Big business and small business

STIM for SMEs… ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs วงเงิน 300,000-500,000 บาท

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดตั้งโครงการ “STIM เพื่อเอสเอ็มอี” เพื่อให้การสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการ SMEs  โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตมากขึ้น 

โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดทั้งปี มีวงเงินสนับสนุน 300,000–500,000 บาท… สนับสนุนเงินทุนผู้ประกอบการ SMEs โดยอยู่ภายใต้ขอบเขต ดังนี้คือ…

  • พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
  • พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
  • พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต
  • พัฒนาระบบมาตรฐาน
  • พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร
  • พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้ำ

ส่วนคุณสมบัติผู้รับทุนต้องเข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้คือ…

  1. ผู้เริ่มต้นประกอบกิจการ หรือ กลุ่ม NEW… บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัท ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และมีผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 และมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท
  2. ผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดภายในประเทศ หรือ กลุ่ม Regulars… เป็นผู้ประกอบการ SMEs ในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัท ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมากกว่า 2 ปี และมีผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51… ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SMEs กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.
  3. ผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ หรือกลุ่ม Growth… เป็นผู้ประกอบการ SMEs ในรูปแบบนิติบุคคลไทย และมีผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51… ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SMEs กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ประกอบกิจการที่มีการส่งออกสินค้า และ/หรือบริการไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ

ส่วนเงื่อนไขพิเศษเฉพาะ…  ต้องเป็นโครงการที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs มุ่งเน้นการนำวัตถุดิบภายในประเทศมาใช้ในกระบวนการผลิต ต้องไม่เป็นโครงการเดียวกับที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานอื่น ในขณะที่มีการยื่นคำขอรับการสนับสนุน เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน… การพิจารณาโครงการที่จะได้รับการสนับสนุน ให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการและผลพิจารณาให้ถือเป็นที่สุด

สอบถามเพิ่มเติม… สํานักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9300 , 0-2577-9440-2

ตามนั้นครับ… นับตั้งแต่ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต เข้ามารับตำแหน่ง ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. เมื่อสองสามปีก่อน ทำให้ได้เห็นการออกนอกกรอบราชการอย่างน่าติดตามหลายประเด็น… ซึ่งกรณีการสนับสนุนทุนวิจัยกับเอกชนก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คนค้าขายรายกลางมาถึงเล็ก ไม่เคยมีโอกาสจะได้เข้าถึงแนวทางการพัฒนาระดับ “ค้นคว้าวิจัย” มาก่อน… อย่างเก่งก็ลองผิดลองถูกเรียนรู้กันไป

ท่านที่สนใจสอบถามเลยครับ!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts