Strategic Partnership Management… หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในสายสัมพันธ์ #SaturdayStrategy

Strategic Partnership

การผลักดันองค์กรทางธุรกิจสู่เป้าหมายและความสำเร็จนั้น เป้าหมายเกือบทั้งหมดขององค์กรเกือบทั้งหมด ล้วนอยู่ในระบบนิเวศ อันมีห่วงโซ่เชื่อมโยงองค์กรและธุรกิจอยู่หลายมิติ จนเห็นเป็นสายสัมพันธ์ระดับองค์กร ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือ การเชื่อมโยงกันบนผลประโยชน์ และ เป้าหมายที่สอดคล้องกัน 

ประเด็นก็คือ… ถ้าผลประโยชน์และเป้าหมายสอดคล้องกันจนต้องร่วมมือกันดีที่สุด ก็ไม่เหลือเหตุผลอื่นใดที่จะไม่พัฒนาสายสัมพันธ์ทางธุรกิจร่วมกัน เพื่อให้กลายเป็นหุ้นส่วนที่สามารถแบ่งปันความสำเร็จบนเป้าหมายร่วมกัน หรือ แม้แต่เป้าหมายเดียวกัน… ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจมากมายจึงมักจะมีเครือข่ายพันธมิตร ยึดโยงช่วยเหลือจนเห็นการร่วมแรงและแบ่งปันแบบที่เรียกว่า “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ หรือ Strategic Partners” ให้เห็นอย่างน่าสนใจเสมอ

แต่ความสัมพันธ์ทุกอย่างมีความอ่อนไหว… ยิ่งเป็นความสัมพันธ์ระดับองค์กรธุรกิจซึ่งอ้างอิง “ผลประโยชน์” บนความสัมพันธ์ช่วยเหลือดูแล และ ร่วมแรงแบ่งปัน ต่างก็ทำเพื่อให้องค์กรภายใต้การจัดการของตน “ได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์ให้ได้มากกว่าปกติ” ซึ่งถ้ามีทางเลือกอื่นทดแทนผลประโยชน์ และ เป้าประสงค์เดิม… สายสัมพันธ์ที่อ่อนไหวอยู่เดิม ก็คงไม่เหลือความจำเป็นที่จะต้องทำอะไรอื่นได้อีก นอกจาก “เปลี่ยนไปเลือกผลประโยชน์จากสายสัมพันธ์ใหม่”

ในทางเทคนิค… นักวางกลยุทธ์องค์กรจึงมักจะเสนอแผนพร้อม “Partners of Choice หรือ พันธมิตรทางเลือก” โดยมีผลสำเร็จของทุก Choice หรือ ทุกทางเลือก เป็นพอร์ตโฟลิโอของพันธมิตรเป้าหมายมาร่วมพิจารณาเสมอ

สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ… เมื่อเลือกสานสัมพันธ์ทางธุรกิจร่วมเป็นพันธมิตรใกล้ชิดในระดับ “ร่วมแรง และ แบ่งปัน” แล้ว… สายสัมพันธ์ในระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ขั้นนี้จำเป็นต้องคุยกันเรื่อง “ความขัดแย้ง” ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อทำงานร่วมกันต่อๆ ไป… และ หาแนวทางจัดการความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้านั้นเอาไว้ให้ได้มากที่สุด

นอกจากนั้น… Partners of Choice หรือ พันธมิตรทางเลือกรายอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกเลือกเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ก็ไม่ควร “ตัดขาดสายสัมพันธ์” โดยไม่จำเป็น… ยิ่งถ้าเป็น Partners of Choice ที่ถูกลดระดับลงจากการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ไปสู่ระดับเคยเป็นด้วยแล้ว… ถ้าเป็นไปได้ก็ควรรักษาสายสัมพันธ์ในด้านที่รักษาได้เอาไว้ให้ได้

ส่วนรายละเอียดในการจัดการต่อจากนั้น… ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนให้ต้องทำมากนักหรอก เว้นแต่จะเป็นความสัมพันธ์เชิงธุรกิจที่ไม่ได้สร้างบนพื้นฐานที่ชัดเจน และ มีเกินเลยกินแรงกันมาก่อน… ซึ่งถ้ามันคลุมเครือ และ เอารัดเอาเปรียบกันมานานแล้ว ก็คงตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์ไม่ยากเย็นอะไร

ส่วนเทคนิค วิธีการ และ ขั้นตอนการจัดการมิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นั้น… ผมขอข้ามที่จะไม่ลงรายละเอียดเพราะไม่ว่าจะอย่างไร… ทุกองค์กรมักจะมี “วัฒนธรรมองค์กร หรือ ธรรมเนียม” เป็นแนวทางอยู่เดิม… เอาแบบนั้นแหละครับมาใช้ก่อน

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Resentment

Resentment… ความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจ และอะไรๆ ต่อจากนั้น #SelfInsight

ความไม่พอใจ หรือ แม้แต่ความโกรธในมุมมองการ “มีและใช้” เป็นระบบเตือนภัยอย่างเข้าใจ… ในทัศนะของผม… ย้ำว่าเป็นทัศนของผมส่วนตัวเชื่อว่า สำคัญและจำเป็นกว่าการพยายาม “ระงับ หรือ ข่ม” ซึ่งมักจะเป็นคำแนะนำตามหลักศาสนาส่วนใหญ่ ที่มุ่งกำจัดอารมณ์ความรู้สึกด้านที่ถูกตีตราไว้ว่า “ไม่ดี” มากกว่าที่จะอธิบายถึงการมีอยู่ในสัญชาตญาณ และ สอนให้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากเหตุผลของการมีอยู่อย่างแท้จริงมากกว่า

practice makes perfect

Situated Learning Theory กับระบบนิเวศทางการศึกษาแบบเน้นประสบการณ์ #ReDucation

ในบริบทของการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ที่เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และ เครือข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงตั้งแต่ 5G ขึ้นไป… สามารถใช้เป็นพื้นฐานและช่องทางการสื่อสารทางการศึกษา และ เปิดโอกาสให้ “การถ่ายทอดประสบการณ์” เกิดขึ้นได้จริง รวมทั้งเกิดขึ้นได้ภายใต้คำแนะนำใกล้ชิดของผู้เชี่ยวชาญโดยตรง… ซึ่งจะทำให้โอกาสทางการศึกษาไม่เป็นระบบนิเวศที่มีเพียง “ครู นักเรียน กับ ตำรา” เพียงเท่านั้นก็จบๆ กันไป

WTE Plant

Waste To Energy 2030… ทิศทางและแนวโน้มขยะแปรรูปเป็นพลังงาน #FridaysForFuture

งานวิจัยจาก Visiongain เพื่อประเมินการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานจากขยะ หรือ Waste To Energy พบมูลค่าทางธุรกิจทั่วโลกสูงกว่า 164,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2019 และพบแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 226,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2030… โดยเติบโตเฉลี่ยต่อปี หรือ CAGR หรือ Compound Annual Growth Rate ไม่น้อยว่า 3.3% นับจากปี 2020 – 2030 ทีเดียว