Self-directedness และ Computer Self-efficacy… หลักการออกแบบ Input สำหรับ CBI Design

Self Directedness

การออกแบบ CBI หรือ Computer Based Instruction นั้น… โครงสร้างของชิ้นงานหรือผลผลิตสุดท้าย จะเกิดขึ้นจากทรัพยากรฝั่ง Input ในแกนส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ แกน Support ใน Conceptual Model of Effective Computer-Based Instruction for Adults ของ Elwood F. Holton ที่ทุกท่านได้เรียนรู้มาพร้อมๆ กับผม

ซึ่งโมเดลฉบับเต็มของ Elwood F. Holton จะเรียกส่วนนี้ว่า… Input Units of The CBI Theory ซึ่งจะมีประเด็นให้โฟกัสอยู่ 2 ส่วนคือ Self-directedness หรือ ความสามารถในการควบคุมและปรับพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมาย  และ Computer Self-efficacy หรือ ความเชื่อในความสามารถของตนเองในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย 

ท่านกำลังอ่านบทความชุด… ทฤษฎีการศึกษาผู้ใหญ่ ซึ่งเรียบเรียงขึ้นเผยแพร่เป็นชุดความรู้แบบหลายตอน อ้างอิงหนังสือชื่อ The Adult Learner: The definitive classic in adult education and human resource development ของ Malcolm S. Knowles และคณะ… และตอนนี้เป็นประเด็น แนวทางการนำใช้ทฤษฎีการศึกษาผู้ใหญ่ ในแนวทางที่ 6 จาก 6 แนวทางหลัก… และยังอยู่กับเนื้อหาในหัวข้อ Effective Technology-Based Adult Learning ที่ทิ้งค้างไว้จากตอน Computer Based Instructional Design…

Conceptual Model of Effective Computer-Based Instruction for Adults ของ Elwood F. Holton

ในงานตีพิมพ์ ปี 1997 ของ Dr. Randy Garrison จาก The University of Calgary ในหัวข้อ Self-Directed Learning: Toward a Comprehensive Model ซึ่งเป็นต้นธารของ Garrison’s Model of Self-Directed Learning ที่อ้างอิงเป็นหลักในทฤษฎีการศึกษาที่มีคำว่า Self-Directed ประกอบ… ซึ่ง Randy Garrison ได้นิยามคำสำคัญอย่าง Self-directedness เอาไว้ว่า… คือ แนวทางที่ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการรับผิดชอบส่วนตน และ การควบคุมตนเองร่วมกับกระบวนการทางปัญญา รวมทั้งบริบทในการสร้างผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่มีความหมาย

ส่วนดุษฏีนิพนธ์ของ Lucy M. Guglielmino หัวข้อ Development of the Self-Directed Learning Readiness Scale ได้นิยาม Self-directedness เอาไว้ว่า… คือความสามารถของผู้เรียนในการวางแผนดำเนินการ และ ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ของตนอย่างอิสระ

Credit: slideserve.com

นั่นทำให้ส่วนของ Self-directedness มีประเด็นย่อยที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมอีกราว 3 ประเด็นคือ Motivation to Learn หรือ การจูงใจตนให้เรียนรู้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อประสิทธิภาพของความพยายามในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่… ประเด็นที่สองคือ Metacognitive Skills หรือ ทักษะขั้นอภิปัญญา ที่จะช่วยให้บุคคลเข้าใจและควบคุมประสิทธิภาพการเรียนรู้ โดยกลไกทางสมองอันทรงพลัง… นอกจากนั้นยังมี Metacognitive Competence หรือ สมรรถนะขั้นอภิปัญญา หรือความสามารถในการเปรียบเทียบ แยกแยะ ความรู้กับประสบการณ์การเรียนรู้ และ ปรับปรุงหรือยกระดับกระบวนการของการเรียนรู้… และประเด็นที่สามคือ Locus of Control ซึ่งเป็นความเชื่อในตนเองว่าสามารถการควบคุมผลลัพธ์โดยแรงขับภายในและภายนอกของตน

ส่วนประเด็น Computer Self-efficacy… หนังสือชื่อ Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory ของ Albert Bandura ได้อธิบายเรื่อง Computer Self-efficacy ไว้ว่า… Computer Self-efficacy คือความเชื่อของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับความสามารถของตนในการเรียนรู้กับ CBI ให้ประสบความสำเร็จ อ้างอิง Social Cognitive Theory หรือ ทฤษฎีความรู้ความเข้าใจเชิงสังคมที่พัฒนาโดย Albert Bandura

โดยการรับรู้ Self-efficacy หรือ ความสามารถของตนเอง สามารถนิยามได้ว่า… เป็นความเชื่อที่คนๆ หนึ่ง เชื่อว่าตนเองมีความสามารถ และกล้าแสดงพฤติกรรมเฉพาะออกมา ซึ่งในกรณีนี้ก็คือพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์… ซึ่ง Albert Bandura ยังชี้ให้เห็นอีกว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองมีบทบาทสำคัญต่อแรงจูงใจและพฤติกรรม… 

กรอบการเตรียม Contents เพื่อสร้าง CBI จึงอ้างอิงจิตวิทยาการเรียนรู้ ในกลไก Self-directedness โดยมองผ่านมุมมองฝั่งผู้เรียน และระมัดระวังการเตรียม Contents โดยมุมมองผู้สอน ที่อาจจะไปขัดขวาง “แนวทางที่ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการรับผิดชอบส่วนตน และ การควบคุมตนเองร่วมกับกระบวนการทางปัญญา จนสร้างผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่มีความหมายให้ตัวผู้เรียน…

ถึงตรงนี้คงต้องขออภัยที่จำเป็นต้องตัดตอนบทความตอนนี้ไว้ที่ การนิยามและอธิบายความสำคัญของ Self-directedness… แม้การทำความเข้าใจหลัก Self-directedness จะเชื่อมโยงตรงไปที่ การออกแบบ CBI และเชื่อมโยงกับ Learning Goal Level และ LO หรือ Learning Outcome บนกรอบการทำงานในขั้นตอน CBI Design ก็ตาม… แต่ภาพรวมของ Conceptual Model of Effective Computer-Based Instruction for Adults ของ Elwood F. Holton ยังให้ความสำคัญกับ “External Support” อ้างอิง “Laws of Interaction” ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก

ตอนหน้ามาตามคลี่ดูการบูรณาการ External Support หรือ การสนับสนุนจากภายนอก เข้ากับ Self-directedness และ คนแคระทั้ง 7 ของ Elwood F. Holton ที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหญิง CBI ในนาม Laws of Interaction ด้วยกันครับ

ขออภัยทั้งเรื่องสำนวนวิชาการอ่านยาก และ ประเด็นขาดตกบกพร่อง ที่บางท่านกรุณา Feedback ให้อย่างจริงใจ… ขอบคุณที่ติดตามครับ!

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Negative Production Externalities, Negative Consumption Externalities

การค้าระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม โดย ผศ. สิทธิกร นิพภยะ #GreenEconomy

แนวทางที่หนังสือกล่าวถึงโดยรวมจะโฟกัส การผลิตที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อน หรือ Negative Production Externalities และ การบริโภคที่ทําให้บุคคลอื่นเดือดร้อน หรือ Negative Consumption Externalities… ซึ่งตรงไปตรงมาต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยรวม ทั้งที่ชัดเจนว่าเป็นปัญหา และ คลุมเครือว่าจะตัดสินเรื่องถูกผิด หรือ ถูกผิดเหมาะควรแค่ไหรอย่างไร… ซึ่งตัดสินกันที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทำบุคคลอื่นเดือดร้อน… 

Lecture

กิจกรรมสร้างทางเลือกการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนฝ่าวิกฤตโควิด 19… ลองดูหน่อยแล้วค่อยว่ากัน #ReDucation

ประเด็นวิพากษ์ที่น่าสนใจที่สุดในแวดวงการศึกษา จากแคมเปญกิจกรรมสร้างทางเลือกการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนฝ่าวิกฤตโควิด 19 ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองยุค new normal… โดยมี สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ หรือ The Association of Private school Administration for Non Formal Education หรือ APANE สนับสนุนวิทยากร โดยการระดมติวเตอร์ทั่วฟ้าเมืองไทย มาอบรมครูในระบบ สพฐ ระหว่างที่รอเปิดภาคการศึกษา จากภาวะโควิดระบาดรอบเดือนเมษายน–พฤษภาคม ปี 2021… ซึ่งอาจารย์อรรถพล​ อนันตวรสกุล ได้วิพากย์นโยบายนี้อย่างสร้างสรรค์ พร้อมเสนอความเห็นเพิ่มเติมหลายประเด็นผ่าน Facebook ส่วนตัวของอาจารย์

Losing

Losing Confidence… สูญสิ้นความเชื่อมั่น #SelfInsight

อารมณ์ความรู้สึกที่คนๆ หนึ่งมีต่อทุกสิ่งรอบตัว รวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อตัวเองนั้น มักจะไม่ได้ราบเรียบคงที่ หรือ เสมอต้นเสมอปลายกันเท่าไหร่ โดยเฉพาะอารมณ์ความรู้สึกในยามที่มีเหตุปัจจัยมากระทบให้ “สูญเสีย และหรือ รู้สึกสูญเสีย” บางอย่างทั้งที่ระบุได้ชัดเจน และ หลายอย่างที่เป็นเรื่องรวมๆ ถัวๆ แล้วทำให้อารมณ์ความรู้สึกหม่นมัวแบบ “สุขก็ไม่ใช่ เศร้าก็ไม่สุด” ซึ่งหลายกรณีนำมาซึ่ง “ปัญหาใหญ่ยิ่งกว่าสาเหตุและที่มา” ต่อจากนั้นมาก…

Robo Teacher

Intelligent Tutoring Systems และ AI Enables Teachers #Reducation

ดูเหมือนคีย์เวิร์ดคำว่า ITS หรือ Intelligent Tutoring Systems จะถูกพูดถึงทั้งโดยตรงและโดยอ้อมด้วยความถี่มากขึ้นมาก โดยเฉพาะการทำ Headhunter ด้วยการเสนอค่าจ้างสูงลิบลิ่วสำหรับโปรแกรมเมอร์และผู้เชี่ยวชาญ AI Enables Teachers… ซึ่งมีบทบาทในการสร้างสรรค์ทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อให้ ITS Platform มีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็น “สถาบันการศึกษา” ทดแทน Brick and Mortar School หรือสถานศึกษาที่เป็นอิฐเป็นปูน เหมือนที่เราเติบโตและสัมผัสมา