STIM for SMEs… ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs วงเงิน 300,000-500,000 บาท

Big business and small business

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดตั้งโครงการ “STIM เพื่อเอสเอ็มอี” เพื่อให้การสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการ SMEs  โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตมากขึ้น 

โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดทั้งปี มีวงเงินสนับสนุน 300,000–500,000 บาท… สนับสนุนเงินทุนผู้ประกอบการ SMEs โดยอยู่ภายใต้ขอบเขต ดังนี้คือ…

  • พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
  • พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
  • พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต
  • พัฒนาระบบมาตรฐาน
  • พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร
  • พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้ำ

ส่วนคุณสมบัติผู้รับทุนต้องเข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้คือ…

  1. ผู้เริ่มต้นประกอบกิจการ หรือ กลุ่ม NEW… บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัท ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และมีผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 และมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท
  2. ผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดภายในประเทศ หรือ กลุ่ม Regulars… เป็นผู้ประกอบการ SMEs ในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัท ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมากกว่า 2 ปี และมีผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51… ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SMEs กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.
  3. ผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ หรือกลุ่ม Growth… เป็นผู้ประกอบการ SMEs ในรูปแบบนิติบุคคลไทย และมีผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51… ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SMEs กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ประกอบกิจการที่มีการส่งออกสินค้า และ/หรือบริการไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ

ส่วนเงื่อนไขพิเศษเฉพาะ…  ต้องเป็นโครงการที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs มุ่งเน้นการนำวัตถุดิบภายในประเทศมาใช้ในกระบวนการผลิต ต้องไม่เป็นโครงการเดียวกับที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานอื่น ในขณะที่มีการยื่นคำขอรับการสนับสนุน เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน… การพิจารณาโครงการที่จะได้รับการสนับสนุน ให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการและผลพิจารณาให้ถือเป็นที่สุด

สอบถามเพิ่มเติม… สํานักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9300 , 0-2577-9440-2

ตามนั้นครับ… นับตั้งแต่ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต เข้ามารับตำแหน่ง ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. เมื่อสองสามปีก่อน ทำให้ได้เห็นการออกนอกกรอบราชการอย่างน่าติดตามหลายประเด็น… ซึ่งกรณีการสนับสนุนทุนวิจัยกับเอกชนก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คนค้าขายรายกลางมาถึงเล็ก ไม่เคยมีโอกาสจะได้เข้าถึงแนวทางการพัฒนาระดับ “ค้นคว้าวิจัย” มาก่อน… อย่างเก่งก็ลองผิดลองถูกเรียนรู้กันไป

ท่านที่สนใจสอบถามเลยครับ!

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Recent Posts

Related Post

Solution

ขั้นตอนการตัดสินใจและแก้ปัญหา… ทักษะผู้นำ 2021

การตัดสินใจกับการแก้ปัญหาเป็นประเด็นซ้อนทับกันในระดับการหาคำตอบ ซึ่งจะต่างกันก็เพียง… การตัดสินใจจะจบขั้นตอนที่ใช้ข้อมูลและการระดมสมองจนได้คำตอบหรือข้อสรุปหนึ่งเท่านั้น ในขณะที่การแก้ปัญหาจะมีการนำคำตอบหรือข้อสรุปนั้นไปดำเนินการจนเปลี่ยนปัญหาเป็นไร้ปัญหา หรือเปลี่ยนจากปัญหาเดิมไปสู่ปัญหาลำดับถัดไป…

Ultra-rare snowfall in Baghdad

หิมะกลางกรุงแบกแดด… ในรอบ 100 ปี

พื้นที่ทะเลทรายตอนกลางคืนจะหนาวเหน็บผิดกับตอนกลางวันที่ร้อนตับแลบ และหิมะตกในตะวันออกกลางก็ไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ แต่ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์หายาก จนสำนักข่าวหลายแห่งพร้อมใจกันเรียกว่า Ultra-rare snowfall in Baghdad… แปลว่าเป็นหิมะตกที่หายากเหลือเชื่อสุดๆ… อะไรประมาณนั้น

Distance Education

ข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกลทั่วโลกในวิกฤต COVID-19

UNESCO ได้สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่ตอบสนองต่อวิกฤตไวรัสโคโรน่า ซึ่งส่งผลโดยตรงกับความจำเป็นที่จะต้อง Stay Home, Stay Safe and Keep Distance… จนทำให้การเรียนการสอนทั่วโลกชะงักงันพร้อมกันทั่วโลก อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และทางออกเดียวของการจัดการศึกษาจึงอยู่ที่ Platform Based Education และ Distance Education เท่านั้น

Cofin – Fintech Cooperation

Cashless Society… ePayment… PromptPay… สินเชื่อออนไลน์ และ SMEs

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society ค่อนข้างชัดเจนแล้ว… ท่านที่ทำธุรกิจรับจ่ายเงินสดอยู่ ควรจะรีบปรับตัวเพื่อคว้าโอกาสต่างๆ ที่มีมากกว่าการรับจ่ายเงินมากมาย