Sole Proprietorship

กิจการเจ้าของคนเดียว และ กิจการจดทะเบียนคนเดียว #RederSMEs

ธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเจ้าของเดียว หรือ Sole Proprietorship Business ที่มีคนๆ เดียว หรือ ครอบครัวเดียวเป็นเจ้าของเงินลงทุนทั้งหมดในกิจการ และ ทำหน้าที่ควบการดำเนินงาน การบริหารจัดการ รวมทั้งภาระความรับผิดชอบที่ผูกพันกิจการ ทั้งในฐานะคู่สัญญาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับกิจการ… และที่สำคัญคือ เป็นผู้รับผลประโยชน์จากความสำเร็จของกิจการ หรือ เสียหายจากการขาดทุนของกิจการเพียงคนเดียว หรือ ครอบครัวเดียว

ธุรกิจเจ้าของเดียวจะมีความคล่องตัวในการตัดสินใจสูง และ มักจะเป็นกิจการที่ไม่มีโครงสร้างองค์กรสลับซับซ้อนแม้ธุรกิจจะมีมูลค่าสูง หรือ ใหญ่โตทรงอิทธิพลแค่ไหนก็ตาม ซึ่งส่วนใหญ่… ธุรกิจเจ้าของเดียวจะหมายรวมถึงธุรกิจรายย่อยที่ทำคนเดียวแบบลงทุนเอง ทำเอง เก็บตังค์เองทั้งหมดทุกขั้นตอนด้วยตัวคนเดียวด้วย

ธุรกิจเจ้าของเดียวส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือ และ เงินลงทุนจากแหล่งภายนอก โดยเฉพาะกิจการเจ้าของเดียวที่ทำธุรกิจในฐานะบุคคลธรรมดา ซึ่งมีอยู่มากในโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ… กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะที่กำกับดูแลและอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล จึงได้ทบทวน ปรับปรุงให้กฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนมีความทันสมัย โดยเฉพาะการเอื้อต่อกิจการเจ้าของเดียว โดยการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ซึ่งมีอยู่นอกระบบราว 2 ล้านกว่าราย ให้เข้าสู่ระบบด้วยการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ภาครัฐจัดให้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

ปัจจุบันการจดจัดตั้งกิจการเจ้าของคนเดียวต้องเตรียมเอกสารสำคัญอย่าง… คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาสัญญาเช่าพื้นที่ไปยื่นขอจดทะเบียนที่สำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ประกอบการ เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบแล้วจะออก ใบทะเบียนพาณิชย์ ให้เจ้าของกิจการ

ประเด็นก็คือ… ธุรกิจเจ้าของคนเดียวถือว่าเป็นหนึ่งเดียวกับเจ้าของกิจการ มีสถานะทางกฎหมายเป็น “บุคคลธรรมดา” เจ้าของกิจการจึงมีหน้าที่ “ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” และ ถ้าหากธุรกิจเข้าข่ายที่จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ตาม “พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์” เจ้าของก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย

เวบไซต์ ThaiSMEsCenter ได้รวบรวมข้อดีข้อเสียของการจดบริษัทคนเดียว หรือ จดจัดตั้งกิจการเจ้าของเดียวเอาไว้ดังนี้…

ข้อดีการจดทะเบียนบริษัทคนเดียว 

 • SMEs และ Startup มีความสะดวกสบายในการลงทุนจัดตั้งธุรกิจ เข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้น 
 • ลดปัญหาการทะเลาะ และ ข้อพิพาทระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันเอง 
 • เมื่อจดทะเบียนนิติบุคคลได้ง่ายขึ้น ก็จะช่วยให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น 
 • มีอำนาจในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างเต็มที่ 
 • เพิ่มความรวดเร็วในการทำธุรกิจ 
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนและจัดตั้งธุรกิจต่ำ 
 • เพิ่มความน่าเชื่อถือ และ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับ SMEs 

ข้อเสียการจดทะเบียนบริษัทคนเดียว 

 • เงินลงทุนมีจำนวนจำกัดจากเงินลงทุนส่วนตัวของเจ้าของกิจการ 
 • ความรับผิดชอบต่อหนี้สินของกิจการ เจ้าหนี้สามารถตามยึดทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าของกิจการได้ แม้มิใช่ทรัพย์สินที่ลงทุนในกิจการ 
 • การเลิกกิจการทำได้ยาก ต้องมีการชำระบัญชี และ จัดการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย 
 • ระดมทุนได้ยาก เพราะการจดทะเบียนบริษัทคนเดียว อาจมีผู้ถือหุ้นคนเดียว ไม่มีผู้ถือหุ้นคนอื่นเลย 
 • เมื่อคนเดียวจัดตั้งบริษัททำได้ จะทำให้ธุรกิจที่ไม่มีมาตรฐานเข้าสู่ระบบมากขึ้น 
 • เมื่อบริหารล้มเหลว ก็อาจส่งผลต่อภาพรวม ของเศรษฐกิจ เพราะไม่สามารถใช้หนี้คืนแก่ธนาคารได้ 

ประเด็นปลีกย่อย และ รายละเอียดเกี่ยวกับการจดจัดตั้งบริษัทคนเดียว ยังมีรายละเอียดแง่มุมอีกเยอะเหมือนกันให้พูดถึง ท่านที่สนใจ… โดยเฉพาะพี่น้องชาว Startup ที่ต้องการดันแผนธุรกิจเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมธุรกิจในเฟสต่างๆ แต่ยังหาหุ้นส่วนไม่ได้… สามารถสอบถามที่พาณิชย์จังหวัดใกล้บ้านได้ก่อนเลยครับ

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts