Strategy Implementation… การดำเนินกลยุทธ์ #SaturdayStrategy

ในแผนดำเนินการ หรือ Action Plan ทั้งที่ร่างขึ้นอ้างอิงวัตถุประสงค์ และ ร่างขึ้นอ้างอิงเป้าหมาย… ซึ่งทั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายก็มักจะถูกกำหนดขึ้นอ้างอิงวิสัยทัศน์อีกชั้นหนึ่ง… โดยมี “รายละเอียดทางเทคนิค” เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และ/หรือ เพื่อการพิชิตเป้าหมาย… ถูกกำหนดเป็นรายละเอียดให้สอดคล้องไปตามข้อเท็จจริง หรือ สภาพที่เป็นจริงของทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ขับเคลื่อน… ซึ่งรายละเอียดของแผนดำเนินการประกอบทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นี้จะถูกเรียกว่า “กลยุทธ์”

ประเด็นก็คือ… กลยุทธ์ หรือ ชั้นเชิง หรือ เล่ห์เหลี่ยมที่ถูกพูดถึงในทุกๆ กรณี จึงเป็นการพูดถึง “แผน และ การลงมือทำตามแผน” โดยมีการใช้สอยทรัพยากรที่ถูกกำหนดไว้ตามกรอบของแผนเพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมาย ด้วยแนวทางการดำเนินการที่แตกต่างออกไปจากระดับ Routine… หรืออาจจะแตกต่างออกไปจาก “ขั้นตอนการดำเนินการ” ที่คนส่วนใหญ่คิดได้ และ คาดดึง

การดำเนินกลยุทธ์ หรือ การนำกลยุทธ์ไปขับเคลื่อนจึงเป็นกิจกรรมภายในที่ต้อง “ตระเตรียมร่วมกันภายในทีมหรือองค์กร” ให้ดีที่สุดเสียก่อน… โดยไม่ลืมที่จะสื่อสารเพื่อ “สร้างการรับรู้” ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ที่กำลังจะเข้าสู่ขั้นตอนการขับเคลื่อนให้ดีพอถึงขั้นคาดหวังความสำเร็จได้… แล้วจึงเริมดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินกลยุทธ์ หรือ Strategy Implementation ซึ่งมีทั้งหมด 4 ขั้นตอนการดำเนินการ คือ…

  1. Resources Allocation หรือ การจัดสรรทรัพยากร… โดยเฉพาะทรัพยากรหลัก และ ทรัพยากรหายากและสำคัญกับความสำเร็จล้มเหลวตามวุตถุประสงค์และเป้าหมาย
  2. Organizational Structure and Systems หรือ การปรับโครงสร้างและระบบ… โดยจำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างการจัดการ และ ออกแบบระบบงานขึ้นใหม่ ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็น “ขั้นการเปลี่ยนแปลงภายในอย่างเป็นรูปธรรม”
  3. Project and Procedural Implementation หรือ การผลักดันในรูปโครงการและขั้นตอน… ซึ่งเป็นการแตกเป้าหมายหลักให้กลายเป็นเป้าหมายย่อย เพื่อให้สามารถลำดับเป็นขั้นตอนในการขับเคลื่อนเป็นโครงการย่อยที่ระยะเวลาดำเนินการถูกตัดทอนให้สั้นลง และ เห็นลำดับความสำเร็จได้อย่างชัดเจนขึ้น
  4. Strategy Deployment หรือ การขับเคลื่อนกลยุทธ์… ซึ่งเป็นการนำ “แผนกลยุทธ์” มาสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะกลยุทธ์ในแผนและโครงการย่อยที่จำเป็นต้องถูกมอบหมาย และ ติดตามความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ

คร่าวๆ ในระดับภาพรวมของขั้นตอนการดำเนินกลยุทธ์ หรือ Strategy Implementation จะมีประมาณนี้… แต่ก็ต้องเรียนไว้ก่อนว่า ในแต่ละขั้นตอนก็จะมีรายละเอียด และ กรอบการทำงาน หรือ Framework เฉพาะของตนอีกเยอะทีเดียว… ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นเรื่องการขับเคลื่อน และ จัดการกิจการภายใน ทั้งในระดับทีม และ ระดับองค์กร… รวมทั้งในระบบห่วงโซ่อุปทานระดับอุตสาหกรรมด้วย

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts