SDG4 Indicators… ดัชนีความยั่งยืนทางการศึกษา #ReDucation 

สโลแกนเพื่อรณรงค์เกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษาระดับโลกที่ได้รับการยกย่องว่าโดดเด่นที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษ 1990’s เขียนไว้ว่า… Education for All หรือ การศึกษาต้องมีพอสำหรับทุกคน ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากรอบความยั่งยืนของโลกที่ขับเคลื่อนโดยสหประชาชาติ และ เป้าหมายทางการศึกษาก็ได้ถูกกำหนดขึ้นให้เป็น 1 ใน 17 เป้าหมายความยั่งยืน… โดยการศึกษาถูกกำหนดไว้เป็นเป้าหมายลำดับที่ 4 ที่พูดถึงเป้าหมายสร้างหลักประกันว่าทุกคนจะมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม และ เท่าเทียม และ สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต… โดยมีการกำหนดเป้าประสงค์ย่อยเอาไว้ 10 เป้าหมายดังนี้คือ

SDG 4.1 เรียนฟรีในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา… สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี 2030… โดยตัวชี้วัดที่ใช้จะดูสัดส่วนการการอ่านออก–คำนวณได้ในระดับประถมศึกษา และ อัตราการสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

SDG 4.2 การเข้าถึงการศึกษาก่อนประถมศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน… โดยสร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2030 เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา… โดยตัวชี้วัดที่ใช้จะดูสัดส่วนของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่มีพัฒนาการทางสุขภาพ การเรียนรู้ และ สุขภาวะทางจิตสังคม จำแนกตามเพศ และ มีอัตราการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาอย่างน้อยหนึ่งปี หรือ ต้องได้เข้าเรียนอนุบาลอย่างน้อย 1 ปี

SDG 4.3 การเข้าถึงการศึกษาด้านเทคนิคกับอาชีวศึกษา และ การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เท่าเทียมในราคาไม่แพง… โดยกำหนดให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยในราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2030… โดยตัวชี้วัดที่ใช้จะดูระบบการศึกษาด้านเทคนิค กับ อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ราคาไม่แพง และ มีที่เรียนพอสำหรับทุกคนทั้งชายหญิง… นอกจากนั้นยังพิจารณาอัตราการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และหรือ การฝึกอบรมทั้งในระบบและนอกระบบสถาบันการศึกษาในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาของแต่ละคน

SDG 4.4 จำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็นต่อความสำเร็จทางการเงิน… โดยมุ่งเพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็นต่อความสำเร็จทางการเงินและอาชีพ–รายได้ ด้วยทักษะทางเทคโนโลยี และ ทักษะอาชีพสำหรับการจ้างงาน อัตราการมีงานที่ดี และ ทักษะผู้ประกอบการ ภายในปี 2030… โดยตัวชี้วัดที่ใช้จะดูสัดส่วนของเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มี ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT แยกตามประเภทของทักษะ

SDG 4.5 ขจัดการเลือกปฏิบัติในการศึกษาทั้งหมด… โดยเฉพาะการขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศในการศึกษา และ สร้างหลักประกันว่ากลุ่มเปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และ เด็ก จะเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2030… โดยตัวชี้วัดที่ใช้จะเป็นดัชนีความเท่าเทียม โดยพิจารณาทั้งความเท่าเทียมทางเพศหญิง/ชาย… ชนบท/ในเมือง… ฐานะ–ความมั่งคั่งระดับล่าง/บน รวมทั้งสถานะความพิการ ชนเผ่าพื้นเมือง และ ประชากรที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง

SDG 4.6 การรู้หนังสือ และ การคิดเลขแบบสากล… ด้วยการสร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคน และ ผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงส่วนใหญ่ จะสามารถอ่านออก เขียนได้ และ คำนวณเป็น ภายในปี 2030… โดยตัวชี้วัดที่ใช้จะพิจารณาสัดส่วนของประชากรตามกลุ่มอายุที่ถูกกำหนดให้บรรลุความเชี่ยวชาญต้องอ่านออก เขียนได้ และ คำนวณเป็น

SDG 4.7 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ การเป็นพลเมืองโลก… ด้วยการสร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับความรู้ และ ทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน… รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ การมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และ ไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และ มีค่านิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ การมีค่านิยมในการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2030… โดยตัวชี้วัดที่ใช้จะพิจารณานโยบายการศึกษาของชาติ… หลักสูตร… การศึกษาของครู และ การประเมินนักเรียน ภายใต้กรอบโครงสร้างทางการศึกษาเพื่อเป็นพลเมืองโลก และ สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความเท่าเทียมทางเพศ และ สิทธิมนุษยชน

SDG 4.a สร้างและอัปเกรดโรงเรียนให้ปลอดภัย และ ปราศจากความรุนแรง… โดยสร้างและยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวก และ เครื่องมือทางการศึกษา รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่อ่อนไหวต่ออุบัตเหตุ และหรือ เหตุรุนแรงที่จะเกิดกับเด็ก และ ผู้พิการ โดยออกแบบให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย สะดวกสบายเพียงพอ และ ปราศจากการใช้ความรุนแรง… โดยตัวชี้วัดนี้จะพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานตามตัวชี้วัด “WaSH หรือ Water Sanitation And Hygiene หรือ น้ำ สุขาภิบาล และ สุขอนามัย” โดยพิจารณาทั้งระบบไฟฟ้า… อินเทอร์เน็ต และ คอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสอน… โครงสร้างพื้นฐานและวัสดุที่ดัดแปลงสำหรับนักเรียนที่มีความพิการ… น้ำดื่มขั้นพื้นฐาน… สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยขั้นพื้นฐานสำหรับทุกเพศสภาพ… ฯลฯ

SDG 4.b ขยายทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับประเทศกำลังพัฒนา… โดยการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วโลกสำหรับนักศึกษา และ เยาวชนในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อย… รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และ ประเทศในแอฟริกาภายในปี 2030… โดยตัวชี้วัดนี้จะพิจารณาความช่วยเหลือตามกรอบ ODA หรือ Official Development Assistance ในส่วนที่เป็นการให้การสนับสนุนทุนการศึกษา

SDG 4.c เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณภาพในประเทศกำลังพัฒนา… โดยเป้าหมายนี้จะมุ่งเป้าเพิ่มจำนวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมทั้งรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2030… โดยตัวชี้วัดนี้จะพิจารณาสัดส่วนครูในแต่ละระดับชั้นที่ได้รับโปรแกรมการฝึกสอนอย่างถูกต้อง และ สอดคล้องกับภาระงานสอน

References… 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts