STIM for SMEs… ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs วงเงิน 300,000-500,000 บาท

Big business and small business

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดตั้งโครงการ “STIM เพื่อเอสเอ็มอี” เพื่อให้การสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการ SMEs  โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตมากขึ้น 

โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดทั้งปี มีวงเงินสนับสนุน 300,000–500,000 บาท… สนับสนุนเงินทุนผู้ประกอบการ SMEs โดยอยู่ภายใต้ขอบเขต ดังนี้คือ…

  • พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
  • พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
  • พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต
  • พัฒนาระบบมาตรฐาน
  • พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร
  • พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้ำ

ส่วนคุณสมบัติผู้รับทุนต้องเข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้คือ…

  1. ผู้เริ่มต้นประกอบกิจการ หรือ กลุ่ม NEW… บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัท ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และมีผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 และมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท
  2. ผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดภายในประเทศ หรือ กลุ่ม Regulars… เป็นผู้ประกอบการ SMEs ในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัท ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมากกว่า 2 ปี และมีผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51… ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SMEs กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.
  3. ผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ หรือกลุ่ม Growth… เป็นผู้ประกอบการ SMEs ในรูปแบบนิติบุคคลไทย และมีผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51… ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SMEs กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ประกอบกิจการที่มีการส่งออกสินค้า และ/หรือบริการไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ

ส่วนเงื่อนไขพิเศษเฉพาะ…  ต้องเป็นโครงการที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs มุ่งเน้นการนำวัตถุดิบภายในประเทศมาใช้ในกระบวนการผลิต ต้องไม่เป็นโครงการเดียวกับที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานอื่น ในขณะที่มีการยื่นคำขอรับการสนับสนุน เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน… การพิจารณาโครงการที่จะได้รับการสนับสนุน ให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการและผลพิจารณาให้ถือเป็นที่สุด

สอบถามเพิ่มเติม… สํานักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9300 , 0-2577-9440-2

ตามนั้นครับ… นับตั้งแต่ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต เข้ามารับตำแหน่ง ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. เมื่อสองสามปีก่อน ทำให้ได้เห็นการออกนอกกรอบราชการอย่างน่าติดตามหลายประเด็น… ซึ่งกรณีการสนับสนุนทุนวิจัยกับเอกชนก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คนค้าขายรายกลางมาถึงเล็ก ไม่เคยมีโอกาสจะได้เข้าถึงแนวทางการพัฒนาระดับ “ค้นคว้าวิจัย” มาก่อน… อย่างเก่งก็ลองผิดลองถูกเรียนรู้กันไป

ท่านที่สนใจสอบถามเลยครับ!

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Self Directed Learning

Perspectives on Andragogy… ภาพรวมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผู้ใหญ่

สิ่งที่ยากที่สุดของการจัดการศึกษาในแนวทางผู้ใหญ่ หรือ Andragogy ก็คือ ผู้เรียนมีอำนาจเหนือตัวแปรอื่นในระบบนิเวศน์การเรียนรู้เกือบทุกกรณี… และส่วนที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือ ผู้เรียนรับผิดชอบทุกตัวแปรในระบบนิเวศน์การเรียนรู้ทั้งหมดด้วยตัวเองทุกกรณีเช่นกัน

Woven City

The Street As Platform #ReImagine

เมืองอัจฉริยะซึ่งหนีไม่พ้นต้องขับเคลื่อนผ่านอัลกอริธึมที่ได้จากข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data จะพัฒนาเติบโตซับซ้อนแตกแขนงเป็นอะไรได้บ้าง… โดยมีจิตนาการถึงความเงียบสงัดบนท้องถนนที่มีแต่ยานยนต์ไฟฟ้า โดรน และ พื้นที่สีเขียวชอุ่มของพันธ์ไม้ริมทั้งในทางและริมทาง จนเปลี่ยนเมืองแบบที่เคยเป็นไปสู่เมืองที่ยังยืน และ เป็นมิตรกับพลเมืองขั้น Citizen-Centric Smart Cities หรือ เมืองอัจฉริยะแบบพลเมืองเป็นศูนย์กลาง… แทนที่จะเป็นไฟจราจรเป็นศูนย์กลาง หรือ ด่านลอยคอยปรับเป็นศูนย์กลางอย่างบางประเทศ

How to Avoid a Climate Disaster…

How to Avoid a Climate Disaster… Bill Gates #FridaysForFuture

หนังสือ How to Avoid a Climate Disaster ยังพูดถึงทรัพยากรมากมายที่มนุษย์ทั่วโลกต้องบริโภคใช้สอยต่อเนื่องไปอีกนาน เช่น คอนกรีต เหล็ก และ พลาสติก… ไปจนถึงคาดการณ์แนวโน้มเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มองอุปสงค์อุปทานอย่างเป็นระบบ จนหลายคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้ รับรู้ได้คล้ายกันว่า… หนังสือ How to Avoid a Climate Disaster ของ Bill Gates เล่มนี้ไม่ใช่เนื้อหาเชิงสิ่งแวดล้อมธรรมดา แต่เป็นวิสัยทัศน์ในการวางแผนร่วมกันในนามมนุษยชาติเพื่อโลกใบนี้… ซึ่งส่วนตัวผมเชื่อว่า วาระการพูดคุยในเวทีนานาชาติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนครั้งถัดไป… คีย์แมนส่วนใหญ่คงไม่พลาดที่จะค้นเอาทรัพยากรข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ไปใช้อ้างอิง พูดคุยและกล่าวถึงอย่างแน่นอน

cosmetic

สร้างแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเอง

สถิติการซื้อขายสินค้าออนไลน์แบบ Social Commerce หรือซื้อขายสินค้าบนแพลตฟอร์มโซเชียลอย่าง Facebook, IG, หรือ Line… ประเทศไทยติดอันดับหนึ่งที่ซื้อขายสินค้าบน Facebook โดยเฉพาะพฤติกรรมการ Live ขายของกันตรงๆ… ที่ข่าวว่า Facebook อเมริกาสนใจรูปแบบการ Live ไปขายของไปบน Facebook อย่างมาก