SOAR Analysis… เครื่องมือวิเคราะห์จุดแข็ง และ เป้าหมาย #SaturdayStrategy

SOAR Analysis เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์เพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงบวก หรือ Positive Factors ซึ่งโดดเด่น และ น่าสนใจตรงที่… SOAR Analysis สามารถให้รายละเอียดถึง “วิธีการ หรือ ขั้นตอน” ที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ประเมินได้ไม่ยากว่าเป็นไปได้แค่ไหน และ ผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไร

คำว่า SOAR จากโมเดล SOAR Analysis มาจากคำว่า… 

  • S – Strength หรือ จุดแข็ง… ใช้ระบุจุดเด่น หรือ ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดความแตกต่าง และ เป็นข้อได้เปรียบขององค์กร เช่น องค์กร สินค้าและบริการ การทำงาน ทีมงาน… ซึ่งท่านที่ใช้ SWOT Analysis เป็นอยู่แล้วสามารถระบุข้อมูลชุดเดียวกันลงไปได้เลย
  • O – Opportunity หรือ โอกาส… ใช้ระบุปัจจัยที่ส่งผลดีต่อการดำเนินงาน โดยเป็นปัจจัยจากภายนอกที่เกิดขึ้นส่งเสริมการเข้าใกล้เป้าหมายได้ดีกว่าเดิม หรือ ง่ายกว่าเดิม และหรือ เป็นปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอันเป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมาย เช่น นโยบายภาครัฐ สภาพการแข่งขัน แนวโน้มด้านต่างๆ รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภค… และสามารถใช้ข้อมูลเดียวกับที่ระบุใน SWOT Analysis ได้เช่นกัน
  • A – Aspiration หรือ แรงบันดาลใจ… เป็นการระบุคำตอบต่อคำถามเรื่องเป้าหมาย และหรือ แรงบันดาลใจขององค์กรในการบรรลุเป้าหมาย… อันเป็นแรงผลักดันที่สมาชิกองค์รับทราบร่วมกันว่าต้องร่วมกันขับเคลื่อนปัจจัย และหรือ ตัวแปรที่ระบุถึงแรงจูงใจที่ต้องทำให้สำเร็จ
  • R – Result หรือ ผลลัพธ์… ใช้ระบุ “ความสำเร็จ” เมื่อบรรลุเป้าหมาย ซึ่งรายการที่ระบุในผลลัพธ์จะหมายถึง KPI หรือ Key Performance Indicator สำหรับประเมินความสำเร็จ และ ล้มเหลวเพื่อถอดปัจจัยที่เป็น “Strength หรือ จุดแข็ง และ Opportunity หรือ โอกาส” ที่ถูกใช้ในกลยุทธ์ไปแล้ว ซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์กลยุทธ์ที่แม่นยำกว่าเดินในรอบถัดไป

ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ และ นักกลยุทธ์ยุคใหม่จะนิยมใช้ SOAR Analysis คู่กับ SWOT Analysis เป็นส่วนใหญ่ แต่หลายกรณีจะใช้เพียง SOAR Analysis กับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ โดยข้ามการพูดถึง SWOT Analysis ให้เสียเวลาในระหว่างการนำเสนอกลยุทธ์… โดยนักกลยุทธ์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า SWOT Analysis เป็นโมเดลการวิเคราะห์สถานการณ์เบื้องต้นขององค์กรจากปัจจัยภายใน และภายนอกเท่านั้น แต่ไม่สามารถระบุเป้าหมาย และหรือ แนวทางในการดำเนินงานใส่ลงไปได้ ในขณะที่ SOAR Analysis ถูกออกแบบมาเพื่อนักวิเคราะห์ หรือ นักกลยุทธ์สามารถ “ถอดภาพรวมทั้งหมด” ใส่ลงไปในโมเดลได้ครบถ้วนกว่า… เห็นปัจจัยที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด สอดคล้องกับผลลัพธ์สุดท้ายที่ถูกวางลงในแผน และ กลยุทธ์เป็นภาพรวมภาพเดียวกัน

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts