Sentimental Personality… บุคลิกอ่อนไหว #SelfInsight

คนส่วนใหญ่มีความอ่อนไหวทางความคิดและจิตใจอยู่กับตัวมาตั้งแต่เกิด ซึ่งเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ได้รับอิทธิพลมาจากประสบการณ์ที่สร้างจากความเชื่อ ความรู้ และ ความคิด โดยเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวอันมีนัยยะของ “ความสัมพันธ์กับคนอื่น” เป็นองค์ประกอบสำคัญในการหวนคิดและทบทวน ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมที่มีผลต่อความคิดจิตใจ และ สะท้อนออกมาให้เป็นพฤติกรรมอย่างชัดเจน

ความอ่อนไหว หรือ ความรู้สึกอ่อนไหว… ในทางเทคนิคจะเป็นเพียง “ความซาบซึ้งใจ” ที่ความคิดจิตใจพึ่งพาอารมณ์ที่ไม่ซับซ้อนใดๆ มากเท่าการไตร่ตรองด้วยเหตุผล… แต่ธรรมชาติความอ่อนไหวของมนุษย์ในทางปรัชญาบริสุทธิ์ จะยกให้ “ความอ่อนไหวซาบซึ้ง หรือ Sentimentality” เป็น “แม่บทด้านศีลธรรม หรือ Meta-Ethics” ซึ่งเชื่อมโยงกับความรู้สึก หรือ อารมณ์ทางศีลธรรม… เราจึงได้เห็นเรื่องเล่า และ วรรณคดีที่มุ่งหมายให้ผู้คนได้ประสบการณ์เชิงบวกทั้งหมด จะเล่าเรื่องเพื่อโน้มน้าวเป้าหมายการสื่อสาร หรือ Target Audience ด้วยความอ่อนไหวซาบซึ้ง ที่เต็มไปด้วยร่องรอยการชี้นำทางศีลธรรมโดยนัยยะต่างๆ เสมอ

ประเด็นก็คือ… ถ้าเรามองอารมณ์อ่อนไหวของตัวเองด้วยมุมมองการใช้ชุดความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล โดยทั่วไปเราจะเห็นจุดอ่อนของการเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวทั้งของตัวเอง หรือ คนใกล้ชิด… โดยมักจะเห็นพฤติกรรมคิดลึก คิดมาก คิดนาน ซึ่งเต็มไปด้วยความวิตกกังวล และ ลังเลต่อการตัดสินใจที่คนส่วนใหญ่อาจจะใช้เวลาตัดสินใจเรื่องเดียวกันนี้สั้นกว่ามาก… การเชื่อมต่อบริบทแห่งความอ่อนไหวของคนๆ หนึ่งจนถึงการตัดสินใจของคนๆ นั้นนั่นเองที่ “ซุกซ่อนความย้อนแย้งการตัดสินใจ” ซึ่งคนอ่อนไหวใช้ความเชื่อ หรือ ประสบการณ์ หรือ สัญชาตญาณตัดสินใจไปก่อนแล้วตั้งแต่ต้น… เพียงแต่การเป็นคนอ่อนไหวที่คำนึงถึงผลกระทบอื่นๆ จากธรรมชาติของการเป็นคนคิดลึกซึ้ง… คิดได้มากกว่า… ไตร่ตรองอย่างรอบด้านกว่า พฤติกรรมคนอ่อนไหวลึกซึ้งจึงมักจะสะท้อนความลังเลและวิตกกังวลออกมาก่อน

นั่นแปลว่า… คนที่มีความอ่อนไหว หรือ คนที่มีบุคลิกอ่อนไหวมีจุดแข็งเรื่องการไตร่ตรอง และ การตัดสินใจที่ดีอย่างชัดเจน ซึ่งถ้าหากสามารถ “เปลี่ยนประเด็นหมกมุ่นครุ่นคิด” ออกจากเรื่องเศร้าและความกลัวของตนเอง… กล้ารับความเสี่ยง และ ผิดชอบผลการตัดสินใจของตัวเอง… ท้าทายและกล้าหาญต่อการเปลี่ยนแปลง… ข้ามความวิตกกังวลต่อทุกอย่างที่ควบคุมไม่ได้… ละเว้นความพยายามที่จะเอาใจคนอื่น และ ไตร่ตรองสถานการณ์ด้วย Growth Mindset… คนอ่อนไหวก็จะไม่เป็นคนอ่อนแอในสายตาผู้อื่นอย่างแน่นอน แถมยังจะดูเป็นคนดีมีศีลธรรมน่าคบหาใกล้ชิดสำหรับคนอื่นอย่างชัดเจน

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts