reder sme

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ปี 2563 #SaturdaySME

หลังสถานการณ์ COVID-19 ในบ้านเราคลี่คลาย ผมได้ลิงค์ข่าวประชาสัมพันธ์ของ สสว. หรือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากเพื่อนท่านหนึ่ง เพราะท่านทราบว่าผมตามข้อมูล สสว. ตลอด… เข้าไปดูข้อมูลบนลิงค์แล้วคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆท่าน ที่กำลังปลุกใจว่าจะไปยังไงต่อหลังวิกฤต COVID-19

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ของ สสว. เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มที่มีศักยภาพ หรือกลุ่ม Strong/Regular ภายใต้ชื่อ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)” ซึ่ง สสว. จัดมาอย่างต่อเนื่อง  โครงการนี้ เป็นโปรแกรมให้ความรู้ผ่านการอบรมสัมมนา และพัฒนาเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ สร้างให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพในกระบวนการผลิต หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหรือบริการ รวมทั้งผลักดันให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 40,000 ราย

ปี 2563 สสว. จะมุ่งเน้นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ยกระดับศักยภาพของธุรกิจให้เข้าถึงระบบมาตรฐาน ทั้งการตรวจประเมินเพื่อให้ได้รับใบรับรองมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของสากล  การสนับสนุนคูปองการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการได้รับมาตรฐานต่างๆ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เช่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสปา บริการเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่ออนาคต เกษตรแปรรูป แฟชั่น ไลฟ์สไตล์  อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากโลหะ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์… สรุปว่าครอบคลุมเกือบทั้งหมด

จากแนวทางพัฒนาดังกล่าวคาดว่า ผู้ประกอบการจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ยกระดับธุรกิจหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้ก้าวไปสู่สากล สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม SME ตามนโยบายรัฐบาล และเป็นไปตามพันธกิจของ สสว. ในการผลักดันส่งเสริม SMEs เพื่อให้ SMEs สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล

แนวทางการพัฒนา

  • อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางธุรกิจ เช่น อบรมผู้ควบคุมกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้รับใบรับรองคุณสมบัติจากหน่วยงานที่ U.S FDA ให้รับการยอมรับ ฯลฯ
  • ให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยที่ปรึกษา ณ สถานประกอบการ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ โดยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในธุรกิจแยกตามรายกลุ่มอุตสาหกรรม 
  • ต่อยอดการพัฒนาเพื่อให้ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เช่น มาตรฐาน ISO, มาตรฐานท่องเที่ยว, มาตรฐานฉลากทางเลือกสุขภาพ , มาตรฐานฉลากทางเลือกสำหรับหน้ากากผ้า ฯลฯ เป็นต้น
  • สนับสนุนการจัดทำฉลากโภชนาการ และตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ หรือสอบเทียบเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม หรือตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ตรวจวิเคราะห์มาตรฐานชุดป้องกัน หรือ Personal Protective Equipment หรือ PPE เป็นต้น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 

  • ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา : เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นสมาชิก สสว. หรือบุคลากรในธุรกิจ 
  • ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเชิงลึก : เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นสมาชิก สสว. และจดทะเบียนนิติบุคคล หรือเป็นบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ โดยต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ    

มกราคม – กันยายน 2563

รับผิดชอบโครงการโดย    

ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs  สสว. โทร. 0-2298-3206, 0-2298-3050, 0-2298-3190, 0-2298-3181

หน่วยร่วมดำเนินการแยกตามกลุ่มเป้าหมายอุตสาหกรรม และช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ


หน่วยร่วมดำเนินการ: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้ประกอบการเป้าหมาย: อุตสาหกรรม S-Curve เน้นกลุ่ม Green Business
เบอร์ติดต่อ: 0-2345-1188, 0-2345-1121
E-mail: smi.information@gmail.com

หน่วยร่วมดำเนินการ: สถาบันอาหาร
ผู้ประกอบการเป้าหมาย: อาหารเครื่องดื่ม และเกษตรแปรรูป
เบอร์ติดต่อ: 0-2422-8688 ต่อ 3113, ต่อ 3116, ต่อ 5200, ต่อ 5300
E-mail:food@nfi.or.th,  fic@nfi.or.th, mircro@nfi.or.th, ecoupon@nfi.or.th 

หน่วยร่วมดำเนินการ: สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผู้ประกอบการเป้าหมาย: ธุรกิจท่องเที่ยว/โรงแรม/สปา/เครื่องมือแพทย์/แปรรูปสินค้าประมงภาคใต้
เบอร์ติดต่อ: 08-2450-2627, 08-2450-2634, 0-2564-4000 ต่อ 6222
E-mail: ismedstrong@gmail.com, ibmd.ismed2020@gmail.com, digitaltechmaker@gmail.com 

หน่วยร่วมดำเนินการ: สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ผู้ประกอบการเป้าหมาย: แฟชั่น สิ่งทอ ไลฟ์สไตล์
เบอร์ติดต่อ: 08-9209-7129, 08-7810-5197
E-mail: thti.smestrong@gmail.com 

หน่วยร่วมดำเนินการ: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ประกอบการเป้าหมาย: ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เบอร์ติดต่อ: 09-5896-5416
E-mail: anusak@thaieei.com 

หน่วยร่วมดำเนินการ: สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO
ผู้ประกอบการเป้าหมาย: อุตสาหกรรมที่ต้องการยกระดับให้ได้รับมาตรฐานสากล
เบอร์ติดต่อ: 08-1561-3847
E-mail: sarawadee@masci.or.th 

หน่วยร่วมดำเนินการ: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ผู้ประกอบการเป้าหมาย: อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโลหะ
เบอร์ติดต่อ: 0-2712-4402-7 ต่อ 260
E-mail: thittiya@isit.or.th 

หน่วยร่วมดำเนินการ: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ผู้ประกอบการเป้าหมาย: อุตสาหกรรม S-Curve ที่ต้องการยกระดับมาตรฐาน
เบอร์ติดต่อ: 09-9442-9496
E-mail: smesregular2020@gmail.com 

หน่วยร่วมดำเนินการ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ประกอบการเป้าหมาย: ธุรกิจสร้างสรรค์
เบอร์ติดต่อ: 06-3334-7447, 09-9425-5445
E-mail: smeregularkmutt@gmail.com 

หน่วยร่วมดำเนินการ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ประกอบการเป้าหมาย: ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม (ภาคเหนือ)
เบอร์ติดต่อ: 09-5127-5252, 08-0033-8674
E-mail: suphawadi.cha@gmail.com, thanchat.jan@gmail.com

หน่วยร่วมดำเนินการ: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ประกอบการเป้าหมาย: ธุรกิจการค้าและบริการ (ภาคใต้)
เบอร์ติดต่อ: 09-8287-6579, 08-0544-1916
E-mail: smeregular.psu@gmail.com 

หน่วยร่วมดำเนินการ: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ประกอบการเป้าหมาย: อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
เบอร์ติดต่อ: 09-5603-7602
E-mail: wachira1980@gmail.com 

หน่วยร่วมดำเนินการ: สมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ผู้ประกอบการเป้าหมาย: เกษตรแปรรูป/ภาคบริการ (เฉพาะกิจกรรมอบรมสัมมนา)
เบอร์ติดต่อ: 09-5218-2789, 08-4240-3792, 09-1060-8802
E-mail: thaisme.esan@gmail.com

ข้อมูลข้างต้นผมลอกข่าวประชาสัมพันธ์ของ สสว. มาทั้งหมด… ประเด็นก็คือ สสว. ในปัจจุบันมีความพร้อมหลายอย่างที่จะช่วย ผู้ประกอบการที่มุ่งมั่นจะพัฒนาธุรกิจของตนคลอบคลุมเกือบทุกประเภทกิจการ

ปีก่อนๆ สสว. ก็มีโครงการอย่าง เช่น โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up ) ปี 2560… โครงการ THAI AIM: Thai Access to International Markets Competition… โครงการ Train the Coach: Accelerator 4.0… โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล ปี 2563… งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) ปีงบประมาณ 2563… และอีกเยอะแยะ

โครงการต่างๆ ของ สสว. ปีงบประมาณนี้เหลืออีก 3 เดือนเศษๆ ก็จะหมดปีงบประมาณแล้ว เพราะโครงการส่วนใหญ่จะเริ่มดำเนินงานกันช่วงต้นปี แต่ปีนี้มีเหตุการณ์พิเศษ ทำให้ไตรมาสสองไม่มีใครได้ทำอะไร เพราะต้องหลบพี่โควิดกันหมด… ทุนดำเนินงานของ สสว. ปีนี้จึงน่าจะเหลือเยอะ

ท่านที่มีกิจการเล็กใหญ่และกำลังหาทางไปต่อ แม้เพิ่งจะเริ่มต้นหรือลุยเหนื่อยมานานแล้ว ลองสอบถามหรือใช้บริการ สสว. ดูได้ครับ… ท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้เลยที่นี่ในฟอร์มสมัคร ท่านระบุความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ได้เลยตั้งแต่เรื่อง เงินทุน การตลาด เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการ แรงงาน หรือแม้แต่เครือข่ายธุรกิจ

ควรจะมีธุรกิจจริงๆ อยู่ในมือซะหน่อยก่อนก็ดีครับ จะเป็นผู้ผลิต ผู้ค้าหรือผู้ให้บริการ… เป็นบุคคลธรรมดาก็ได้ นิติบุคคลก็ได้!

อ้างอิง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts