กิจการเจ้าของคนเดียว และ กิจการจดทะเบียนคนเดียว #RederSMEs

Sole Proprietorship

ธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเจ้าของเดียว หรือ Sole Proprietorship Business ที่มีคนๆ เดียว หรือ ครอบครัวเดียวเป็นเจ้าของเงินลงทุนทั้งหมดในกิจการ และ ทำหน้าที่ควบการดำเนินงาน การบริหารจัดการ รวมทั้งภาระความรับผิดชอบที่ผูกพันกิจการ ทั้งในฐานะคู่สัญญาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับกิจการ… และที่สำคัญคือ เป็นผู้รับผลประโยชน์จากความสำเร็จของกิจการ หรือ เสียหายจากการขาดทุนของกิจการเพียงคนเดียว หรือ ครอบครัวเดียว

ธุรกิจเจ้าของเดียวจะมีความคล่องตัวในการตัดสินใจสูง และ มักจะเป็นกิจการที่ไม่มีโครงสร้างองค์กรสลับซับซ้อนแม้ธุรกิจจะมีมูลค่าสูง หรือ ใหญ่โตทรงอิทธิพลแค่ไหนก็ตาม ซึ่งส่วนใหญ่… ธุรกิจเจ้าของเดียวจะหมายรวมถึงธุรกิจรายย่อยที่ทำคนเดียวแบบลงทุนเอง ทำเอง เก็บตังค์เองทั้งหมดทุกขั้นตอนด้วยตัวคนเดียวด้วย

ธุรกิจเจ้าของเดียวส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือ และ เงินลงทุนจากแหล่งภายนอก โดยเฉพาะกิจการเจ้าของเดียวที่ทำธุรกิจในฐานะบุคคลธรรมดา ซึ่งมีอยู่มากในโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ… กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะที่กำกับดูแลและอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล จึงได้ทบทวน ปรับปรุงให้กฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนมีความทันสมัย โดยเฉพาะการเอื้อต่อกิจการเจ้าของเดียว โดยการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ซึ่งมีอยู่นอกระบบราว 2 ล้านกว่าราย ให้เข้าสู่ระบบด้วยการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ภาครัฐจัดให้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

ปัจจุบันการจดจัดตั้งกิจการเจ้าของคนเดียวต้องเตรียมเอกสารสำคัญอย่าง… คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาสัญญาเช่าพื้นที่ไปยื่นขอจดทะเบียนที่สำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ประกอบการ เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบแล้วจะออก ใบทะเบียนพาณิชย์ ให้เจ้าของกิจการ

ประเด็นก็คือ… ธุรกิจเจ้าของคนเดียวถือว่าเป็นหนึ่งเดียวกับเจ้าของกิจการ มีสถานะทางกฎหมายเป็น “บุคคลธรรมดา” เจ้าของกิจการจึงมีหน้าที่ “ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” และ ถ้าหากธุรกิจเข้าข่ายที่จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ตาม “พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์” เจ้าของก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย

เวบไซต์ ThaiSMEsCenter ได้รวบรวมข้อดีข้อเสียของการจดบริษัทคนเดียว หรือ จดจัดตั้งกิจการเจ้าของเดียวเอาไว้ดังนี้…

ข้อดีการจดทะเบียนบริษัทคนเดียว 

 • SMEs และ Startup มีความสะดวกสบายในการลงทุนจัดตั้งธุรกิจ เข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้น 
 • ลดปัญหาการทะเลาะ และ ข้อพิพาทระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันเอง 
 • เมื่อจดทะเบียนนิติบุคคลได้ง่ายขึ้น ก็จะช่วยให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น 
 • มีอำนาจในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างเต็มที่ 
 • เพิ่มความรวดเร็วในการทำธุรกิจ 
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนและจัดตั้งธุรกิจต่ำ 
 • เพิ่มความน่าเชื่อถือ และ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับ SMEs 

ข้อเสียการจดทะเบียนบริษัทคนเดียว 

 • เงินลงทุนมีจำนวนจำกัดจากเงินลงทุนส่วนตัวของเจ้าของกิจการ 
 • ความรับผิดชอบต่อหนี้สินของกิจการ เจ้าหนี้สามารถตามยึดทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าของกิจการได้ แม้มิใช่ทรัพย์สินที่ลงทุนในกิจการ 
 • การเลิกกิจการทำได้ยาก ต้องมีการชำระบัญชี และ จัดการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย 
 • ระดมทุนได้ยาก เพราะการจดทะเบียนบริษัทคนเดียว อาจมีผู้ถือหุ้นคนเดียว ไม่มีผู้ถือหุ้นคนอื่นเลย 
 • เมื่อคนเดียวจัดตั้งบริษัททำได้ จะทำให้ธุรกิจที่ไม่มีมาตรฐานเข้าสู่ระบบมากขึ้น 
 • เมื่อบริหารล้มเหลว ก็อาจส่งผลต่อภาพรวม ของเศรษฐกิจ เพราะไม่สามารถใช้หนี้คืนแก่ธนาคารได้ 

ประเด็นปลีกย่อย และ รายละเอียดเกี่ยวกับการจดจัดตั้งบริษัทคนเดียว ยังมีรายละเอียดแง่มุมอีกเยอะเหมือนกันให้พูดถึง ท่านที่สนใจ… โดยเฉพาะพี่น้องชาว Startup ที่ต้องการดันแผนธุรกิจเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมธุรกิจในเฟสต่างๆ แต่ยังหาหุ้นส่วนไม่ได้… สามารถสอบถามที่พาณิชย์จังหวัดใกล้บ้านได้ก่อนเลยครับ

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Adaptive Learning

Adaptive eLearning… แนวคิดการศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วยเทคโนโลยี

หลายท่านที่เคยศึกษาต่อข้ามสายอาชีพที่สำเร็จการศึกษามาก่อนหน้า คงมีประสบการณ์เรื่องเรียนเอาหน่วยกิตของวิชาที่ขาด เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติเบื้องต้นให้ตัวเองเข้าเรียนต่อได้กันมาบ้าง… ผมยกกรณีนี้ขึ้นมาเทียบเพื่อจะชี้ให้เห็นวิธีประเมินความต้องการของผู้เรียน ที่กลไกทางการศึกษาในปัจจุบัน ก็มีประเด็นอยากเรียนอะไร ไปทำอาชีพไหน ต้องเรียนและรู้อะไรบ้างก็มีแนวทางอยู่แล้ว

2020 ปีของคนคิดบวก

กลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วที่ TCDC หรือ Thailand Creative & Design Center หรือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ องค์การมหาชน จะออกหนังสือประจำปีว่าด้วยแนวโน้มในปีถัดไป เผยแพร่อย่างสร้างสรรค์… ปลายปีนี้ก็เช่นกัน TCDC ก็ไม่พลาดที่จะรวบรวมแนวโน้มมิติต่างๆ ที่น่าสนใจสำหรับปี 2020 เอาไว้ในหนังสือเล่มเดียวขนาด 300 หน้า และแจกจ่ายเวอร์ชั่น eBook ฟรีมาตั้งแต่กลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา

Benz Patent Motorwagen

A Brief History of Car

รถยนต์ หรือ Car ถือเป็นสิงประดิษฐ์เพื่อใช้เป็นยานพาหนะ หรือ Vehicle เพื่อการเดินทางและขนส่งที่มีพัฒนาการต่อมาจากรถม้า รถยนต์โดยนัยจึงหมายถึงยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อน ซึ่งปัจจุบันรถยนต์ส่วนมากได้รับการออกแบบอย่างซับซ้อนในทางวิศวกรรม และมีหลากหลายประเภทตามความเหมาะสมของการใช้งาน และถือเป็นพัฒนาการสำคัญที่พาอารยธรรมมนุษย์ มาไกลกว่าสิ่งมีชิวิตสายพันธ์อื่นบนโลกใบนี้

Change Agent

Change Management For Leaders… ขั้นตอนการนำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง #ExtremeLeader

ารเปลี่ยนแปลงเป็นสัจธรรมที่แปลว่าเกิดขึ้นแน่นอนโดยธรรมชาติ ซึ่งความเป็นธรรมชาติก็ดีในแบบที่เป็นธรรมชาติ แต่ไม่ได้เหมาะต่อการจัดการในเชิงควบคุมผลลัพธ์ และ ผลกระทบต่างๆ หลังเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว… นักบริหาร หรือ ผู้นำที่ต้องรับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงที่ก่อผลกระทบต่อบริบทภายใต้การนำ จึงจำเป็นต้องเกาะติด วางแผน และ กำหนดทิศทางและแนวทางการจัดการ เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกจากการเปลี่ยนแปลงให้ได้มากที่สุด… หรืออย่างน้อยก็ลดผลกระทบเชิงลบให้เหลือน้อยที่สุดให้ได้