Smart And Sustainable Manufacturing… อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อความยั่งยืน #SustainableFuture

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต หรือ โรงงานผลิตสินค้าทุกชนิดบนโลกใบนี้… ดูเหมือนจะเป็นจำเลยในประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ใครพูดถึงอะไรที่มีส่วนทำร้าย หรือ ทำลายสมดุลสิ่งแวดล้อมทั้งแผ่นดิน ผืนน้ำ และ แผ่นฟ้า… ก็มักจะมีโรงงานผลิตอะไรสักอย่างเป็นส่วนหนึ่งของเหตุปัจจัยการสูญเสียสมดุลในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างที่ควรจะเป็น… การเปิดประเด็นเรื่องความยั่งยืนโดยตรงไปที่สมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงไม่อาจข้ามผ่านภาคอุตสาหกรรมการผลิต และหรือ โรงงานผลิตสินค้าทุกชนิดที่อยู่ในห่วงโซ่ความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องได้

ประเด็นก็คือ… ภาคการผลิตถือเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่ใช้พลังงานสูง และ ใช้ทรัพยากรในระบบนิเวศทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานที่อ่อนไหวต่อการเกิดทั้ง “ของเหลือ… ของเสีย และ ของสิ้นเปลือง” อย่างต่อเนื่อง และ หลายกรณีมีการใช้วัตถุดิบ กับ สารเคมีที่คุกคามระบบนิเวศ และหรือ ก่อมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอย่างรุนแรงเฉียบพลันก็มาก… 

ภาคการผลิตบนโจทย์ความยั่งยืนจึงเป็นความท้าทายของทุกฝ่ายที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คุกคามเราท่านอยู่ ซึ่งแม้แต่ผู้บริโภคสินค้าที่ผ่านการแปรรูปมาจากโรงงานทุกอย่าง ก็ยิ่งจะต้องร่วมใจกันรับผิดชอบปัจจัยที่คุกคามสิ่งแวดล้อมจากการผลิตสินค้าชิ้นนั้นๆ อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง… ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมในวันที่ไม่เหลือทางเลือกอื่นให้หลบเลี่ยงความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศอย่างตรงไปตรงมาอีก ก็จำเป็นจะต้อง “ยกระดับ หรือ Upgrade” ทั้งโรงงาน และ ห่วงโซ่อุปทานไปสู่ความยั่งยืนโดยเร็ว… ซึ่งในทางเทคนิค ทุกโรงงานจำเป็นจะต้องลงทุนเพิ่มเติมเพื่อร่วมรับผิดชอบปัญหาสิ่งแวดล้อม และ ร่วมสร้างห่วงโซ่ความยั่งยืน ซึ่งในแนวทางการดำเนินการก็ดูเหมือนจะนำทุกโรงงานไปสู่แนวคิดการจัดการภาคการผลิตที่เรียกว่า… Smart Manufacturing 

Smart Manufacturing หรือ Smart Factory เป็นแนวคิดการสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

ผ่านกลไกการผลิตที่สามารถทำงานบนความยืดหยุ่น และ ศักยภาพในการผลิตขั้นสูง โดยเฉพาะการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อมุ่งเป้าการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานในทุกๆ มิติ ซึ่งจะส่งผลดีต่อ “ของเหลือ… ของเสีย และ ของสิ้นเปลือง” ในห่วงโซ่อุปทาน และ ระบบนิเวศของโรงงานอย่างชัดเจน

กรอบการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการผลิตโดยหลักๆ จะเป็นการนำใช้ “ข้อมูล” ในระบบนิเวศของโรงงาน และ ห่วงโซ่อุปทานของการผลิตเพื่อมุ่งเป้าประสิทธิภาพผ่าน “การวางแผน และ การจัดการ” ที่แม่นยำจน “ของเหลือ… ของเสีย และ ของสิ้นเปลือง” รบกวนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อยมาก หรือ ไม่มีเลย

Smart Manufacturing หรือ Smart Factory จึงจำเป็นจะต้องออกแบบกลไกการใช้และจัดการข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ… ก่อนจะนำไปสู่การยกระดับเทคโนโลยีในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ AI และ Edge Computing และ ทรัพยากรมนุษย์… ซึ่งถ้าจัดการได้ถึงขั้นขับเคลื่อนประสิทธิภาพได้ชัดเจนบนเครื่องมือประเมินทุกรูปแบบแล้ว… การพูดถึง Smart Manufacturing หรือ Smart Factory ก็จะเป็นนิยามเดียวกับ Sustainable Manufacturing อย่างแน่นอน

รายละเอียดทางเทคนิคระดับวิศวกรรมขอข้ามครับ!

References… 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts