซับซ้อนไปด้วย

วงจรการกำหนดเป้าหมาย แล้วหาวิธีบรรลุเป้าหมายด้วยการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ใส่แผน เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายขององค์กรขนาดใหญ่นั้น แม้จะเป็นวงจรแบบเดียวกับการบรรลุเป้าหมายทั่วไป… แต่โดยเนื้องานและรายละเอียดในการวางแผนและดำเนินการแล้ว… ส่วนใหญ่ต้องการวิธี และ เครื่องมือ หรือ กลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมายเป็นการเฉพาะ ซึ่งแม้แต่แผนและกลยุทธ์ที่เคยประสบความสำเร็จมาก่อนแล้ว ก็อาจจะล้มเหลวต่อเป้าหมายที่ประกอบด้วยมิติที่ต้องการให้ Impack หรือ ส่งผลสำเร็จกระทบถึงเป้าหมายขนาดใหญ่อย่างทั่วถึงชัดเจน

ในช่วงทศวรรษ ปี 1990… Kofi Annan เลขาธิการสหประชาชาติในยุคนั้น ได้ริเริ่มวางรูปแบบการจัดการภายในองค์การสหประชาชาติใหม่ เพื่อแก้ปัญหาเรื่อง “ผลงาน” ขององค์การสหประชาชาติ ที่ชาติสมาชิกมีการวิพากษ์วิจารณ์การผลักดันเป้าหมายต่างๆ ขององค์การสหประชาชาติ ที่ล้มเหลวไร้ค่าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณอย่างน่าเสียดายเป็นส่วนใหญ่… Kofi Annan จึงได้ผลักดันและนำเสนอกรอบการผลักดันภารกิจขององค์การสหประชาติแบบ Results Based Approach หรือ Result Based Management  หรือ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์… ซึ่งการผลักดัน RBM หรือ Result Based Management ครั้งนั้น ถือเป็นการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งตั้งแต่ก่อตั้งมา

Result Based Management หรือ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นวิธีการในการปรับปรุงการบริหารให้เกิดประสิทธิผล หรือ Effectiveness และโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ หรือ Accountability… โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย ประเมินความเสี่ยง กำกับติดตามกระบวนการดำเนินงานเพื่อการบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางบริหารและการรายงานผลการปฏิบัติงาน

ในปัจจุบัน… Result Based Management หรือ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ถูกปรับแต่งดัดแปลโดยกรอบการจัดการสมัยใหม่ ที่ดัดแปลงและกำหนดชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและยุคสมัย… ถึงแม้แก่นของ Result Based Management ที่ว่าด้วย ผลลัพธ์ หรือ Outcomes ได้กลายเป็นศูนย์กลางการวางแผนและการออกแบบกลยุทธ์ รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายที่มี Outcomes ชัดเจนในทุกๆ เป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลงก็ตาม

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… ในการออกแบบวิสัยทัศน์ที่ต้องการและหวังผลให้มี Impact Factor ต่อเป้าหมายขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาโมเดลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ในยุคคลั่งไคล้การเติบโต 10X หรือ 100X หรือ 1000X อย่างในปัจจุบัน… การวางแผนและออกแบบโมเดลการจัดการเพื่อพิชิตเป้าหมายขนาดใหญ่ ที่สะท้อนกลับให้เห็นความสำเร็จที่เติบโตขึ้นหลายสิบหลายร้อยเท่านั้น… หลายกรณีจึงต้องกลับไปพึ่งเครื่องมือทางการจัดการที่เชื่อมั่นได้… แต่ก็อาจจะต้องปัดฝุ่น ปรับแต่งเสียใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทและเป้าหมายที่ต้องการก่อนใช้เหมือนกัน

ขออนุญาตจบดิบๆ แบบนี้โดยไม่ใส่ Result Based Management Framework ไว้ในบทความนี้ให้ยืดยาว Google กันต่อได้เลยครับสำหรับท่านที่สนใจ… รายละเอียดที่เลอะเทอะก็มีที่ดิบดีก็มาก เลือกเอาตามอัธยาศัยครับ!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts