SCB SME Academy… สถาบันพัฒนา SMEs ที่พัฒนาผู้ประกอบการได้จริง #RederSMEs

SCB SME Academy เป็นชุมชนพัฒนาทักษะความรู้ทางธุรกิจสำหรับ SMEs แบบครบวงจร ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ก่อตั้งขึ้น โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศของธุรกิจสำหรับ SMEs ของในไทยให้แข็งแกร่ง ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของธนาคารที่ต้องการจะยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง… โดยการเข้าเรียนที่ SCB SME Academy นอกจาก SMEs จะได้รับการ UpSkills/ReSkills การจัดการธุรกิจยุคใหม่แล้ว ผู้เรียนยังจะได้เครือข่ายการทำธุรกิจใหม่กับเพื่อนร่วมรุ่น และ การเข้าถึงแหล่งทุนที่สำคัญอย่างธนาคาร… โดยเฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์

ในปัจจุบัน… SCB SME Academy มีโครงการพัฒนาผู้ประกอบการอยู่ 4 โครงการหลัก… ซึ่งไม่ใช่แค่การเรียน หรือ การฝึกอบรมธรรมดา… แต่ทั้ง 4 โครงการถูกออแบบขึ้นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับเจ้าของธุรกิจแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นด้านองค์ความรู้ บริการทางการเงิน เครือข่ายทางธุรกิจ และ ดิจิทัลโซลูชัน… โดยทั้ง 4 โครงการประกอบด้วย

โครงการ IEP หรือ SCB Intelligent Entrepreneur Program – หลักสูตรเฉพาะทาง เสริมศักยภาพนักธุรกิจมือโปร 

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์เจ้าของธุรกิจ SME ให้เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจกับสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์การบริหารธุรกิจจริง ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
 • เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจระหว่างผู้เข้าอบรม
 • เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงในการบริหารธุรกิจจากกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่ประสบความสำเร็จ

คุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร

 • เจ้าของธุรกิจหรือทายาท อายุตั้งแต่ 35-55 ปี
 • มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจมาอย่างน้อย 3 ปี
 • จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • ยอดขายต่อปีตั้งแต่ 75 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท

ข้อมูลเพิ่มเติม โครงการ IEP

โครงการ ITP หรือ SCB Intelligent Trade Program – หลักสูตรขยายศักยภาพทางธุรกิจสู่ภาคการค้าและการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบธุรกิจส่งออก ให้แข่งขันทางธุรกิจเหมาะสมกับสถานการณ์แข่งขันต่าง ๆ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์การบริหารธุรกิจจริง ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
 • เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจระหว่างผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ร่วมโครงการ
 • เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงในการบริหารธุรกิจจากกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่ประสบความสำเร็จ

คุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร

 • เจ้าของธุรกิจ อายุตั้งแต่ 30-50 ปี
 • ยอดขายต่อปีตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
 • ประกอบกิจการที่มีธุรกรรมการนำเข้า-ส่งออก อย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม โครงการ ITP

SCB The DOTs หรือ โครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ 

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อเตรียมความพร้อมของทายาทธุรกิจในการสืบทอดกิจการให้บริหารงานได้อย่างมืออาชีพ และต่อยอดธุรกิจให้เติบโต
 • เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคาร และทายาทผู้สืบทอดธุรกิจที่เป็นลูกค้ารายสำคัญของธนาคาร
 • เพื่อสนับสนุน การสร้างเครือข่ายระหว่างทายาทธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร

 • ทายาทธุรกิจอายุ 28-35 ปี
 • ธุรกิจมียอดขายต่อปี 75 ลบ. แต่ไม่เกิน 500 ลบ.
 • มีประสบการณ์บริหารธุรกิจครอบครัว ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม โครงการ SCB The DOTs

โครงการ IBE หรือ NIA SCB Innovation Based Enterprise

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการนำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจ 
 • เพื่อผลักดันผู้ประกอบการ SME ที่มีแนวคิดการนำนวัตกรรมมาใช้ ที่เข้าอบรมให้เติบโต และเพิ่มฐานลูกค้า
 • เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจระหว่างผู้เข้าอบรม
 • เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงในการบริหารธุรกิจจากกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่ประสบความสำเร็จ

คุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร

 •  เจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจ อายุตั้งแต่ 30-50 ปี  
 •  ยอดขายต่อปีตั้งแต่ 75 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
 •  มีประสบการณ์บริหารธุรกิจ อย่างน้อย 3 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม โครงการ IBE

สอบถามเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับ SCB SME Academy ได้ที่

 • คุณเบญจรัตน์  โทร. 02-795-3518
 • คุณสุทธวัฒน์  โทร. 02-795-6712
 • Email: smecustomer@scb.co.th
 • วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.

References… 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts