Strategic Planning Structure… โครงสร้างแผนกลยุทธ์ #SaturdaysStrategy

Strategy

การวางแผนธุรกิจโดยการกำหนดเป้าหมายใหม่ในอนาคต ทั้งในกรณีของการวางแผนปีถัดไป หรือ การวางแผนพิชิตเป้าหมายลำดับถัดไป ซึ่งองค์กรธุรกิจที่มีคนหลายคนต้องช่วยกัน หรือ ร่วมกันทำตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น โดยทั่วไปก็จำเป็นจะต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในทีม หรือ ในองค์กรเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง… เห็นเป้าหมายเดียวกัน และเห็นวิธีการไปสู่เป้าหมายเหมือนกัน

วิธีการไปสู่เป้าหมาย หรือที่เรียกกันว่าแผนกลยุทธ์นั้น โดยทั่วไปจะเป็นข้อมูลรายละเอียดที่จะทำให้ธุรกิจเติบใหญ่โดยการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยวิธีการ และ แนวทางการดำเนินการซึ่งถูกออกแบบขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเป้าหมาย… ส่วนรายละเอียดที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรมากมายในทางเทคนิค นอกจาก “กระบวนการเชิงโครงสร้าง” ที่มักจะลำดับไว้เป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะบอกรายละเอียดว่า “ต้องทำอะไร เพื่อให้บรรลุอะไร และ แค่ไหนอย่างไร”

แต่ไม่ว่าจะอย่างไร… แผนกลยุทธ์ที่ดีมักจะเป็นเอกสาร หรือ Presentation ที่เตรียมขึ้นโดยมีโครงสร้างข้อมูลเพื่อการสื่อสารดังต่อไปนี้คือ

 1. Executive Summary หรือ บทสรุปผู้บริหาร… ส่วนนี้เป็นข้อมูลภาพรวมเชิงหลักการและเหตุผล พร้อมข้อมูลรายละเอียดอย่างย่อที่จะทำให้รายละเอียดในแผน ได้รับการยอมรับและเห็นดีเห็นงามขั้นยินยอมให้ความร่วมมือ
 2. Elevator Pitch หรือ จูงใจเชิญชวนอย่างย่อ… ข้อมูลชุดนี้จะเป็นคำชี้ชวนแบบรวบรัดตัดตรงเข้าหาเหตุผลที่ผู้รับสารควรต้องตัดสินใจ “ตกลง” เหมือนการขอเงินเจ้านายไปขยายโรงงานตอนขึ้นลิฟท์ไปด้วยกัน และ เจ้านายตอบตกลงตั้งแต่ยังไม่ออกจากลิฟท์ ก่อนจะนัดให้เอารายละเอียดมาคุย หรือ ให้ส่งโครงการเข้ามาให้อนุมัติ
 3. Mission Statement หรือ ชี้แจงพันธกิจ… ซึ่งเป็นคำยืนยันว่า การดำเนินการทั้งหมดจะสอดคล้องกับพันธกิจ หรือ พันธะกรณีที่องค์กรมีต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพันธกิจนี้จะเป็นหลักในการตัดสินใจของทุกคนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 4. SWOT Analysis หรือ บทวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งและโอกาสอุปสรรค… อันเป็นข้อเท็จจริงพื้นฐานที่แผนการและกลยุทธ์จะออกแบบให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเบื้องต้นนี้
 5. Goals หรือ เป้าหมาย…  ซึ่งเป็นการระบุทิศทางและจุดสิ้นสุด
 6. Key Performance Indicators หรือ KPIs หรือ ดัชนีชี้วัด… จะเป็นการกำหนดเครื่องวัดและวิธีวัด… ทั้งความก้าวหน้า และ ความสำเร็จหรือล้มเหลว
 7. Target Customers หรือ ข้อมูลลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย… โดยส่วนนี้จะวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย เพื่อนำข้อมูลมาปรับแต่งกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและการตัดสินใจของลูกค้าเป้าหมาย
 8. Industry Analysis หรือ ข้อมูลอุตสาหกรรม… จะเป็นข้อมูลโดยรวมของสินค้าหรือบริการครอบคลุมการผลิตและการตลาด… ซึ่งหลายกรณีจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากการวิจัยทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ใช้
 9. Competitive Analysis หรือ วิเคราะห์คู่แข่งและภาวะการแข่งขัน… ซึ่งถือเป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญในการกำหนดแผนและกลยุทธ์จากความสามารถในการแข่งขัน และมักจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ถูกระบุไว้ใน SWOT Analysis ด้วย
 10. Marketing Plan หรือ แผนการตลาด… โดยแผนการตลาดที่ดีจะบอกวิธีสื่อสารกับ Target Customers หรือ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และแนวทางที่จะทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายตัดสินใจมอบโอกาสและผลประโยชน์ให้
 11. Team หรือ ทีม… นำเสนอตัวบุคคลที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนแผนและกลยุทธ์ทุกๆ ส่วน
 12. Operations Plan หรือ แผนปฏิบัติการ… จะเป็นรายละเอียดในขั้นการลงมือทำ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปโครงการย่อย และ รายการงานที่ต้องทำ หรือ To–Do–List
 13. Financial Projections หรือ ประมาณการทางการเงิน… จะเป็นโมเดลทางการเงินทั้งรายรับรายจ่าย ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้แบบจำลองทางการเงินที่น่าเชื่อถือ และ อ้างอิงข้อมูลอื่นๆ ก่อนหน้านั้นทั้งหมด

ประมาณ 13 รายการข้อมูลทำนองนี้ครับ… ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเรียงลำดับก่อนหลังได้ระดับหนึ่ง หรือ นำข้อมูลมาอธิบายรวมไว้พร้อมกันก็ได้ เช่นกรณีของ Executive Summary กับ Elevator Pitch ซึ่งส่วนใหญ่จะอธิบายไว้ด้วยกันใน ExSum หรือ Executive Summary ไปเลยก็ได้

ส่วนท่านที่ตีบตัน เขียนไม่ออก… ส่วนใหญ่จะอ่านมาน้อย และ ประสบการณ์มีน้อย ซึ่งไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากอ่านให้มากและเรียนรู้ให้มาก… เท่านั้นเองครับ!!!

References

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Kid Flying Kite

VESPA Mindset… ปัจฉิมบท

The Student Mindset ของ Steve Oakes และ Martin Griffin รวมทั้ง VESPA Model ที่อธิบาย “ความสำเร็จ” ผ่านตัวแปรทั้ง 5 อันได้แก่ Vision… Effort… Systems… Practice และ Attitude นั้น… ในทางปฏบัติแล้วจะเป็นเครื่องมือของฝั่งผู้สอน ที่ต้องนำแนวทางการพัฒนา VESPA Minกset ให้ผู้เรียนด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่อธิบายไว้เป็นลำดับในแต่ละบทและตอนของเนื้อหาในหนังสือ…

Sole Proprietorship

กิจการเจ้าของคนเดียว และ กิจการจดทะเบียนคนเดียว #RederSMEs

ธุรกิจเจ้าของเดียวจะมีความคล่องตัวในการตัดสินใจสูง และ มักจะเป็นกิจการที่ไม่มีโครงสร้างองค์กรสลับซับซ้อนแม้ธุรกิจจะมีมูลค่าสูง หรือ ใหญ่โตทรงอิทธิพลแค่ไหนก็ตาม ซึ่งส่วนใหญ่… ธุรกิจเจ้าของเดียวจะหมายรวมถึงธุรกิจรายย่อยที่ทำคนเดียวแบบลงทุนเอง ทำเอง เก็บตังค์เองทั้งหมดทุกขั้นตอนด้วยตัวคนเดียวด้วย

The Brain

Pretest Designs for Personalized eLearning… สอบก่อนเรียน

โดยส่วนตัวผมให้ความสำคัญกับ Pre-Test อย่างมากเพราะเชื่อว่า… แนวทางนี้เป็นเทคนิคหนึ่งในการทำความเข้าใจกับผู้เรียน หรือผู้รับสาร หรือ Audience จากคอร์สที่ต้องเตรียมขึ้นอย่างปราณีตและเหมาะสมกับผู้เรียนจริงๆ เหมือนตัดเสื้อให้พวกเขา ที่ต้องมีขนาดหรือ Size ของใครของมัน แม้จะยุ่งยากกว่าการตัดเสื้อโหลขนาดเดียวแจกทุกคนแบบ One Size Fit Alls. แล้วมองแค่ ก่อนใส่เสื้อกับหลังจากมีเสื้อใส่ ทั้งๆ ที่คนใส่เสื้อร่างใหญ่มองดูไกลๆ เหมือนแหนมมัดเดินได้ก็ตาม

creativity

How To Develop Creative Thinking Skills… แนวทางการพัฒนาทักษะคิดสร้างสรรค์ #MetaSkills

วิธีหาหรือสร้างความคิดสร้างสรรค์ของ Dr.Sebastien Helie มีสูตรในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกรอบการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างชัดเจน ถึงขั้นเรียกได้ว่า เป็น “เครื่องมือสำหรับพัฒนาความคิดสร้างสรรค์” โดยไม่ต้องพึ่งพาแต่เฉพาะ “คนมีพรสวรรค์หรือคนมีสติปัญญาล้ำเลิศ” อย่างที่เป็นมา