Strategy Level… ระดับกลยุทธ์ #SaturdayStrategy

Strategy หรือ กลยุทธ์… ในทางเทคนิคถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความพยายามในการสร้างความสำเร็จต่อทุกๆ เป้าหมาย ภายใต้กรอบเวลาที่จะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากความสำเร็จ… โดยมักจะใช้นิยามแนวทาง หรือ วิธีการที่จะนำใช้เพื่อผลักดันความสำเร็จต่อเป้าหมายขนาดใหญ่กว่าเป้าหมายส่วนบุคคลที่มักจะถูกเรียกว่า “ชั้นเชิง หรือ เล่ห์เหลี่ยม” แทน

Strategy หรือ กลยุทธ์… โดยพื้นฐานจะถูกแบ่งออกเป็น “แนวทาง หรือ วิธีการ” ในระดับต่างๆ ตามสเกลของเป้าหมาย ซึ่งนักกลยุทธ์จะแบ่งหยาบไว้ 3 ระดับคือ

1. Corporate Strategy หรือ กลยุทธ์ระดับองค์กร… 

เป็น “แนวทาง หรือ วิธีการ” จากเป้าหมายหลักขององค์กร และ ทิศทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย… ทั้งการกำหนดด้วยวิสัยทัศน์ หรือ Vision และ พันธกิจ หรือ Mission และสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบย่อยได้แก่

 • Growth Strategy หรือ กลยุทธ์เน้นการเติบโต
 • Stability Strategy หรือ กลยุทธ์เน้นการสร้างเสียรภาพขององค์กร
 • Retrenchment Strategy หรือ กลยุทธ์เน้นการหดตัว หรือ กลยุทธ์การลดขนาด

2. Business Strategy หรือ กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 

เป็น “แนวทาง หรือ วิธีการ” เพื่อเข้าสู่ตลาดและการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่ง BU หรือ Business Unit หรือ หน่วยธุรกิจทุกหน่วยที่ถูกกำหนดขึ้นด้วย Corporate Strategy จะได้รับการกำหนด “แนวทาง หรือ วิธีการ” เฉพาะขึ้นจากเป้าหมายระดับ BU… ซึ่งกลยุทธ์หลักที่ใช้ในการขับเคลื่อนระดับนี้จะประกอบด้วย

 • Cost Leadership Strategy หรือ กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน
 • Differentiation Strategy หรือ กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง
 • Customer Centric Strategy หรือ กลยุทธ์การเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
 • Niche Market Strategy หรือ กลยุทธ์ตลาดเฉพาะเจาะจง
 • Cost Focus Strategy หรือ กลยุทธ์เฝ้าติดตามต้นทุน หรือ กลยุทธ์ผสมระหว่าง Cost Leadership กับ Niche Market ซึ่งกำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะพร้อมเงื่อนไขราคาแบบแปรผัน

3. Operational Strategy หรือ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ

เป็น “แนวทาง หรือ วิธีการ” เพื่อจัดการภายในองค์กรให้มีศักยภาพเหนือการแข่งขันในตลาดที่เชื่อมั่น และ วัดผลได้ชัดเจน โดยต้องตอบตัวชี้วัดระดับ Business Strategy และ Corporate Strategy… โดยกลยุทธ์ระดับปฏิบัติหลักๆ จะขับเคลื่อนผ่าน 3 กลยุทธ์ย่อยคือ

 • Implementation Strategy หรือ กลยุทธ์การขับเคลื่อนกลไกระดับปฏิบัติให้ราบลื่น และ มีประสิทธิภาพ
 • Marketing Strategy หรือ กลยุทธ์ทางการตลาด
 • Financial Strategy หรือ กลยุทธ์ทางบัญชีและการเงิน ซึ่งสำคัญทั้งกับการดำเนินงานอย่างราบรื่น และ สำคัญกับการลงทุนที่สอดคล้องกับ Corporate Strategy

อย่างไรก็ตาม… ถึงแม้กลยุทธ์ทั้ง 3 หมวดใหญ่ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นจะครอบคลุม “แนวทาง หรือ วิธีการ” ที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจมากพอแล้ว… แต่องค์กรบางประเภท หรือ ธุรกิจบางโมเดลอาจจะต้องการ “Functional Strategy หรือ กลยุทธ์ระดับขั้นตอนการจัดการ” ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติที่เป็นขั้นเป็นตอนพร้อมเงื่อนไข โดยองค์กรส่วนใหญ่จะรวมเอาไว้กับ Operational Strategy ก็เพียงพอ… แต่ด้วยบริบทของบางองค์กรที่มีพลวัตรกับปัจจัยเกินการควบคุม เช่นอารมณ์ของโซเชี่ยลมีเดียในบางกระแสที่กระทบต่อ Corporate Strategy และ Business Strategy ซึ่งต้องใช้กลไกลฉุกเฉินเข้าไปจัดการ และ Functional Strategy ก็มักจะถูกดึงมาใช้ตามเงื่อนไขที่ถูกกำหนดเป็น “แนวทาง หรือ วิธีการ” เอาไว้ล่วงหน้า เพื่อให้พร้อมใช้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเร็ว… ซึ่งก็เป็นได้ทั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ และ บู๊สเตอร์” ได้ด้วย…

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts