SME One ID… การลงทะเบียน SME เพื่อขอรับบริการจากภาครัฐ #RederSMEs

การโครงการหนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ หรือ SME One ID ซึ่ง สสว. หรือ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้เคลื่อนไหวเพื่อให้ข้อมูล MSMEs ที่ สสว. ต้องดูแล เป็นไปอย่างโปร่งใส รวดเร็ว และ ทั่วถึง โดยในปลายเดือนมิถุนายน 2022 ที่ผ่านมา… พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ บอร์ด สสว. ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งวาระใหญ่ที่สุดในครั้งนั้นเป็นเรื่องการดำเนินการ SME One ID ที่มุ่งเป้าให้มีผู้ประกอบการ SMEs ได้รับผลประโยชน์มากขึ้น มีกำไรมากขึ้น มีความเข้มแข็งมากขึ้น

ประธานในที่ประชุมบอร์ด สสว. วันนั้นขอให้ สสว. ได้ต่อยอดการดำเนินโครงการ และ ร่วมดำเนินงานกับหลายๆ หน่วยงานต่อไป เพื่อช่วยเหลือสนับสนุน SMEs ให้เข้าถึงการดูแลของภาครัฐ… โดยเฉพาะองค์ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงตัวเองเพื่อให้เข้าถึงการบริการภาครัฐ… รวมถึงมาตรการส่งเสริม… แหล่งเงินทุน… ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะต้องทำให้เกิดความชัดเจน… เพื่อทำให้ SMEs อยู่รอด ปลอดภัย พอเพียง และ ยั่งยืน ด้วยการเสริมความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพความเข้มแข็งต่างๆ ให้กับ SMEs เพราะ SME มีผลต่อการลงทุน และ เศรษฐกิจฐานรากอย่างมาก

ส่วนรายงานผลการดำเนินงาน “โครงการ หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ หรือ SME One ID” ของ สสว. ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงาน และ ให้บริการ SMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเทียบเท่าการใช้เลขที่บัตรประชาชน 13 หลักเข้าถึงบริการรัฐของประชาชน

โดยผู้ประกอบการสามารถใช้หมายเลข ID เดียวในการเข้าถึงบริการของภาครัฐทุกหน่วยงาน มุ่งเน้นการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ และ ลดความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสารซึ่งเป็นต้นทุน และ อุปสรรคในการขอรับอนุญาต และ รับการส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐหลายหน่วย… ซึ่งจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ MSMEs หรือ Micro, Small & Medium Enterprises ที่มีมากกว่า 3 ล้านราย โดยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม… โดย สสว. ได้ลงนาม MOU กับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 

สำหรับ MSMEs ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับ SME One ID… เริ่มต้นที่ https://bizportal.go.th ได้เลยตอนนี้… ส่วนคู่มือการกรอกข้อมูลสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ที่ https://kb.dga.or.th ครับ 

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts