Semantic Knowledge Management and Decentralized Education… ระบบจัดการองค์ความรู้เชิงอรรถศาสตร์ และ ระบบการศึกษาแบบกระจายศูนย์ #ReDucation

Semantic Knowledge Management หรือ Semantic KM หรือ ระบบจัดการองค์ความรู้เชิงอรรถศาสตร์ซึ่งเป็นแนวคิดในการเตรียมองค์ความรู้เพื่อนำใช้ทั้งในกลไกการเรียนรู้ของมนุษย์ และ กลไกการเรียนรู้ของเครื่องจักร กับ ระบบอัตโนมัติอันชาญฉลาดทั้งหลายที่กำลังพัฒนาบทบาทให้กลายเป็นส่วนสำคัญของโลกยุคใหม่ที่กำลังดำเนินอยู่… โดยเฉพาะองค์ความรู้เฉพาะสาขา หรือ Domain Knowledge ในขั้น “รู้ลึกซึ้ง หรือ Deep Knowledge” จะถูกแปลงเป็นข้อมูลตามมาตรฐาน Semantic Web หรือ WEB 3.0 ที่ข้อมูลเกือบทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสพร้อมการ “แนบความหมาย หรือ ใส่เชิงอรรถมากับข้อมูล” ตามมาตรฐานวิทยาการสารสนเทศ หรือ Information Science หรือ Ontology… ซึ่งการนำใช้องค์ความรู้ในทุกกรณีจะถูกตีความได้อย่างถูกต้องโดยปริยายเสมอ

ในทางเทคนิค… ส่วนที่เป็น Ontology หรือ สารสนเทศที่มากับองค์ความรู้ ซึ่งได้ทำให้องค์ความรู้ หรือ Knowledge กลายเป็น Semantic Knowledge เลยจำเป็นจะต้องใช้ Semantic Knowledge Management เข้ามาจัดการระบบแทนการใช้ Knowledge Management หรือ KM แบบดั้งเดิม… โดยมีองค์ประกอบสำคัญของการเตรียม Knowledge ในยุค Semantic Web มีความจำเป็นจะต้องเข้าใจการเตรียมข้อมูล Ontology ประกอบ “องค์ความรู้ที่อยู่ในรูปของข้อมูล” เสมอ ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. Knowledge Engineers หรือ วิศวกรรมองค์ความรู้… อันเป็นกลไก หรือ กระบวนการเพื่อการได้มาซึ่งองค์ความรู้ รวมทั้งการปรับแต่งองค์ความรู้ที่ได้มาให้มีโครงสร้างที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
  2. Domain Experts หรือ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง… ที่เป็นต้นทางของการถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับ Deep Knowledge ให้กับระบบ หรือ ให้แปลงเป็นข้อมูล

ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นมีอยู่ว่า… Semantic Knowledge Management ไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการศึกษาสำหรับมนุษย์ แต่ Semantic Knowledge Management ถูกพัฒนาขึ้นด้วยวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มุ่งเป้าการเตรียมองค์ความรู้ให้เครื่องจักร และ ระบบอัจฉริยะทั้งหลายที่ต้องใช้ข้อมูลในการทำงาน โดยในหลายกรณีจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่สกัดมาจากสารสนเทศ และ สะสมอยู่ในรูปของข้อมูลมาสนับสนุนการดำเนินการในระบบ

ในขณะที่พัฒนาการของ Decentralized Education หรือ DeEd ได้กลายเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาอัตโนมัติบนความโปร่งใส่ของเทคโนโลยีบล็อกเชน อันเป็นส่วนสำคัญอีกครึ่งหนึ่งของ Semantic Web หรือ WEB 3.0 หรือ บล็อกเชนอินเตอร์เน็ตนั้น… องค์ความรู้ที่อยู่ในรูปของข้อมูลอย่าง Semantic Knowledge ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาบนเทคโนโลยี DeEd สำหรับมนุษย์ได้ทันทีโดยไม่ต้องปรับแต่งส่วนใดขององค์ความรู้ที่มีอยู่เลยก็ได้

การสนทนาเกี่ยวกับระบบ และ กลไกเทคโนโลยีทางการศึกษาในอนาคต… จึงหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึง Semantic Knowledge กับ Semantic Knowledge Management และ Decentralized Education และ การหาทางประยุกต์ทั้งหมด มารวมกันด้วย “ปรัชญาทางการศึกษา” ที่ต้องใช้อธิบายกลไกการเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วน… แต่ทั้งหมดก็ยังถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ใหม่มากในแวดวงเทคโนโลยีทางการศึกษา และ น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดอีกพอสมควร

References… 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *