Stakeholder Management… การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย #ExtremeLeadership

การขับเคลื่อนเป้าหมายที่ต้องการผลลัพธ์อย่างชัดเจน ทั้งในระดับผลักดันโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ การผลักดันเป้าหมายระดับองค์กรให้ประสบความสำเร็จ… ทุกๆ โครงการที่ต้องทำ และ ทุกๆ เป้าหมายที่ต้องขับเคลื่อน ก็มักจะมีคนที่เกี่ยวข้องคลุกคลี และ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ Stakeholder อยู่ในระบบนิเวศการขับเคลื่อนแผนการเพื่อความสำเร็จเหล่านั้นเสมอ

ประเด็นก็คือ… ความสำเร็จ/ล้มเหลวของโครงการล้วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน  เพราะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ Stakeholder จะเป็นหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จ/ล้มเหลวที่สำคัญเสมอ ซึ่งหลายกรณีสำคัญถึงขั้นต้องใส่ใจรายละเอียดของแต่ละคน หรือ แต่ละกลุ่มให้ลึกซึ้ง เพื่อให้เรา หรือ โครงการของเราไม่กลายไปเป็น “ปัญหาคอขาดบาดตาย” ของคนที่เกี่ยวข้องบางคน ซึ่งถ้าเราเป็นปัญหาของเขา–เขาก็จะเป็นปัญหาของเราด้วยค่อนข้างแน่

นักบริหารที่มีประสบการณ์สูง… รวมทั้งข้อบังคับการทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากที่ล้มเหลวไม่ได้… จึงต้องทำการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย หรือ Stakeholder Analysis เพื่อแยกแยะความสัมพันธ์ และ ความสำคัญของคนที่เกี่ยวข้องให้เห็นชัดๆ 

โดยแนวทางและวิธีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเริ่มต้นที่การระบุตัวตนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหมด ก่อนจะนำไปจัดกลุ่มด้วย Power Interest Matrix ให้เป็น 4 กลุ่มเพื่อระบุคุณค่า ได้แก่

  1. Manage Closely… เป็นกลุ่มคนที่สำคัญมากที่สุด เราควรให้ความสนใจ และ มีส่วนร่วมกับคนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่ และ ทำให้คนกลุ่มนี้พึงพอใจมากที่สุด
  2. Keep Satisfied… เป็นกลุ่มที่ไม่ได้สนใจ Project มาก แต่มีอิธิพล หรือ ผลกระทบสูง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำให้คนกลุ่มนี้พอใจ
  3. Keep Informed… คนกลุ่มนี้เป็นคนที่สนใจใน Project เรา แต่มีอิธิพลหรือผลกระทบน้อย จึงควรให้ข้อมูลที่เพียงพอ เชิญมามีส่วนร่วมในการวิจัย ออกความเห็น และ พูดคุยทำให้มั่นใจว่าไม่มีปัญหาใหญ่ๆ เกิดขึ้น
  4. Monitor… เป็นคนที่ไม่ได้มีความสำคัญมาก หรือ ไม่มีบทบาทเด่นชัดที่เกี่ยข้องหรือกระทบถึงโครงการ แต่ก็อยู่เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจจะเปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่มที่เราต้องใส่ใจเพิ่มขึ้นได้

คำถามก็คือ… วิเคราะห์แล้ว–แบ่งกลุ่มต้องทำยังไงต่อ?… 

เทคนิคการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ Stakeholder Management จะใช้เพียงคำถามที่ถูกต้องในการเริ่มต้นออกแบบแนวทาง หรือ แผนการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือ… ถามว่าเราต้องการอะไรจากใคร หรือ กลุ่มไหน–อย่างไร?… แล้วถามว่า… เราจะใช้ข้อความและท่าทีแบบไหนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องปฏิสัมพันธ์ด้วย… เพียง 2 คำถามเริ่มต้นนี้ก็เกินพอที่จะเข้าไปจัดการคนเหล่านั้นได้แล้ว 

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *