Strategy

Strategic Planning Structure… โครงสร้างแผนกลยุทธ์ #SaturdaysStrategy

การวางแผนธุรกิจโดยการกำหนดเป้าหมายใหม่ในอนาคต ทั้งในกรณีของการวางแผนปีถัดไป หรือ การวางแผนพิชิตเป้าหมายลำดับถัดไป ซึ่งองค์กรธุรกิจที่มีคนหลายคนต้องช่วยกัน หรือ ร่วมกันทำตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น โดยทั่วไปก็จำเป็นจะต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในทีม หรือ ในองค์กรเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง… เห็นเป้าหมายเดียวกัน และเห็นวิธีการไปสู่เป้าหมายเหมือนกัน

วิธีการไปสู่เป้าหมาย หรือที่เรียกกันว่าแผนกลยุทธ์นั้น โดยทั่วไปจะเป็นข้อมูลรายละเอียดที่จะทำให้ธุรกิจเติบใหญ่โดยการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยวิธีการ และ แนวทางการดำเนินการซึ่งถูกออกแบบขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเป้าหมาย… ส่วนรายละเอียดที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรมากมายในทางเทคนิค นอกจาก “กระบวนการเชิงโครงสร้าง” ที่มักจะลำดับไว้เป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะบอกรายละเอียดว่า “ต้องทำอะไร เพื่อให้บรรลุอะไร และ แค่ไหนอย่างไร”

แต่ไม่ว่าจะอย่างไร… แผนกลยุทธ์ที่ดีมักจะเป็นเอกสาร หรือ Presentation ที่เตรียมขึ้นโดยมีโครงสร้างข้อมูลเพื่อการสื่อสารดังต่อไปนี้คือ

 1. Executive Summary หรือ บทสรุปผู้บริหาร… ส่วนนี้เป็นข้อมูลภาพรวมเชิงหลักการและเหตุผล พร้อมข้อมูลรายละเอียดอย่างย่อที่จะทำให้รายละเอียดในแผน ได้รับการยอมรับและเห็นดีเห็นงามขั้นยินยอมให้ความร่วมมือ
 2. Elevator Pitch หรือ จูงใจเชิญชวนอย่างย่อ… ข้อมูลชุดนี้จะเป็นคำชี้ชวนแบบรวบรัดตัดตรงเข้าหาเหตุผลที่ผู้รับสารควรต้องตัดสินใจ “ตกลง” เหมือนการขอเงินเจ้านายไปขยายโรงงานตอนขึ้นลิฟท์ไปด้วยกัน และ เจ้านายตอบตกลงตั้งแต่ยังไม่ออกจากลิฟท์ ก่อนจะนัดให้เอารายละเอียดมาคุย หรือ ให้ส่งโครงการเข้ามาให้อนุมัติ
 3. Mission Statement หรือ ชี้แจงพันธกิจ… ซึ่งเป็นคำยืนยันว่า การดำเนินการทั้งหมดจะสอดคล้องกับพันธกิจ หรือ พันธะกรณีที่องค์กรมีต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพันธกิจนี้จะเป็นหลักในการตัดสินใจของทุกคนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 4. SWOT Analysis หรือ บทวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งและโอกาสอุปสรรค… อันเป็นข้อเท็จจริงพื้นฐานที่แผนการและกลยุทธ์จะออกแบบให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเบื้องต้นนี้
 5. Goals หรือ เป้าหมาย…  ซึ่งเป็นการระบุทิศทางและจุดสิ้นสุด
 6. Key Performance Indicators หรือ KPIs หรือ ดัชนีชี้วัด… จะเป็นการกำหนดเครื่องวัดและวิธีวัด… ทั้งความก้าวหน้า และ ความสำเร็จหรือล้มเหลว
 7. Target Customers หรือ ข้อมูลลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย… โดยส่วนนี้จะวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย เพื่อนำข้อมูลมาปรับแต่งกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและการตัดสินใจของลูกค้าเป้าหมาย
 8. Industry Analysis หรือ ข้อมูลอุตสาหกรรม… จะเป็นข้อมูลโดยรวมของสินค้าหรือบริการครอบคลุมการผลิตและการตลาด… ซึ่งหลายกรณีจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากการวิจัยทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ใช้
 9. Competitive Analysis หรือ วิเคราะห์คู่แข่งและภาวะการแข่งขัน… ซึ่งถือเป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญในการกำหนดแผนและกลยุทธ์จากความสามารถในการแข่งขัน และมักจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ถูกระบุไว้ใน SWOT Analysis ด้วย
 10. Marketing Plan หรือ แผนการตลาด… โดยแผนการตลาดที่ดีจะบอกวิธีสื่อสารกับ Target Customers หรือ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และแนวทางที่จะทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายตัดสินใจมอบโอกาสและผลประโยชน์ให้
 11. Team หรือ ทีม… นำเสนอตัวบุคคลที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนแผนและกลยุทธ์ทุกๆ ส่วน
 12. Operations Plan หรือ แผนปฏิบัติการ… จะเป็นรายละเอียดในขั้นการลงมือทำ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปโครงการย่อย และ รายการงานที่ต้องทำ หรือ To–Do–List
 13. Financial Projections หรือ ประมาณการทางการเงิน… จะเป็นโมเดลทางการเงินทั้งรายรับรายจ่าย ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้แบบจำลองทางการเงินที่น่าเชื่อถือ และ อ้างอิงข้อมูลอื่นๆ ก่อนหน้านั้นทั้งหมด

ประมาณ 13 รายการข้อมูลทำนองนี้ครับ… ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเรียงลำดับก่อนหลังได้ระดับหนึ่ง หรือ นำข้อมูลมาอธิบายรวมไว้พร้อมกันก็ได้ เช่นกรณีของ Executive Summary กับ Elevator Pitch ซึ่งส่วนใหญ่จะอธิบายไว้ด้วยกันใน ExSum หรือ Executive Summary ไปเลยก็ได้

ส่วนท่านที่ตีบตัน เขียนไม่ออก… ส่วนใหญ่จะอ่านมาน้อย และ ประสบการณ์มีน้อย ซึ่งไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากอ่านให้มากและเรียนรู้ให้มาก… เท่านั้นเองครับ!!!

References

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts