ScaleUp Strategies… กลยุทธ์การขยายกิจการแบบเติบโตสูง #SaturdayStrategy 

การก่อตั้งธุรกิจจากโมเดลรายได้ที่มีกิจกรรมทางการตลาดเด่นชัด และ มีการลงทุนอย่างเหมาะสมจนผ่านช่วงเตรียมตัว หรือ ช่วงบ่มเพาะองค์ประกอบทางธุรกิจจนครบถ้วนแล้ว… คนทำธุรกิจทุกคนย่อมต้องการที่จะขยับขยายกิจการเพื่อเพิ่มทั้งโอกาส และ รายได้จากรากฐานที่เตรียมการมา และ ถือครองไว้อยู่ก่อนแล้วทั้งหมด ซึ่งการเตรียมตัวเพื่อขยับขยายกิจการเพื่อเพิ่มโอกาส และ รายได้นี่เองที่เป็นความท้าทายอย่างแท้จริงในการทำธุรกิจ… การพูดถึง “การขยายธุรกิจ หรือ การขยายขนาดกิจการ หรือ ScaleUp Business” จึงเป็นเส้นทางบังคับของธุรกิจทั้งหมดที่ต้องเคลื่อนไหวเพื่อเติบใหญ่ และ รักษาดุลย์การแข่งขันให้มีเหลือทั้งโอกาส และ กำไรให้กิจการอยู่รอดต่อไป

คีย์เวิร์ดคำว่า “ScaleUp หรือ Scale-Up” ได้กลายเป็นคำที่ถูกกำหนดความหมายเฉพาะเอาไว้อย่างน่าสนใจ… โดยเฉพาะความหมายที่อธิบายเอาไว้โดย องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD ได้กำหนด “เป้าหมาย และ ความสำเร็จ” ของธุรกิจที่มีศักยภาพในการ “ScaleUp หรือ ขยายขนาด” ต้องเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูง หรือ High-Growth Business ทั้งโดยตัวโมเดลธุรกิจ และ กลุ่มอุตสาหกรรม… โดยมีเงื่อนไขอ้างอิงว่าต้องเติบโตได้ไม่น้อยกว่า 20% ต่อปี ติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี โดยต้องมีพนักงานไม่น้อยกว่า 10 คน

ScaleUp จึงมีคุณลักษณะอย่างชัดเจนว่า… เป็นธุรกิจที่มีแผนการเติบโตที่ชัดเจน มีนวัตกรรม และ บรรลุเป้าหมายการทำงานที่สูงกว่าคู่แข่ง… ซึ่งธุรกิจน้อยมากที่จะมีคุณลักษณ์ทั้ง 3 ด้านอย่างครบถ้วน… เพราะธุรกิจส่วนใหญ่หมดเวลาไปกับการแก้ปัญหารายวัน และ ปัญหาเฉพาะหน้าจนไม่เหลือเวลาให้แผน ScaleUp อย่างชัดเจน

กลยุทธ์แรกของการ ScaleUp จึงเริ่มต้นที่ “การลดปัญหาเร่งด่วน และหรือ ปัญหาร้อนรน” ของธุรกิจให้เหลือน้อยจนไม่กระทบ “แผนพัฒนา” เพื่อเพิ่มรายได้ และ โอกาสการเติบโตในทุกๆ ด้านที่เป็นปัจจัยการเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วย… โดยคำแนะนำในการเตรียมตัว และ วางแผนขยายกิจการระดับ ScaleUp จะเริ่มต้นที่…

  1. Start With The Big Picture หรือ เริ่มที่ภาพรวมที่ยิ่งใหญ่ท้าทายพอ… โดยเฉพาะภาพที่ได้จากเป้าหมายอันท้าทายเหนือคู่แข่ง และ คู่เปรียบเทียบทั้งหมดที่จะใช้อ้างอิงความสำเร็จ
  2. Set The Objectives หรือ กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน… ซึ่งจำเป็นต้องกำหนดแบบขั้นบันไดเพื่อสอบทานความเป็นไปได้ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าประสงค์ของคุณแบบเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ บรรลุผลได้ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มีกรอบเวลา… ระบุตลาด ทรัพยากรบุคคล การเงิน ผลิตภัณฑ์ บริการ และ นวัตกรรม
  3. Identify The Doers To Deliver Each Objective หรือ กำหนดตัวคนรับผิดชอบการส่งมอบความก้าวหน้าตามเป้าประสงค์อย่างชัดเจน… เพราะทุกเป้าหมายความสำเร็จต้องมีเจ้าภาพเป็นแกนนำในการขับเคลื่อน
  4. Strategic Scope หรือ กรอบกลยุทธ์… โดยเฉพาะ “สิ่งที่ต้องทำเพื่อสร้างการเติบโต” ซึ่งมักจะแตกต่างจากสิ่งที่เคยทำ หรือ แม้แต่สิ่งที่กำลังทำอย่างชัดเจน และ ควรใส่รายละเอียดถึง “สิ่งที่ต้องทำ” ให้ครบเพื่อให้สามารถประเมินล่วงหน้าได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงที่สุด
  5. Specify Incremental Resources หรือ กำหนดทรัพยากรที่ต้องใช้เพิ่มเติม… เพื่อนำไปสู่การกำหนดงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนที่ผิดพลาดน้อย

ในทางปฏิบัติ… การวางแผน และ การกำหนดกลยุทธ์เพื่อขยายกิจการระดับ ScaleUp จะมีรายละเอียดเฉพาะของแต่ละธุรกิจ ซึ่งต้องโฟกัสองค์ประกอบของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโอกาส และ ความได้เปรียบเหนือการแข่งขัน โดยอาจจะเป็นคุณสมบัติโดดเด่นที่มีอยู่ในมืออย่างเงินสดถือครองจำนวนมาก หรือ นวัตกรรมลิขสิทธิ์ที่จะทำให้คนค่อนโลกสุขสบายกว่าเดิม… แต่ไม่ว่าจะมีคุณสมบัติ และหรือ มีทรัพยากรเหลือเฟือหรือไม่ก็ตาม หากขาดเวลา และ ความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องจน “โตจริงเกิน 20%” และ “โตนานเกิน 3 ปี” ขึ้นไป… คงต้องกลับไปดูปัญหา หรือ สาเหตุที่ทำให้หมดเวลา และ ที่มาของการขาดโอกาสที่จะผลักดันความตั้งใจเสียก่อน

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts