SME Early Stage

SME-Early Stage : All Stars… โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564 #RederSMEs

วันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแชร์ต่อ สำหรับพี่น้อง SMEs ที่มีธุรกิจอยู่ในมือและกำลังหาทางต่อยอด ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับหลายๆ ท่านที่ได้ริเริ่มกิจการมาถึงระดับหนึ่งแล้ว… สสว. หรือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564 กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME-Early Stage : All Stars) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจไม่เกิน 3.5 ปี… ไม่จำกัดประเภทธุรกิจ และ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ หรือ Bioeconomy…  เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy และ เศรษฐกิจสีเขียว หรือ Green Economy หรือ BCG
  2. ผู้ว่างงานจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ และมีสินค้า/บริการของตนเองแล้ว

โดย… การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ หมายถึง

  1. บุคคลธรรมดา ได้แก่ การจดทะเบียนพาณิชย์ การจดทะเบียนการค้า
  2. นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

พื้นที่ดำเนินการ

14 จังหวัด ได้แก่… กรุงเทพมหานคร นนทบุรี อ่างทอง นครปฐม สุพรรณบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร  สมุทรสงคราม และ สมุทรสาคร

กิจกรรมโครงการ

  1. วินิจฉัย วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยนักวินิจฉัยหรือผู้เชี่ยวชาญ และ นำเสนอแนวทางสร้าง หรือ ยกระดับศักยภาพธุรกิจของผู้เข้าร่วมโครงการ ในระยะ 3 ปี (SME Roadmap) และ นำเสนอข้อเสนอการปรับปรุงต่อผู้เข้าร่วมโครงการ
  2. การพัฒนาศักยภาพธุรกิจ ที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนดตามแนวทางสร้าง หรือ ยกระดับศักยภาพธุรกิจผู้ประกอบการ (SME Roadmap) โดยที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์ทางธุรกิจเฉพาะด้านให้คำปรึกษา เช่น ด้านมาตรฐาน ด้านกระบวนการผลิต ด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการยืดอายุ ด้านการพัฒนาระบบการให้บริการ ด้านการเงิน เป็นต้น
  3. การทดสอบตลาด หรือ Market Testing เป็นการนำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบกับตลาดเป้าหมาย… เฉพาะสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

แบบฟอร์มใบสมัคร : http://www.smetracking2564.com 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…ผู้ประสานงานโครงการ

  • นายอิทธิพล เนคมานุรักษ์ เบอร์ติดต่อ: 089-301-1415 E-mail : itthipol.n@gmail.com
  • นางสาวปริตรตา จันทร์จิระวัฒน์ (สายป่าน) เบอร์ติดต่อ: 084-129-2090 E-mail : parn2107@gmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่างเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ : 02-555-2000

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts